Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2011

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΤΗΝ ΑΚΟΥΕΙ Ο ΛΑΟΣ


Το κείμενο της ομιλίας του π. Σαράντη Σαράντου στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγ. Νικολάου Νικαίας
Θέμα: «Κρίση, Κάρτα, Φόροι, Παιδεία» (23/10/11)
   Ἀσφαλῶς οἱ πιό πολλοί ἀπό σᾶς θά εἴδατε στήν τηλεόραση τήν κ. Λιάνα Κανέλη. Παρουσιάστηκε μέ ἕνα μπουκάλι γάλα καί μιά φρατζόλα ψωμί, ἐνῷ ἑτοιμαζόταν νά ἀγορεύσει ἀπό τό βῆμα τῆς Βουλῆς. Θεωρήθηκε ἀπρέπεια καί εὐτελισμός τῆς Βουλῆς ἀπό τόν Πρόεδρο.

Ἡ κ. Κανέλη ἔγινε ἔξαλλη γιά τήν παρατήρηση πού τῆς ἔγινε καί συνέχισε μαινόμενη, ἀφοῦ πέταξε τό γάλα καί τό ψωμί στόν κάλαθο πού τῆς δόθηκε «ἅμ’ ἔπος ἅμ’ ἔργον». Ἡ βουλευτής ἐξέφρασε τήν ἐντελῶς δικαιολογημένη ὀργή της γιά ὅσα πρωτοφανῆ ἐπινοοῦ­νται στήν ἱστορία τοῦ ἔθνους μας, γιά τήν πλήρη καταστρο­φή καί ὁλοσχερῆ ἐξαθλίωση κάθε Ἕλληνα πολίτη ὑπό τά χαιρέκακα ὄμματα τῶν εὐρωαδελφῶν μας, πού διακαῶς ἐπιθυμοῦν νά μᾶς συμμορφώσουν καί νά μᾶς νοικοκυρέψουν, σέ συνεργασία μέ τούς ἄσπιλους, ἄψογους καί ἀνεπίληπτους κυβερ­νῆτες βασανιστές μας.

 

Ἐνῷ μέ ἐξέφραζε ἡ ἀντίδραση τῆς κ. Κανέλη καί τό περιεχόμενο τῶν λόγων της, τῶν ἐπιχειρημάτων της, ὅμως ὡς ὀρθόδοξος ἱερέας, ταπεινῶς φρονῶ, ὅτι θά πρέπει νά εἶμαι καί στήν ἔκφραση καί στό λόγο ταπεινός καί σώφρων, ὅπως εἶναι καί συμπεριφέρεται ὁ πονεμένος, συκοφαντούμενος καί καταδιωκόμενος ἑλληνικός λαός μας.

Καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς κρίσεως ὁ λαός μας ἐπιδεικνύει θαυμαστές ἀντοχές, πού ἀποδεικνύουν τή βαθιά ὑπαρξιακή ἤ θεανθρώπινη ὡριμότητα τοῦ κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωση πλασθέντος ἀνθρώπου ἀπό αὐτά τά χέρια τοῦ Δημιουργοῦ Θεοῦ. Ἐξ ἄλλου ἡ ὑπερτρισχι­λιετής ἀνθρωπιστική παράδοση καί ἡ ἄκτιστη Χάρη τῆς Παναγίας Τριάδος πού ἀντλεῖ ὁ λαός μας ἀπό τά χριστοποιητικά μυστήρια τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος τοῦ ἁγίου Χρίσματος, τῆς θεόπνευστης λατρείας μας καί κατά κορυφήν τῆς θείας Λειτουργίας, τόν καθιστᾷ ἀκατάβλητο στίς προσβολές τῶν ὁρατῶν καί ἀοράτων ἐχθρῶν.

Τό λίαν ἐπικίνδυνο στήν παροῦσα ἱστορική καμπή τῆς ζωῆς τοῦ ἑλληνορθοδόξου ἔθνους μας εἶναι πρῶτον ὅτι οἱ δικοί μας κυβερνῆτες εἶναι ἄμεσοι συνεργάτες τῶν εὐρωκυβερνητῶν ΔΝΤ καί λοιπῶν εὐρωφορέων καί ἐκτελεστές τῶν ἐντολοδόχων τῆς Νέας Ἐποχῆς.

Δέν γνωρίζουμε ἄν ὅλοι ὅσοι ἀγωνιοῦν νά εἶναι συνεπεῖς στίς ὑποχρεώσεις τους πρός τούς δανειστές μας ἔχουν ποταπούς ἰδιοτελεῖς σκοπούς, εἶναι ὅμως ἄξιον μεγίστης ἀπορίας πῶς οἱ δικοί μας κυβερνῆτες δέν διαθέτουν τουλάχιστον ἰσότιμη ἀγωνία γιά τήν ὑπερσπιση τῶν συμφερόντων τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀλλά καίγονται γιά τά συμφέροντα τῶν δανειστῶν μας.

Ἡ εὐρωπαϊκή Κοινότητα εἶναι πλέον ἀνύπαρκτη καί ἀφερέγγυα γιά νά προστατεύει τά ἴδια τά συμφέροντά της καί τά συμφέροντα τῶν κρατῶν μελῶν της. Φέρεται ἁλυσσοδεμένη καί καθοδηγούμενη ἀπό τούς δανειστές, πού ὅπως λέγεται κατέχουν πάνω ἀπό τό 80% τοῦ παγκοσμίου χρήματος.

Τόσο ἡ ταπεινότητά μου ὅσο καί πολλοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, ὀρθόδοξοι Ἕλληνες κληρικοί, μάχιμοι ἐφημέριοι, ποιμένες πολυαρίθμων ἤ ὀλιγαρίθμων ἐνοριῶν, ἀπόγονοι τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Ἀποστόλων τοῦ πρωτομάρτυρος καί Ἀναστάντος ἐκ νεκρῶν Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, αἰσθανόμαστε τήν ἀνάγκη νά δώσουμε τήν ἐν Χριστῷ μαρτυρία μας στίς δύσκολες ἡμέρες τῆς παρούσης κρίσεως πού διερχόμαστε:

1. Ἔχει γίνει κατανοητό σ’ ὅλους τούς κατοίκους τῆς Ἑλληνικῆς γῆς, ἀλλά καί πέραν αὐτῆς, ὅτι ἡ «οἰκονομική κρίση» εἶναι κατασκευασμένη ἀπό τούς πρόκριτους, πάμπλουτους ἰσχυρούς τῆς παναιρέσεως τῆς Νέας Ἐποχῆς.

2. Ἄμεσοι συνεργάτες τῶν παραπάνω ἰσχυρῶν τῆς γῆς εἶναι, φεῦ, οἱ κυβερνῆτες στό Ἑλληνικό μας Ἐθνικό «κοινοβούλιο». Πρῶτοι ὑπεύθυνοι εἶναι οἱ τοῦ κόμματος πού κατέχουν τά σκῆπτρα τῆς διακυβερνήσεως τῆς χώρας καί ὑπέγραψαν τό Μνημόνιο χωρίς νά εἶναι ἀμέτοχοι σοβαροτάτων εὐθυνῶν καί τά λοιπά μέλη τοῦ Κοινοβουλίου.3. Καί οἱ δύο παραπάνω ἐξουσιαστές μας ἔχουν στήσει τή μηχανή τῆς Νέας Τάξεως πραγμάτων ἤ τῆς Νέας Ἐποχῆς πάνω στήν πανέμορφη, πανένδοξη χώρα μας καί βιάζονται νά κατεδαφίσουν οἰκονομικά, γεωγραφικά, ἱστορικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, πλουτοπαραγωγικά, ἠθικά ὁλόκληρη τήν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα.

4. «Οὐδεμίαν ἐξουσίαν εἶχες, εἰ μή ἦν σοι δεδομένον ἄνωθεν», εἶπε ὁ Κύριός μας στόν ἀνακριτή Του Πιλάτο. Ἴσως τό αὐτό ἰσχύει καί σήμερα στό Ἔθνος μας καί στό λαό μας. Βέβαια καί ἐμεῖς οἱ κληρικοί καί ὁ λαός μας ξεφύγαμε ἀπό τό θέλημα τοῦ Κυρίου. Τό ρίξαμε στόν ὑλιστικό εὐδαιμονισμό, πού πριμοδοτήθηκε ἀπό τίς τράπεζες, τά δάνεια καί τίς ἐπιδοτήσεις τῆς Νέας Ἐποχῆς. Χάσαμε ἔτσι τό ἡγεμονικό πνεῦμα καί τήν ἱκανότητα νά διευθύνουμε, νά μανατζάρουμε τά τῆς οἰκογενείας μας, ἀφοῦ προλάμβανε ὕπουλα καί ὑστερόβουλα νά μᾶς καλύπτει πλαστά τίς οἰκονομικές μας ἀνάγκες ἡ εὔκολη συνδρομή τῆς Νέας Ἐποχῆς.

5. Δέν ἀντιδράσαμε ὑγιῶς καί ἐγκαίρως στήν ἀπροκάλυπτη καί αἰ­σχρή πολυδιαφήμιση τῆς βδελυκτῆς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ὁμοφυλο­φιλίας. Σοδομισμός καλεῖται, στήν ἐκκλησιαστική γλῶσσα. Αὐτός ἐπέσυρε τήν ὀργή τοῦ Θεοῦ λόγῳ τῆς ἀλλοτρίωσης τῆς εἰκό­νος τοῦ πάντα ἐν σοφίᾳ ποιήσαντος Θεοῦ. Αὐτός προκάλεσε τόν ἐν πυρί καί θείῳ ἀφανισμό τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Αὐτός ἐπέ­συρε τήν αὐστηροί παιδαγωγία τοῦ Θεοῦ μέ τόν κατακλυσμό.

6. Δυστυχῶς φτάσαμε στό τραγικό ρεκόρ δολοφονιῶν τῶν παιδιῶν ἀπό τούς ἴδιους τούς γονεῖς. Γονεῖς στεφανωμένοι ἤ ἀστεφάνω­τοι, μικρές κοπέλες παρασυρμένες ἀπό τά ἀπατηλά κηρύγματα τοῦ νεοεποχίτικου ἀμοραλισμοῦ πέφτουν θύματα τῆς ἐξοντω­τι­κῆς μηχανῆς τῶν ἀνθρωποκτόνων ἐκτρώσεων. Σέ μιά χώρα μέ ὑψηλότατο δείκτη ὑπογεννητικότητας κυριάρχησε μηδενικό αἴ­σθημα εὐθύνης ἔναντι τῆς νέας κυοφορούμενης ζωῆς καί ἐγκλη­ματική ἄγνοια τῆς καταστροφῆς τῆς σωματικῆς καί ψυχικῆς ὑγείας τῆς κοπέλας ἤ τῆς μητέρας πού προβαίνουν σ’ αὐτό τό διάβημα. Γίνεται λόγος γιά ἑκατό ἕως ἑπτακόσιες χιλιάδες ἐκτρώσεις κατ’ ἔτος. Ὅσοι ἐμπλέκονται σ’ αὐτή τήν εὐθύνη, ἔρ­χεται ὥρα πού, δρυμύτατα ἐλεγχούσης τῆς συνειδήσεως, αἰσθά­νονται ἀποπνικτικά καί ζητοῦν ἄμεσα λύτρωση. Ἄγχος, κατάθλιψη, ἀπογοήτευση μαυρίλα μαστίζει τούς παραπάνω καί περισσότερο τούς ἄμεσα ὑπευθύνους καί κατά βάση τίς πρῶτες δράστριες τοῦ ἐγκλήματος. Μόνο ἡ βαθειά μετάνοια, ἡ ἱερά ἐξομολόγηση καί ἡ θεία Λατρεία σώζουν τούς πεσόντας. Ὁ Διάβολος ἐκμεταλλεύεται τή συνολική αὐτή παθογένεια καί ἁπλώνει τά δίκτυα τῆς ἀπόγνωσης τῆς ραθυμίας τῆς νωχελικότητας, τῆς ἀδράνειας, τῆς ἀπαιτητικότητας σ’ ὅλον τόν κοινωνικό ἱστό ἐπιβάλλοντας, εἰ δυνατόν εἰς πάντας τήν ἡττοπαθῆ νοοτροπία του καί τήν πρόϊούσα καταστροφή.

7. Δέν κατηχήσαμε ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων τά παιδιά μας καί γι αυτό παρασύρθηκαν στίς πρώϊμες παράνομες προγαμιαῖες σχέσεις, στίς ἐλεύθερες συμβιώσεις πού μηδενίζουν τήν πανευφρόσυνη διάθεση γιά σύναψη εὐλογημένου γάμου. Ἡ μέχρι τώρα ἐμπειρία μας, μᾶς διδάσκει ὅτι ἡ ἐλεύθερη συμβίωση ἀποτελεῖ διαστροφή τοῦ μυστηριακοῦ θεσμοῦ τοῦ Γάμου. Τό μή εὐλογημένο ζεῦγος ἀργά ἤ γρήγορα διαλύεται εἰς τά ἐξ ὧν συνετέθη ἀφήνοντας ἀποκαΐδια, τραύματα, ὀδυνηρές ἀντιπαραθέσεις, σπασμένα νεῦρα, κινούμενα ἐρείπια. Οἱ ὡριμότεροι ἀπορ­ροφήθηκαν στήν παράλληλη ἐξώγαμη σχέση. Ξεμυαλίστηκαν ἀπό τά παραπλανητικά σίριαλ τοῦ ἄμβωνος τῆς Νέας Ἐποχῆς, τῆς Τηλεόρασης, ξέχασαν τά παιδιά τους καί ξεμωραμένοι προσπαθοῦν νά χορτάσουν μέ τά μολυσμένα χαρούπια τῆς μοιχείας καί τοῦ θανατηφόρου συνδρόμου της.

8. Πεισθήκαμε ὡς ἀφελεῖς καί ἀπό ἡμετέρους καί ἀπό ἀλλοτρίους ὅτι εἶναι χρέος ἀγάπης νά δίνουμε τά ὄργανά μας γιά μεταμοσχεύσεις. Γιαυτό καί οἱ κυβερνῆτες μας διά νόμου μέ τήν ὕπουλη ὁρολογία τῆς «εἱκαζόμενης συναίνεσης», ἀποφάσισαν, δημοκρατικά βέβαια, νά μᾶς ἀφαιροῦν ζωτικά ὄργανα, ἀφοῦ προηγουμένως μᾶς χαρακτηρίσουν ἐγκεφαλικά νεκρούς. Ἡ νέα τάξη πραγμάτων θέλει νά μᾶς ἐξουσιάζει νά μή βρίσκουμε ἡσυχία καί ἀνάπαυση οὔτε κατά τίς ἱερές καί ὁριακές στιγμές πού ἀποχαιρετοῦμε τόν παρόντα κόσμο καί μέ τίς ἅγιες εὐχές τῆς μητέρας Ἐκκλησίας κατευοδωνόμαστε στήν αἰώνια ἐν Χριστῷ ζωή.

9. Μαζί μέ τά παραπάνω ἑτοιμάζεται νομοσχέδιο γιά τή νομιμοποίηση τῶν ναρκωτικῶν, τοῦ λευκοῦ θανάτου. Μετά ἀπό τήν ἀπέ­ραντη ἐξάπλωση ὅλων τῶν εἰδῶν τῶν ψυχοναρκωτικῶν ἐπί­κειται τό ἀποτελείωμα, ἡ χαριστική βολή νέων καί λοιπῶν θυμάτων τῶν συνεργατῶν τῆς Νέας Ἐποχῆς.

10. Καί κάτι ἄλλο. Ἀποφασίζεται νά νομιμοποιηθεῖ καί ὁ τζόγος. Χιλιάδες φρουτάκια θά ἐγκατασταθοῦν σ’ ὅλες τίς γωνιές τῆς ἑλληνικῆς γῆς, γιά νά ξαφρίζουν τά τελευταῖα κέρματα τῶν δύστυχων παιδιῶν, μαθητῶν, φοιτητῶν, πού θά ζοῦν παρασιτικά πιέζοντας τούς δύσμοιρους γονεῖς νά ἀνταποκριθοῦν στίς ἔσχατες τελευταῖες ἐλπίδες πού ἀπατηλά ἐνισχύουν οἱ ζογαδόρικες δραστηριότητες.

11. Τό σαράκι τῆς οὑμανιστικῆς ἐκκοσμίκευσης ὑφέρπει στούς κύκλους τῶν σαλονιῶν κάποιων ἀνωτέρων κληρικῶν πού ζητοῦν νά ἐκσυγχρονίσουν τούς ὀρθοδόξους χριστιανούς καί νά τούς ὑπαγάγουν σέ αἱρετικές συσσωματώσεις. Ὁ ἐπάρατος Οἰκουμενισμός, ἡ ἐκ μωροφιλοδοξίας παποφιλία, ἡ μετά μανίας ἐπιβολή τῶν ξυλίνων καί ἀποκρουστικῶν μεταφράσεων τῶν λειτουργι­κῶν κειμένων, ἡ αὐθαίρετη ἀνατροπή τοῦ ὀρθοδόξου τυπικοῦ, ἡ ἐπίσημη ἤ ἀνεπίσημη, θεσμική ἤ πρακτική προσβολή τῶν Ἱερῶν Κανόνων τῆς ἁγίας Ὀρθοδοξίας μας, φιλοδοξοῦν νά ἰσοπεδώ­σουν τή μοναδική σέ θεανθρωποιητική ἀναγέννηση τοῦ πεπτωκότος ἀνθρώπου ὀρθόδοξη πίστη καί νά τόν ἀναμείξουν μέ τό ψεῦδος καί τήν πλάνη τῆς παγκόσμιας θρησκείας τοῦ ἀντιχρί­στου.

12. Σοβαρές ἀλλαγές ἐπέρχονται στήν παιδεία μας. Στίς 12 Σεπτεμβρίου 2011 πῆγαν τά παιδιά μας στά Ἑλληνικά σχολεῖα. Περίμεναν τή δεύτερη ἡμέρα μετά τόν ἁγιασμό, νά πάρουν βιβλία. Βιβλία δέν δόθηκαν, ὑποτίθεται λόγῳ κρίσεως. Ἀπό τό 15ο αἰώνα μέχρι σήμερα, 20 γενιές μορφώθηκαν πνευματικά μέ πρῶτο ἐργαλεῖο τό βιβλίο. Τό βιβλίο ἐκτιμήθηκε, χρησιμοποιήθηκε,ἀγαπήθηκε. Ἑκατομμύρια τόμοι διαδόθηκαν σ’ ὅλα τά πλάτη καί μήκη τοῦ κόσμου. Στήν Ἑλλαδα ἀπό φέτος πληρο­φο­ρεῖται ἅπασα ἡ ὑφήλιος ὅτι τό βιβλίο ἀντικαθίσταται ἀπό τό CD καί τό DVD.

Μόνο τό Ὑπουργεῖο Παιδείας βλέπει διαφορετικά, ἀντίθετα πρός τήν παγκόσμια κοινή γνώμη. Ἀκρω­τηριάζει τή μάθηση τῶν παιδιῶν μας, τῶν Ἑλληνόπουλων. Ἀποκόπτει τά παιδιά ἀπό τήν πάμπλουτη βιβλιογραφική παράδοση καί σύρει τά παιδιά τοῦ Δημοτικοῦ στό internet. Δηλαδή στό χῶρο τῆς τσόντας βέβαια καί ὄχι μόνο.

Μαζί μέ τήν εὐκολοεύρετη τσόντα μποροῦν τά παιδάκια μας νά μάθουν καί λίγα, πολύ λίγα στοιχεῖα γνώσης. Ἡ Νέα Ἐποχή δέν θέλει τά παιδιά μας μορφωμένα, καθαρά, ἠθικά, σφριγηλά, ἔξυπνα, δημιουργικά. Τά θέλει χωμένα, μαραμένα, καμπουριασμένα, ἐξαρτημένα ἀπό τούς μάγους καί τίς μάγισσες τῆς Νέας Ἐποχῆς. Μαζί μέ τά παραπάνω ἐθίζονται στά ξύλινα Greeklish.

Εἶναι πολύ ἐνδιαφέρουσα ἡ συνέντευξη πού εἶχε δώσει ὁ θεατρικός συγγραφέας καί δημοσιογράφος κ. Ἰάκωβος Καμπανέλης στούς δημοσιογράφους γιά τά βασανιστήρια πού ὑφίσταντο οἱ κρατούμενοι στά γερμανικά στρατόπεδα Μαουτχάουζεν. Ἦρθαν στό φῶς ἀπίστευτα βασανιστήρια πού ἐμπνέονταν οἱ βασανιστές ἐκτός τῶν συνηθισμένων ὀδυνηρῶν.

Ἔλεγε ὁ Καμπανέλης ἐξ ἰδίας πικρᾶς ἐμπειρίας, ὅτι οἱ βασανιστές ἦταν ἀξιωματικοί τοῦ γερμανικοῦ στρατοῦ μέ πολλές σπουδές, περγαμηνές, μετεκπαιδεύσεις. Καλοί, παραδοσιακοί οἰκογενειάρχες, καλλιεργημένοι μέσῳ τῆς κλασσικῆς μουσικῆς καί τῶν γνωστῶν ξακουστῶν θεατρικῶν ἔργων τῆς ἐποχῆς τους ἤ προγενεστέρων χρυσῶν ἐποχῶν.

Τό ἀμείλικτο ἐρώτημα τῶν δημοσιογράφων προς τόν κ. Καμπανέλη ἦταν: Πῶς ἐξηγεῖτε αὐτή τή σχιζοφρενική συμπεριφορά ἀνθρώπου παιδείας, μορφωμένου ἀνθρώπου πρός ἐπίσης μορφωμένο συνάνθρωπο; Πῶς ἀντέξατε ψυχολογικά; Πῶς ἀντέξατε σωματικά, ἀφοῦ εἶναι ἐξακριβωμένο, ὅτι πολύ λίγοι κατάφερναν νά ἐπιζή­σουν σ’ αὐτά τά στρατόπεδα μετά ἀπό τά βασανιστήρια πού ἐπέβα­λαν οἱ μορφωμένοι καί καλλιεργημένοι ἀξιωματικοί βασανιστές πρός τούς αἰχμαλώτους τους.

Ἡ ἀπάντηση δέν ἦταν δύσκολη γιά τόν πολλά παθόντα καί θαυματουργικά διασωθέντα συγγραφέα. Κάθε ἐξουσία καί δή ἡ δικτατορική γερμανική ἐξουσία τοῦ Γ΄ Ράιχ ζητάει ἀπόλυτη πειθαρχία ἀπό τούς ἀμέσως κατωτέρους της καί οἱ κατώτεροι ἀπό τούς κατωτέρους τους.

Μιά τεράστια πυραμίδα μέ κορυφή τόν ἕνα ἀπόλυτο δικτάτορα καί στίς παρυφές τῆς πυραμίδας μέχρι τή βάση της ὅλους τούς ἐκτελεστές τῶν ἐντολῶν πού ἐμπνέονται ἄνωθεν καί ἐκτελοῦνται πειθαναγκαστικά σ’ ὅλες τίς κατιοῦσες σειρές μέχρι τούς δύσμοιρους ἀποδέκτες τῶν ἐντολῶν. Ἄν συνυπολογισθεῖ ἡ κρατοῦσα ἀθεϊστική καί μαζί ἀπάνθρωπη νιτσεϊκή νοοτροπία πού διαπότισε τό γερμανικό ἔθνος, κατανοοῦμε τή δολοφονική ἀποτελεσματικότητα τῶν βασανιστηρίων.

Ὡστόσο ὁ Καμπανέλης ἐπέζησε! Ὅπως καί ἄλλοι Ἕλληνες κρατούμενοι καί βασανιζόμενοι, ὁ μακαριστός μητροπολίτης Δημητριάδος Δαμασκηνός, ὁ μακαριστός μητροπολίτης Τρίκκης Διονύσιος καί ἄλλοι. Ἐπέζησαν γιατί εἶχαν ψυχή, εἶχαν πίστη στό Χριστό καί στή φιλτάτη πατρίδα. Χαλυβδώθηκαν ἀπό τήν εἰς Χριστόν πίστη, ἀπέκτησαν ἀσύλληπτες ἀντοχές.

Βασανισθέντες μεγαλούργησαν, κατέπληξαν τούς δημίους τους, ὁμολόγησαν σθεναρά καί ἐν πράγμασι τήν ποιότητα καί τό μέταλλο τῆς ψυχῆς τους καί μαζί τήν ἀκατάβλητη διάθεση περαιτέρω δημιουργίας, μέσω τοῦ ἀτσαλω­θέ­ντος σώματός τους.

Σήμερα ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες πολεμούμαστε ἐντός τῆς πατρίδος μας. Ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται. Ἡ ὁμάδα τῶν εὐρωβασανιστῶν τοῦ ΔΝΤ εἶναι στήν κορυφή τῆς πυραμίδας. Πιό κάτω ἀκτινωτά οἱ «δικοί μας» κυβερνῆτες πρωθυπουργοί, βολευτές, ἀρχηγοί, διευθυντές, τάχα ὑπουργοί. Ἐκτελεστές μέτρων ἀμέτρων πού δέν ὁδηγοῦν πουθενά παρά μόνο στό βασανισμό τῶν πολιτῶν τοῦ λαοῦ μας. Κοπή μισθῶν καί συντάξεων, μείωση ἤ ἐκμηδένιση περίθαλψης, πρώτη καί δεύτερη βαρύτατη φορολογία μέ ἐπικείμενη τήν ἑπόμενη. Ἀπολύονται ὑπάλληλοι ἀπό ὁλόκληρο τό χῶρο τοῦ Δημοσίου. Κλείνουν καταστήματα, χωρίς οἱ νέοι ἐπιστήμονες καί μή νά ὑπάρχει περίπτωση νά βροῦν ἐργασία.

Ἕνας, δύο, τρεῖς οἰκονομολόγοι, καθηγητές τοῦ Συνταγματι­κοῦ Δικαίου, ὁ δικηγορικός σύλλογος Ἀθηνῶν καί κάποιοι δημοσιογράφοι φέρνουν στό φῶς τῆς δημοσιότητας τά φοβερά ἐγκλήματα τῶν πολιτικῶν μας πού ἔχουν διαπραχθεῖ τίς τελευταῖες δεκαετίες μέ ἀποκορύφωμα τά τεκταινόμενα στίς μέρες μας:

α. Ὅλα τά εὐρωπαϊκά κράτη ἔχουν διαπιστωμένο χρέος. Τό δικό μας δέν ἦταν τό μεγαλύτερο.

β. Καταργήθηκε ἡ Ἐθνική Στατιστική Ὑπηρεσία καί ὁ Εὐρωπαϊκός φορέας πού συνέχισε τό ἔργο της ἐξόγκωσε τό Ἑλληνικό χρέος σκόπιμα.

γ. Μέ αὐτήν τήν πρόφαση παρέδωσε τή χώρα μας ἡ σημερινή Κυβέρνηση στό Δ.Ν.Τ. ὡς μή ὤφειλε.

δ. Ὑπῆρχαν τρόποι νά ἀποφύγουμε τούς σημερινούς γνωστούς ἄγνωστους δανειστές πού μᾶς δανείζουν μέ τά ὑψηλότερα ἐπιτόκια. Γιατί δέν δεχθήκαμε τά χαμηλότερα;

ε. Στά δύο χρόνια κρίσεως παρά τή σκληρή οἰκονομική πολιτική πού μᾶς ἐπιβάλλεται, τίποτα δέν ἔχει κατορθωθεῖ στά ἐλλείμ­ματα, στήν οἰκονομία μας.

ς. Στίς ἄλλες χῶρες π.χ. Ἱσπανία, Πορτογαλλία οἱ κυβερνώντες μείωσαν τόν Φ.Π.Α., ἐνῷ ἡ δική μας τόν αὔξησε, μέ ἀποτέλεσμα νά νεκρωθεῖ ἡ ἀγορά σέ ὅλες τίς δραστηριότητες.

ζ. Μέ τή συνθήκη τῆς Λισσαβώνας δόθηκε ἡ δυνατότητα τῆς μείωσης τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας. Μέ τίς συνεδριάσεις τίς σημερινές τῶν ἑταίρων μας σχεδιάζεται de facto μείωση τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας.

η. Τό μόνο πού σύμφωνα μέ τίς κυβερνητικές δηλώσεις ἐνδιαφέρει τούς πολιτικούς μας δέν εἶναι τό συμφέρον τοῦ Ἕλληνα πολίτη ἀλλά πῶς θά εἴμαστε συνεπεῖς στίς πληρωμές μας στούς τοκογλύφους.

Σήμερα μαζί μέ τούς βασανιστές συνεργάζονται οἱ δημοσιογράφοι. Δείχνουν ἀγανακτισμένοι, πού λέει ὁ λόγος. Σπέρνουν τόν πανικό πρίν ἀπό τήν καταστροφή, προαναγγέλλοντάς την. Πρίν βασανι­σθεῖς, προσπαθοῦν νά σέ ἐνημερώσουν γιά τά εἴδη καί τή σφοδρότητα τῶν βασανιστηρίων. Σέ βασανίζουν ψυχολογικά γιά νά ἀπο­δεχθεῖς παθητικότατα τήν ἐξόντωση.

Ἔχει παρατηρηθεῖ καί κατά τούς μεγάλους διωγμούς κατά τῶν χριστιανῶν τῶν πρώτων χριστιανικῶν χρόνων, ἀλλά καί κατά τά ἀναφερθέντα γερμανικά βασανιστήρια, ὅτι οἱ δήμιοι εἶχαν μιά καταπληκτική ἐφευρετικότητα στήν ἀναπαραγωγή ὀδυνηροτέρων βασανιστηρίων. Τοῦτο εὔκολα ἐξηγεῖται, ἀφοῦ σ’ ὅλη αὐτή τή διαδικασία τῶν βασανιστηρίων ἐμπλέκεται αὐτός ὁ ἴδιος ὁ Διάβολος, ὁ ἄρχων τοῦ σκότους καί τῶν ταλαιπωριῶν τῶν ἀνθρώπων, τῶν ἀτυχιῶν τους καί τῶν δεινῶν τους.

Κλείνοντας τήν παροῦσα ὁμιλία μας ἀδελφικῶς συνιστοῦμε:

1. Καταπάτησε τό φόβο σου. Εἶναι δικαιολογημένος. Δέν εἶσαι ὅμως μόνος σου. Μέ τήν εὐχή τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μετάτρεψε τό φόβο σέ ἐλπίδα, σέ προσευχή, σέ πιό γερή πίστη στόν Παντοδύναμο Κύριο. Ἄν αὐτή τήν ἱερή ἐργασία ἀσκήσουμε ὅλοι κάτι θά κάνει ὁ Κύριος γιά μᾶς.

2. Ἀξίζει νά ἀθληθοῦμε σέ νέους σκληρότερους ἐν Χριστῷ πνευ­ματικούς ἀγῶνες εἴτε διαπιστώνουμε ἄμεσες προσωπικές εὐθῦ­νες κατά τήν παρούσα κρίση ἤ ἔμμεσες καί συνολικές.

3. Οἱ ὁριακές ἐμπειρίες τοῦ παρελθόντος μᾶς πείθουν γιά τήν ἀφθονοπάροχη ἀγαπητική πρόνοια τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ, τῆς Παναγίας μας καί τῶν πολύ φίλων καί προστατῶν Ἁγίων μας στούς ἀγῶνες τοῦ Ἔθνους μας.

4. Ἄλλωστε τό ὕψιστο κινδυνευόμενο εἶναι ἡ ἀθάνατη ψυχή χάριν τῆς ὁποίας σταυρώθηκε, ἀπέθανε, κατῆλθε πρός τόν θάνατο καί Ἀνέστη Χριστός. Ὁ ἐθναπόστολος ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός ἰδιαίτατα συνιστοῦσε στούς ἤδη σκλάβους ἀδελφούς μας: Μή φοβηθεῖτε ὁ,τιδήποτε κι ἄν οἱ ἐχθροί σᾶς πάρουν. Μόνον τό Χριστό καί τήν ψυχή σας δέν θά κατορθώσουν νά σᾶς πάρουν, ἄν ἐσεῖς δέν τούς τά παραχωρήσετε. Εἶναι ἄριστη εὐκαιρία στόν καιρό τῆς κρίσεως νά συνειδητοποιήσουμε ὡς ὀρθόδοξοι χριστιανοί τήν παραπάνω ὕψιστη ἀλήθεια.

5. Ὅμως, ἐπειδή δέν εἴμαστε μονοφυσῖτες, ἀφοῦ γιά χάρη μας τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Παναγίας Τριάδος, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, πῆρε σάρκα καί προσέλαβε ὁλόκληρη τήν ἀνθρώπινη φύση, ἔχουμε τό δικαίωμα νά δίνουμε μάχες καί γιά τά ἀνθρώπινα δίκαια. Στό Ὀρθόδοξο Παρατηρητήριο ἔχουμε δημοσιεύσει πρακτικές προτάσεις ἀντίστασης: Ὄχι στή φοροκάρτα, δέν πληρώνουμε τό παράνομο χαράτσι τῆς ΔΕΗ.

«Ἀνέκαθεν θεωροῦσα ὡς καθῆκον καί ὑποχρέωση πρός τήν πατρίδα τή φορολογική εἰλικρίνεια καί τήν πληρωμή τῶν φόρων.Μέ αὐτήν τήν πεποίθηση πλήρωσα ἀγόγγυστα ὅσα δίκαια ἤ ἄδικα ἐκτίμησε τό κράτος ὡς συμμετοχή μου στά βάρη τῆς χώρας .

Σήμερα ὅμως, αὐτό πού διαπιστώνουμε τόσον ἐμεῖς ὅσο καί οἱ εἰδικοί οἰκονομικοί ἐπιστήμονες, εἶναι ὅτι ἡ ἐπιβολή φόρων δέν ἔχει πλέον τόν χαρακτήρα ἑνός "συμμετοχικοῦ συστήματος προσφορᾶς γιά τό κοινό καλό" , ἀλλά ἔχει μεταμορφωθεῖ σέ ἕνα ὅπλο μαζικῆς οἰκονομικῆς ἐξόντωσης τοῦ λαοῦ, διά τοῦ ὁποίου θά ἐπιτευχθεῖ ἀφ’ ἑνός ἡ ἀπόλυτη ὑποδούλωσή του στά ἀντίχριστα κελεύσματα τῆς Νέας Ἐποχῆς ,καί ἀφ’ ἑτέρου θά ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἀπώλεια τῆς ἐθνικής μᾶς κυριαρχίας.

Μέσα σέ αὐτό τό κλῖμα ἐκφοβισμοῦ καί τρομοκρατίας ὁ ἑλληνικός λαός μέ τό πρόσχημα τῆς συμμετοχῆς σέ ἕνα "ἐπώδυνο πλήν ἀναγκαῖο " πρόγραμμα ... ἐθνικῆς σωτηρίας, καλεῖται νά συναινέσει ὄχι μόνο στήν φυσική του ἐξόντωση ἀλλά καί στήν ὑφαρπαγή τοῦ θεοσδότου δώρου τῆς ἐλευθερίας ὅπως αὐτή θά πραγματοποιηθεῖ μέσῳ τῆς φοροκάρτας καί σύντομα τῆς κάρτας τοῦ πολίτη.

Ὑπό αὐτήν τήν ἔννοια καί μέ αἴσθηση τῆς ποιμαντικῆς μας εὐθύνης , δέν μποροῦμε παρά νά ποῦμε εὐθαρσῶς, ὅτι κανείς δέν πρέπει νά παραλάβει τήν φοροκάρτα, οὔτε ἀκόμα καί ὅταν θά καταστεῖ ὑποχρεωτική (ἀπό 1/1/2012), καθώς ἐπίσης ὅτι ἡ πληρωμή "χαρατσιῶν" πού κακῶς χαρακτήρισαν φόρους ἤ τέλη δέν εἶναι καθῆκον μας πρός τήν πατρίδα, ἀλλά συναίνεση στή ληστεία καί στόν κατακερματισμό της».

6. Αὐτές τίς ἡμέρες ἡ κ. Μέρκελ ξαναζητᾷ ἀπό τούς ἑταίρους τῆς Ε.Ε. προστατευτικό τεῖχος τῆς χώρας της, γιά νά μή βλαφθεῖ ἀπό ἐμᾶς, ἀπό τήν Ἑλλάδα. Μιά νέα, ἀντίστροφη 28η Ὀκτωβρίου ἀναμένεται. Οἱ Γερμανοί θέλουν νά πάρουν τό αἷμα τους πίσω.

Εἶναι ἄμεση ἀνάγκη νά ὑψώσουμε τά ὄμματα, τίς καρδιές καί τά χέρια πρός τόν Ὕψιστο, γιά νά πάρει τήν πληροφορία της κατά τό συμφέρον της καί μεῖς νά μή χάσουμε τήν ἐθνική μας κυριαρχία. Οἱ Εὐρωπαῖοι συσκέπτονται γιά μᾶς, χωρίς ἐμᾶς. Ἔχει ξαναγίνει αὐτό στήν Ε.Ε.; Ἐμεῖς εἴμαστε ἤ δέν εἴμαστε ἑταῖροι;

7. Ἡ ἀντίσταση στά καταχθόνια ἰδιοτελῆ σχέδια τῶν ξένων ἐχθρῶν καί τῶν «ἡμετέρων» εἶναι θεμιτή, ἐπειδή διακυβεύεται ἡ ἐθνική μας ἀκεραιότητα καί ὁ ἐπί αἰῶνες μοναδικός θεανθρώπινος πολιτισμός μας.

Γιαυτό χρειάζεται: Εὐρεῖα ἐνημέρωση τοῦ λαοῦ μας γιά τά κρυφά σχέδια τῶν κυβερνητῶν μας. Θετικές προτάσεις γιά νά ἀντιμετωπισθοῦν οἱ παραλείψεις τοῦ παρελθόντος, τά παρασκήνια τοῦ παρόντος καί οἱ ὑποσχέσεις καί συμφωνίες πού βλάπτουν τό συμφέρον τῶν ἐπερχομένων μας.

8. Οἱ ἅγιοι τῆς ἐκκλησίας μας ζοῦσαν τήν καθολικότητά Της. Προσεύχονταν θερμῶς καί ἐκτενῶς ὑπέρ πάσης τῆς κτίσεως καί ἰδιαίτερα γιά τούς ἐχθρούς τους. Ἡ ἀκακία ἀλληλοπεριχωρούμενη μέ τήν προσευχή μπορεῖ νά ἀποστείλει μυστικά θεόρατα κύματα ἀληθινῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης καί νά μεταλλαχθεῖ ἡ ἐχθρότητά τους σέ ἀνθρωπιά, κατανόηση καί ἀγαστή συνεργασία. Ἄπειρες ἄλλες ἐναλλακτικές λύσεις μπορεῖ νά παρουσιάσει ὁ Κύριος.

9. Αὐτονόητο εἶναι τά παραπάνω νά ἰσχύουν καί γιά τούς ἡμετέρους κυβερνῆτες. Οἱ προσευχές τοῦ ὀρθοδόξου τραυματισμένου καί κινδυνεύοντος λαοῦ, πνευματικῶς ἐθναρχούσης τῆς Ἐκκλησίας μας, μποροῦν νά δώσουν ἄπειρες λύσεις καί διεξόδους.

10. Τέλος ὁ ἅγιος γέροντας Ἐφραίμ ὁ Κατουνακιώτης μᾶς ἀνοίγει διάπλατα τήν πνευματικότερη πλευρά τῆς διεξόδου ἀπό τήν κρίση: Ἡὑπακοή θά τά φέρη ὅλα. Ἡ ὑπακοή θά φέρη τήν χάριν. Παραμικρή παρακοή εἰς τόν Γεροντα διώχνει τήν χάριν.

Ὁ Γέροντας ἔχει θέσιν ὁρατοῦ Θεοῦ τρόπον τινά. Ὅτι λέγει ὁ Γέροντας, εἶναι σάν ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ. Σάν τύπον Θεοῦ νά τόν ἔχης τόν Γέροντα.

Ὅλα τά πάθη, ὀλίγον κατ’ ὀλίγον θεραπεύονται μέ τήν ὑπακοή. Οὔτε ἱερωσύνη, οὔτε νηστεία, οὔτε ἀσκησις σώζει· μόνον ἡ ὑπακοή.

Ἡ ὑπακοή κάνει θαύματα· ἡ ὑπακοή εἶναι ταπείνωσις· ἡ ὑπακοή θά φέρη ὅλα χαρίσματα. Διά τήν ὑπακοήν δίδει ὁ Χριστός τήν προσευχή. Ἡ προσευχή δέν σώζει· ἡ ὑπακοή σώζει.

Ἕνας δαιμονισμένος ἔγινε ὑποτακτικός σέ δύο γέροντες, ἐδῶ στήν περιοχή τῶν Κατουνακίων. Διά τῆς ὑπακοῆς του θεραπεύτηκε. Μοῦ διηγήθη ὁ ἴδιος, ὅτι ἔβλεπε τό δαίμονα ἀπέναντί του, καί ὅταν ἔλεγε μίαν φορά τήν εὐχή, ὁ δαίμων ἐταράσσετο. Μέ τήν δεύτερη φορά πού ἔλεγε τήν εὐχήν, ἔτρεμε τό δαιμόνιο. Τήν τρίτην φορά πού ἔλεγε τήν εὐχήν ἐξηφανίζετο ὁ δαίμων!

Κάνεις ὑπακοή; Ἔχεις τήν χάριν τοῦ Θεοῦ· εἶσαι διά τόν Παράδεισον. Ὁ διάβολος δέν φοβᾶται ἐμᾶς· ἐμᾶς δέν μᾶς ὑπολογίζει καθόλου. Τήν χάριν τοῦ Θεοῦ βλέπει πού ἔχομεν, λόγω τῆς ὑπακοῆς, καί φεύγει ἀπό κοντά μας.

Ὁ ὑποτακτικός τρόπον τινά δέν φοβᾶται Θεόν. Δέν κάνεις ὑπακοή; Κάνε ὅτι θέλεις· κάνε προσευχή, νηστεία, ἄσκησι κλπ, δέν σώζουν. Ἡ ὑπακοή σώζει. Ὁ ὑποτακτικός ὁμοιάζει μέ Ἐκεῖνον, μέ τόν Χριστόν, ὅστις ἔγινε ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δέ Σταυροῦ.

Τό παραπάνω κείμενο τοῦ ἁγίου Γέροντος π. Ἐφραίμ τοῦ Κατουνακιώτη δείχνει πόσο ἔχουμε ξεφύγει ὅλοι μας ἀπό τό ἀληθινό πνεῦμακαί τήν ἀληθινή ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας. Κατανοοῦμεπιό βαθιά τά αἴτια τῆς παρούσης κρίσεως, ἀφοῦ διαπιστώνουμε ὅτι ὄχι μόνο πρακτικά ἠθικά ἔχουμε ἀλλοτριωθεῖ, ἀλλά καί πνευματικά καί θεωρητικά.

Ἐνῷ εἴμαστε ὀρθόδοξοι, ἐπηρεαζόμαστε ἀπό τίς ἀλλοτριωτικές παρεμβάσεις τῆς Νέας Ἐποχῆς σέ ὀλόκληρη τή ζωή μας. Προλήψεις, προκαταλήψεις, πάγιες ἀνωφελεῖς συνήθειες ἀποδοχή ὅλων τῶν ἐναλλακτικῶν θεραπειῶν, φοβίες, μικροπρέπειες, ἰδεοληψίες μᾶς ἐγκλωβίζουν στά τείχη τοῦ ἀτομισμοῦ μας.

Μᾶς περιγράφεται ἀπό τόν ἅγιο Γέροντα πολύ παραστατικά ἡ δύναμη τῆς ὑπακοῆς, ἡ χαρισματική της ἀποτελεσματικότητα σέ ὅλα τά ἐπίπεδα τῆς ζωῆς.

Ἑπομένως θά πρέπει νά ἀρχίσει πιό συγκεκριμένα πιό ἁπτά νά λειτουργεῖ ἀπό ὅλους μας πρός ὅλους μας ἡ ὑπακοή. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος στήν πρός Ἐφεσίους ἐπιστολή του (ε,20) τονίζει τήν ἀνάγκη τοῦ φρονήματος τῆς ὑπακοῆς «ὑποτασσόμενοι ἀλλή­λοις ἐν φόβῳ Χριστοῦ». Παράλληλα, ὑπακοή στήν ὀρθόδοξη λειτουργική μας Παράδοση, στήν ἀσκητική της βιοτή, στήν μελέτη τῶν Ἁγίων Γραφῶν.

Αὐτή μᾶς ἐξομοιώνει μέ τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, τόν ὑπήκοο πρός τόν Θεό Πατέρα Του, τόν σταυρωθέντα «μέχρι θανάτου, θανάτου δέ Σταυροῦ». Αὐτή ἡ ὑπακοή ἐκκινώντας ἐκ τῶν κάτω, ἀπό τό λαό πρός τά ἄνω θά γίνει δύναμη ὠστική ὅλων πρός τά ἄνω.

Θά φθάσει πρός τούς κυβερνῆτες μας καί ἀπό αὐτούς θά ἐπεκταθεῖ στούς πιό πάνω, στούς Εὐρωπαίους καί στίς λεγόμενες συνόδους κορυφῆς. Τώρα καί οἱ δικοί μας καί οἱ Εὐρωπαῖοι τοῦ ΔΝΤ ἔχουν μπλέξει μαζί μας καί ἐμεῖς ἔχουμε μπλέξει ἄσχημα μέ αὐτούς.

Ἄν ὑπερβοῦμε τούς ἑαυτούς μας καί ἀσκηθοῦμε ἐπιμελημένα καί μέ φόβο Θεοῦ στήν ὑπακοή, τότε ὅλα τά θηρία τά στρεφόμενα ἐναντίον μας μποροῦν νά ἐπηρεασθοῦν καί νά ἀλλοιωθοῦν στήν καλή ἐν Χριστῷ ἀλλοίωση, νά ἀνοίξουν τά ὄμματα τῆς ψυχῆς τους καί νά γίνουν χριστιανοί. «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη βαπτίζοντες αὐτούς εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ ἁγίου Πνεύματος»

Αὐτή ἡ ὑπακοή μπορεῖ νά δημιουργήσει εὐλογημένες ἀνατροπές τῶν σχεδίων τους, τροπές, τροποποιήσεις, ἀκυρώσεις, ἀλλά καί ὀρθόδοξες ἀναλαμπές νέας δημιουργίας. Κυρίως ὅμως μπορεῖ νά φθάσει αὐτή ἡ ὑπακοή πού πάντοτε ἀλληλοπεριχωρεῖται μέ τήν ἀγάπη, στούς Εὐρωπαίους ἀδελφούς, πού ἀσφαλῶς καί αὐτοί ἐνδόμυχα τήν ἀναζητοῦν.

Ἔτσι ἡ ὀρθόδοξη ὑπακοή μπορεῖ νά φεγγοβολήσει τήν ἁγία καί μακαρία ὀρθόδοξη ζωή, καί τόν ὀρθόδοξο πολιτισμό, κομμάτι τοῦ ὁποίου ἔχουν γνωρίσει οἰ Εὐρωπαῖοι ἀδελφοί μέσῳ τοῦ ἀρχαιοελληνικοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς χριστοποιήσεώς του διά τῆς ὀρθοδόξου πίστεως.

Ἀλλά καί ἄν δέν κατορθωθοῦν ἀνορθώσεις, ἀνατάσεις ὑπερβάσεις, ὅμως ἔτσι καί ἀλλιῶς μπορεῖ νά δράσει ἡ ὀρθόδοξη μακαρία ἐσχατολογία.

Ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης λέγει χαρακτηριστικά, ὅτι ὅταν ὁ σταυρούμενος Κύριος Ἰησοῦς Χριστός ἄφηνε τήν τελευταία πνοή Του ἐπί τοῦ Σταυροῦ καί χριστοεγκαρδίως εὐχόταν «Πάτερ ἄφες αὐτοῖς οὐ γάρ οἴδασι τί ποιοῦσι» ὁ διάβολος ἀνακουφιζόταν δαιμονοχαιρέκακα καί ἔλεγε: Ἐπί τέλους σέ συνέτριψα Υἱέ τοῦ Θεοῦ.

Δέν καταλάβαινε ὅμως ὁ ἀνόητος, ὅτι ἀπό ἐκείνη τή στιγμή συντριβόταν καί κατέρρεε ὅλη ἡ ἐξουσία τῶν σκοτεινῶν φυλακῶν τοῦ ᾍδη καί τοῦ θανάτου.

Ἡ Ἑλληνική γῆ καί τά σώματα τῶν ἐγκρίτων ὀρθοδόξων χριστιανῶν μποροῦν νά διαμελισθοῦν ἀπό τήν καταστροφική μανία τοῦ «πανίσχυρου»Διευθυντηρίου τῆς Νέας Ἐποχῆς. Ὅμως ἡ ζωή ἐκ τοῦ τάφου ἀνέτειλε.

Ἀπό τήν τέφρα τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ, νοθευμένου ἀπό τήν ἑλώδη λάσπη τῆς Νέας Ἐποχῆς, θά ἀνατείλει ἡ ὄντως νέα ζωή, ἀφοῦ ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ ἐγγύηση τῆς ἀληθινῆς Ἀναστάσεως καί τοῦ πιστεύοντος ἀνθρώπου καί τῶν κατορθωμάτων του φωτισμένων μέ τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως.

Ἅπασα ἡ ἑλληνική γῆ εἶναι διαποτισμένη μέ τά αἵματα τῶν ἁγίων μαρτύρων καί ἐθνομαρτύρων της, ἀπό τούς πρώτους χριστιανικούς αἰῶνες μέχρι τούς νεομάρτυρες. Τό ἄφθονο τίμιο αἷμα τους ἐμπνέει καί διαμορφώνει ζῶσες μαρτυρικές συνειδήσεις πού θά ἀποκαλυφθοῦν στίς πιό δύσκολες μέρες ὅταν χρειαστεῖ ὁμολογία καί μαρτυρία ὀρθοδόξου πίστεως


ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου