Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2024

ΠΕΡΙ ΠΡΟΦΗΤΩΝ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ...ΦΟΒΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΣ...ΣΟΚ ΚΑΙ ΔΕΟΣ...


Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο «ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ». Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ (Ο ΟΡΩΝ – ΒΛΕΠΩΝ) ΕΒΛΕΠΕ ΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΑ ΩΣ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΥΠΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΩΝ. ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΊΟ ΤΟΥ Η «ΟΡΑΣΗ». 
Ο Προφήτης είναι ο ”Καθρέφτης”. Ο προφήτης (ο ορών – βλέπων) έβλεπε τα μέλλοντα ως παρόντα αλλά και τα κρυπτά του παρόντος και των παρισταμένων. Το κύριο στοιχείο του η ”όραση”. 

ΦΟΒΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΣ...ΣΟΚ ΚΑΙ ΔΕΟΣ...

Σε μια εποχή γενικευμένης σύγχυσης καλό είναι να επιστρέφεις στους κλασικούς για να ερμηνεύσεις όρους και έννοιες...

Τι είναι ο προφήτης ποιος δύναται να ερμηνεύσει την προφητεία τι είναι ο πνευματικός.

Προφήτης είναι ο δια της ενέργειας του Πνεύματος άξιο όργανο καθιστάμενος

Ὁ μὲν γὰρ παρέχων ἑαυτὸν ἄξιον ὄργανον τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ Πνεύματος, Προφήτης ἐστίν·

ενώ πνευματικός ο αποδεχόμενος συνετώς την δύναμην των απαγγελόμενων εκ του προφήτη. αυτός που έχει το χάρισμα της διάκρισης των πνευμάτων και είναι σε θέση να διακρίνει την αυθεντικότητα της προφητείας όσο και την αλήθεια των προφητευόμενων.

” ὁ δὲ τὴν δύναμιν τῶν ἀπαγγελλομένων συνετῶς ἐκδεχόμενος, τὸ χάρισμα ἔχει τῆς διακρίσεως τῶν πνευμάτων. ∆ιὸ καὶ Κορινθίοις διατάσσων· Προφῆται δὲ (φησὶ) δύο ἢ τρεῖς λαλείτωσαν, καὶ οἱ ἄλλοι διακρινέτωσαν. ”

Οι προφήτες έβλεπαν τα μέλλοντα ως παρόντα

” ∆ιὸ καὶ οἱ Προφῆται ἔμπροσθεν βλέποντες ἐκαλοῦντο· παρὰ τὸ ὡς παρόντα τὰ μέλλοντα προορᾷν”.

Οι προφήτες δεν βλέπουν μόνο τα μέλλοντα αλλά και τα κρυπτά του παρόντος και των παρισταμένων. Φόβος και τρόμος σοκ και δέος γινόμενοι

”Ὁρῶσι δὲ οἱ Προφῆται οὐ τὰ μέλλοντα μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν παρόντων τὰ λανθάνοντα, ὥς φησι
Παῦλος· Ἐὰν δὲ προφητεύητε, εἰσέλθῃ δέ τις ἄπιστος ἢ ἰδιώτης, τὰ κρυπτὰ τῆς καρδίας αὐτοῦ φανερὰ γίνεται”…

Και ονείρων εξηγητής και ιδεώδης ερμηνευτής τους είναι ο προφήτης.. επομένως υπάρχουν και όνειρα και οράματα προφητικά που χρήζουν της κατάλληλης ανάγνωσης.

Ἔστι δὲ προφητεία καὶ ἡ δι’ ὀνείρων πρόγνωσις, ὡς τῷ Ἰωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳ καὶ τῷ ∆ανιὴλ
ἐπὶ τῆς Βαβυλωνίας ἐδείκνυτο. Πῶς οὖν καὶ Φαραὼ, καὶ Ναβουχοδονόσορ;

Ο προφήτης καλείται ο ορών δηλ. ο βλέπων ο έμπροσθεν ορών δηλ. ο βλέπων εκ των προτέρων..ή ο βλέπων τα μελλούμενα

Ὅθεν καὶ ὁ ὁρῶν ἐκαλεῖτο ὁ Προφήτης, καὶ ὁ ἔμπροσθεν ὁρῶν.

Οπότε η κύρια ιδιότητα του είναι η όραση.. και τι είναι η όραση και ποια όραση..η θεωρία των αληθών...

∆ιόπερ ἡ τῶν ἀληθῶν θεωρία (διὰ τὸ ἐναργὲς καὶ ἀναμφίβολον) ὅρασις
προσηγόρευται.

Από τα αισθητήρια η πιο διαυγής που συλλαμβάνει τα αισθητά στην πιο ευκρινή τους αποτύπωση είναι η όραση αυτή και τις επιθυμίες αντιλαμβάνεται είναι το πιο διεισδυτικό αισθητήριο.

Τῶν παρ’ ἡμῖν αἰσθητηρίων τὸ ἐνεργεστάτην, τὴν κατάληψιν ἔχον τῶν αἰσθητῶν, ὅρασίς ἐστι...

γι αυτό π.χ

Ὅρασις Ἀβδίου ή βιβλίον ὁράσεως Ναοὺμ ή ὃ εἶδεν Ἀμβακοὺμ ὁ Προφήτης είτε

Λόγοι Ἀμὼς, οἳ ἐγένοντο ἐν Ἀκκαρεὶμ ἐκ Θεκουὲ, οὓς εἶδε περὶ Ἱερουσαλὴμ ἐν ἡμέραις Ὀζίου, βασιλέως Ἰούδα,καὶ ἐν ἡμέραις Ἱεροβοὰμ βασιλέως Ἰσραὴλ, πρὸ δύο ἐτῶν τοῦ σεισμοῦ.

Πως προφήτευσαν οι προφήτες; η προφητεία δεν είναι απρουπόθετη αλλά έχει προαπαιτούμενη την καθαρότητα από πάθη και τη διαύγεια της ψυχής ώστε να καταστούν κάτοπτρα καθρέφτες της θείας ενέργειας καθρέφτες αντανάκλασης της θείας έλλαμψης

Πῶς προεφήτευον αἱ καθαραὶ καὶ διαυγεῖς ψυχαί;

”Οἱονεὶ κάτοπτρα γινόμενα τῆς θείας ἐνεργείας, τὴν ἔμφασιν τρανὴν καὶ ἀσύγχυτον καὶ οὐδὲν ἐπιθολουμένην ἐκ τῶν παθῶν τῆς σαρκὸς ἐπεδείκνυντο.”

Η ψυχική επιφάνεια πρέπει να είναι λειασμένη και καθαρμένη ώστε να αντανακλάσει τη θεία έλλαμψη.. Και το χιόνι λευκό αλλά δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα το είδωλο και το γάλα άσπρο αλλά δεν καθρεφτίζει την φιγούρα αλλά επί του στιλπνού ύδατος οι μορφές αναδεικνύονται. Η επιφάνεια εδώ είναι εφάμιλλη της πνευματικότητας του βίου δεν είναι ακατέργαστη ώστε να γίνει επιδεκτική..
”Ἡ χιὼν λαμπρά· ἀλλ’ εἰκόνας τῶν ἐγκυπτόντων οὐ δείκνυσι, διότι τραχεῖά ἐστιν ἐκ πεπηγότων ἀφρῶν συγκειμένη.….. Οὕτως ἄρα τὸ ἀνώμαλον τοῦ βίου πρὸς ὑποδοχὴν θείας
ἐνεργείας ἀνεπιτήδειον.”

Θεοῦ δὲ δωρεὰ, ἐλλάμψαι ἡμῖν τὸ Πνεῦμα πρὸς τὴν τῶν μυστηρίων αὐτοῦ κατανόησιν.

(Τα αποσπάσματα είναι από το Μέγα Βασίλειο κι όχι Mega Bασίλειος γιατί υπάρχουν και οι τηλε-προφήτες. Μέγας Βασίλειος ένας από τους 3 αληθώς Ιεράρχες )

οι προφήτες είναι τα ταπεινά καθρεφτάκια του Θεού… οι κάμερες του Πνεύματος που καταγράφουν στο λογισμικό τα φανερά και τα κρυφά .Κατά κάποιον τρόπον ουδέν κρυπτόν υπό τον ….προφήτη..

‘‘ἀπέστειλε Κύριος τὸν Νάθαν τὸν προφήτην πρὸς Δαυίδ”.….κάθε εποχή και ο Νάθαν της και ο Δαβίδ της………και ο Κύριος πάντα ο ίδιος συνεχίζει να στέλνει απεσταλμένους στους ανθρώπους του.19 σχόλια:

 1. Οι ΓΡΑΦΕΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΙΚΟΝΑ ΕΜΟΥ, ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΥ
  13 Νοεμβρίου, 2001
  http://www.tlig.org/el/messages/chrono/2001/
  Είμαι ο Θεός κι έχω τη δύναμη να συγχωρώ και να σκορπώ την οργή. Έδωσα την ευκαιρία σε όλους τους ανθρώπους να Με πλησιάσουν. Έδωσα την ίδια ευκαιρία σε όλα τα έθνη να διαβάσουν τον Ύμνο της Αγάπης Μου. Πολλοί αγνόησαν τα λόγια Μου.
  Σας ερωτώ όλους με σοβαρότητα: Τί κάνατε με τις Γραφές; ΟΙ ΓΡΑΦΕΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ που Με καθρεφτίζει. Πώς γίνεται, αφού λέτε ότι γνωρίζετε τις Γραφές, να μην αναγνωρίζετε την ομιλία Μου; Πώς γίνεται να διαψεύδετε τόσο εύκολα την αλήθεια; Σας βεβαιώνω, αν δεν Με αναγνωρίζετε τώρα στα λεγόμενά Μου, είναι απλούστατα επειδή δεν γνωρίζετε και δεν καταλαβαίνετε τις Γραφές που είναι το κλειδί του Αγίου Πνεύματος.
  Αν μερικοί από σας λένε: "Δεν μας χρειάζεται τούτη η προφητική αποκάλυψη, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να την ακούμε ή να την διαβάζουμε, αφού μας αρκούν οι Γραφές και μπορούμε να αντλήσουμε από εκεί όλη τη γνώση." Σας ερωτώ, μέσα στη δυσπιστία σας: "Ξέρετε γιατί δεν πιστεύετε και ξέρετε γιατί είστε τόσο αδιάφοροι και αποφασισμένοι να κλείσετε την καρδιά σας; Ξέρετε γιατί δεν γυρεύετε τίποτε περισσότερο; Είναι επειδή δεν έχετε το Άγιο Πνεύμα που θα μπορούσε να σας ανεβάσει απο το σκοτάδι στο Φως Του και να φωτίσει την ψυχή σας, για να δείτε να σας αποκαλύπτεται ο Υιός μαζί με τον Πατέρα. Το Άγιο Πνεύμα θα εμφυσούσε μέσα σας μια αναστάσιμη πνοή που θα σας δυνάμωνε και θα σας ζωοποιούσε εντός Μου. Μπορεί μια ψυχή που είναι νεκρή να εννοήσει τις Γραφές και να τις εφαρμόσει, αν δεν είναι ζωντανή; Αν είχατε εννοήσει ΤΙΣ ΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΚΑΙ ΚΑΘΡΕΦΤΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΜΟΥ, δεν θα λέγατε: "Μου αρκούν οι Γραφές."
  Όχι, φίλε μου, δεν αρκούν οι Γραφές αν δεν κατέχεις το Άγιο Πνεύμα. Μόνο με το Φως του Αγίου Πνεύματος μπορεί να γίνει κατανοητή η Αποκάλυψη, και όλα αυτά που πριν φάνταζαν μέσα στις Γραφές μυστήρια απροσπέλαστα και σφραγισμένα, θα γίνουν κατανοητά και σαφή, αφού το κλειδί της γνώσης θα σου δοθεί από το Πνεύμα.

  Κι όμως, σε βεβαιώνω: όποιος Με δέχθηκε πρόθυμα - και τώρα ακόμη που μιλώ - είναι ευλογημένος, επειδή μέσα από Μένα δέχεται τη γνώση και τη Σοφία με τρόπο τόσο θαυμαστό που είναι σα να έχει διαβάσει όλες τις Γραφές! Θα μοιάζει ο ίδιος με βιβλίο ηχηρό και θα κουβαλάει μέσα του τις θεϊκές εμπνεύσεις που αποκτώνται με τη χάρη. Και τότε, κόρη Μου, όταν θα διαβάζει τις Γραφές δεν θα βλέπει μόνο λόγια αλλά, όπως το δοκίμασες κι εσύ, Βασούλα, θα βλέπει το βαθύ πνευματικό νόημα του περιεχομένου τους με τα πνευματικά του μάτια.

  Γι' αυτό, μην εναντιώνεστε στους απεσταλμένους Μου που είναι σαν βιβλίο ηχηρό και με το χάρισμα της προφητείας, έρχονται εκ μέρους Μου. Δεν αποκαλύπτουν περισσότερα απ' ό,τι περιέχουν οι Γραφές αλλά είναι για σας οδηγοί. Καθοδηγούν με νέο τρόπο τη ζωή σας για να ζείτε αληθινά εντός Μου, ?βελτιώνοντας τη ζωή σας, δίνοντάς σας ελπίδα και παρηγορία. Μπορώ να μετατρέψω όποιον θέλω από μια άθλια ύπαρξη σε καθεδρικό Ναό.
  Να μην κρίνεις κι Εγώ θα έρθω σε σένα για να συλλάβεις την πραγματικότητα των λόγων Μου. Οι Γραφές είναι η Εικόνα Εμού, του Θεού σου, μη Την υποτιμάς αλλά και να μη λες ότι Την γνωρίζεις, ενώ απέχεις πολύ από το να Με γνωρίζεις. Τήρησε τις Εντολές και εκπληρώσε αυτά που λένε για να έχεις θέα του εαυτού Μου. 3 Η εκπλήρωση των λόγων Μου θα οδηγήσει την ψυχή σου στην δική Μου επίγνωση. Τότε και μόνο τότε, θα γίνεις συμμέτοχος στη θέωση, όχι με τον κανόνα.
  Δεν έχεις καταλάβει τη σημασία των λόγων αυτών: "Να ακούτε πρόθυμα κάθε ομιλία που προέρχεται από το Θεό;" Εσύ ακούς; Κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έρχεται αντιμέτωπη με τις πράξεις της. Καταστροφές, αρρώστιες, πείνα, βάσανα, πόλεμοι, αίμα και θάνατος έχουν αντικαταστήσει τώρα τα λουλούδια Μου 4 από το δικό σας χέρι και τις αμαρτίες σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΝΑ ΜΑΣΤΕ ΠΑΛΙ ,ΜΕ ΤΟΝ ή ΤΗΝ, ΒΑΛΤΟ ΔΥΤΙΚΟΣΤΡΟΦΟ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΖΟΝΤΑ ΣΧΟΛΙΑΣΤΗ ΟΠΩΣ ΦΑΘΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΦΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ,ΝΑ ΧΩΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΥΡΔΟΥΚΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΕΡΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ.
   ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΤΙ Ο ΡΩΜΑΝΟΣ ΜΕ ΤΕΤΟΙΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ.
   ΟΛΑ ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΔΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΠΑΔΑΡΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ Δ.Ι.Σ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΡΩΜΟΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥΣ ΤΩΝ ΠΟΥΛΗΜΕΝΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ,ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΥΦΙΑΝΟΥΣ ΛΥΚΟΥΣ ΜΕ ΔΟΡΑ ΠΡΟΒΑΤΟΥ.
   ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΑΔΕΡΦΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΕΙ Ο ΚΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΦΩΤΙΖΕΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΝΑ ΔΙΑΚΡΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ.

   Διαγραφή
 2. ΟΠΟΙΟΣ ΓΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΓΕΥΜΑ ΜΟΥ, ΓΕΥΕΤΑΙ ΕΜΕΝΑ ΤΟ ΘΕΟ ΣΑΣ


  5 Αυγούστου 2000
  http://www.tlig.org/el/messages/chrono/2000/
  -Όποιος ακούει Εμένα και όχι τη φωνή του, θα εισδύσει στη Σοφία Μου ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΜΟΥ ΘΑ ΑΣΤΡΑΨΟΥΝ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΣΑΝ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ. Εκείνος ο οποίος, αφού διαβάσει τα λόγια Μου, θα ελαττωθεί και θα Με τιμήσει με γενναιοδωρία και αγάπη, θα πέσουν τα λέπια που καλύπτουν τα μάτια του και θα Με δει μέσα στην απρόσιτη δόξα Μου. Ναι, επειδή τα μάτια του θα δουν με πλήρη διαύγεια αυτό που ήταν αόρατο γι' αυτόν και απρόσιτο και φυλαγόταν μόνο για τον άγιο λαό.

  Ίσως η γλώσσα Μου να ακούγεται ακατανόητη για σένα, γενεά, αλλά δεν έχω πει ότι την ημέρα που θα πέσουν τα λέπια που καλύπτουν τα μάτια σας, θα μάθετε εκείνη την ημέρα ότι Εγώ είμαι ενωμένος με τον Πατέρα κι εσείς μαζί Μου κι Εγώ μαζί σας; Δεν έχω πει ότι όποιος φυλάει τις εντολές Μου και τις τηρεί, εκείνος Με αγαπά; Και όποιος Με αγαπά θα τον αγαπήσει ο Πατέρας Μου κι Εγώ θα τον αγαπήσω και θα του δείξω τον εαυτό Μου. Ναι! Και θα Με δείτε μέσα στη δόξα Μου.

  Η πλούσια χάρη Μου σκορπίζεται απλόχερα σε όλους σας και με τη χάρη Μου γίνεστε γιοι και κόρες, κληρονόμοι του Πατέρα Μου, όπως είμαι Εγώ. Γίνεστε μαζί Μου, όπως λέει η Γραφή, 1 "βασιλικό ιερατείο, άγιο έθνος, ώστε να διακηρύξετε τα μεγαλεία του Θεού που σας οδήγησε από το σκοτάδι στο φως Του."

  Εγώ, ο Νυμφίος του σύμπαντος, σε όλο το Μεγαλείο Μου, θα έρθω κοντά σ' αυτόν που θα έχει πλήρως ελαττωθεί και το Πνεύμα Μου της Αγάπης θα τον περιβάλει για να τον προσελκύσει στους κόλπους της Υπεραγίας Τριάδος. Και τότε, μια τέτοια ψυχή που έχει δεχθεί τόσο έντονο φως, θα εισδύσει σε όλα τα κρυμμένα μυστήρια και τα ουράνια πλούτη και θα αρχίσει, αν και θα βρίσκεται ακόμη στη γη, να ζει σα να ζούσε στον ουρανό, επειδή θα έχει πρόσβαση στη θεϊκή Μακαριότητα. Με άλλα λόγια, η ψυχή αυτή θα έχει μια πρόγευση με τι θα μοιάζει η θεϊκή Μακαριότητα και θα φτάσει στο πλήρωμα αυτής της θεωρίας τη στιγμή της εισόδου της στον ουρανό…

  Έχετε ακούσει τα λόγια 2 "ο κάθε άνθρωπος είναι σαν το χορτάρι και η δόξα του όλη φευγαλέα σαν το αγριολούλουδο. Το χορτάρι ξεραίνεται, μαραίνεται ο ανθός, μα ο λόγος του Κυρίου μας μένει αιώνια." Και γι' αυτό η ζωή σας πηγάζει από τον Λόγο Μου που σας αναζωογονεί. Η σάρκα είναι σάρκα και η σάρκα είναι ευάλωτη, ο Λόγος Μου όμως είναι αιώνιος και είναι η Ζωή.

  Για να διατηρήσω ζωντανή την ψυχή σας, δεν θα πάψω να σας προσφέρω τον εαυτό Μου όλο και περισσότερο, να σας φανερώνομαι με δύναμη και χάρη, ενώ συγχρόνως θα σας εκφράζω την Καρδιά Μου και θα σας δείχνω πράγματα που μάτι δεν είδε και αυτί δεν άκουσε, πράγματα που ξεπερνούν τον ανθρώπινο νου, επειδή αυτό που γίνεται αντιληπτό από τους ανθρώπους δεν είναι η γνώση που αποκτά κανείς με την Αγία Σοφία Μου και που απορρέει από τη Θεότητά Μου.

  ......

  ΑΣΜΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ (ΙΙ); (Συνέχεια)


  Κυριακή της Πεντηκοστής, 7 Ιουνίου 1998
  http://www.tlig.org/el/messages/1028/
  Εγώ είμαι η τέλεια αντανάκλαση του αιωνίου φωτός και σαν ΑΚΗΛΙΔΩΤΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ το Μεγαλείο Μου καθρεφτίζεται σε όλη τη δημιουργία. Είμαι εδώ τώρα και σου κάνω γνωστό τον εαυτό Μου και με τον τρόπο αυτό 12 , χωρίς ωστόσο να χάνω την υπερβατικότητά Μου. Σε γεμίζω με τη Γνώση Μου και μολονότι ο χείμαρρος του υπερβατικού φωτός με τον οποίο σε πλημμυρίζω ξεπερνάει αυτό που μπορείς να συγκρατήσεις 13 , εντούτοις προσφέρω όλους αυτούς τους θησαυρούς της Βασιλείας Μου για να στολίσουν όχι μόνο τη δική σου ψυχή αλλά και όλων των άλλων.

  Είμαι πραγματικά για όσους Με αγαπούν λαμπρότερος από τον ήλιο, επισκιάζω όλους τους αστερισμούς μαζί, και η υπερβατικότητά Μου μπορεί να γεμίσει τα πάντα και να τα λαμπρύνει χωρίς να περιορίζεται από τα όριά τους. Απλώνω με τον τρόπο αυτό το Φως Μου στην ψυχή σας και όλα μέσα σας τα κυβερνώ με καλοσύνη, ώστε κι εσείς με τη σειρά σας να καθρεφτίζετε την Καλοσύνη Μου και να προκόβετε στο καλό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ............ΖΗΤΗΣΕ ΤΑ ΕΠΤΑ ΔΩΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
  ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΑΣ ... ΜΕΤΑΜΦΙΕΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΕ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟ


  19 Ιουνίου 1995
  Στις μέρες σας και στους καιρούς σας, έρχομαι αντιμέτωπος με την αμαρτία εκείνων που Με πλήττουν και την αδικία εκείνων που εφαρμόζουν την απάτη. "Μη διαπράττετε αυτό το βδέλυγμα για το οποίο μίλησε ο προφήτης Δανιήλ." λέω, αλλά τα βήματά σας επιμένουν να ακολουθούν την Απάτη. Η εποχή σου προκαλεί τη Δύναμή Μου. Πολύ καλά λοιπόν, αφού η πρόθεσή σου, γενεά, είναι να ποδοπατήσεις την Καθημερινή Θυσία Μου και να Την καταργήσεις, σου λέω: Θα κάνω και σε σένα ό,τι έκανα στα Σόδομα και Γόμορρα, αλλά εκατό φορές περισσότερο, σαν αντάλλαγμα για τις αμαρτίες σου. Βλέπετε αυτούς τους δέκα Πύργους που χτίσατε για τους εαυτούς σας σαν Στοές; Δεν θα ζήσετε ποτέ εκεί μέσα, η αυτοκρατορία σας θα καταρρεύσει μαζί μ' εσάς. Κι αυτά τα πολύτιμα πετράδια που θησαυρίσατε; Δεν θα σας ανήκουν ποτέ, γιατί θα περάσω από μέσα σας για να σας θυμίσω ότι οφείλατε εξαρχής να τιμάτε και να αγιάζετε το Όνομά Μου, το Τρισάγιο και ότι οφείλατε να Με σέβεστε και να Με φοβάστε.

  Έλα, εσύ που πλανιέσαι ακόμη σ' αυτή την ερημιά αναποφάσιστος και αδύνατος! Έλα να ζητήσεις αυτά τα επτά δώρα του Αγίου Μου Πνεύματος κι Εγώ, ο Ποιητής του ουρανού και της γης, ο Λόγος και Θεός, θα σου επιδαψιλεύσω τα δώρα Μου. Θα σου προσφέρω για να σε σώσω τα επτά δώρα Μου. Για να ευδοκιμήσεις και να γίνεις ένα ζηλευτό αμπέλι, θα σου διδάξω την εγκράτεια και τη σύνεση, τη δικαιοσύνη και την ανδρεία. Έλα σε Μένα που είμαι Τρισάγιος, έλα, και με τη δύναμη της Πνοής Μου ΘΑ ΣΕ ΜΕΤΑΤΡΕΨΩ ΣΕ ΑΘΑΜΒΩΤΟ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΡΕΦΤΙΖΩ ΠΑΝΩ ΣΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΟΥ: ΤΗ ΘΕΟΤΗΤΑ ΜΑΣ. Κι εσύ θα ζεις ενωμένος με Εμάς τους Τρισάγιους, παντοτινά και αιώνια.

  .......
  ΑΥΤΗ Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΧΑΡΗ... ΘΑ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ
  ΟΙ ΓΡΑΦΕΣ ΔΕΝ ΨΕΥΔΟΝΤΑΙ ΠΟΤΕ


  18 Αυγούστου, 1994


  (Η ευλογημένη μας Μητέρα.)

  - Κόρη Μου, η καρδιά Μου χαίρεται κάθε φορά που ενώνεις την προσευχή σου με αυτές των αγίων… Αγαπημένο Μου παιδί, αγωνίζεσαι 1 τον ίδιο αγώνα με όλους τους αγίους στον ουρανό. Είμαι κι εγώ παρούσα, γι' αυτό η υπακοή σου στο Θεό να είναι απεριόριστη. Κοίτα, δέξου ό,τι σου δίνει ο Θεός - με το Χέρι Του - και για τον δικό Του γενναιόδωρο σκοπό σου δίνει τη δυνατότητα, την ελευθερία και τη δύναμη να ενεργήσεις για την αναζωογόνηση της Εκκλησίας. ΑΝ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙΣ ΣΑΝ ΑΘΑΜΠΩΤΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ Θ' ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΈΡΓΑ ΤΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ Ν' ΑΝΤΑΝΑΚΛΟΥΝ ΠΑΝΩ ΣΟΥ, ώστε όλα τα έθνη να διαβάσουν τον Λόγο της Ζωής υποδεχόμενα τον Χριστό με ανοιχτή καρδιά. Υπάρχει τόση ανάγκη για θεραπεία, αλλά έχε την ελπίδα σου στον Κύριο γιατί ο Ίδιος είναι ο Άγιος Σύντροφός σου.

  Αφού ανατράφηκες για να είσαι με τον Χριστό, τον Υιό μου, πρέπει να ζεις μια αληθινή εν Θεώ ζωή - κάθε σκέψη σου να στρέφεται στην ουράνια πραγματικότητα. Μάθε τους άλλους να συλλογίζονται το Θεό, να μιλούν για το Θεό και να επιθυμούν 2 το Θεό, ...τότε θα συνειδητοποιήσουν ότι ο Θεός είναι Ζωή, Χαρά και Ουράνια Ειρήνη. Να, πλησιάζουν οι μέρες που αυτή η ιδιαίτερη χάρη που ο Κύριος πρόσφερε στον κόσμο θα φτάσει στο τέλος της. Βασούλα, μάθε και λέγε αυτά τα λόγια από τις Γραφές σ' αυτούς που λένε: "δεν είμαστε υποχρεωμένοι από κανένα θρησκευτικό κανόνα να ακούμε προφητείες... 3 " Πες τους: "Οι Γραφές δεν ψεύδονται ποτέ, λένε: βεβαιωθείτε ότι ποτέ δεν αρνείστε ν' ακούσετε όταν εκείνος μιλάει." Αν οι άνθρωποι στη γη αρνήθηκαν ν' ακούσουν μια προειδοποίηση και δεν μπόρεσαν να γλυτώσουν από την τιμωρία τους, πως είναι δυνατόν να γλιτώσουμε όταν διώχνουμε μια φωνή που μας προειδοποιεί από τον ουρανό; Τότε, η Φωνή Του έκανε τη γη να σείεται, τώρα όμως μας έδωσε αυτή την υπόσχεση: "Ακόμη μια φορά Εγώ θα σε σείσω όχι μόνο την γη αλλά και τον ουρανό." 4


  ________________________________________

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΜΑΤ.24:30)


  23 Δεκεμβρίου, 1993
  http://www.tlig.org/el/messages/830/
  Σας το λέω: οι χρισμένοι από το Άγιο Πνεύμα Μου μπορεί να σας φαίνονται εύθραυστοι, αλλά είναι καλά ριζωμένοι σε Μένα. Μόλις φύτρωσαν, αλλά είναι μπολιασμένοι πάνω Μου και, ΣΑΝ ΑΚΗΛΙΔΩΤΟ ΚΑΘΡΕΦΤΗ, τους περιστρέφω, για να αντανακλούν τα Λόγια Μου παντού, και όπου κι αν βρίσκονται, Εγώ Είμαι. Και θα συνεχίσουν να αντανακλούν σε όλους σας τα Λόγια Μου, για να σας οδηγήσουν στην Βασιλεία Μου. Θα συνεχίσουν ν' αποκαλύπτουν τη Δύναμή Μου παρά το γεγονός ότι τους φέρεστε σκληρά. Ταπεινά θα υπομένουν προσβολές και συκοφαντίες για να σας σώσουν. Δεν θα ανοίξουν το στόμα τους για να σας αντιμιλήσουν μπροστά σε όλα τα έθνη, αλλά θα είναι σαν άγγελοι που τα πόδια τους φέρνουν καλά νέα. Θα συνεχίσουν να αντανακλούν το Λόγο Μου ΣΑΝ ΑΚΗΛΙΔΩΤΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ και να διαλαλούν τη Σωτηρία και να αναγγέλλουν την Ειρήνη και την Αγάπη και παρόλο που θα περιφρονηθούν και θα απορριφθούν από πολλούς, θα υποφέρουν τα δεινά τους με αξιοπρέπεια.

  Υψώστε τα μάτια στους ουρανούς και διακρίνετε το Σημείο Μου. Έρχομαι για να αποκαταστήσω τον Οίκο Μου. Έρχομαι για να σε ανανεώσω, γενεά. Αποκαλύπτω το Άγιο Πρόσωπό Μου σε όλους σας, για να σας σώσω. Ω ελάτε! εσείς που ακόμη διστάζετε, σας λέω: εξαρχής, ποτέ δεν σας μίλησα δυσνόητα και συνεχώς συνέβαιναν αυτά τα πράγματα
  Ήμουν πάντα παρών.
  ...............
  θυμάστε, είμαι η Ανάσταση.
  Η ΕΚΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
  Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ


  22 Απριλίου 1990

  - Ειρήνη σε σας, παιδιά Μου. Είμαι η Αγία Μητέρα της Αγάπης, η Μητέρα του ενσαρκωμένου Λόγου. Έρχομαι σε σας σ' αυτούς τους σκοτεινούς καιρούς για να σας εκπαιδεύσω στο δρόμο της θέωσης. Αγρυπνείτε και προσέχετε γιατί ο εχθρός, ο διάβολος, περιφέρεται σαν λιοντάρι που βρυχάται και γυρεύει κάθε ευκαιρία για να σας κάνει να πέσετε. Αντισταθείτε του και πολεμήστε τον μαζί Μου. Πολεμήστε τον με τις προσευχές σας, οι προσευχές σας είναι το πιο ισχυρό όπλο εναντίον του. Η υπακοή και η ταπείνωση απομακρύνουν τον πονηρό. Ο Θεός σάς προσφέρει το δώρο της Αγάπης Του, ανταποκριθείτε στα σπλαχνικά Του καλέσματα. Ο Θεός μιλάει, κι Εκείνος κι Εγώ σας καλούμε από τις τέσσερις γωνιές της γης σε μεταστροφή γιατί ο καιρός επείγει. Παιδιά Μου, μείνετε μικροί και απλοί, να είστε το αλάτι της γης παραμένοντας μικροί γιατί είστε εσείς το φως του κόσμου. Είστε οι εκλεκτές ψυχές της Καρδιάς Μας και η Βασιλεία των Ουρανών ανήκει στα παιδιά και στους πιο ασήμαντους.

  Εμφανίζομαι σήμερα σε διάφορα έθνη για να στρέψω τις καρδιές σας προς το Θείο Φως. Θέλω να ανορθώσω την ψυχή σας, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι όλοι ανήκετε στον Πατέρα και ο Πατέρας είναι Άγιος, γι' αυτό θα πρέπει κι εσείς να ζείτε άγια. Αλλά μην αποθαρρύνεστε, είμαι εδώ μαζί σας για να σας διδάξω βήμα προς βήμα και μπορώ να σας βεβαιώσω για τις ευλογίες Μας. Κάθε βήμα που κάνετε, το ευλογούμε.

  Θέλω, αν Μου το επιτρέπετε, να σας μετατρέψω σε εικόνα του Αιωνίου Φωτός, ώστε όταν συναντήσετε το Θεό, ΝΑ ΜΟΙΑΖΕΤΕ ΜΕ ΑΘΑΜΒΩΤΟ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΑΘΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ. Σας προσκαλώ όλους σήμερα να προσευχηθείτε με θέρμη για την ανανέωση της Εκκλησίας, για τη δεύτερη Έλευση του Κυρίου, τη δεύτερη Πεντηκοστή. Αυτός είναι ο λόγος που ο Ιησούς κι Εγώ ερχόμαστε σήμερα σε διάφορες χώρες να σας προετοιμάσουμε όλους γι' αυτή την Έλευση. Να προσεύχεστε και να ζείτε μια λατρευτική ζωή. Να προσεύχεστε για τη μεταστροφή των ψυχών, να είναι όλοι έτοιμοι για την Επιστροφή του Κυρίου. Η Αγάπη βρίσκεται στο δρόμο της Επιστροφής, αφουγκρασθείτε και θ' ακούσετε τα βήματά Του. Σας ικετεύω λοιπόν ν' αλλάξετε ζωή και να ζείτε μόνο για το Θεό και ενωμένοι με το Θεό. Θυμηθείτε, η Γραφή λεει: Όποιος ισχυρίζεται πως βρίσκεται ήδη μέσα στο Φως, αλλά μισεί τον αδελφό του, αυτός βρίσκεται ακόμη μέσα στο σκοτάδι. 1 Συμφιλιωθείτε με τον αδελφό σας, συμφιλιωθείτε με το Θεό, κάνετε ειρήνη με το Θεό. Αγαπημένοι, μην ξεχνάτε την Παρουσία Μας. Ευλογώ τον καθένα σας. Έχετε Ειρήνη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ........ΕΓΩ, Ο ΚΥΡΙΟΣ, ΕΠΙΘΥΜΩ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ
  Ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ


  20 Δεκεμβρίου 1988
  Η Ενότητα θα έρθει εκ των Άνω, γιατί έτσι όπως είναι σήμερα, είστε τελείως διηρημένοι και δε ζείτε σύμφωνα με τη Θεία Μου Εικόνα. Δεν υπακούετε στο Νόμο Μου. Η διαίρεσή σας εξαπλώνεται, η διαίρεσή σας θα παραμείνει για πάντα και αν δε θέσω Εγώ ένα τέλος, δε θα υπερνικηθεί. Πώς μπορείτε να πιστεύετε ότι είναι δυνατό να ενωθείτε, αφού η αγάπη λείπει αναμεταξύ σας;

  Πολλοί από σας είναι άκαμπτοι και αλύγιστοι σαν σιδερένια ραβδιά! Αλλά θα σας λυγίσω όλους, θα σας ενώσω! Θα μετατρέψω αυτή την έρημο σε λίμνη και τον ξερότοπο σε πηγή. Τότε θα σας βάλω όλους σε αυτή τη Νέα Γη, αγαπημένοι, και η Βασιλεία Μου επί της γης θα είναι όπως στον Oυρανό. Η Βασιλεία Μου θα έρθει. Ω! Πόσο ανυπομονώ τώρα γι' αυτή τη Νέα Εποχή! Θα ζήσετε όλοι σε μια τέλεια ενότητα υπό το Άγιο Όνομά Μου κι Εγώ, που είμαι η Υπέρτατη Πηγή της Ζωής, θα σας αναπλάσω όλους σ' ένα Λαό Άγιο. Από τον Oυρανό, η Θεία Μου Εικόνα θ' αντανακλαστεί επάνω σας ΣΑΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΟΤΙ ΕΓΩ, Ο ΆΓΙΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ, σας αποκατέστησα γι' άλλη μια φορά.

  Oι Γραφές εκπληρώνονται. Η Σοφία δε θα περιμένει, θα καλλιεργήσει το λαό Μου σαν τον καλλιεργητή και το σπορέα, θα καλλιεργήσει αυτήν την άγονη γη και θα τη μετατρέψει σε λιβάδια. Θα Την οργώσω και τα χωράφια της θα τα μετατρέψω σε λιβάδια Ειρήνης και Αγάπης. Είμαι το Φως αυτού του κόσμου και θα έρχομαι πάντα κοντά σας κάθε φορά που σας βλέπω στο σκοτάδι.
  ΔΕ ΘΑ ΚΟΥΡΑΣΤΩ ΠΟΤΕ ΝΑ ΧΤΥΠΩ
  ΑΓΑΠΑ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΟΥ ΩΣ ΣΕΑΥΤΟΝ


  28 Δεκεμβρίου 1988 - Μήνυμα για τη σύναξη προσευχής


  - Είμαι ο Κύριος. Λουλούδια Μου, έχετε Ειρήνη, γιατί Εγώ, ο Κύριός σας, είμαι η Ειρήνη. Αγαπημένη Μου δημιουργία, πόσο σε αγαπώ! Μου είσαι πολύτιμη. Εσάς που ονόμασα λουλούδια Μου, αναπτυχθείτε, μεγαλώστε μέσα στο Θείο Μου Φως, προσευχηθείτε για τους αδερφούς σας που δεν είδαν ακόμη το Φως Μου, προσευχηθείτε για τη μεταστροφή τους. Λουλούδια! Σκοπεύω να σας ποτίσω. Ναι! Το ρυάκι Μου θα γίνει ποτάμι και το ποτάμι Μου θα μεγαλώσει και θα γίνει ένας ωκεανός Ειρήνης και Αγάπης.

  Έχω πει ότι 1: "Θα στείλω το Φως της Γνώσης παντού και θα φανερώσω τη σοφία της ως τα πέρατα του κόσμου. ΘΑ ΕΚΧΥΣΩ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΟΥ ΣΑΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ και θα την κληροδοτήσω σε όλες τις επερχόμενες γενεές." Είμαι ο Παρηγορητής σας κι Αυτός που σας αγαπά περισσότερο. Λουλούδια, γνωρίζω ότι ζείτε σε μια περίοδο σκότους, όπου αυτό το σκότος γεννά μόνο βάσανα, συμφορές και ξηρασία. Είχε ειπωθεί ότι σ' αυτούς τους καιρούς πολλοί θα χάσουν την αίσθηση του θείου και θ' ακολουθήσουν το δικό τους δρόμο, ανίκανοι να διακρίνουν το καλό από το κακό. Λουλούδια, όταν μία ψυχή γεμίζει από υλισμό και προσκολλάται σε ό,τι έχει να της προσφέρει ο κόσμος, τότε εγκαταλείπεται να γεμίσει από το Σκοτάδι και δεν αφήνει χώρο για την Αγιότητα, χώρο για να μεγαλώσει μέσα της το Πνεύμα Μου, χώρο για την Αλήθεια και χώρο για το Φως Μου. Ζει μέσα στο σκοτάδι.

  Αυτός είναι ο λόγος που η πλειονότητα αυτής της νέας γενεάς έχει έλλειψη πνευματικότητας και αρνείται ν' ακούσει το Λόγο Μου και να Με αναγνωρίσει ως Θεό της. Επιδίδεται συχνά σε εξευτελιστικά πάθη εφόσον έχει εγκαταλείψει τη Θεία Αλήθεια και αποζητεί μόνο υλικά αγαθά. Γνωρίζω, λουλούδια Μου, πόσοι ανάμεσά σας υποφέρουν, βλέποντας ένα δικό σας να βαδίζει στο σκοτάδι και να είναι βυθισμένος σε συνεχή ύπνο! Αλλά σας λέγω ότι, Εγώ, ο Κύριος, βρίσκομαι έξω από την πόρτα τους, θα βρίσκομαι πάντα εκεί και θα χτυπώ, μέχρις ότου Με ακούσουν.

  Ποτέ δε θα κουραστώ να χτυπώ και ποτέ μα ποτέ δεν πρόκειται να τους εγκαταλείψω! Σας αγαπώ όλους με μιαν αστείρευτη Αγάπη, αυτήν την τόσο παρεξηγημένη Αγάπη! Ελάτε σε Μένα με όλα σας τα προβλήματα, προσφέρετέ τα σε Μένα και αναπαυθείτε. Ελάτε να στηριχθείτε πάνω Μου, είμαι ο Παρηγορητής σας και θα σας παρηγορήσω, δίνοντάς σας την Ειρήνη Μου. Ελάτε στο Στοργικό Σωτήρα σας κι Εγώ θα γιατρέψω τις πληγές σας. Μην κουράζεστε ποτέ να Με επικαλείστε και να προσεύχεστε σε Μένα. Είμαι πάντα μαζί σας. Σας αγαπώ και ευλογώ τον καθένα σας. Ευλογώ όλη σας την οικογένεια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ
  Η ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΑΤΕΝΙΣΗ ΕΜΟΥ, ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΑΣ
  Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΠΟΡΕΑ
  ΑΙΓΥΠΤΟΣ


  12 Φεβρουαρίου 2000

  http://www.tlig.org/el/messages/1053/


  Οι Γραφές λένε: "Μακάριος είναι αυτός που εκλέγεις, που τον παίρνεις κοντά Σου μέσα στις Αυλές Σου για να κατοικεί". 5

  Ναι, είναι μακάριος, επειδή τον γεμίζω με αγαθά από τον Οίκο Μου και τα αγαθά αυτά είναι άγιες διδαχές που βγαίνουν από το Στόμα Μου! Έπειτα, ντύνω τον προφήτη Μου με ουράνια πλούτη και με λαμπρότητα, που είναι οι αρετές.

  Θέλω ο Ναός Μου να είναι άγιος και καθαρός, ο βωμός Μου να είναι ακηλίδωτος και να αστράφτει σαν χιλιάδες πετράδια. Κάνω τη γλώσσα του δίκοπο σπαθί για να πάει να μιλήσει απέναντι σε κάθε υπερηφάνεια και αλαζονεία, απέναντι σε όλους τους αγέρωχους ομιλητές, απέναντι σε κάθε ανθρώπινη έπαρση, απέναντι σε κάθε τι που τιμούν οι άνθρωποι, απέναντι στην αδικία και σε ό,τι αντιβαίνει στο Νόμο Μου της Αγάπης.

  Βρίσκω ευχαρίστηση στο κατοικητήριό Μου, 6 επειδή το Πνεύμα Μου αναπαύεται σε εκείνον που μέλλεται να μεταφέρει το Λόγο Μου. Ο προφήτης Μου, που νυμφεύθηκε την Αλήθεια, στέλνεται ως βασιλικός απεσταλμένος Μου σε κάθε άθλια γωνιά τούτης της γης για να σας ψάλλει: τη δικαιοσύνη, την καλοσύνη, την αγιοσύνη, την αρετή και για να υπενθυμίσει σε όλους σας τους Νόμους Μου. Να υπενθυμίσει σε κάθε άνθρωπο κάθε τάξης ότι:

  -Χρίσμα για τους φτωχούς στο πνεύμα, Εγώ Είμαι.

  -Εγγυητής του καλού σας, Εγώ Είμαι.

  -Φωτεινή Θεότητα και Πηγή Υπέρτατης Αγάπης, Εγώ Είμαι.

  -Κυρίαρχος και Νυμφίος όλης της πλάσης, Εγώ Είμαι.

  -Ανορθωτής και Λυχνάρι σώματος και ψυχής, Εγώ Είμαι.

  -Παρηγορητής γι'αυτούς που διώκονται για την επικράτηση

  της δικαιοσύνης, Εγώ Είμαι.

  -Βάλσαμο και θεραπευτική αλοιφή για τους αρρώστους

  και τους ετοιμοθάνατους, Εγώ Είμαι.

  -Και ότι είμαι ο Κύριός σας και ο Θεός σας αλλά και ο Φίλος σας, ο Σύντροφός σας και ο Πατέρας σας συγχρόνως.


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. συνεχεια
  Προσφέρω, γενεά, αδιάκοπα τον εαυτό Μου σε σας, για να τελειοποιήσω την εικόνα σας που την έχετε τόσο παραμορφώσει και αμαυρώσει με όλες τις κακές σας πράξεις, τις αμαρτίες σας και την πεισματική αντίστασή σας στο να Με αναγνωρίσετε ως Πατέρα σας. Και αν σας προσφέρω αδιάκοπα τον Εαυτό Μου, είναι για να σας ανυψώσω με τη χάρη και με τη χάρη να αποκατασταθεί η όρασή σας, για να δείτε την αόρατη πραγματικότητα που ποτέ δεν φθείρεται. Για τον λόγο, αυτό αναδεικνύω προφήτες σύμφωνα με το καλόβουλο θέλημά Μου, με ένα λόγο από το Στόμα Μου, για να τους ενώσω με την Καρδιά Μου.

  Εγώ, η Φωτεινή Θεότητα, είχα προβλέψει πολύ πριν τη δημιουργία σας τη μεγάλη αυτή Αποστασία. Δεν έχω λοιπόν το δικαίωμα να αναδεικνύω προφήτες; Όλος ο ουρανός χαίρεται που μέσα στη σπλαχνική Μας συγκατάβαση, νιώσαμε οίκτο για την αδιαφορία σας.

  ΑΝΕΔΕΙΞΑ ΠΡΟΦΗΤΕΣ για να δέχονται απευθείας και σε όλους τους καιρούς τις ουράνιες κλήσεις Μου, που συνοδεύονται από άφθονες χάρες. Τους κάνω μέτοχους, προσεγγίζοντας την καρδιά τους, όλων των Θείων Μου ΄Έργων. Εμφύσησα και συνεχίζω να εμφυσώ εμπνεύσεις από την Καρδιά Μου στην καρδιά τους, για να δίνουν πιστή μαρτυρία. Και αν εξαιτίας τους σκανδαλίζω πολλούς υπερόπτες, είναι επειδή οι δρόμοι τους 7 δεν είναι οι δρόμοι Μου.

  Από το ζήλο Μου να σώσω τούτη τη γενεά, ΑΝΕΔΕΙΞΑ ΠΡΟΦΗΤΕΣ και τους νυμφεύθηκα. Τους έμαθα πώς να αφιερώνουν το χρόνο τους μαζί Μου και πώς να μοιράζονται μαζί Μου τη ζωή τους, αν και βρίσκονται ακόμη κάτω στη γη, ανάλογα με τη χάρη που τους έδωσα.

  Αυτόν τον καιρό, κατεβαίνω μαζί με τον Υιό Μου και το Άγιο Πνεύμα Μου ως τρεις Μάρτυρες. Είμαι Πνεύμα και στέλνω το Άγιο Πνεύμα της Αλήθειας για να είναι παντοτινά μαζί σας και να σας οδηγεί στην πλήρη Αλήθεια. Αναλογισθείτε το Έλεός Μου και λατρέψτε Με.

  Ο Λόγος 8 ήταν μαζί Μου και υπήρχε από την αρχή. Αυτός που είναι στους κόλπους Μου έδωσε μαρτυρία και Με έκανε γνωστό σε σας. Ο Λόγος Μου δίνει μαρτυρία στη γη όπως κι Εγώ και το Άγιο Πνεύμα δίνουμε μαρτυρία. Ο Υιός Μου, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος εξαγόρασε την Εκκλησία Του με το Αίμα Του δίνει μαρτυρία με το Αίμα 9 Του και το Άγιο Πνεύμα που σας οδηγεί στην πλήρη Αλήθεια δίνει μαρτυρία με το Νερό. 10 Είμαστε συνολικά τρεις Μάρτυρες και οι τρεις συμφωνούμε αφού είμαστε ένας 11 Θεός με μια Θέληση, μια Δύναμη, μια Εξουσία. Και μπορείτε να αποδίδετε και στους τρεις Μας τη Δύναμη, την Αγία Σοφία και την Άπειρη Αγαθότητα.

  Η Αγάπη Με ωθεί, γενεά, ΝΑ ΧΑΡΙΣΩ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ για να εκπληρώσουν ό,τι τους πρόσταξα να κάνουν. Τους γεμίζω το στόμα με μέλι 12 και με μύρο 13 για να διακηρύξουν το μεγαλείο του Ονόματός Μου. Για να τους κρατήσω εδραιωμένους στην Αλήθεια και στη Σωφροσύνη, χρειάστηκε πολλές φορές να τους επιπλήξω, να τους παιδαγωγήσω και να τους διδάξω, για να γίνουν χρίσμα για όσους επαναφέρω στον Οίκο Μου. Τους μόρφωσα με την Αγία Σοφία και η Σοφία συνίσταται εξ ολοκλήρου στην εκπλήρωση του Νόμου.

  Έμαθα τους προφήτες Μου να Με ατενίζουν στην Αγιότητά Μου, τους επέτρεψα και τους έδωσα πρόσβαση στην Μεγαλείο Μου, για να απολαμβάνουν την άμεση Παρουσία Μου και να γεύονται τη γλυκύτητά Μου. ¤ Επομένως η μόνη θεολογία, και θα προσθέσω με έμφαση, η μόνη αληθινή θεολογία είναι η ενατένιση Εμού, του Θεού σας, και η πρόγευση της Θεϊκής Μακαριότητας. Αυτή είναι η αληθινή και αγία θεολογία. Ο μορφωμένος θεολόγος που ανακατεύει τα χαρτιά του με τη θεολογία του, δεν γίνεται με αυτό τον τρόπο προφήτης για να προφητεύει, αλλά εκείνοι που τους έχρισα ο Ίδιος με το χρίσμα της Αγάπης Μου και τους στερέωσα γερά μέσα στην Καρδιά Μου, για να φτάσουν στις εσώτερες Θείες και εξαιρετικές εμπνεύσεις τις Καρδιάς Μου, και να τις αναγγείλουν σαν φωτιά στο λαό Μου.

  Αχ, Βασούλα, και πόσες φορές έχω ακούσει από τη γη κελάρυσμα ειρωνικού γέλιου και υπεροψίας, που συνοδεύονται από πλήρη μνησικακία καθώς και αδιαφορία, όταν τους διορθώνεις στο Όνομά Μου! Ναι, οι αμαρτωλοί παραμερίζουν την επίκριση και βρίσκουν κάθε είδους δικαιολογίες για να κάνουν αυτό που θέλουν.
  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Αδερφέ μας πιάσανε. https://ioanniskomninos.blogspot.com/2024/01/h.html?m=1

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΡΩΜΑΝΕ ΞΕΠΛΥΝΕ ΤΗΝ ΛΕΡΑ ΑΥΤΟΥΝΟΥ/ΗΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή