Σάββατο 8 Ιουλίου 2017

O ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ NORBERT HΑRING ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΧΡΗΜΑΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


«Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ-ΟΔΕΥΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ»   


ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ BINTEO ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΤΙΤΛΟΥΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΗ

Κύριε Χέρινκ, καταρχήν θά ἤθελα νά σᾶς εὐχαριστήσω προσωπικά ἀλλά καί ἐκ μέρους τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν, γιά τόν χρόνο σας καί γιά τήν σημερινή συνέντευξη.

Εἶναι τιμή μου πού εἶμαι ἐδῶ μαζί σας.

Ἀδιαμφισβήτητα, τό βιβλίο σας «Ἡ κατάργηση τῶν μετρητῶν καί οἱ συνέπειές της» (ΟΔΕΥΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ) ἔχει ἐμπνεύσει χιλιάδες ἀναγνῶστες. Ἔχει μεταφραστεῖ καί στά Ἑλληνικά.


Ἡ τιμή εἶναι δική μου, σᾶς εὐχαριστῶ πολύ γιά τήν εὐκαιρία αὐτή.

Κύριε Χέρινκ. Ὑπάρχει μία τάση στίς ἡμέρες μας νά καταργηθοῦν ὅλα ὅσα συσχετίζουν τήν ἀνθρωπότητα μέ τίς ρίζες της, ἀξίες, θεσμούς ἤ συνήθειεςτῆς κοινωνικῆς ζωῆς ἐν γένει ... ἔτσι λοιπόν, πραγματικά ἀπήλαυσα τό εἰσαγωγικό σας σχόλιο πού ἀποτελεῖται ἀπό δυό μέρη:

"ΜΟΝΟΝ τά μετρητά εἶναι ἀληθινά !" πού ἀποτελεῖ τήν οὐσία τῆς ἐργασίας αὐτῆς ... καί στήν συνέχεια λέτε ὅτι:
"Δέν πρόκειται γιά κάποιο δόγμα τῶν νοσταλγῶν τοῦ παρελθόντος" πού ἀρνοῦνται νά προσαρμοστοῦν στόν σύγχρονο κόσμο , τό ὁποῖο ἀποτελεῖ τήν ἔμπνευση ἀλλά καί τήν οὐσία τοῦ βιβλίου σας, Θά μπορούσατε νά μᾶς μιλῆστε λίγο γιά αὐτό μέ δικά σας λόγια;

Μετά χαρᾶς. Ἀντιλαμβάνομαι τό χρηματικό σύστημα ὡς καθρέπτη τῆς κοινωνίας μας. Ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο εἶναι ὀργανωμένο τό χρῆμα ἀντικατοπτρίζει μέ ἕναν νεφελώδη τρόπο - ἄν καί ταυτόχρονα τόν κρύβει - τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο εἶναι ὀργανωμένες οἱ κοινωνίες. Τά χρήματα εἶναι ἕνα τεκμήριο γιά ὅ,τι παίρνουμε ἀπό τήν κοινωνία, γιά ὅ,τι κάνουμε ἤ γιά ὅ,τι εἴμαστε.

Τό ἐρώτημα εἶναι ποιός φτιάχνει τά χρήματα, ποιός τά βγάζει σέ κυκλοφορία, καί γιά τίνος τό ὄφελος. Ὅταν πλέον εἶναι σέ κυκλοφορία καί τά λαμβάνουμε τί μποροῦμε νά κάνουμε μέ αὐτά;Εἶναι δική μας ἀπόφαση τί θά τά κάνουμε; Ἤ εἶναι ἡ τελική ἀπόφαση γιά τό τί μποροῦμε νά ἀγοράσουμε βάσει κάποιας ἀρχῆς ἡ ὁποία ἔχει τόν τελευταῖο λόγο γιά τό τί εἶναι δυνατό καί τί ὄχι; Ἔτσι ἄν ἡ κοινωνία ἀλλάξει, τότε τό χρηματικό σύστημα θά ἀλλάξει.

Ἰσχύει ὅμως καί τό ἀντίστροφο καί αὐτό εἶναι πού μέ ἀνησυχεῖ: Ἄν ἀλλάξεις τό χρηματικό σύστημα, π.χ.ἄν τό κάνεις πιό συγκεντρωτικό, καί τοῦ δώσεις ἐξουσία τότε ἔχεις μία ἐντελῶς διαφορετική κοινωνία δίνεις στήν οὐσία περισσότερη ἐξουσία στήν κορυφή ἀφαιρώντας την ταυτόχρονα ἀπό τούς πολῖτες καί αὐτό βλέπω νά συμβαίνει.

Αὐτό μπορεῖς νά τό δεῖς καί σέ κάποια ἄλλα φαινόμενα, τά χρήματα γίνονται ὅλο καί λιγότερο ἀληθινά καί ταυτόχρονα πιό διευρυμένα. Ὅταν παλιότερα ὑπῆρχε ὁ χρυσός, ἔπρεπε νά τόν μεταφέρεις μποροῦσες καί νά τόν "ἀγγίξεις". Αὐτή δέν εἶναι τόσο ἐπεκτάσιμη χρήση (δηλ. μέ δυνατότητα διεύρυνσης).

 Κατ'ἀναλογία σήμερα, ἄν καί εἶναι πιό ἀφηρημένο... τά μετρητά (ὄπως ἄλλοτε ὁ χρυσός) μπαίνουν σέ βαλίτσες, ἔτσι δύσκολα φαντάζεσαι νά πληρώνονται μέ μετρητά τά μεγαλοστελέχη ἤ οἱ διαχειριστές τῶν Ἀμοιβαίων Κεφαλαίων.

Ἀδύνατον νά συμβεῖ! Ἕνας τέτοιος διαχειριστής βγάζει 5 δίς τό χρόνο! Δέν γίνεται νά τά πάρουν στό χέρι! Μέ τήν ἔννοια τοῦ χρήματος πιά νά εἶναι τόσο ἀκαθόριστη, ἀρκεῖ τό πάτημα ἑνός κουμπιοῦ ὑπολογιστῆ. καί μπορεῖς νά κάνεις τά πάντα! Τό γράφεις στόν ὑπολογιστή καί ὁ διαχειριστής ἔχει ἀκόμα 5 δίς!

Αὐτό λοιπόν συμβαίνει ὅταν τά χρήματα χάσουν τήν πραγματική τους συνοχή καί σταθερότητα καί μετατραποῦν σέ κάτι ἀσαφές καί νεφελῶδες.

Πολλά εἶναι τά ἐπιχειρήματα γιά νά υἱοθετηθεῖ τό λογιστικό ἤ πλαστικό χρῆμα. Μέ τήν προοπτική νά ἀντικαταστήσει τό πραγματικό χρῆμα μελλοντικά. Ἕνα ἀπό τά δημοφιλέστερα στήν Ἑλλάδα εἶναι αὐτό τῆς πάταξης τῆς φοροδιαφυγῆς. Πιστεύετε ὅτι μέ τό λογιστικό χρῆμα πατάσσεται ἡ φοροδιαφυγή;

Ὁπωσδήποτε ὑπάρχει μία βάση σ'αὐτό - γι'αὐτό χρησιμοποιεῖται (τώρα). Ἀλλά ἄν τό δοῦμε πιό διαχρονικά, πολλά ἀπό τά ἐπιχειρήματα αὐτά ἀλλάζουν ἀπό χρόνο σέ χρόνο καί ἀπό τόπο σέ τόπο. Ὁ σκοπός ὅμως παραμένει ὁ ἴδιος: νά ξεφορτωθοῦν τά μετρητά. Ἀλλά στίς ἀναπτυσσόμενες χῶρες, χρησιμοποιοῦν τό ἐπιχείρημα τῆς χρηματοοικονομικῆς ἔνταξης καί ὅτι ἐξυπηρετεῖ τούς φτωχότερους. 

Ἄλλο ἐπιχείρημα εἶναι ὅτι στή Νομισματική Πολιτική τά μετρητά εἶναι τροχοπέδη. Στήν Ἑλλάδα προβάλλουν τήν φοροδιαφυγή καί τό ξέπλυμα χρήματος. Πρόσφατα προβάλλεται ἡ τρομοκρατία ὡς ἀγαπημένο ἐπιχείρημα. Ὅτι μέ τήν ἐξαφάνιση τῶν μετρητῶν καταπολεμεῖται ἡ τρομοκρατία, ἄν καί εἶναι γελοῖο!

Ἔτσι ἔχουμε συνεχῆ μεταβολή στήν ἐπιχειρηματολογία … ἀλλά γιά τόν ἴδιο λόγο: Γιά νά φαίνεται τό χρῆμα ὕποπτο !

Ὅσον ἀφορᾶ στή φοροδιαφυγή καί τό ξέπλυμα χρήματος : Ἡ λίστα Λαγκάρτ δέν ἦταν θέμα μετρητῶν!Ἦταν περισσότερο γιά τό ἄν θά τούς κυνηγήσουν. Καί αὐτό εἶναι ἐνδεικτικό ὅτι μετρητά χρησιμοποιοῦνται μέ στόχο τήν φοροδιαφυγή μόνο ἀπό τούς "μικρούς" καί αὐτό εἶναι κακό.

Ἀλλά ἄν τό ζητούμενο εἶναι νά κυνηγήσεις τούς "μικρούς" καί ὄχι αὐτούς πού τό κάνουν σέ μεγάλη κλίμακα- καί δέν χρειάζονται μετρητά γιά νά τό κάνουν (!) - τότε τό μέτρο ἔχει χαθεῖ ἐντελῶς.

Ἡ ζημιά στίς ἀτομικές ἐλευθερίες εἶναι δυσανάλογα μεγαλύτερη σέ σχέση μέ αὐτά πού πετυχαίνεις μέ τήν κατάργηση τῶν μετρητῶν.

Στό βιβλίο σας, ἀναλύετε τή διαφορά ἀνάμεσα στό "λογιστικό" χρῆμα, καί στό πραγματικό χρῆμα. Γιά ὅσους δέν εἶναι ἐξοικειωμένοι μέ τά λογιστικά καί τραπεζικά, τί πιστεύετε ὅτι πρέπει νά γνωρίζουν σχετικά μέ τίς διαφορές τῶν δυό;

Τά μετρητά εἶναι χρήματα πού ἐκδίδει ἡ Κυβέρνηση μέσα ἀπό τήν Κεντρική Τράπεζα. Ἡ Κυβέρνηση βρίσκεται πίσω ἀπό αὐτό τό χρῆμα, εἶναι νόμιμο χρῆμα καί γίνεται δεκτό ἀπό ὅλους...θεωρητικά τουλάχιστον. Τό τραπεζικό χρῆμα - λογιστικό, ὄπως τό εἴπατε - ἤ ψηφιακό χρῆμα δέν εἶναι παρά ἕνα δικαίωμα σέ μετρητά.

Ἡ τράπεζά σου ὑπόσχεται ὅτι θά σοῦ δώσει μετρητά ἔναντι τῶν χρημάτων πού ἔχεις στόν λογαριασμό σου. Δέν ὑπάρχουν μετρητά ἐκεῖ, στά χρωστάει ἡ Τράπεζα. 

Αὐτό τό δικαίωμα (ὀφειλή τῆς τράπεζας), μπορεῖς νά τό μεταβιβάσεις ἔτσι ἀντί ἡ τράπεζα νά μοῦ χρωστᾶ χρήματα χρησιμοποιῶ τήν ὀφειλή της γιά νά κάνω πληρωμές σέ διάφορους, καί μετά ἡ τράπεζά μου χρωστάει τά λεφτά σέ αὐτούς, ἐπειδή ἔτσι εἶναι ἡ ρύθμιση καί οἱ Κυβερνήσεις τήν στηρίζουν.

Ἔτσι αὐτό τό ὄφελος τῆς τράπεζας γίνεται «κάτι σάν λεφτά» ἀλλά ἐν τέλει εἶναι μόνο μία διεκδίκηση σέ μετρητά. Ἔτσι, ἄν φύγουν τά μετρητά ἀπό τή μέση τότε αὐτή ἡ διεκδίκησή μας πρός τήν τράπεζα γιά μετρητά, ἐξαφανίζεται! Δηλαδή δέν χρειάζεται νά πληρώνουν γιά ὅ,τι βγαίνει πρός τά ἔξω!

Δέν χρωστᾶνε! Αὐτό τούς βολεύει πολύ. Μποροῦν νά ἐκδίδουν χρήματα, χωρίς νά δώσουν τίποτα σάν ἀντάλλαγμα. Αὐτό ἀκριβῶς θέλουν!

Εὐχαριστῶ. Αὐτό πού βρῆκα ἐπίσης ἀρκετά τρομακτικό εἶναι γιά τήν ἀκρίβεια δυό συγκεκριμένες ἔννοιες. Αὐτό τoῦ "Bank run" καί τοῦ "Bail-In". Ξεκινώντας λοιπόν ἀπό τό "bank run", ἄν τό καταλαβαίνω σωστά ὁ φόβος τῶν τραπεζῶν εἶναι ὅτι ἄν κάποια δεδομένη στιγμή ἀρκετοί ἀπό τούς καταθέτες - ἤ ὅλοι -, μαζευτοῦν ἔξω ἀπό τήν τράπεζα γιά νά ἀποσύρρουν τά μετρητά τους τότε ἡ τράπεζα φοβᾶται διότι θά ἀποτύχει νά δώσει πίσω τά μετρητά στούς καταθέτες. Γιά τόν μέσο καταθέτη, πού δέν ἔχει γνώση τοῦ τραπεζικοῦ συστήματος... αὐτό ἀκούγεται πολύ περίεργο! Δηλαδή οἱ τράπεζες δέν ἔχουν χρήματα;

Ἅς δοῦμε μέ ποιό τρόπο οἱ Τράπεζες δημιουργοῦν τό χρῆμα.


Ἄν μου δώσουν πίστωση, αὐτό σημαίνει ὅτι παίρνουν τόν λογαριασμό μου - ἤ ἀνοίγουν ἕνα λογαριασμό γιά μένα - καί μέ τό πληκτρολόγιό τους γράφουν "100 χιλιάδες Εὐρώ" στόν Νόρμπερτ Χέρινκ, καί τότε ἔχω αὐτόματα 100 χιλ. στόν λογαριασμό μου! 

Μπορῶ νά πληρώσω ἐδῶ κι ἐκεῖ, νά σηκώσω μετρητά. Μέ αὐτόν τόν τρόπο δημιουργοῦν τό χρῆμα. Εἶναι μία διεκδίκηση. Θά πρέπει νά τά πληρώσω πίσω μακροπρόθεσμα καί μέ τόκο. Καί πρέπει νά μοῦ τά δώσουν σέ μετρητά ἄν τό θελήσω. 

Ἀλλά βασίζονται στό γεγονός ὅτι πολλοί λίγοι ἄνθρωποι θά θελήσουν τά χρήματά τους πίσω σέ μετρητά. Διότι δέν μποροῦν οἱ Τράπεζες νά φτιάξουν μετρητά. Τά μετρητά ἀνήκουν μόνον στήν Κυβέρνηση.

Δίνοντας καταθέσεις στήν Κυβέρνηση δικαιούμαστε μετρητά, κάτι μέ ἀξία. Αὐτό οἱ Τράπεζες ΔΕΝ μποροῦν νά τό δημιουργήσουν ἀπό μόνες τους ἄρα μπορεῖ καί νά ξεμείνουν ἀπό μετρητά. Ἑπομένως βασίζονται στό ὅτι δέν θά ζητήσουμε ποσότητες μετρητῶν.

 Πράγματι δέν τό συνηθίζουμε πιά ἐπειδή πληρώνουμε μέ λογιστικό χρῆμα ἀλλά ἄν δέν ἐμπιστεύεσαι πλέον τήν τράπεζα, τότε λέμε "ἅς πάρουμε καλύτερα τά μετρητά μας ὅσο εἶναι καιρός" καί μόλις συμβεῖ αὐτό καί οἱ πρῶτοι καταθέτες τό κάνουν καί ὁ κόσμος δεῖ τίς οὐρές ἀπέξω τότε ὅλοι τρέχουν καί δέν ἔχουν μετρητά πλέον!

Ἐπειδή ἔβαλαν πολύ περισσότερο "λογιστικό" χρῆμα σέ κυκλοφορία ἀπό ὅσο μποροῦν νά δώσουν πρός τά ἔξω σέ μετρητά!

Μιλώντας γιά τήν ἐμπιστοσύνη πρός τίς τράπεζες καί ὁδεύοντας πρός τήν "δεύτερη" τρομακτική ἔννοια τοῦ "Bail-in". Φαίνεται ὅτι οἱ καταθέτες τελικῶς στηρίζουν οἰκονομικά τίς τράπεζες ἀντί οἱ τράπεζες νά ἔχουν π.χ. ἀντίκρυσμα σέ χρυσό γιά νά μποροῦν νά ὑποστηρίξουν τήν οἰκονομική τους εὐρωστία ἤ μέ τό νά μπορεῖ νά ἐγγυηθεῖ τό κράτος γιά αὐτές

Τό πρόβλημα εἶναι ὅτι στηρίζαμε οἰκονομικά τίς τράπεζες ὅλη τήν ὥρα μέ τά χρήματά μας πού εἴχαμε στίς καταθέσεις καί ἡ Κυβέρνηση τίς ἀσφάλιζε ἑπομένως ὡς φορολογούμενοι πληρώνουμε γιά τίς ἀποτυχίες τους καί γιά νά τίς διατηροῦμε ζωντανές.

Αὐτό ὁδήγησε κάποιες Κυβερνήσεις σέ πτώχευση ὄπως τήν Ἑλληνική καί δυσκόλεψε τίς οἰκονομίες πολλῶν ἄλλων Δέν ἔχουν χρήματα πλέον ἄν ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Γι'αὐτό τό λόγο φτιάχνουν κανόνες ἔτσι ὥστε στό μέλλον οἱ καταθέτες νά πληρώνουν πρῶτοι προτοῦ ἡ Κυβέρνηση βοηθήσει μία τράπεζα(!) 

Καταθέτες - δηλ. οἱ περισσότεροι ἀπό μᾶς - μέ χρήματα στίς τράπεζες. Αὐτό σημαίνει ὅτι γίνεται κανόνας πλέον ὅτι πρέπει νά παραδώσουμε τά χρήματά μας ὅταν ἡ τράπεζα ἔχει πρόβλημα. 

Αὐτό κάνει τό πρόβλημα τοῦ "Bank run"πολύ χειρότερο διότι τώρα ἔχουμε ἀκόμα μεγαλύτερο λόγο νά τρέξουμε στήν τράπεζα διότι δέν μποροῦμε νά ἐμπιστευθοῦμε ὅτι ἡ Κυβέρνηση θά βοηθήσει νά πάρουμε τά χρήματά μας πίσω. 

Ἔτσι τό πρόβλημα τοῦ "Bank Run" εἶναι πολύ χειρότερο τώρα, ποῦ σημαίνει ὅτι θά πρέπει νά "ξεφορτωθοῦν" τά μετρητά ἔτσι ὥστε τό "Bank Run" νά μήν ξαναπροκύψει!

Εἶναι ἤδη πολύ δύσκολο νά σηκώσεις τά λεφτά σου, ἀκόμα καί ἄν ἡ τράπεζα σοῦ τό ὑποσχεθεῖ ... ἀλλά ἄν προσπαθήσεις νά σηκώσεις 10 ἤ 15 χιλιάδες ἀκόμα καί ἄν τά ἔχεις στό λογαριασμό σου δέν εἶναι εὔκολο ... τουλάχιστον δέν γίνεται γρήγορα!

Ἕνας γνωστός μου στήν Ἑλλάδα προσπάθησε νά ἀγοράσει ἕνα πλυντήριο. Τό κόστος ἦταν 600 € καί τώρα μέ τούς περιορισμούς στή χρήση μετρητῶν στίς ἀγορές - τό ὅριο εἶναι 500 Εὐρώ - καί δέν ἀποδέχεται τήν χρήση καρτῶν ἤ ἠλεκτρονικοῦ χρήματος γενικῶς. 

Καί ἄλλες χῶρες ἔχουν παρόμοια ὅρια γιά ἀγορές ... ἴσως εἶμαι ἀφελής, ἀλλά δέν εἶναι παράνομο αὐτό; Καί ἄν εἶναι, σέ ποιόν ἀσκεῖται δίωξη; Στήν Κυβέρνηση; Στίς Τράπεζες;

Γιά τήν ἀκρίβεια ἐγώ βρίσκομαι στά δικαστήρια. Τό ἔχω κάνει αὐτό ἐδῶ στήν Γερμανία. Ἔχω ἀρνηθεῖ νά πληρώσω τίς εἰσφορές μου στή Δημόσια Τηλεόραση. Ἐκτός καί ἄν εἶναι ἀποδεκτά τά μετρητά. Καί μοῦ εἶπαν ὅτι ΔΕΝ δέχονται μετρητά ὁπότε κατέφυγα στά δικαστήρια. 

Ἔχασα στό Πρωτοβάθμιο καί πῆγα στό Δευτεροβάθμιο. Ἀλλά ὑπάρχει ἕνας νόμος στήν Γερμανία πού ἀναφέρει ὅτι τά χαρτονομίσματα τοῦ Εὐρώ εἶναι τό μόνο νόμιμο μέσο ἀποζημίωσης 

Αὐτό σημαίνει, ἀπό ὅ,τι καταλαβαίνω, ὅτι τουλάχιστον γιά τό Δημόσιο καθότι δέν μπορῶ νά διαλέξω Δημόσιο παροχέα ὄπως θά διάλεγα σέ ἕνα κατάστημα ... (κάποιο ἄλλο καταναλωτικό προϊόν) Αὐτό σημαίνει ὅτι τό Δημόσιο πρέπει νά τό ἀποδεχτεῖ.

Τό ἴδιο ἰσχύει καί σέ Εὐρωπαϊκό Ἐπίπεδο βάσει τοῦ ἄρθρου 128 τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαίου Συμβάσεων...πού εἶναι ἀνώτατος Εὐρωπαϊκός Νόμος καί ἀναφέρει ὅτι τό χρῆμα σέ Εὐρώ εἶναι νόμιμο μέσο ἀποζημίωσης. Δέν μπορῶ λοιπόν νά καταλάβω πῶς μία Κυβέρνηση ἀπαγορεύει στούς πολίτες της νά πληρώνουν μέ (τό μόνο) νόμιμο μέσο ἀποζημίωσης. Δέν ἔχουν κανένα δικαίωμα.

Ἑπομένως πιστεύω πώς ἔχετε δίκιο, ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ !

Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή - ὁ φύλακας τοῦ Δικαίου Συμβάσεων - καί ἡ Εὐρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα - ὁ φύλακας τοῦ χρήματος - ὅπου ὁ Ντράγκι ὑπογράφει στά χαρτονομίσματα! Ἔχουν παρανομήσει!

Αὐτοί βρίσκονται πίσω ἀπό αὐτό. Αὐτοί σχημάτισαν τήν ΤΡΟΪΚΑ καί εἶπαν στήν Ἑλληνική Κυβέρνηση... νά κάνει ὅλα αὐτά ἐνάντια στά μετρητά. Ἑπομένως οἱ "Φύλακες" τοῦ Δικαίου καί τοῦ Χρήματος δέν ἔχουν κανένα ἐνδιαφέρον νά τά προφυλάξουν.

Πρέπει νά πᾶς στά δικαστήρια. Στή Γερμανία μέχρι τώρα, τά δικαστήρια ἔχουν βοηθήσει περισσότερο τήν Κυβέρνηση, καί ὄχι τόσο τούς πολῖτες, ἀλλά πρέπει κανείς νά προσπαθήσει. Ὁ νόμος εἶναι πολύ σαφής γι' αὐτό.

Μοῦ ἄρεσε ἀκόμα στό βιβλίο σας τό πείραμά σας πού προσπαθήσατε νά σηκώσετε 15,000 Εὐρώ ἀπό τόν λογαριασμό σας μέ τό πρόσχημα ὅτι θέλατε νά ἀγοράσετε ἕνα καινούργιο αὐτοκίνητο. Ἴσως θά θέλατε νά μοιραστεῖτε μαζί μας αὐτή τήν ἐμπειρία σας;

Ναί, κατ’ ἀρχάς νά διευκρινίσω ὅτι τά χρήματα ἦταν ἤδη στόν λογαριασμό μου. Καί μάλιστα... σέ εἶδος λογαριασμοῦ μέ ὑπόσχεση (ἀπό τήν Τράπεζα) ὅτι μπορεῖς νά σηκώσεις τά λεφτά σου ἄμεσα καί καθημερινά. Μποροῦσα νά κάνω ἀνάληψη ἀνά πᾶσα στιγμή μέσα στήν ἡμέρα ἀλλά στήν πράξη αὐτό δέ συνέβη.

Στήν ἀρχή προσπάθησα νά μάθω ἀπό τήν Τράπεζά μου πόσα μετρητά μποροῦσα νά σηκώσω χωρίς νά προηγηθεῖ ἐνημέρωση Δέν ἤθελαν νά μοῦ ποῦν.

Ἀπευθύνθηκα στό Σύνδεσμο Τραπεζῶν νά μάθω τί ἰσχύει. Δέν μοῦ ἔλεγαν. Τότε λοιπόν ἀποφάσισα νά ἐπιχειρήσω μέ 15 χιλ., εἶναι ἀρκετά! Πῆγα ἐκεῖ καί μοῦ εἶπαν: - Ὄχι δέν δικαιοῦσαι νά σηκώσης τόσα! Ἦταν Τετάρτη καί μοῦ εἶπαν νά ξανάρθω τήν Δευτέρα νά τά πάρω. Ἰσχυρίζονταν ὅτι δέν τά εἶχαν.

Τό ὁποῖο εἶναι γελοῖο, στή μέση τῆς Φρανκφούρτης νά μήν ἔχουν 15 χίλ. καί νά θέλουν 3 ἡμέρες! Δέν ἦταν αὐτός ὁ λόγος βέβαια. Γνωρίζοντας ὅτι ἔχω τό δικαίωμα νά τά πάρω, δέν τό κούνησα ρούπι! Ἐπέμεινα πολύ καί ἔτσι ὕστερα ἀπό μερικά τηλεφωνήματα μοῦ εἶπαν νά καθήσω.

Φωτοτύπησαν τό διαβατήριό μου, ἔκαναν πολλά τηλεφωνήματα στήν Ἀστυνομία κι ἀλλοῦ. Καθόμασταν ἐκεῖ γιά ἕνα τέταρτο... ὅσο χρειαζόταν γιά νά ἔρθει ἡ Ἀστυνομία. Ἀλλά μετά τό τέταρτο τελικά πῆρα τά χρήματα.

 Βεβαίως πίσω ἀπό ὅλο αὐτό κρύβονται καί κανονισμοί κατά τοῦ ξεπλύματος χρήματος, πού εἶναι ἕνας πολύ ἀποτελεσματικός τρόπος (πρόσχημα) γιά τήν ἀποφυγή μετρητῶν. Μέ τό ἐπιχείρημα ὅτι τά μετρητά γίνεται ξέπλυμα χρήματος, ἔχουν τό ἄλλοθι νά ἀλλάξουν καί νά κάνουν ὅ,τι θέλουν.

Ἀκόμα κι’ ἄν ἡ Τράπεζα δεσμεύεται ὅτι θά σοῦ τά δώσει ὅλα ... δέν τό κάνουν πιά λόγῳ κανονισμῶν γιά τό ξέπλυμα χρήματος. Εἶναι τελείως ἀντιδημοκρατικό ... καί δέν ἔχει νά κάνει τελικά μέ τόν νόμο. Δέν σοῦ ἀπαντοῦν, ἐπειδή δέν τούς ἐπιτρέπεται... νά σοῦ ποῦν ὅτι θεωρεῖσαι ὕποπτος! 

Ἔτσι πολύ εὔκολα μπορεῖς νά μπεῖς σέ μία μαύρη λίστα, καί δέν θά μπορεῖς πλέον νά συνεργαστεῖς μέ τράπεζες πλέον, ἀκυρώνουν τόν λογαριασμό σου καί ἄλλα τέτοια καί δέν ἐπιτρέπεται οὔτε νά σοῦ ποῦνε τί συμβαίνει. Δέν ἔχεις καμία πιθανότητα νά ὑπερασπιστεῖς τόν ἑαυτό σου, καμία εὐκαιρία νά ἐξηγήσεις ποῦ βρῆκες τά μετρητά..

Νά πεῖς ἅς ποῦμε "Μπορεῖ νά ἀκούγεται περίεργο, ἀλλά ἔχω καλούς λόγους "... Δέν ἔχεις ἐλπίδα γιατί ἀκόμα κι ἄν πεῖς "νά σᾶς ἐξηγήσω"... αὐτοί θά ποῦν "δέν ὑπάρχει κανένα πρόβλημα ... γιά ἄλλο λόγο καθυστεροῦμε"! 

Εἶναι πολύ εὔκολο νά θεωρηθεῖς ὕποπτος ἀλλά ἐντελῶς ΑΔΥΝΑΤΟ νά ὑπερασπιστεῖς τόν ἑαυτό σου. Τό θεωρῶ ἀπαράδεκτο καί αὐτό μπορεῖ νά σοῦ συμβεῖ ἀκόμα καί γιά ἀναλήψεις 1,000 € κάθε τόσο. Μπορεῖ νά σοῦ ἀκυρώσουν καί τόν λογαριασμό.

Αὐτό πού εἴπατε μοῦ δίνει καί τήν καλύτερη εἰσαγωγή γιά τήν ἑπόμενη ἐρώτησή μου. Ἄν ἐξαφανίζονταν ἐντελῶς τά μετρητά... Στό βιβλίο σας τονίζετε ὅτι:
"Τά μετρητά μᾶς ἐξασφαλίζουν τά τελευταῖα ψήγματα ἰδιωτικότητας" "ποῦ μᾶς ἀπέμεινε"... Ἀκόμα,
"ἄν ἐκλείψουν τά μετρητά ἡ μορφή τῆς ὁλοκληρωτικῆς παρακολούθησης σέ πραγματικό χρόνο θά λειτουργεῖ ἄψογα"!


Τό ὁποῖο τείνει στήν κατεύθυνση τοῦ Μεγάλου Ἀδερφοῦ... καί τήν ὑλοποίηση μίας Ὀργουελικῆς κοινωνίας.Ἄν ἐξαφανίζονταν τά μετρητά, πῶς θά ἦταν ὁ κόσμος σέ 20 χρόνια;

Ἐξαρτᾶται ποιός θά ἔχει στά χέρια του ἕνα τέτοιο σύστημα καί δέν μπορῶ νά τό προβλέψω αὐτό.

Πρόκειται ὅμως γιά τεράστια δύναμη, αὐτό εἶναι σίγουρο. Σκεφτεῖτε ὅτι ἄν δέν ὑπάρχουν μετρητά καί ὅλα εἶναι ψηφιακά, καί ὅπως ἤδη ξέρουμε, ὅ,τι ψηφιοποιεῖται, ἀποθηκεύεται, καταγράφεται καί παρακολουθεῖται. Οἱ δυνατότητες παρακολούθησης εἶναι τεράστιες. Δέν χρειάζεται νά τό παρακολουθεῖς πιά σέ πραγματικό χρόνο. 

Πολύς κόσμος λέει: «Δέν μέ πειράζει ἄν κάποιος προσέξει τί ἀγοράζω» καί εἶναι ἀλήθεια γιά τούς περισσότερους ἀπό μᾶς ἀλλά φανταστεῖτε ὅτι τά πάντα ἀπό ὅσα ξοδεύουμε, τό τί περιοδικό ἀγόρασες, τί σεξουαλικές προτιμήσεις ἔχεις, πῶς εἶναι ἡ ὑγεία σου, ἄν ἔχουμε ἀρραβωνιαστικιά, ἤ ὁτιδήποτε ἄλλο. Ὅλα βρίσκονται μέσα στά δεδομένα πληρωμῆς σου, ὅλα ἀποθηκεύονται καί ὑπάρχουν ἄνθρωποι σέ ὀργανισμούς πού μποροῦν νά τά δοῦν ὅλα.

Αὐτό σημαίνει ὅτι ὅποιος ἔχει πρόσβαση ἔχει καί ἀπεριόριστη δύναμη. Φανταστεῖτε, ἕνας νέος σήμερα πού λέει «δέν μέ ἐνδιαφέρει» σέ 30 χρόνια θά μποροῦσε νά εἶναι ἕνα ὑψηλόβαθμο στέλεχος μίας ἑταιρείας ἤ ἕνας σημαντικός πολιτικός καί κάποιος μέ πρόσβαση θά μποροῦσε νά δεῖ τίς συναλλαγές ὅλης του τῆς ζωῆς.

 Θά μποροῦν νά τόν ἐκβιάσουν ἤ νά τόν ρίξουν ἀπό τήν ἐξουσία ἄν δέ συμπεριφέρεται ὄπως θέλουν αὐτοί (νά τούς κάνει τά χατήρια). Ἑπομένως θά ζούσαμε σέ μία κοινωνία ὅπου ὅσοι ἔχουν πρόσβαση σ'αὐτές τίς πληροφορίες, ἔχουν καί ὅλη τή δύναμη. Ὅλα λοιπόν ἐξαρτῶνται ἄν θά εἶναι καλοπροαίρετη ἐξουσία τότε εἶναι ἐντάξει, ὅμως τί μᾶς ἐξασφαλίζει ὅτι ὅλα θά εἶναι ἔτσι ἰδανικά;...

Μόλις ἀναλάβει ἕνας ἀδίστακτος ὀργανισμός ἤ πρόσωπο δέν πρόκειται νά τήν ἀφήσουν ποτέ...

Οἱ πιθανότητες ἑπομένως εἶναι ὅτι ἕνα τέτοιο σύστημα θά κατέληγε στά χέρια μίας ἀνελέητης ἐξουσίας πού θά τό χρησιμοποιοῦσε γιά δικό της ὄφελος καί σκοπούς καί θά τό ἔκανε ἀδίστακτα. Κάπως ἔτσι θά εἶναι τελικά ἡ κατάσταση στίς κοινωνίες κάθε ἕνας θά γνωρίζει ὅτι μπορεῖ νά ἐκβιαστεῖ καί κανείς δέν θά τολμᾶ νά κάνει κάτι γενναῖο πιά....

Αὐτός εἶναι καί ὁ πραγματικός στόχος τῆς κατάργησης τῶν μετρητῶν.

Δέν λέω ὅτι ἄν κρατήσουμε τά μετρητά δέν θά ἔχουμε ἀδίστακτες ἐξουσίες δέν εἶναι μόνο θέμα μετρητῶν, ἀλλά θά τό τελειοποιοῦσε ἄν συνέβαινε. Τά μετρητά σοῦ δίνουν τήν τελευταία εὐκαιρία νά κάνεις συγκεκριμένα πράγματα χωρίς νά καταγράφονται ἀπό τρίτους.

 Ἄν τό ἐπιθυμεῖς (καί δέν ὑπάρχουν ἀκόμα παντοῦ κάμερες) μπορεῖς νά πᾶς στό σοῦπερ μάρκετ, νά ἀγοράσεις ἕνα περιοδικό χωρίς νά τό γνωρίζει κανείς. Ἤ μπορεῖς νά τό δώσεις σέ κάποιον ἄλλο χωρίς νά τό γνωρίζουν ἄλλοι. Αὐτό δέν θά εἶναι δυνατό πλέον.

Ἄν δίνατε μία συμβουλή μέ μία μόνο πρόταση στούς Ἕλληνες καί ... ὄχι μόνον ! Τί θά μποροῦσαν νά κάνουν...γιά νά ἀποφύγουν τήν κατάργηση τῶν μετρητῶν; ὡς ἐπίλογο τῆς σημερινῆς συνέντευξης.
(Ζητήσαμε στόν Κο Χέρινκ νά μιλήσει στήν μητρική του γλώσσα - τήν Γερμανική)

Ἡ συμβουλή μου στούς Ἕλληνες καί ὅλους ὅσους ἐνδιαφέρονται:
Νά χρησιμοποιοῦν μετρητά ὅσο πιό πολύ μποροῦν.
Ἔτσι ὥστε νά εἶναι πιό δύσκολο νά τά ξεφορτωθοῦν.
Καί νά διεκδικήσουν τά δικαιώματά τους στά δικαστήρια
Γιά τό δικαίωμα νά χρησιμοποιοῦμε μετρητά.

Διότι οἱ νόμοι ὑπάρχουν!

Εὐχαριστῶ πολύ !

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου