Κυριακή 3 Ιουλίου 2011

OΛΟΙ ΜΙΛΟΥΝ ΠΙΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 120 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ


1 – 1 – 4

 
Αὐτά πού ζήσαμε τήν Τετάρτη στό κέντρο τῆς Ἀθήνας πιστεύω διέλυσαν καί τίς τελευταῖες ἀμφιβολίες. Ε, λοιπόν, ναί. Ζοῦμε μιά ξενοκίνητη χούντα καί ἡ Ἐλληνική κυβέρνησις εἶναι ἁπλῶς τοποτηρητής ξένων συμφερόντων. Τό ἴδιο τό Σύνταγμα ἔχει καταληθεῖ ἀπό τήν δανειακή σύμβασι πού ὑπέγραψε ἡ κυβέρνησις τόν Μάϊο τοῦ 2010. Δυστυχῶς καί οἱ πολιτικοί μας εἶναι πλέον πολύ λίγοι καί κατώτεροι τῶν περιστάσεων ὡς ἀπεδείχθη. Τήν Τετάρτη πέρασε τό περίφημο μεσοπρόθεσμο μέ μόνο μία διαρροή ἀπό τήν μεριά τοῦ πασόκ καί εὐτυχῶς πού βρέθηκε ἕνας τφλός νά σώση τήν τιμή τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου.

 


Τελικῶς, μόνον ἕνας τυφλός εἶδε τήν ἀλήθεια καί στάθηκε ἄντρας στό ὕψος τῶν περιστάσεων. Ἐπίσης πέρασε ὁ ἐκβιασμός τῶν ἑταίρων μας καί δικαίως πανηγυρίζουν στήν Εὐρώπη ἀφοῦ ψηφίστηκε τελικῶς τό νομοσχέδιο πού ἐκχωρεῖ τήν Ἑλληνική δημόσια περιουσία στούς ξένους δανειστές. Πρέπει νά αἰσθανθοῦμε ὅλοι ὅτι αὐτή ἡ ἡμέρα εἶναι μιά μέρα ντροπῆς γιά τήν χώρα καί γιά τήν δημοκρατία. Ἀφοῦ ὑποκύψαμε σέ ἕναν στυγνό τοκογλυφικό ἐκβιασμό πλέον δέν ἔχουμε ἀξιοπρέπεια ἤ μᾶλλον ἡ ἀξιοπρέπεια μας ὡς ἔθνος σώθηκε ἀπό ἕναν τυφλό βουλευτή, τόν μόνο πού εἶδε σωστά καί ἀπό τόν ἀγωνιζόμενο κόσμο στίς πλατεῖες.


Τήν ὥρα πού μέσα στό Ἑλληνικό Κοινοβούλιο παιζόταν ἕνα θέατρο ἀπό ὅλους αὐτούς πού ἦταν δῆθεν ὀργισμένοι μέ τήν κυβέρνησι καί θά κατεψήφιζαν τό νομοσχέδιο ἔξω ἀπ΄ αὐτό παιζόταν ἕνα ἄλλο χιλιοπαιγμένο ἔργο. Παρακρατικοί ἀσφαλίτες ντυμένοι κουκουλιφόροι ἔσπαζαν καί ἔκαιγαν τήν Ἀθήνα.


Τό σχέδιο ἦταν προφανές νά τρομοκρατηθῆ ὁ ἁπλός πολίτης ὥστε νά μήν κατεβῆ στό Σύνταγμα καί νά διαλυθῆ ἡ πλατεία. Ἴσως αὐτό νά ἦταν καί μιά ἀκόμα ἀπαίτησις τῶν δανειστῶν μας ὥστε νά αἰσθανθοῦν ἀσφάλεια. Τό σχέδιο ὅμως πέτυχε μόνον έν μέρει. Ναί μέν πέτυχε ἡ ἀστυνομία (πού πλέον λειτουργεῖ σάν μπράβος τῶν τοκογλύφων) νά διαλύση τό πλῆθος τῶν ἀγανακτισμένων πολιτῶν ἀπό τήν πλατεία ἀλλά ἀπέτυχε νά κάμψη τό φρόνημμά μας. Πλέον δέν θά μιλοῦμε γιά ἀγανακτισμένους πολίτες ἀλλά γιά ἀποφασισμένους πολίτες. Αὐτό εἴμαστε. Εἴμαστε ἀποφασισμένοι νά διώξουμε τήν ξένη κατοχή ἀπό τήν χώρα.


Ἀς μήν γελιόμαστε ἄλλο ἡ χώρα τελεῖ ὑπό κατοχήν. Αὐτοί οἱ παράλογοι φόροι πού δέν θά εἰσπραχθοῦν ποτέ μόνον κατοχή θυμίζουν. Ἡ Ἱστορία μας διδάσκει ὅτι ἕνας κατακτητής βλέπει τόν νικημένο λαό μόνο σάν μιά εὐκαιρία νά τόν ξεζουμίση εἰσπράττοντας φόρους καί καθόλου δέν ἐνδιαφέρεται γιά τήν εὐημαρία του. Αὐτό εἶναι καί τό πρῶτο πρᾶγμα πού κάνει ἕνας ξένος κατακτητής, ἐπιβάλλει φόρους. Αὐτό ἔκαναν καί οἱ τοῦρκοι. Βλέπετε κάτι διαφορετικό νά συμβαίνει σήμερα μέ ‘μᾶς; Τό μόνο πού ἀλλάζει εἶναι τό μέσον τῆς κατακτήσεως. Οἱ κατακτητές δέν μπῆκαν μέ ἁρματα ἀλλά μέ εὐρωδάνεια. Γι΄ αὐτό ἀς μή περιμένουμε ἄλλο. Ἡ ἐπίδειξις βίας τό μόνο πού μπορεῖ νά κάνη εἶναι νά μᾶς πεισμώση. Ὁ φόβος θά δώση τήν θέσι του στήν ὀργή καί ἡ ὀργή θά μετατραπῆ σέ ἀποφασιστικότητα. ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ. ΤΟ ΑΡΘΡΟΝ 120 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗ!


Γιῶργος Σταφυλᾶς ἐλ. ὥρα σελ.5

 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου