Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2016

ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΣΤΟ ΤΙΠΟΤΕ...


Η ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΘΕΩΝΓράφει ο Χρήστος Σαλταούρας


Οι άθεοι χαρακτηρίζονται από μεγάλη αντιφατικότητα σε αυτά που πιστεύουν. Φάσκουν και αντιφάσκουν διαρκώς, «φάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐμωράνθησαν» Ρωμαίους 1: 22.

Λέγουν οι άθεοι για παράδειγμα :


-          «Δεν πιστεύουμε ότι η Μητέρα του Ιησού συνέλαβε χωρίς σπέρμα» !

-          «Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει ανάσταση νεκρών»

-          «Δεν πιστεύουμε ότι ο άρτος και ο οίνος κατά την Θεία Λειτουργία γίνονται Σώμα και Αίμα Χριστού»

-          «Δεν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς πολλαπλασίασε τους άρτους και τα ψάρια και τα έκανε πολλά»

Και άλλα πολλά λέγουν οι άθεοι ότι δεν πιστεύουν…

Και λέγουν ότι δεν πιστεύουν διότι δεν καταλαβαίνουν…

Να δούμε όμως οι άθεοι καταλαβαίνουν αυτά που πιστεύουν ; Τι άραγε πιστεύουν και ειρωνεύονται εμάς τους Χριστιανούς;

Η ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕ

« ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Εμμανουήλ, ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός» Ματθαίος 1:23.

Οι άθεοι γελούν ειρωνικά όταν διαβάζουν στο Ευαγγέλιο ότι η Παρθένος Μαρία γέννησε τον Ιησού ! Ότι μία Παρθένος χωρίς σπέρμα γέννησε τέκνο !

Υπάρχει όμως και μία ΑΛΛΗ Παρθένος που γέννησε χωρίς σπέρμα και την οποία την δέχονται οι άθεοι ! Ποία είναι αυτή η άλλη Παρθένος ; Η Γή είναι. Ο πλανήτης μας χωρίς σπόρους γέννησε ζωή ! Το πρώτο δέντρο Ελιάς για παράδειγμα εμφανίστηκε χωρίς να υπάρχουν κουκούτσια Ελιάς για να φυτευθούν !  Οι άθεοι πιστεύουν ότι η Παρθένος Γη γέννησε χωρίς αιτία, χωρίς σπέρμα, από μόνη της, τυχαία  ζωή ! Πιστεύουν επίσης οι άθεοι ότι η ύλη και η ενέργεια προήλθαν τυχαία χωρίς αιτία από το Παρθένο Χάος ! Και ενώ πιστεύουν οι άθεοι ότι το Χάος και η Γή γέννησαν χωρίς κάποιος να προκάλεσε τις γεννήσεις αυτές, τολμούν και ειρωνεύονται εμάς τους πιστούς που δεχόμαστε ότι η Παρθένος γέννησε χωρίς σπέρμα όχι από μόνη της τυχαία, αλλά «εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ Πνεύματος ῾Αγίου» Ματθαίος 1: 18.

Είναι ή δεν είναι αντιφατικοί οι άθεοι ; Τι είναι περισσότερο απίστευτο….να δέχεται κάποιος ότι υπάρχει Δημιουργός που έκανε την Παρθένο Γή και την Παρθένο Μαρία να γεννήσουν ; Ή να δέχεται κανείς ότι η Παρθένος Γή γέννησε χωρίς αιτία, χωρίς κάποιος να προκάλεσε την παρθενική γέννηση ; Ας εξετάσουν οι άθεοι τις αντιφατικές και παράλογες διδασκαλίες τους και μετά να κρίνουν τις υπέρλογες (και όχι παράλογες) διδαχές της Εκκλησίας !

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ

«πᾶς ὁ θεωρῶν τὸν υἱὸν καὶ πιστεύων εἰς αὐτὸν ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἀναστήσω αὐτὸν ἐγὼ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ» Ιωάννης 6: 40.

Οι άθεοι επίσης δεν αποδέχονται ότι κάποιος που πέθανε μπορεί να αναστηθεί. Οι ίδιοι όμως πιστεύουν ότι το σύμπαν αναστήθηκε από την ανυπαρξία του Χάους μόνο του !!! Χωρίς κάποιος να το φέρει σε ύπαρξη ! Δέχονται οι άθεοι ότι ήρθε σε ύπαρξη (από μόνο του !) κάτι που πριν δεν υπήρχε….και δεν δέχονται ότι δύναται να αναστηθεί (με την δύναμη του Θεού ) κάποιος που υπήρχε πριν και πέθανε!!!

Ο σπόρος του σιταριού σαπίζει μέσα στο χώμα (πεθαίνει) και ξαναζεί ως στάχυ….και οι άθεοι λέγουν ότι δεν μπορεί να ξαναζήσει κάτι που πέθανε!!!

Είναι παράλογοι ή δεν είναι ;

Ο ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΧΘΥΩΝ

« καὶ κελεύσας τοὺς ὄχλους ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τοὺς χόρτους, λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησε, καὶ κλάσας ἔδωκε τοῖς μαθηταῖς τοὺς ἄρτους, οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις.  καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις.  οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων» Ματθαίος 14: 19-21.

Μειδιούν οι άθεοι στο άκουσμα του θαύματος του πολλάπλασιασμού των άρτων και των ιχθύων !

Δεν βλέπουν τον ένα σπόρο σίτου πόσοι σπόροι γίνεται ; Το θαύμα του πολλαπλασιασμού γίνεται κάθε έτος στα χωράφια και δεν κάνει εντύπωση στους αθέους ! Μπορούν οι άθεοι από την ΝΕΚΡΗ ύλη να φτιάξουν ένα σπόρο σίτου  που να μπορεί να πολλαπλασιάζεται ;;; Δεν μπορούν !

ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ

« ᾿Εσθιόντων δὲ αὐτῶν λαβὼν ὁ ᾿Ιησοῦς τὸν ἄρτον καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασε καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς καὶ εἶπε· λάβετε φάγετε· τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου·  καὶ λαβὼν τὸ ποτήριον καὶ εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων· πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες·  τοῦτο γάρ ἐστι τὸ αἷμά μου τὸ τῆς καινῆς διαθήκης τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν» Ματθαίος 26: 26-28.

Οι άθεοι δεν πιστεύουν ότι δύναται ο άρτος και ο οίνος να μεταβληθούν σε Σώμα και Αίμα Χριστού. Δεν μπορούν να πιστέψουν ότι ένα στοιχείο μεταβάλλεται σε άλλο.

Ας παρατηρήσουν οι άπιστοι τα πρόβατα που βόσκουν. Τι βόσκουν τα πρόβατα ; Χορταράκι του Θεού βόσκουν. Και τι γίνεται το χορτάρι ; Το χορτάρι μεταβάλλεται σε κρέας και παχαίνουν τα πρόβατα. Μεταβάλλεται επίσης σε μαλλί !

Χημικές διεργασίες !  Θα απαντήσουν…..

Βρε ανόητοι των ανοήτων…..η επιστήμη περιγράφει πολλά φαινόμενα αλλά δεν τα εξηγεί πως ακριβώς γίνονται…αλλά πάντως γίνονται !

Πάρτε βρε άθεοι χορτάρι και αν μπορείτε στα εργαστήριά σας κάντε το κρέας να δώσετε στους πεινώντες ! Πάρτε χορτάρι και κάντε το μαλλί και φτιάξτε ρούχα για τους γυμνούς ! Μπορείτε ; Δεν μπορείτε….Δεν είστε εσείς όπως ο Θεός των Χριστιανών !

Μερικοί άθεοι αλλά και  Προτεστάντες λέγουν : Αν ο οίνος μεταβάλλεται σε αίμα Χριστού να τον εξετάσουμε στο εργαστήριο να δούμε τι ομάδα αίματος είναι ο Χριστός !!!

 Άφρονες άθεοι και αιρετικοί Προτεστάντες !

« καὶ βαπτισθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς ἀνέβη εὐθὺς ἀπὸ τοῦ ὕδατος· καὶ ἰδοὺ ἀνεῴχθησαν αὐτῷ οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδε τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν καὶ ἐρχόμενον ἐπ᾿ αὐτόν» Ματθαίος 3:16.

« καὶ ὤφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός, ἐκάθισέ τε ἐφ᾿ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν,  καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύματος ῾Αγίου»Πράξεις 2:3-4.

Όπως το Άγιον Πνεύμα φάνηκε σαν περιστέρι και σαν φωτιά, χωρίς να είναι περιστέρι ή φωτιά, έτσι και το Σώμα και το Αίμα του Ιησού φαίνονται με τις αισθήσεις (όραση, γεύση, αφή, όσφρηση) ως άρτος και οίνος αλλά δεν είναι άρτος και οίνος μετά την μεταβολή- είναι Σώμα και Αίμα Χριστού.

« ἡ γὰρ σάρξ μου ἀληθῶς ἐστι βρῶσις, καὶ τὸ αἷμά μου ἀληθῶς ἐστι πόσις.  ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει, κἀγὼ ἐν αὐτῷ.  καθὼς ἀπέστειλέ με ὁ ζῶν πατὴρ κἀγὼ ζῶ διὰ τὸν πατέρα, καὶ ὁ τρώγων με κἀκεῖνος ζήσεται δι' ἐμέ» Ιωάννης 6:55-57

Αυτό είναι ένα πολύ σπουδαίο χωρίο στο οποίο συντρίβεται η αίρεση η διδάσκουσα ότι ο Ιησούς Χριστός έδωσε σύμβολα στους μαθητές του. Ο ίδιος ο Ιησούς λέγει ότι η σάρκα του είναι ΑΛΗΘΙΝΗ ΤΡΟΦΗ και το αίμα του ΑΛΗΘΙΝΟ ΠΟΤΟ. Αυτό σημαίνει ότι η σάρκα του τρώγεται αληθινά και το αίμα του πίνεται αληθινά όχι με συμβολική έννοια ! Καμία αληθινή τροφή και κανένα αληθινό ποτό δεν το τρώμε και το πίνουμε συμβολικά αλλά αληθινά. Αν μία τροφή δεν τρώγεται αληθινά τότε δεν είναι αληθινή τροφή αλλά συμβολική. Το Σώμα όμως του Ιησού και το τίμιο Αίμα του είναι αληθώς βρώσις και πόσις !  Μάλιστα ο Ιησούς Χριστός προσθέτει την φράση «ὁ τρώγων με», δείχνοντας και με αυτή την φράση ότι πράγματι το Σώμα και το Αίμα του τρώγονται. Επιπλέον η φράση «ὁ τρώγων με» δείχνει και κάτι άλλο. Μας δείχνει ότι τρώγοντας την σάρκα και πίνοντας το αίμα του Ιησού κοινωνούμε όχι απλώς με την σάρκα και το αίμα του Θεανθρώπου, αλλά με ολόκληρο τον Θεάνθρωπο. Και αυτή η κοινωνία, η θεία κοινωνία είναι σωτήρια. Διότι το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι ενωμένα με την θεία φύση του. Γιαυτό ο Ιησούς είπε: «ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς. ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ» Ιωάννης 6:53-54.

Αυτή ακριβώς η υποστατική ένωση της θείας και της ανθρώπινης φύσης εν τω προσώπω του Ιησού Χριστού είναι που μας  ωφελεί όταν τρώμε την σάρκα και πίνουμε το αίμα του Χριστού. Διαφορετικά δεν θα είχε νόημα να την φάμε την σάρκα και να πιούμε το αίμα, αν ήταν σκέτο αίμα και σκέτη σάρκα. Θα ήταν κανιβαλισμός. Οι κανίβαλοι τρώνε αδιακρίτως σκέτη σάρκα και σκέτο αίμα ανθρώπων. Εμείς οι Ορθόδοξοι τρώμε σάρκα και αίμα υποστατικώς ενωμένα με την Θεότητα.

«τὸ πνεῦμά ἐστι τὸ ζωοποιοῦν, ἡ σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν» Ιωάννης 6:63. Η σάρκα του Χριστού από μόνη της, όπως κάθε άλλη ανθρώπινη σάρκα δεν ωφελεί, δεν σώζει. Η σάρκα του Χριστού η υποστατικώς ενωμένη με την Θεότητά του, σώζει -  « εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς» Ιωάννης 6:53.

Το να έχει κανείς ζωή εν εαυτώ είναι ασφαλώς ωφέλεια. Αφού λοιπόν «ἡ σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν» τότε πώς όταν την τρώμε θα έχουμε «ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς» ; Θα έχουμε ζωή όχι εξ αιτίας αυτής καθ’ εαυτής της σάρκας μόνης, αλλά δια της θείας φύσεως της ενωμένης με την σάρκα. Και ας αφήσουν οι αιρετικοί Προτεστάντες την αποσπασματική παράθεση εδαφίων της Γραφής!

« λάβετε φάγετε· τοῦτό μού ἐστι τὸ σῶμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κλώμενον· τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν» Α Κορινθίους 11:24

Ο Χριστός λέγει τούτο «ἐστι» = είναι το σώμα μου, όχι τούτο «συμβολίζει» το σώμα μου. Άλλωστε πως είναι δυνατόν ο άρτος που τεμαχίζεται, να συμβολίζει το σώμα του Ιησού το οποίο δεν τεμαχίστηκε στον Σταυρό ;  - « ἐγένετο γὰρ ταῦτα, ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ, ὀστοῦν οὐ συντριβήσεται αὐτοῦ» Ιωάννης 19:36.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου