Σάββατο 16 Απριλίου 2016

ΟΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΑΓΡΥΠΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΝ ΑΛΛΑ ΟΙ ΑΡΧΙΠΟΙΜΕΝΕΣ ΚΩΦΕΥΟΥΝ!


ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ  ΙΕΡΩΝΥΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ


ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Β. ΗΠΕΙΡΟΥ 47 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ. 2108025211

Ἀμαρούσιον 8-4-2016

Πρός τόν Μακαριώτατον
ἀρχιεπίκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος
κ. Ἱερώνυμον

 Μακαριώτατε
Πάτερ καί Δέσποτα κ. Ἱερώνυμε.

Θρηνῶ καί ὀδύρομαι μετά τῶν πνευματικῶν μου τέκνων, γιατί βρισκόμαστε ὅλο καί πιό βαθιά μέσα στή μεγάλη θλίψη τῶν «χειμερίων» ἡμερῶν πού διερχόμαστε.

Εἴχαμε τόν ὀξύτατο προβληματισμό ἐξ αἰτίας τῆς σχεδιαζομένης Ἁγίας καί Μεγάλης Πανορθοδόξου Συνόδου καί τῶν ζητημάτων πού ἀνακύπτουν ἀναφορικά μέ αὐτήν. Τό πλήρωμα τῶν πιστῶν εὐχό­μαστε χειρί τοῦ παντοδυνάμου ἐν Τριάδι Θεοῦ, νά μήν πραγματοποιη­θεῖ, ὄχι μόνο γιά τούς γνωστούς λόγους πού ἀναφέρει ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς, ἀλλά καί πολύ περισσότερο, ἄν πρόκειται νά δοθεῖ συνοδικότητα καί ἐκκλησιολογική ἀνα­γνώριση στούς παναιρετικούς παπικούς, προτεστάντες τοῦ ΠΣΕ, διαφόρους μονοφυσῖτες καί λοιπούς, μέσῳ τῶν προσκεκλημένων παρατηρητῶν τους.

Ἡ θλίψη μας ὀγκοῦται, γιατί αἰφνιδίως πληροφορούμαστε, ὅτι ἐντός ὀλίγων ἡμερῶν ἡ ὑμετέρα Μακαριότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος μετά τοῦ παναιρεσιάρχου πάπα Φραγκίσκου θά ἐπισκεφθεῖτε τή νῆσο Λέσβο, τῆς φιλτάτης ἡμῶν καί ὀρθοδόξου ἑλληνίδος γῆς.

Ὡς εὐπειθής ἐν Χριστῷ πνευματικός υἱός Σας, ἐλάχιστος τῶν πρεσβυτέρων τῆς ἁγιωτάτης ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, γονυκλινής Σᾶς παρακαλῶ νά ἐνθυμηθεῖτε, τί καλό προσέφερε ἡ ἐπίσκεψη τοῦ πάπα τό σωτήριον ἔτος 2001 στήν Πνύκα τῶν Ἀθηνῶν. Αἰφνίδιος θάνατος Μητροπολιτῶν, ἔκπτωση μητροπολιτικῶν θρόνων καί δεινά, ὧν οὔκ ἐστιν ἀριθμός. Ἦταν ὁλοφάνερη ἡ ἀπαρέσκεια τοῦ φρουροῦντος ἡμᾶς ἐν Τριάδι Θεοῦ διά τῆς ἀκτίστου Χάριτός Του ἐξ αἰτίας τῆς δουλικῆς προσκυνήσεως τοῦ παναιρεσιάρχου πάπα Ἰωάννου ὑπό τῶν θεοτιμήτων Ἱεραρχῶν μας καί ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου, μακαριστοῦ πλέον Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου.

Μακαριώτατε πάτερ καί Δέσποτα,

Κάθε φορά πού τό πιστό ποίμνιο τῶν εὐσεβῶν, θεοφοβούμενων χριστιανῶν μᾶς ἐρωτοῦσαν, γιατί ὁ Μακαριώτατος Ἱερώνυμος δέν ὑψώνει ἐλεγκτικό λόγο ἐναντίον τῶν ἀποδομούντων τήν ἔνδοξο ἑλληνική καί ὀρθόδοξο Παράδοσή μας, εἴχαμε τόν ἐξ υἱϊκῆς πεποιθήσεως ἀντίλογον: Ὁ Μακαριώτατος Ἱερώνυμος προσπαθεῖ νά κρατάει ἰσορροπίες, τίς ὁποῖες ἐμεῖς δέν ἀντιλαμβανόμαστε εὔκολα.

Τώρα ὅμως μένουμε ἄφωνοι ἐλάχιστο χρόνο, πρό τοῦ ἀνοσίου τολμήματος. Εἶναι δυνατόν νά συνυπάρξετε καί οἱ δύο ταγοί τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν Πίστεως εἰς τήν Παναγία Τριάδα, μετά τοῦ αἱρεσιάρχου ποντίφηκος;

Τί καλό θά προσφέρει στό πανέμορφο νησί μας ἡ παρουσία τοῦ «ἀλλοτρίου»;

Εἴμαστε βέβαιοι, ὅτι ἀπέραντη θλίψη θά προκληθεῖ στούς πιστούς τῆς νήσου Λέσβου, ἀλλά καί σέ ὅλο τό πανελλήνιο ἀπό τή φρικτή εἰκόνα μείξεως τῶν Ἀμείκτων τῆς Ἀληθείας μετά τοῦ ψεύδους. 

Ρῖγος καί φόβος μᾶς καταλαμβάνει, μήπως μετά ἀπό μιά ἐπίσκεψη τοιαύτης σημασίας τοῦ ποντίφηκος, προκαλέσουμε τήν ὀργή τοῦ Θεοῦ. Ἄν καί πολλαχῶς ἐλεηθήκαμε ὑπ’ Αὐτοῦ, παρά ταῦτα δέν τολμήσαμε νά ἀρνηθοῦμε «βοήθεια» καί «συμπαράσταση» ἀπό τούς αἱρετικούς, ἡ ὁποία οὐδέποτε εὐοδώθηκε ἀπό τόν Ὕψιστο.

Μακαριώτατε,

Ἡ εὐτελεστάτη ἐλαχιστότητά μου, μετά τῶν ἐν Χριστῷ ἀγωνι­ζομένων πνευματικῶν τέκνων ἡμῶν, Σᾶς ἐκλιπαροῦμε ὡς ὑπεύθυνο καί στοργικό πνευματικό μας πατέρα νά βρεῖτε τόν τρόπο νά ὑπερβεῖτε τίς πολλές πιέσεις καί νά σταθεῖτε ἀκέραιος καί ἀκλόνητος ὁμολογητής τῆς μοναδικῆς ὀρθοδόξου Πίστεως σ’ αὐτή τήν ὄντως ἀκραία, ὁριακή καί ἱστορική στιγμή.

Ἀσπάζομαι εὐλαβῶς τήν Δεξιάν Σας

Διά τήν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν
ἐλάχιστος ἐν πρεσβυτέροις
ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος
ἐφημέριος τοῦ Ἱ.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου.

I
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου