Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014

2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ, Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ Ο ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ

 Ήχος Γ΄

Ὑπακοῆς ὁ διδάσκαλος,
ταπεινοφροσύνης θεῖον ὑπόδειγμα
τῆς Χριστοῦ ἀγάπης ὁ γλυκύτατος κήρυκας
καὶ τοῦ Παρακλήτου ὁ ἐλκύων τὰς χάριτας.
Τῶν νοῶν ἀξιωθείς τὴν κατόπτευσιν
καὶ μελλόντων ἔχων τὴν ὅρασιν
τοῖς νοσοῦσι ταχύ παρέχων τὴν ἴασιν.
Διὸ πάντες ὑμνούμεν σε
θεοφόρε πάτερ Πορφύριε
Χριστῶ τῶ Θεῶ ἱκέτευε
δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.


Στιχηρά Προσόμοια

Ἦχος πλ. α’ Χαίροις ἀσκητικῶν

Χαίροις του Παρακλήτου φωνὴ, ἡ ἐπὶ γῆς ἐν τῶ αἰῶνι τοῦ δράκοντος, Χριστὸν καθομολογοῦσα καὶ τὴν ἀγάπην Αὐτοῦ, πατρικαῖς ἀγκάλαις ἡ κενώσασα. Ὁ μύστης τοῦ Πνεύματος, ἀρετῶν ὁ διάκονος, ὑπακοῆς τε, ταπεινώσεως κήρυκας, ἐν τῆ πράξη ὄντως ὁ διδάσκαλος. Πάτερ ὁσίων ὅσιε, Περφύριε ἔνδοξε, ὁ τοῦ Χριστοῦ θεῖος ρέκτης καὶ Ὀρθοδόξων τὸ καύχημα, Θεὸν ἐκδυσώπει, τὸν παρέχοντα τω κόσμω τὸ μέγα ἔλεος.

Χαίροις τῶν μοναζόντων κρηπίς, τοῦ Παρακλήτου ὁ ἐλκύων τας χάριτας, μελλόντων ὁ θεῖος γνώστης, ὀπτὴρ νοῶν ἀληθὴς, ὁ τοῖς ἀσθενοῦσι δίδων ἴασιν. Μαρτύρων ὁ σύναθλος διωγμοὺς ὑπομείνας τε καὶ ἀσθενείας, τὸν ζυγὸν φέρων ἄσειστος, πειρασμοῦ παγίδας ἐθρυμμάτισας. Ὅθεν Χριστὸς δοξάζει σε, Πορφύριε ὅσιε, δυσὶ τὰς χείρας δωρίζει, τῶν ἰατήρων τὰ χάρματα, τοῖς εἰς σὲ προσιοῦσι καὶ προσπίπτουσι παρέχων τὸ μέγα ἔλεος  

Πάτερ ὑπακοῆς ὁδηγὸς, ἀκτημοσύνης παρθενία ἐπόμενος,
μνηστὴρ ταπεινοφροσύνης καὶ μανικὸς ἐραστῆς, τῆς Χριστοῦ ἀγάπης θεῖος γέγονας. Εἰς Ὅρος τὸ Ἄγιον, παιδιόθεν ἠθέλησας, καταβιῶσαι, ἀλλὰ θείω βουλήματι, ἐν τῶ κόσμω τρέπεσαι ὡς διδάσκαλος. Χάρις ἐπισκιάζει σε καὶ μέγιστα θαύματα, ἐπιτελεῖ ταῖς ευχαῖς σου, Ἅγιε Πάτερ Πορφύριε, Χριστὸν ἐκδυσώπει, ἐλεῆσαι τοὺς τιμῶντας τὴν θείαν μνήμην σου.    


ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥΟ ΒΙΟΣ ΤΟΥΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ
ΜΕ ΤΙΣ ΑΓΙΕΣ ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΝΑ ΕΡΘΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου