Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021

ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΠΑΛΑΙΟΔΙΑΘΗΚΙΚΕΣ ΙΔΕΟΛΗΨΙΕΣ

 ΥΠΟΘΕΤΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ
(ΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΠΟΥ ΜΑΣ... ΑΡΜΟΖΕΙ)
Γράφει ο Κυανούς Ουρανός

Ας μου επιτραπεί μια σύντομη ιστοριούλα, η οποία βοηθά την τεκμηρίωσιν όσων θα αναπτύξω.

Η ιστορία : Κάποτε εγκατέστησα εις την οικία μου έναν ηλιακόν θερμοσίφωνα, μάρκας "Άστρα Ζενέκα" (υποθετική φίρμα...) κατά σύστασιν του υδραυλικού μου. "Αυτόν να βάλεις", μου είπε "είναι καλός, θα νοιώσεις στη τσέπη σου ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ". 

Έτσι απλά και..."υπεύθυνα". Τον άκουσα (που να μην έσωνα...). Για ποιά ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ τσέπης μιλάμε; Κόντεψε να χαλάσει η ηλεκτρική ασφάλεια του θερμοσίφωνα από το πολύ άναψε-κλείσε. Από τον ήλιο ζεσταινόταν μόνο ο θερμοσίφωνας κι όχι εγώ.

 Πόνος βαρύς κι αθέρμαντος, παρότι πέρασαν από κει "ειδικοί" και "ειδικοί". Έμεινε λοιπόν ο ηλιακός σκέτος θερμοσίφων επί χρόνια, ώσπου κάποτε μιλώντας με ένα άξιο παληκάρι από Θεσσαλονίκη, μου συστήθηκε ως ειδικός.

- Φωτογράφισέ μου αυτά τα σημεία του θερμοσίφωνα και στείλε μου τις φωτογραφίες με viber.

- Ναι γιάαα, λέω στο θεσσαλονικιό παληκάρι και στέλνω τις φωτογραφίες.

Ούτε 10 λεπτά δεν πέρασαν και μου τηλεφωνεί (ή "με τηλεφωνεί" – συγγνώμη αλλά από τότε που μιλώ μαζί με τον "ανουτζή" (αντίθετο του χαμουτζής) έχω καταμπερδευτεί) :

- Κοίτα στην φωτογραφία 8 κάτω δεξιά σημεία οξειδώσεως, στην φωτογραφία 5 στοιχεία διαρροής και στην φωτογραφία 3 εντός του πάνελ, που έχει διαρρηχθεί ο σωλήνας κλπ.

Ομολογώ ότι το 3ο στοιχείο ανέβηκα στην ταράτσα να το δω με τα μάτια μου γιατί δεν ήταν πολύ εμφανές στην φωτογραφία. Βρε τον μπαγάσα λέω "ακτίνες έχουν τα μάτια του"... Ούτε ο ΓΑΠ δεν θα φανταζόταν έτσι την ηλεκτρονική διακυβέρνησιν... (φτου, φτου, φτου, απεταξέμην τον σατανά...)

Και το παληκάρι συνέχισε :

- Θα σου στείλω ένα video, ώστε να μπορέσεις να το επισκευάσεις μόνος σου κι επί πλέον θα κάνεις κι αυτές τις ενέργειες (μόνο αυτός τις πρότεινε), ώστε να μην έχεις πάλι τα ίδια προβλήματα.

Ονόμασα αυτό το περιστατικό Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ και πραγματικά θαύμασα το παληκάρι, το οποίον μιλούσε συνεχώς έχοντας πλήρη γνώσιν του αντικειμένου του και κυρίως των προδιαγραφών, οι οποίες διέπουν το θέμα. 

Το κακό για μένα είναι ότι εφάρμοζα επαγγελματικά τις αντίστοιχες προδιαγραφές αλλά εκεί που την "πάτησα" εμφανίστηκε ένα καυστικός μηχανικός και με "κατέκαυσε", επαναφέροντάς με εις την τάξιν. Γηράσκω αεί διδασκόμενος! (τέλος ιστορίας)

Στο θέμα τώρα ;

Είναι καιρός που ακούω για ξεσηκωμούς κατά της επαίσχυντης δικτατορίας των πολιτικών καρακαθιών (όλων ανεξαιρέτως και των 300+1). 

Αν είσαι Ορθόδοξος όμως θα πρέπει να δράσεις με τις προδιαγραφές της Ορθοδοξίας, όπως και το εκλεκτό παληκάρι έπραξε προηγουμένως εις τον τομέα του. Τι λοιπόν μας λένε οι συγκεκριμένες προδιαγραφές δια Αποστόλου Παύλου (Ρωμ.ιγ'1-7) :

1 Πᾶσα ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω. οὐ γάρ ἔστιν ἐξουσία εἰ μὴ ὑπὸ Θεοῦ· αἱ δὲ οὖσαι ἐξουσίαι ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τεταγμέναι εἰσίν. 2 ὥστε ὁ ἀντιτασσόμενος τῇ ἐξουσίᾳ τῇ τοῦ Θεοῦ διαταγῇ ἀνθέστηκεν· οἱ δὲ ἀνθεστηκότες ἑαυτοῖς κρῖμα λήψονται. 3 οἱ γὰρ ἄρχοντες οὐκ εἰσὶ φόβος τῶν ἀγαθῶν ἔργων, ἀλλὰ τῶν κακῶν. θέλεις δὲ μὴ φοβεῖσθαι τὴν ἐξουσίαν; τὸ ἀγαθὸν ποίει, καὶ ἕξεις ἔπαινον ἐξ αὐτῆς· 4 Θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστι σοι εἰς τὸ ἀγαθόν. ἐὰν δὲ τὸ κακὸν ποιῇς, φοβοῦ· οὐ γὰρ εἰκῆ τὴν μάχαιραν φορεῖ· Θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν εἰς ὀργήν, ἔκδικος τῷ τὸ κακὸν πράσσοντι. 5 διὸ ἀνάγκη ὑποτάσσεσθαι οὐ μόνον διὰ τὴν ὀργήν, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν συνείδησιν. 6 διὰ τοῦτο γὰρ καὶ φόρους τελεῖτε· λειτουργοὶ γὰρ Θεοῦ εἰσιν εἰς αὐτὸ τοῦτο προσκαρτεροῦντες. 7 ἀπόδοτε οὖν πᾶσι τὰς ὀφειλάς, τῷ τὸν φόρον τὸν φόρον, τῷ τὸ τέλος τὸ τέλος, τῷ τὸν φόβον τὸν φόβον, τῷ τὴν τιμὴν τὴν τιμήν.

(Μετάφρασις : 1 Καθε άνθρωπος, ας υποτάσσεται εις τας ανωτέρας εξουσίας της πολιτείας, τους άρχοντας δηλαδή, που είναι φορείς αυτής της εξουσίας· διότι δεν υπάρχει εξουσία μέσα εις την κοινωνίαν, που να μη απορρέη από τον Θεόν· οι άρχοντες, που ασκούν σήμερον τας εξουσίας, έχουν ταχθή από τον Θεόν (έστω και κατ’ ανοχήν). 

2 Ωστε εκείνος που αντιτάσσεται εις την εξουσίαν, αντιτίθεται εις την διαταγήν του Θεού· δι’ αυτό δε και όσοι αντιτάσσονται θα επισύρουν επάνω τους την τιμωρίαν, που τους πρέπει. 

3 Διότι οι άρχοντες (εφ’ όσον διατάσσουν το ορθόν) δεν εμπνέουν φόβον δια τα καλά έργα, που υποβοηθούν την ζωήν και την πρόοδον της κοινωνίας, αλλά δια τα κακά έργα και τους κακούς· θέλεις δε να μη φοβήσαι την εξουσίαν των αρχόντων; Πράττε το αγαθόν και θα έχης έπαινον από αυτούς. 

4 Διότι ο άρχων είναι υπηρέτης του Θεού δια το αγαθόν, το ιδικόν σου και των άλλων. Εάν όμως πράττης το κακόν, τότε να φοβήσαι, διότι δεν φέρει ματαίως και ανωφελώς ο άρχων την μάχαιραν, το δικαίωμα δηλαδή να δικάζει και να τιμωρεί. 

Την φέρει δια να επιβάλλη τιμωρίας, και τας πλέον αυστηράς ακόμη, διότι είναι υπηρέτης Θεού, εκδικητής υπέρ του αγαθού και εναντίον του κακού, δια να επιβάλλη την πρέπουσαν τιμωρίαν στους κακοποιούς και παραβάτας. 

5 Δι’ αυτό είναι ανάγκη να υποτάσσεσθε, όχι μόνον δια τον φόβον της τιμωρίας, αλλά και από σεβασμόν προς την συνείδησίν σας, η οποία επιβάλλει, όπως και ο Θεός διατάσσει, αυτήν την υποταγήν. 6 

Δι’ αυτό άλλωστε και καταβάλλετε φόρους στους άρχοντας, διότι αυτοί είναι υπηρέται του Θεού, που αφήκαν κάθε άλλο ατομικόν των έργον, δια να ασχολούνται και επαγρυπνούν συνεχώς εις την εκπλήρωσιν του καθήκοντός των. 

7 Λοιπόν να αποδίδετε εις όλους αυτούς, που κατέχουν εξουσίας, τας οφειλάς σας· εις εκείνον που εισπράττει τον φόρον, αποδώσατε τον φόρον· εις εκείνον που έχει καθήκον να εισπράττη τον τελωνειακόν δασμόν, αποδώσατε αυτόν τον δασμόν· εις εκείνον που του ανήκει ο σεβασμός, όπως είναι τα δικαστικά και εκτελεστικά όργανα της Πολιτείας, αποδώσατε τον σεβασμόν· εις εκείνον που κατέχει ανώτερα αξιώματα και του πρέπει ιδιαιτέρα τιμή, αποδώσατε αυτήν την τιμήν.)

Ποιός κυβερνά τον κόσμο; Διαβάστε στα Ευαγγέλια (Ματθ.δ'8-11, Λουκ.δ'5-8 & Μαρκ.ι'42-45), όπου έχουμε την εξής διαπίστωσιν. Τα Κράτη όπως διαχρονικά δομήθηκαν έχουν, ως αυτοσκοπόν, ως θεσμική διάρθρωσιν και ως νοοτροπίαν εξουσίας αντίθετή στόχευση προς την ανωτέρω στόχευσιν της Εκκλησίας. 

Όσοι πιστεύουμε εις το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας ας αγωνιστούμε για τον τελικόν επίγειον στόχον της Θείας Πρόνοιας, δοσμένον από το ίδιο το στόμα του Κυρίου μας στην επί του Όρους ομιλία Του. Αυτός είναι το “ελθέτω η Βασιλεία Σου γεννηθήτω το θέλημα Σου ως εν Ουρανώ και επί της Γης” (Ματθ.ς'9-10) γιατί ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ.

Ο Ἅγιος Ἀναστάσιος ὁ Σιναΐτης λέγει ὅτι δὲν πταίουν μόνον οἱ ἄρχοντες, ἀλλὰ καὶ ὁ λαός. Καὶ ἀναφέρει ἕνα συγκλονιστικὸν γεγονός ποὺ συνέβη ἐπὶ Αὐτοκράτορος Φλαβίου Φωκᾶ (602-610), γνωστοῦ διὰ τὴν σκληρότητά του καὶ ἀκολασίαν του. 

Ὅταν ὁ Φωκᾶς μὲ τὸν Βονόσον (ὑπουργόν του) ἐβασάνιζον τὸν λαόν μὲ διωγμοὺς καὶ αἱματοχυσίας, κάποιος εὐλαβὴς γέρων εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν ἔχων παρρησίαν εἰς τὸν Θεὸν ἔλεγε μὲ ἁπλότητα: «Κύριε, γιατὶ ἔκανες τέτοιον Βασιλέα;». 

Κάποια, στιγμή, ἤκουσε φωνὴν ἐκ Θεοῦ ποὺ ἔλεγε : «Διότι δὲν εὑρῆκα ἄλλον χειρότερον». Ἐπιβεβαιώνεται λοιπὸν καὶ σήμερον ὁ προφήτης Ἰερεμίας, ποὺ λέγει (γ,15) «θὰ σᾶς δώσω ἄρχοντας συμφώνως πρὸς τὰς καρδίας σας». Ἤ ὅπως λέγει ὁ λαός μας «κατὰ τὸν λαὸν καὶ οἱ ἄρχοντες» 


Όλες οι επίγειες εξουσίες επιτρέπονται από τον Θεόν. Εις την όρασιν των άθλιων εξουσιών, οφείλουμε να αναγνωρίζουμε τα προσωπικά μας χάλια και να τις αντιμετωπίζουμε σαν την παιδευτικήν δοκιμασίαν, την οποία προσφέρει ο Κύριος προς διόρθωσιν των παθών μας. Αυτά λένε οι Ορθόδοξες, κυρίως δε Ορθοπρακτικές προδιαγραφές.

Αν βελτιώσουμε την προς τον Χριστόν εικόνα μας, Εκείνος αυτόματα θα βρει τρόπον όπως προσαρμόσει της εξουσίες στην βελτιωμένην εικόνα μας κι όποιος δεν το πιστεύει απλά πιστεύει έναν άλλον θεόν. Ο Λέων Τολστόι έλεγε "όλοι σκέπτονται πως θα έπρεπε να είναι ο κόσμος και κανένας δεν σκέφτεται πως θα έπρεπε να είναι ο εαυτός του".

Αν δεν τηρηθούν οι ορθοπρακτικές προδιαγραφές και πάρουμε τα όπλα, όπως προτείνουν πολλοί απλά εκπίπτουμε από την Ορθοδοξίαν εις τον Μωσαϊκόν νόμον (οφθαλμόν αντί οφθαλμού). 

Αν πρόσκαιρα βελτιωθεί η πίεσις από την κοσμική εξουσία, να είστε σίγουροι ότι αύριο θα προκύψει νέα εξουσία, η οποία μπορεί να είναι χειρότερη της σημερινής, δεδομένου ότι «θὰ σᾶς δώσω ἄρχοντας συμφώνως πρὸς τὰς καρδίας σας». Αν δεν βελτιώσαμε την καρδίαν μας, πως περιμένουμε καλύτερους άρχοντες;

Ξεσηκωνόμαστε λοιπόν και "σφάζουμε" τους πολιτικούς, οι οποίοι μας καταδυναστεύουν από το 1821 (μην είναι και παλαιότερα) και μετά σφαζόμαστε μεταξύ μας για το ποιός θα κυβερνήσει, με ποιόν τρόπο, με ποιές "προδιαγραφές", ποιά ομάδα είναι καλύτερη, ποιός πολιτικός έχει τα μεγαλύτερα "φρύδια", ποιός είναι πιο άντρας να επιβάλλει τους δικούς του νόμους (το εγώ του δηλαδή) και πέστε όλοι στα τέσσερα να τον προσκυνήσετε κι ΑΝΤΕ ΠΑΛΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ.

Ας δούμε και ιστορικά το θέμα : Πολλοί στην παρέναισιν ξεσηκωμού λένε : αν είμαστε ενωμένοι είμαστε ανίκητοι! Συμφωνώ, αλλά ενωμένοι σε τι; σε ποιά ιδεολογία;


Ο Έλληνας το 1940, ΕΝΩΘΗΚΕ αλλά που κατέληξε μετά το σύγχρονο έπος; Στον αλληλοσπαραγμό. Απαιτείται "συνδετικόν υλικό" για το ΕΝΩΜΕΝΟΙ. 

Και στους περσικούς πολέμους πάλιν ενώθηκε γιατί όπως είπεν ο Μιλτιάδης "αν χάσουμε δεν έχουμε που να πάμε". Λιγότερο από μισόν αιώνα μετά πάλιν ο αλληλοσπαραγμός των Ελλήνων. Έχει λοιπόν σήμερα ΚΟΙΝΗΝ ιδεολογίαν ο Έλλην;

Χώρια που αν έχουμε "σφάξει" όλα τα επερχόμενα αφγανοπακιστάνια, θα πρέπει να ψάχνουμε άλλες τόσες σφαίρες (πιθανόν και περισσότερες) για να "σφάξουμε" κι όλα τα άλλα βδελυρά γένη, που θα συνεχίσουν να στέλνουν οι παγκοσμιοποιητές. (ο Μποδοσάκης έχει κλείσει εδώ και χρόνια...)

Μήπως τελικά είναι προτιμότερο να "σφάξουμε" τα πάθη μας (ο καθένας τα δικά του). Μην είναι ευκολότερον; Ένας προς έναν. Τότε θα ανακαλύψουμε την θεϊκή μας πλευρά, την κοινήν ιδεολογίαν, ώστε να είμαστε πράγματι ενωμένοι και μάλιστα με τον Χριστόν; Αυτός δεν είναι ο προορισμός του ανθρώπου, η κατά Χάριν θέωσις;

Ο αρχιμανδρίτης Βασίλειος, προηγούμενος της Ι.Μ.Ιβήρων έχει γράψει («Η μεγάλη ιδέα ενός μικρού λαού») : «Υπάρχουν δύο παραδόσεις στην ανθρώπινη ιστορία : Οι πρώτοι είναι "οι δοκούντες άρχειν των εθνών", που θέλουν να επικρατήσουν και να υποτάξουν τους άλλους κι αυτοί που ζητούν να γίνη το θέλημα του Ενός. 

Οι πρώτοι σταδιοδρομούν πρόσκαιρα και βασανίζουν τον κόσμο. Οι δεύτεροι αναδεικνύονται "κλέος αέναον θνητών". Ανατέλλει από μέσα τους μια αίγλη που δεν δύει αλλά φωτίζει και οδηγεί τους ανθρώπους.»


Πού σκέψις για εθελούσια διόρθωσιν; Οπότε οδεύουμε ολοταχώς προς τις προφητευμένες δοκιμασίες (με φουλ έντασιν), όπου τελικώς θα διδαχθούμε ότι «η έλλειψις των αγαθών θα μας οδηγήσει προς τον Αγαθόν». Όμως δεν είναι βλακεία να βάζεις το χέρι στην μπρίζα για να διαπιστώσεις προσωπικά ότι θα ηλεκτροπληχθείς; (πέραν της περιποιημένης afro-look κομμώσεως...). Πώς δικαιολογείς ότι είσαι λογικόν όν;

Χώρια που αντιμετωπίζεται το θέμα καθαρά κοσμικά, όπως ακριβώς πράττουν οι παγκοσμιοποιητές και οι γλείφοντες αυτούς κοσμικοί κι εκκλησιαστικοί "ηγέτες" μας. Η ζωούλα μας, η ζωούλα μας!!! Ο Όσιος γέροντας Παϊσιος έλεγε ότι πολλοί Άγιοι θα ήθελαν να ζουν επί των ημερών μας, ώστε να διεκδικήσουν ανώτερον επίπεδον αγιότητας. Αυτός που πράγματι πιστεύει εις τον Χριστόν, δεν μπορεί να αντιμετωπίζει το θέμα τόσο γήινα, αφού ο Χριστός μας κάλεσε για έναν άλλον Κόσμον.

Κι αν είσαι Έλληνας, ακόμα και μη Ορθόδοξος αλλά αρχαιολάτρης, δεν μπορεί να είσαι τόσο προσκολλημένος στα βιοτικά πρότυπα. Γιατί ο Έλληνας γεννιέται φιλότιμος= (~Φίλος της Τιμής και της Αρετής!) κι αν διαφωνείς διάψευσε αυτό (Πηγη : ΗΡΟΔΟΤΟΣ VII 135-136) :

Όταν οι Σπαρτιάτες επάνω στην οργή τους θανάτωσαν τους δυο πέρσες αγγελιοφόρους, που τους είχαν φέρει μήνυμα από τον μεγάλο θεό και βασιλιά της Περσίας, ζητώντας από τους Σπαρτιάτες "γη και ύδωρ"…πετώντας τους μέσα στο βαθύ πηγάδι, λέγοντάς τους, πάρτε και τα δυο και Γη και Ύδωρ.

Μετά που συνειδητοποίησαν και τους έφυγε ο θύμος, καταλάβαν ότι παραβιάσανε τον νόμο…γιατί τους αγγελιοφόρους δεν πρέπει να τους σκοτώνουν. Τότε ζήτησε ο βασιλιάς της Σπάρτης δυο εθελοντές να πάνε για ανταλλαγή των δυο αγγελιοφόρων, για να τους εκτελέσει ο Ξέρξης.

Και όλοι στρατιώτες του τριγύρω σηκώσανε το χέρι!!! Διάλεξε ο Λεωνίδας δυο όμορφα παλικάρια και τα έστειλε να πάνε μπροστά στον μέγα βασιλιά και να του εξηγήσουν ότι ήρθανε εθελοντικά για εκτέλεση, για αντάλλαγμα των δυο νεκρών αγγελιοφόρων. 

Κι ενώ ο κήρυκας φώναζε: «Ποιός Σπαρτιάτης δέχεται με τη θέλησή του να δώσει τη ζωή του για τη Σπάρτη;» ο Σπερθίας, γιος του Ανηρίστου κι ο Βούλις, γιος του Νικολάου, Σπαρτιάτες που απ᾽ τη φύση τους ήταν προικισμένοι με χαρίσματα κι από την πλουσιότερη τάξη της πόλης, ανέλαβαν εθελοντικά να τιμωρηθούν από τον Ξέρξη για τη θανάτωση των κηρύκων του Δαρείου στη Σπάρτη. Έτσι οι Σπαρτιάτες τους έστειλαν στους Πέρσες για να θανατωθούν.

Όταν παρουσιάστηκαν μπροστά στον βασιλιά, οι φρουροί του Ξέρξη, διατάζουν τους δυο Σπαρτιάτες να πέσουν στα γόνατα τους και να προσκυνήσουνε τον βασιλιά… 

Οι δυο σπαρτιάτες Χαμογελαστοί, ατρόμητοι, αγέρωχοι κι όρθιοι σαν κολώνες κοιτούσανε τους Πέρσες παράξενα και τους θεωρούσαν σαν τρελούς, ψυχοπαθείς κι αρρώστους… 

Οι φρουροί επέμεναν και διατάζαν τους Σπαρτιάτες να προσκυνήσουνε τον βασιλιά τους… Οι δυο Σπαρτιάτες δεν γνώριζαν την λέξη προσκύνημα…ουτε το νόημα, μα ουτε και την μέθοδο το πως πρέπει να προσκυνούνε…

Ο διερμηνέας τους έδειξε τον τρόπο το πως πρέπει να προσκυνήσουνε τον βασιλιά... Οι δυο Σπαρτιάτες ξεκαρδιστήκανε στα γέλια.... Κι απαντώντας στον Ξέρξη λέγοντάς του, “Βασιλιά, εμείς δεν ήρθαμε εδώ για σε προσκυνήσουμε, εμείς ήρθαμε εδώ για εκτέλεση”!!!

Είδε ο Ξέρξης την συμπεριφορά,το θάρρος, την τόλμη και την παληκαριά των δυο Σπαρτιατών… και τρόμαξε…κι όλο το σώμα του και τα γόνατα του, αρχίσαν να τρέμουνε από φόβο,από οργή κι από ντροπή… όλο το Περσικό συμβούλιο και το στρατόπεδό πάγωσε…

Γιατί όλοι τους, περιμένανε από τους Σπαρτιάτες να πέσουν στα ποδιά του βασιλειά με δάκρια, και κλάματα, ικετεύοντας να τους χαρίσει την ζωή τους...

Αυτή η φάση, ήταν ο πρώτος και ο μεγαλύτερος Θρίαμβος από τους δυο Σπαρτιάτες εναντίον των Περσών… Μετά από σύντομη συνομιλία, ο Ξέρξης δείχνοντας μεγαλοψυχία τούς χάρισε τη ζωή !!!

Μεγάλος πόνος με το να γεννιέσαι φιλότιμος Έλληνας ή Ελληνίδα!!!

(ΠΡΟΣΟΧΗ : άλλο Βούλις κι άλλο Κούλις, ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΜΗΝ ΤΑ ΜΠΕΡΔΕΨΕΤΕ...)


Κυανούς Ουρανός


Υ. Γ. Παρά τις φιλότιμες επισημάνσεις κάποιων (μεταξύ των οποίων κι εγώ) κάποιοι, αν και κατά δήλωσίν τους Ορθόδοξοι (δεν αναφέρω ονόματα), συνεχίζουν να αμφισβητούν μέρη της Αγίας Γραφής, ειδικά δε την Παλαιά Διαθήκη.

 Κάποιος πολυγραφότατος αναφερόταν σε "ιουδαϊκά παραμύθια". Βρε ταλαίπωρε, προχθές της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος τι εόρτασες; Δεν διάβασες ότι ο Κύριος μεταμορφώθηκε μεταξύ Μωυσή και Ηλία; Ναι, του Ηλία, που αναφέρει και η Αποκάλυψις του Ιωάννου. 

Δηλαδή πέραν της Παλαιάς απορρίπτεις και μέρη της Καινής Διαθήκης. Που θα σταματήσεις. Ενημερωτικά δε αναφέρω, ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ Μητροπολίτης Μόρφου κ.κ.Νεόφυτος (το ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ όλο με κεφαλαία, μια και δεν βλέπω άλλους σεβασμιώτατους...) δήλωσε ότι ο Όσιος γ. Παϊσιος του είχε συστήσει να μελετήσει τους Μακκαβαίους. Το γιατί, ας ρωτήσουν τον Μητροπολίτη. Τώρα πως μου ήρθε αυτό; Πιθανόν καλός λογισμός...

 

12 σχόλια:

 1. Σωστά τα γράψατε και καλώς.Πλην όμως έχω μια απορία...
  Αφού χρειάζεται να υπακούμε στους άρχοντας διότι είναι διορισμένοι από τον Θεό,άρα πρέπει να κάνουμε και υπακοή στο να εμβολιαστουμε???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κλασσική ερώτηση κάποιου που δεν προσπαθεί να μελετήσει (πιθανόν και ούτε να διαβάσει). Στις εξουσίες βλέπεις το σκατένιο πρόσωπό σου μπας και διορθωθείς. Αν εσύ βολεύεσαι με αυτό που βλέπεις πήγαινε μπολιάσου. Αν δεν σου αρέσει αυτό που βλέπεις προσπαθείς να διορθωθείς. Άμα ξυπνάς το πρωί και βλέπεις στο καθρέφτη αντί το πρόσωπό σου το πρόσωπο του κάθε αλεξοκουλιστή και επαναπαύεσαι μάλλον έχεις πρόβλημα. Στο γιατρό γρήγορα!

   Διαγραφή
  2. Δεν καταλαβαινω την συλλογιστικη σου αδερφε. Δλδ αν ο καθενας μας γινει καλυτερος ως ορθοδοξος αυτο θα περασει και στην συμπεριφορα του κρατους απεναντι μας; Δλδ να το πω πιο ακραια: αν γυρισω και το αλλο μαγουλο στον εκαστοτε τσιπροκουλο θα με λυπηθει και θα σταματησει να με βασανιζει;

   Διαγραφή
  3. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

   Διαγραφή
  4. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

   Διαγραφή
 2. Ερώτησις: Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι οι εξουσίες τού κόσμου έχουν ταχθή από τον Θεό2. Πρέπει λοιπόν να δεχθούμε ότι κάθε άρχοντας η βασιλεύς ή Επίσκοπος προχειρίζεται στο αξίωμα αυτό από τον Θεό;

  Απόκρισις: Ο Θεός λέει στον Νόμο: «Θα σας δώσω άρχοντας σύμφωνα με τις καρδιές σας»3. Είναι λοιπόν φανερό ότι οι μεν άρχοντες και οι βασιλείς που είναι άξιοι αυτής της τιμής προχειρίζονται στο αξίωμα αυτό από τον Θεό. Οι άλλοι πάλι που είναι ανάξιοι προχειρίζονται κατά παραχώρησιν η και βούλησιν τού Θεού σε ανάξιο λαό εξ αιτίας αυτής ακριβώς της αναξιότητός των. Και άκουσε σχετικά μερικές διηγήσεις.  Όταν είχε γίνει βασιλεύς ο Φωκάς ο τύραννος4 και άρχισε εκείνες τις αιματοχυσίες με τον Βονόσο5 τον δήμιο, υπήρχε κάποιος μοναχός στην Κωνσταντινούπολι, άγιος άνθρωπος, που έχοντας πολλή παρρησία προς τον Θεό, σαν να δικαζόταν με τον Θεό και έλεγε με απλότητα: «Κύριε, γιατί έκανες τέτοιον βασιλέα;» Και τότε, αφού το έλεγε αυτό για αρκετές ημέρες, τού ήλθε φωνή εκ Θεού που έλεγε: «Διότι δεν βρήκα άλλον χειρότερο».

  Υπήρχε και κάποια άλλη πόλις στην περιοχή της Θηβαΐδος που ήταν γεμάτη παρανομία, της οποίας οι πολίτες διέπρατταν πολλά μιαρά και άτοπα πράγματα. Σ' αυτήν λοιπόν κάποιος άνθρωπος του ιπποδρόμου διεφθαρμένος στο έπακρον απόκτησε ξαφνικά κάποια ψευδοκατάνυξι και πήγε και κουρεύτηκε μοναχός και ντύθηκε το μοναχικό σχήμα. Αλλ’ όμως καθόλου δεν σταμάτησε τις πονηρές πράξεις του. Συνέβη λοιπόν να πεθάνη ο Επίσκοπος της πόλεως αυτής. Τότε παρουσιάσθηκε σε κάποιον άγιο άνθρωπο άγγελος Κυρίου και του λέει: «Πήγαινε και προετοίμασε την πόλι, για να χειροτονήσουν Επίσκοπο τον πρώην άνθρωπο τού Ιπποδρόμου». Πήγε λοιπόν αυτός και έκανε ό,τι του παρηγγέλθη. Αφού λοιπόν χειροτονήθηκε ο προαναφερθείς πρώην η μάλλον έτι φαυλόβιος, άρχισε με τον νου του να φαντάζεται ότι κάτι είναι και να υψηλοφρονή. Τότε τού παρουσιάσθηκε άγγελος Κυρίου και τού λέει: «Γιατί υψηλοφρονείς, άθλιε; Σου λέω αλήθεια ότι δεν έγινες Επίσκοπος, επειδή ήσουν άξιος για ιερωσύνη, αλλά γιατί αυτής της πόλεως τέτοιος Επίσκοπος της άξιζε».

  Γι’ αυτό λοιπόν, αν ποτέ δης κάποιον ανάξιο και πονηρό βασιλέα η άρχοντα η Επίσκοπο, μην απορήσης, μήτε να κατηγορήσης την πρόνοια τού Θεού. Αλλά μάλλον μάθε απ’ αυτό και πίστευε ότι παραδιδόμεθα σε τέτοιους τυράννους εξ αιτίας των ανομιών μας, κι όμως πάλι δεν αφήνουμε τα κακά μας έργα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Προςτον Κυανό Ουρανό,που του θεμασε μια ερώτηση,και σοφιστικέ να απαντήσει..
  Για αυτό χρησημοποιησε αντί για φράσεις,σκατα.Τελικα ,να κοιταχτεις εσύ στον καθρέφτη σου,και μάθε να απαντάς όμορφα,και ωραία, ηλίθιε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μάθε να γράφεις Ελληνικά κι έλα μετά. Εν τω μεταξύ όταν φιλιόσαστε πουφηχτά με το κούλι, ρίχτου μια τσιμπι στα πισινά. ξέρεις εσύ... τρολάριε

   Διαγραφή
 4. Προς τον ανώνυμο που απάντησε "Δεν καταλαβαινω την συλλογιστικη σου αδερφε. Δλδ αν ο καθενας μας γινει καλυτερος ως ορθοδοξος αυτο θα περασει και στην συμπεριφορα του κρατους απεναντι μας; Δλδ να το πω πιο ακραια: αν γυρισω και το αλλο μαγουλο στον εκαστοτε τσιπροκουλο θα με λυπηθει και θα σταματησει να με βασανιζει;"
  Κατ' αρχήν αδελφός σου δεν είμαι αφού δεν είσαι Ορθόδοξος. Αν ήσουν δεν θα ανέφερες περί "συλλογιστικής ΜΟΥ" γιατί αυτά ο Χριστός τα έθεσε. Σε κατάλαβα από την αρχή αλλά αγνοείς το ρητό που λέει ; ο έξυπνος παραδέχεται, ο βλάκας επιμένει, ο .... άστο δεν συνεχίζω. Καλό μουσουλμανισμό σου εύχομαι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Μπράβο Κυανέ, βάλε στη θέση τους τα παγανοτρόλ που θέλουν να μαγαρίσουν την Πίστη μας. Η κριτική τους μάρανε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΠΕΡΟΧΟ,Η ΙΣΤΟΡΙΟΥΛΑ ΣΑΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙΣΥΕΙΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΓΚΡΙΝΩ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΑΝΩ.
  ΌΜΩΣ ΚΑΠΟΥ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΜΠΕΡΔΕΥΕΙΣ ΜΕ ΜΕ ΤΑ ΣΧΌΛΙΑ,ΓΙΑΤΙ ΑΠΑΝΤΑΣ ΣΑΝ ΑΥΤΟΚΛΗΤΟΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ.
  ΕΣΥ ΤΑ ΕΓΡΑΨΕΣ ΟΠΩΣ ΕΙΘΕΛΕΣ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ,ΑΠΟ ΚΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΟΠΟΙΣ ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΝ ΑΡΕΣΕΙΣ.
  ΜΗ ΤΣΑΤΙΖΕΣΕ ΧΑΝΕΙΣ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΣΟΥ.
  ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΤΗ ΔΙΑΦΩΝΙΑ ,ΦΙΛΕ ΜΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή