Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΟΠΩΣ Ο ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΟΝΑΧΟΥΣ ΤΟΥ...


ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΚΑΙ
ΓΕΡΟΝΤΑΣΓράφει ο π. Διονύσιος Ταμπάκης


ΔΕΟΣ καταλαμβάνει όποιον διαβάσει μία επιστολή του Νεομάρτυρος της Ρωμηοσύνης Κυβερνήτου Ιωάννου Καποδίστρια, προς τον μόνιμο στρατιωτικό Ιερέα (Αρχιμ. Ιωακείμ Φυνδανάκη ) 

Αντικρύζεις εκεί έναν ολόκληρο Κυβερνήτη να γίνεται παράλληλα και Γέρων-Στάρετς, της πίστεώς μας. 

Η επιστολή αυτή, μπορεί να ήταν υπηρεσιακή, όμως αποπνέει την ζέουσα πίστη στην Ορθόδοξο Λατρευτική και Μυστηριακή ζωή του οσίου Κυβερνήτου. 

Ο Ι. Καποδίστριας αν και κατακλυζόμενος από σωρεία προβλημάτων και δυσχερειών, αφιέρωσε χρόνο και σκέψη για να νουθετήσει, ως άλλος Πνευματικός, τα περί Αγιοπνευματικής ζωής των υποψηφίων αξιωματικών του Στρατού. 


«Χρηματισμοί προς τον Ιερέα του τακτικού σώματος 


Ναύπλιο, 28 Φεβρουαρίου 1829 

Δια του συναπτομένου διατάγματος η κυβέρνησις σας εμπιστεύει την Ιερατείαν του τακτικού σώματος…αξιωματικιοί και υπαξιωματικοί και στρατιώται, οι νυν εν Ναυπλίω εφεδρεύοντες, θέλουσιν εκπληρώσει κατά την ενεστώσαν Τεσσαρακοστήν τα χρέη της ιεράς ημών πίστεως, τα της εξομολογήσεως, λέγω, και μεταλήψεως, εν οις και θέλετε τοις δώσει πάσαν την πνευματικήν υμών βοήθειαν και παράστασιν, συμπαραινούντες ως πατήρ εις την στρατιωτικήν νεολαίαν την προς την Πατρίδα πίστιν και το επιεικές της διαγωγής. 

Πόσας ημέρας θέλουσι νηστεύσει, θέλετε το ορίσει μετά της γνώμης του Αρχιερέως. 

Ημείς δε φρονούμεν ότι αρκεί να νηστεύωσι μόνον την πρώτην και τελευταίαν εβδομάδα της τεσσαρακοστής, έτι δε την εβδομάδα καθ’ ην κοινωνήσωσι, και τας τετράδας και παρασκευάς. 

Να πληροφορηθήτε προσέτι αν συνηθίζωσι να κάμνωσι καθ’ εκάστην την προσευχήν των. Και αν όχι, να τους διδάξετε να την κάμνωσι. 

Κατόπιν δε θέλομεν φροντίσει να εισάξωμεν βαθμιαίως την ανάγνωσιντων προσευχών εν Βιβλίοις τα οποία θέλομεν σας δώσει να διανείμετε εις τους στρατιώτας.» Και μετά απορούμε ποιοί και γιατί τον δολοφόνησαν…!


π. Διονύσιος Ταμπάκης -Ναύπλιον 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου