Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2013

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΚΑΚΙΕΡΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΑ ΠΙΟΝΙΑ...

 
Ο SNOWDEN KAI H EUROSTAT «ΠΑΙΖΟΥΝ» YΠΕΡ ΤΩΝ ΗΠΑ;
 
 
    
Γιατί ἡ Eurostat, ἄν κι ἐπίσημο ὄργανον τῶν Εὐρωπαίων, τώρα, ἀκριβῶς τώρα, δίδει στοιχεῖα πού ἀφοροῦν στό Ἑλληνικό χρέος, καί τά ὁποῖα διαψεύδουν ὅλες τίς ἔως σήμερα ἐξαγγελίες;
Τί ἄλλαξε; Ἔπαψε νά δουλεύῃ γιά τούς Εὐρωπαίους καί δουλεύει πλέον γιά τά ἀμερικανά; Ἤ, ὀρθότερα, τώρα πιά δουλεύει κατά τῶν Εὐρωπαίων;
Μᾶς διοχετεύει πληροφορίες ποὺ θὰ τινάξουν τὴν εὐρωπαϊκὴ «μπάνκα» τῶν ἀγορῶν, καὶ τοῦ eὐρώ, στὸν ἀέρα, ἀλλὰ κατὰ τὰ ἄλλα εἶναι ἐργαλεῖον κι ὄργανον τῶν Εὐρωπαίων…!!!Καί τώρα, μὲ τὶς ἀνακοινώσεις τους, τινάζουν μόνον τήν «μπάνκα» τοῦ Ἑλλαδοκαφριστᾶν ἤ θά τινάξουν κι ἄλλες πολλές «μπάνκες» στόν ἀέρα; Μήπως πάει νά γίνῃ τῆς …ἀνατινάξεως;(Ποιός ἦλθε;)

Ἄς τὸ πιάσουμε ὅμως καλλίτερα ἀπὸ τὴν ἀρχή…

Γιὰ νὰ δοῦμε λοιπόν… Μήπως ἔχουν τούς λόγους τους;

Τὶς τελευταῖες ἡμέρες γίνεται τῆς τρελλῆς ἀπὸ τὶς ἀποκαλύψεις γιὰ τὶς παρακολουθήσεις ἡγετῶν.
Ποιός ἔδωσε τίς πληροφορίες γιά τίς παρακολουθήσεις αὐτές ὅμως; Ὁ Edward Snowden;
Ποιός εἶναι πάλι αὐτός βρέ παιδιά; Καί ἀπό ποῦ μᾶς ξεφύτρωσε;
Λοιπόν, ὁ Edward Snowden δούλευε γιὰ τὶς ἀμερικανικὲς ὑπηρεσίες πληροφοριῶν, τὴν γνωστὴ NSA ἀλλὰ καὶ τὴν CIA.

Δῆλα δὴ τὸ παλληκάρι ἦταν τῶν κυκλωμάτων παρακολουθήσεως γιὰ χρόνια. Κι ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια δὲν ὑπέφερε ἀπὸ κρίσεις συνειδήσεως. Τώρα ὅμως, γιὰ ἀγνώστους σὲ ἐμᾶς λόγους, τοῦ ξημέρωσε συνείδησις καὶ εἶπε νὰ διοχετεύσῃ τὶς πληροφορίες του πρὸς ὅλες ἐκεῖνες τὶς κατευθύνσεις ποὺ ἔπρεπε νὰ φθάσουν…

Τυχαῖον; Πᾶμε καλά;

Ἦταν μέσα στὰ παιχνίδια τῶν ἰσχυρῶν τοῦ πλανήτου, εἶτε ὡς ἐργαλεῖο, εἶτε ὡς συνεργάτης.

Σήμερα ὅμως ἀποφασίζει νὰ ἀνοίξῃ τὸ στόμα του καὶ εἶναι ἀκόμη ζωντανός…

Ἀλήθεια; Πῶς τά καταφέρνει;

Διότι ἐγὼ γνώριζα πὼς ὅταν κάποιος ἐνοχλῇ τὸ σύστημα, ἁπλῶς …πεθαίνει, μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες… Καὶ δὲν ὑπάρχῃ περίπτωσις νὰ βρεθῇ ὁ ἔνοχος ἤ κάποιος μάρτυρας.

Γιὰ νὰ μὴν τὸν ἔχουν λοιπὸν ἀκόμη …καθαρίσῃ, σημαίνει πὼς ἀκόμη τὸν χρειάζονται. Τὸ γιατί, τὸ πῶς καὶ τὸ ποῦ στοχεύουν τελικῶς, τὸ ἀγνοῶ, ἀλλὰ ὄχι, δὲν μὲ πείθουν γιὰ τὴν «ἀφύπνισιν συνειδήσεως» τοῦ Snowden!!! (Κι ἐδῶ θὰ πρέπῃ νὰ ἀναρωτηθοῦμε σοβαρὰ γιὰ τὸν ῥόλο ποὺ παίζει τὸ wikileaks καὶ ὁ Julian Assange. Ἄς διατηροῦμε καὶ κάποιες ἀμφιβολίες… Γενικῶς τὸ λέω…!!!)

Ὅμως εἴπαμε νὰ τὰ πιάσουμε ἀπὸ τὴν ἀρχή… Κι ἐγὼ τὰ πιάνω ἀπὸ τὸ …τέλος τους!!!

Γιατί λοιπόν ἰσχυρίζομαι πώς καί ὁ Snowden καί ἡ Eurostat ἐξυπηρετοῦν σέ κάτι ἄλλο κι ὄχι σέ αὐτά πού ὑποτίθεται πώς ἐξυπηρετοῦν;
Νά ἐλέγξουμε μήπως γιά λίγο τό τί συνέβῃ τούς τελευταίους μῆνες στήν Εὐρώπη; Νά ἀναζητήσουμε κάποιες συμφωνίες καί κάποιες ἀποφάσεις πού ἐλήφθησαν καί πού δέν «προσέξαμε»; Νά τά «δέσουμε» ὅλα αὐτά μεταξύ τους, ἐάν φυσικά «δένονται»;Τὸν περασμένο Ἰούνιο εἶδαν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος ἀρκετὲς πληροφορίες ποὺ ἀφοροῦσαν σὲ κάποιες συμφωνίες μεταξὺ ΗΠΑ καὶ Εὐρωπαϊκῆς Ἐνώσεως.

Αὐτὲς οἱ συζητήσεις γιὰ συμφωνίες, ἐμπορικὲς κατὰ κύριον λόγο, περὶ ἐλευθέρου ἐμπορίου, εἶχαν ξεκινήσῃ πρὸ ἑνὸς περίπου ἔτους καὶ στόχευαν στὸ νὰ ἀνοίξουν οἱ ἀγορές, ἔνθεν κακεἶθεν τοῦ Ἀτλαντικοῦ, πρὸ κειμένου νὰ ἀλληλοβοηθηθοῦν οἱ ἐδῶ καὶ οἱ ἐκεῖ ἐμπορικὲς ἀγορές. (Νά τολμήσω νά μιλήσω γιά παγκόσμια κι ἐνιαία ἀγορά; Μήπως καί γιά παγκόσμιο νόμισμα; Μήπως, σέ βάθος χρόνου, καί γιά ἕναν, παγκόσμιο ἀρχηγό;)

Ἤθελαν δῆλα δή, νὰ εἰσβάλουν τὰ ἀμερικανικὰ προϊόντα στὴν Εὐρώπη καὶ τὸ ἀνάποδον. (Ἤδη μὲ τὸν Καναδᾶ ὁλοκληρώθησαν οἱ συνομιλίες.)

Αὐτὴ ἡ συμφωνία, βάσει τῶν νέων δεδομένων, εἶναι πλέον μάλλον …ἀσύμφορη, (γιὰ τὴν ὥρα τοὐλάχιστον) καὶ τελικῶς θὰ «ἐξαναγκάσῃ» τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἔνωσι νὰ «παγώσῃ» τὶς ὅποιες συνεννοήσεις ἔχουν ἔως τώρα γίνῃ. Γιὰ τὴν ὥρα ὅμως… (1)

Βέβαια αὐτὸ ἐξυπηρετεῖ κάποιους ἄλλους περισσότερο, ὄχι τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἔνωσι. Ἀλλὰ γιὰ νὰ δοῦμε, ἀποφασίζει ἡ Εὐρωπαϊκή Ἔνωσις γιά τήν πορεία της ἤ ὄχι; Ἐλέγχει ἡ Εὐρωπαϊκή Ἔνωσις τήν Eurostat ἤ ὄχι;
Γιὰ νὰ δοῦμε…


Ἐδῶ καὶ λίγες ἡμέρες ὁ πλανήτης βράζει, κυριολεκτικῶς, ἀπὸ τὶς ἀποκαλύψεις περὶ παρακολουθήσεων, κυρίως ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν ΗΠΑ*.

Μία σειρὰ ἀποκαλύψεων ὅμως, ποὺ δὲν ὑπεχρέωσε κάποιον ἐκπρόσωπο τῶν ΗΠΑ, ἤ ἀκόμη καὶ τὸν Ὀμπάμ(ι)α, νὰ προβῇ σὲ δηλώσεις μεταμελείας καὶ νὰ ἀποκατασταθοῦν, τυπικῶς, οἱ διπλωματικὲς σχέσεις.

Οὐσιαστικῶς μᾶς ἀποδεικνύουν πώς, γιὰ τὴν ὤρα, μᾶς ἔχουν ἐν τελῶς …χεσμένους. Παγκοσμίως…

Τί ἔγινε μετά τίς ἀποκαλύψεις λοιπόν; Τίποτα!!! Ἀπολύτως τίποτα. Μόνον σιωπή, ἀπὸ τὰ ἀμερικανά!!!

Συνέβησαν ὅμως καὶ κάποια ἄλλα γεγονότα, πρὸ τῶν ἀποκαλύψεων τῶν τηλεφωνικῶν ὑποκλοπῶν.
Στὰ τέλη Σεπτεμβρίου τὸ κακὸ Ἰρὰν ἔγινε καλὸ καὶ ὁ Ὀμπάμ(ι)α(ς) εἶχε τὴν πρώτη ἐπίσημο συνομιλία μαζύ του. (2)

Αὐτὸ σημαίνει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ἀναβολὴ τῶν ἐπιχειρήσεων στὴν Μέση Ἀνατολή, ὄχι διότι ὀ Ἀχμανινεντζὰν ἔγινε καλός, ἀλλὰ διότι κάτι ἄλλο ἔτρεξε. Τὸ τὶ ἔτρεξε δὲν τὸ γνωρίζουμε, γιὰ τὴν ὥρα. Πάντως ὁπωσδήποτε ἦταν σοβαρὸ καὶ ἀναγκάζει κάποιους νὰ δώσουν παρατάσεις στὴν ἔναρξι τῶν ἐπιχειρήσεῶν τους. Ἄρα, γιὰ τὴν ὤρα πάντα, δὲν ἔπαψε ὁ πλανήτης νὰ ἀπειλεῖται μὲ τὸν Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ἀναβολὴ ἐδόθῃ.

Καὶ φυσικά, ξαφνικά, τὸ Ἰρὰν δίδει ἐντολὴ νὰ ἀρθοῦν οἱ ὅποιες ἀμφιβολίες ἀπὸ τοὺς πολῖτες του, νὰ ἀνοίξουν οἱ πύλες τῆς χώρας καὶ νὰ ὑποδεχθοῦν ἅπαντες τὴν ἀντιπροσωπία τῶν ἐλεγκτῶν γιὰ τὰ πυρηνικά!!!

Ποῦ νά τό ποῦμε καί ποιός νά τό πιστέψῃ, ὅταν μάλλιστα μόλις πρὸ μερικῶν μηνῶν, μὲ ἀνοικτὲς πόρτες ἐπίσης, ὑπῆρχε μία ἀπόλυτος ἄρνησις γιὰ κάθε ἔλεγχο. (3) καὶ (4)

Ὅμως τὸ κερασάκι στὴν τούρτα ἔρχεται ἀπὸ τὸ μέτωπο τῆς …Συρίας.

Ἔως πρὸ ὁλίγων ἡμερῶν οἱ ΗΠΑ, οἱ Εὐρωπαῖοι, οἱ ΝΑΤΟϊκοὶ ἦσαν ὑπὲρ τῆς ἐπιθέσεως κατὰ τῆς Συρίας. Μάλλιστα εἶχαν «κλείσῃ» τὴν Σούδα, πρὸ κειμένου νὰ μποροῦν νὰ ἐλέγχουν καλλίτερα τὴν περιοχή. Οὔτε ἀκούγονταν οἱ φωνὲς αὐτῶν ποὺ δὲν ἤθελαν συμμετοχὴ καὶ συνενοχὴ στὸ ἔγκλημα.

Καὶ ξαφνικά, ὅλως «ξαφνικά» νὰ ἡ φωνὴ τῶν Γάλλων ποὺ δὲν θέλει ἐπίθεσι στὴν Συρία καὶ φυσικὰ ἀρνοῦνται τὴν συμμετοχὴ τῆς κυβερνήσεῶς τους.

Τσοῦπ, νὰ καὶ ἡ δημοσιοποίησις τῶν προτιμήσεῶν τους. Τσοῦπ νὰ καὶ ἡ προβολὴ τῶν προτιμήσεων πολλῶν ἄλλων Εὐρωπαίων…

Καὶ τσοῦκ-τσοῦκ, τσοῦπ-τσοῦπ οὔτε τὰ ἀμερικανὰ τὴν θέλουν τὴν ἐπίθεσι!!! (5)

Καί τί νά σκεφθῇ κάποιος βρέ παιδιά μέ τόσην παράνοια;

Ἔως τὰ μέσα τοῦ Σεπτεμβρίου ἦταν ἕτοιμοι νὰ ἰσοπεδώσουν τὴν Συρία. Τώρα εἶναι ἕτοιμοι νὰ τὴν ἀναδομήσουν γιὰ τὶς ὅποιες ζημιὲς ἔπαθε.

Μήπως κάτι δέν πάει καλά μέ τά μυαλά τους ἤ μήπως κάτι ἄλλο κρύβεται ἀπό πίσω; (Στὶς 28 Αὐγούστου ἔγραφε τὸ «Πρῶτο Θέμα» πὼς ἦταν θέμα ὡρῶν ἡ ἐπίθεσις στὴν Συρία.)

Μία ἄλλη πληροφορία, ποὺ πέρασε στὰ «ψιλά», ἦταν πὼς ἡ Γερμανία εἶναι πανέτοιμη νὰ πλημμυρίσῃ τὴν ἀμερικανικὴ ἀγορὰ μὲ τὰ προϊόντα της. Αὐτὸ μάλλιστα τὸ τελευταῖο, τὴν στιγμὴ ποὺ ἀπὸ τὴν ἀπέναντι πλευρὰ τοῦ Ἀτλαντικοῦ ἀκόμη δὲν ἔχουν ὀργανωθῇ καταλλήλως, εἶναι κάπως πρόωρο, ἀκόμη καὶ γιὰ τοὺς Ἀμερικανούς, ποὺ σχεδιάζουν τὰ πάντα, ἔως τὴν τελευταία τους λεπτομέρεια.

Ἄρα;

Ἄρα, γιὰ τὴν ὥρα, δὲν εἶναι ἀπαραίτητος ἡ ὁλοκλήρωσις τῆς συμφωνίας. Ἄς περιμένῃ… Ἄς παγώσῃ… Ἄς τὴν δοῦν μετά, ὅταν θὰ ἔχουν ὁλοκληρωθῇ κάποιες ἄλλες ὑποδομές, ποὺ σχεδίαζαν. Κι ἀκριβῶς αὐτὸ πρέπει νὰ μᾶς ἀνακοινώσουν ἀπὸ στιγμὴ σὲ στιγμή…

Τὸ πάγωμα τῶν συζητήσεων γιὰ τὴν ἐλευθέρα ἀγορά, μεταξὺ Εύρώπης καὶ ΗΠΑ.

Καί τί μένει;

Μένει τὸ νὰ ἀναβληθοῦν ἤ νὰ «παγώσουν» ὅλες οἱ ὑπάρχουσες συμφωνίες, διότι γιὰ κάποιους λόγους, ἀσχέτους μὲ ἐμᾶς, ἀλλὰ καὶ μὲ τὶς παρακολουθήσεις τῶν ἡγετῶν, δὲν ἔχουν ὁλοκληρωθῇ τὰ «ἔργα ὑποδομῆς» γιὰ τὴν ἔναρξι τοῦ πολέμου.
Ἐὰν ὅμως τώρα τὰ ἀμερικανὰ διακόψουν τὶς ἐργασίες γιὰ ἐλεύθερο ἐμπόριο θὰ κατηγορηθοῦν.
Κι ἐκεῖ «ἐμφανίζεται» ὡς «ἀπὸ μηχανῆς τους θεός» ὁ Snowden γιὰ νὰ ἐξοργίσῃ τοὺς Εὐρωπαίους ἡγέτες καὶ νὰ ζητήσουν τώρα πιὰ οἱ Εὐρωπαῖοι τὴν διακοπὴ τῶν συνομιλιῶν. Ἤ μόνον τὴν ἀναβολή, διότι ὁ στόχος ἐξακολουθεῖ νὰ ὑφίσταται. Δὲν ἀλλάζει ὁ ἀρχικὸς σχεδιασμός, ἀλλάζει ὁ χρόνος ποὺ θὰ πραγματοποιηθῇ.

Τί ἄλλο ὅμως συμβαίνει ταὐτοχρόνως;
Ἐν ᾦ ὅλοι οἱ ἐγχώριοι παπαγάλοι, μαζὺ μὲ τοὺς εὐρωπαϊκοὺς παπαγάλους, φωνάζουν πὼς τὸ χρέος μας εἶναι καὶ βιώσιμο, ἐμφανίζεται ἡ Eurostat γιὰ νὰ τοὺς στείλῃ ὅλους ἀδιάβαστους. (Μὲ πρῶτον καὶ κύριον τὸν στουρναρο-Στουρνάρα!!!)

Διότι κανονικὰ ἡ Eurostat ἔπρεπε νὰ ἐλέγχεται ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἔνωσι, ὅπως ὅλοι μας ἀντιλαμβανόμαστε.

Ὅμως ἡ Eurostat ἐνήργησε ὑπὲρ τῶν συμφερόντων τῶν ΗΠΑ, ποὺ αὐτὴν τὴν στιγμὴ δὲν εἶναι ἕτοιμη γιὰ εἰσβολὴ στὴν Συρία καὶ γιὰ ἐπιθέσεις κατὰ τοῦ Ἰρᾶν. Ὅμως ἐπίσης δὲν εἶναι ἕτοιμοι οἱ Ἀμερικανοὶ γιὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν ἀγορῶν.

Συνεπῶς πρέπει νὰ δοθῇ ἀναβολὴ στὸ σχέδιο.

Κι ἐπεὶ δὴ οἱ ΗΠΑ σφυρίζουν ἀδιάφορα ἤδη γιὰ τὶς ὑποκλοπές, κι ἄς κτυποῦν τὸν κ@λο τους κάτω οἱ ἡγέτες ὅλων τῶν κρατῶν παγκοσμίως, τί τούς ἐμποδίζει νά σφυρίξουν ἀδιάφορα γιά τό «πάγωμα» τῆς συμφωνίας τοῦ ἐλευθέρου ἐμπορίου;

Κάτι ἔτρεξε καὶ θέλουν ἀναβολή… Τὸ τὶ ἔτρεξε ἴσως νὰ τὸ μάθουμε, ἴσως καὶ νὰ μὴν τὸ μάθουμε.

Ἐπὶ τοῦ πρὸ κειμένου ὅμως ἀντιλαμβανόμαστε πὼς ἡ ἀποκάλυψις τῶν στοιχείων ποὺ ἀφοροῦν στὴν αὔξησι τοῦ Ἐλληνικοῦ χρέους ὁδηγεῖ πλέον βεβαιωμένα τὸ Ἑλλαδοκαφριστὰν στὴν ἀπόλυτο, μοναδική, τρομακτική, ἀνεπανάληπτο, ταχυτάτη, θορυβώδη ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ!!!!

Μία χρεοκοπία ποὺ θὰ συμπαρασύρῃ ὅλες τὶς χῶρες τοῦ Νότου ἀλλὰ καὶ τὴν Γερμανία, πολὺ γρήγορα. (Εἶναι ποὺ θὰ τῆς μείνουν καὶ τὰ προϊόντα ποὺ ἑτοίμασε γιὰ τὶς ΗΠΑ ἕνα θέμα…!!!)

Καί ποιός κερδίζει;

Ἄν τὲ καλὲ ποὺ δὲν τὸ ξέραμε…

Ἀνακεφαλαιώνοντας, ὁ Snowden ἐξυπηρέτησε τὶς ΗΠΑ καὶ βλάπτει, σὲ βάθος χρόνου τὴν Εὐρώπη καὶ εἰδικῶς τὴν Γερμανία.
Ἡ Eurostat ἐξυπηρέτησε τὶς ΗΠΑ καὶ βλάπτει ἄμεσα ἐμᾶς ἀλλὰ σὲ βάθος χρόνου ὅλην τὴν Εὐρώπη.
Τὸ δολάριο παίρνει παράτασι, διότι αὐτὴ ἡ παράτασις ποὺ ἔλαβε, πρὸ ἡμερῶν, ἐντὸς τῶν ΗΠΑ, εἶναι κούφια καὶ τζούφια…
Καὶ τὰ ἀμερικανὰ δροῦν ἐλευθέρως, δίχως βαρίδια.

Κι ἐμεῖς;

Καλά… Ἐμεῖς ἐπὶ τέλους θὰ πάθουμε τὴν χρεοκοπία μας γιὰ νὰ ἡσυχάσουμε.

Τὸ στουρναροΣτουρνάρι θὰ πάῃ ἀδιάβαστο..

Τὸ Ἀντωνάκι θὰ πάῃ σπίτι του ὥς «ὑπερπατριώτης» διότι δὲν θὰ δεχθῇ νὰ μᾶς σιδηροδέσῃ περισσότερο…

Ὁ γλαστράντρας μας θὰ …κλαίῃ…!!! (6)

Καὶ μετά…

Ἀφῆστε τὸ μετά…

Γιὰ τὴν ὥρα ἔχουμε ἐπείγουσες συνθῆκες καὶ πρέπει νὰ καταστρώσουμε σχέδια ἐκτάκτου ἀνάγκης γιὰ τὴν ἐπιβίωσί μας. Διότι, κατὰ πῶς ἀντιλαμβανόμαστε, ἐμεῖς εἴμαστε οἱ παράπλευρες ἀπώλειες.

Φιλονόη

Υ.Γ. Ὅταν σὲ ἀγκαλιάζουν οἱ ΗΠΑ εἶναι σὰν νὰ σὲ ἀγκαλιάζῃ βόας, ὅπως λέει καὶ ὁ Θεῖος.

*Κι ἐδῶ ἀκριβῶς βγαίνει ἡ Παγκαλιάς, ὥς γνωστὴ πορδή, γιὰ νὰ ἀποκαλύψῃ πὼς ναί, κιἐμεῖς παρακολουθούσαμε καὶ πὼς ὁ Λάλας ἦταν ἀνύπαρκτος. Ἔ; Τί νά πῇ κάποιος; Πόσο χειρότερος ξεπεσμός πιά;
Παραπομπές
«….. «Η κοινή μας προσπάθεια αποτελεί μέρος της συνολικής μας ατζέντας για την ανάπτυξη και την απασχόληση και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, ενισχύοντας το εμπόριο και τις επενδύσεις. Αποτελεί επίσης ισχυρή ένδειξη της αποφασιστικότητάς μας να διαμορφώσουμε έναν κόσμο ανοιχτό και βασισμένο σε κανόνες», είπε ο Πρόεδρος της Κομισιόν, José Manuel Barroso, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου των G8 στη Βόρεια Ιρλανδία.«Έχουμε την πρόθεση να προχωρήσουμε γρήγορα. Μπορούμε να πούμε ότι κανείς μας δεν θα αγνοήσει το περιεχόμενο για χάρη της ταχύτητας, ωστόσο προτιθέμεθα να κάνουμε γρήγορη πρόοδο», πρόσθεσε.Βρυξέλλες και Ουάσιγκτον ελπίζουν να υλοποιήσουν την υπόσχεσή τους μέχρι το τέλος της θητείας της τωρινής Κομισιόν, τον Οκτώβριο του 2014. Ωστόσο πολλοί πιστεύουν πως το φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα δεν είναι ρεαλιστικό, δεδομένου του ότι η ΕΕ διαπραγματεύεται συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με τον Καναδά εδώ και πάνω από 4 χρόνια….»
Σκάι, 18 Ἰουνίου 2013
«…Με τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Μπαράκ Ομπάμα και του Ιρανού προέδρου Χασάν Ροχανί «επισφραγίστηκε» το διπλωματικό άνοιγμα της τελευταίας περιόδου και η κινητικότητα προς εξεύρεση λύσης στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Την πρώτη απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία των προέδρων ΗΠΑ-Ιράν από την Επανάσταση του 1979 και τη διακοπή των διμερών σχέσεων ανακοίνωσε ο ίδιος ο Μπαράκ Ομπάμα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι μπορεί να επιτευχθεί συνολική λύση στο ζήτημα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.
Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως αμφότεροι οι ηγέτες έχουν δώσει οδηγίες στις αντιπροσωπείες τους να εργαστούν «γρήγορα» για την επίτευξη συμφωνίας.
Υπογράμμισε ότι η δοκιμασία θα είναι να υπάρξουν σοβαρές, επαληθεύσιμες και ξεκάθαρες ενέργειες οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη χαλάρωση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Τεχεράνη.
Ο δρόμος για την επίτευξη μιας σοβαρής συμφωνίας θα είναι δύσκολος, όμως αυτή είναι μια μοναδική ευκαιρία για να υπάρξει πρόοδος με τη νέα κυβέρνηση του Ιράν, επισήμανε….»
Βῆμα, 27 Σεπτεμβρίου 2013
«…Η εφαρμογή από το Ιράν του συμπληρωματικού πρωτοκόλλου που προβλέπει τη διενέργεια αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων των πυρηνικών του εγκαταστάσεων περιλαμβάνεται στο τελικό στάδιο του σχεδίου το οποίο η ιρανική διαπραγματευτική ομάδα παρουσίασε στη Γενεύη, δήλωσε την Τετάρτη ο επικεφαλής των ιρανών διαπραγματευτών Αμπάς Αραγτσί, ανασκευάζοντας προηγούμενή του δήλωση. Η διευκρίνιση γίνεται κατά τη δεύτερη και τελευταία ημέρα των διαπραγματεύσεων της Γενεύης για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης που αποτελεί δοκιμασία της αξιοπιστίας των προθέσεων της νέας ιρανικής ηγεσίας….»
in.gr 16 Ὀκτωβρίου 2013
Μετά τη συνάντηση, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ επισήμανε πως: «Χρειάζεται να γνωρίζουμε ότι γίνονται πράξεις οι οποίες κάνουν σαφές, αδιαμφισβήτητα σαφές, εντελώς ασφαλές για την παγκόσμια κοινότητα ότι το όποιο πρόγραμμα συνεχιστεί θα είναι πράγματι ένα ειρηνικό πρόγραμμα. Θα προχωρήσουμε στη διπλωματική αυτή πρωτοβουλία αλλά κρατώντας τα μάτια μας ολάνοιχτα, έχοντας κατά νου ότι θα είναι ζωτικής σημασίας το Ιράν να τηρήσει τα πρότυπα που τηρούν άλλα έθνη που έχουν ειρηνικά (πυρηνικά) προγράμματα και να αποδείξει ότι το πρόγραμμά του είναι πράγματι ειρηνικό»,
Ἐλευθεροτυπία 23 Ὀκτωβρίου 2013
Την έντονη αντίθεση της σε ενδεχόμενη στρατιωτική επέμβαση των χωρών τους στην Συρία εξέφρασε η πλειονότητα των Ευρωπαίων και των Αμερικανών, σύμφωνα με δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε σε 11 χώρες της ΕΕ, στις ΗΠΑ και στην Τουρκία. Τα αποτελέσματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τετάρτη, δείχνουν πως το 62% των Αμερικανών και το 72% των Ευρωπαίων πιστεύει ότι οι χώρα τους θα πρέπει να αποφύγει μια στρατιωτική επέμβαση στον εμφύλιο πόλεμο της Συρίας, στον οποίο έχουν χάσει την ζωή τους περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι, με το 30% των Αμερικανών και το 22% των Ευρωπαίων να θεωρεί θεμιτό ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Στο ίδιο πνεύμα και στην Τουρκία, η οποία συνορεύει με την Συρία, το 72% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η χώρα τους πρέπει να παραμείνει εκτός της σύγκρουσης, ενώ το 21% τάχθηκε υπέρ μιας επέμβασης.
Σε όλες τις περιοχές όπου διενεργήθηκε η δημοσκόπηση διαπιστώθηκε μια σκλήρυνση της στάσης έναντι μιας έξωθεν επέμβασης σε σύγκριση με πέρυσι.
Ζούγκλα 18 Σεπτεμβρίου 2013 
 
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου