Σάββατο, 28 Μαρτίου 2020

ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΑΝΑΤΑΣΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΙΟΒΟΛΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ


ΤΟ «ΠΙΣΤΕΥΩ» ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣΜΕΘΕΟΡΤΙΑ ΣTO ΜΠΑΛΑΟΎΡΟ 

Κωνσταντίνος Καλιμαυκίδης


Πιστεύω σε ένα λαό στο πνεύμα κοσμοκράτορα 
νοητήν του καλού και της αρετής,
ιδεών τε πάντων και εμπραγμάτων. 

Και εις ένα έθνος ελληνικόν ,
το εκ του λαού γενηθέν προ άπειρων αιώνων. 
Έθνος σχηματισθέν 
εκ λαού ελληνικού
 ιθαγενούς και αυτόχθονος 
ου κατελθόντα εκ χώρας ξένης 
και άλλης ομοεθνίας. 


Το εκ των πρώτων μεταξύ των ανθρώπων 
σχηματισθέν κατά το ήθος και έθος. 
Το συλλαβών τας θείκας εννοίας 
το ορίσαν τας ιδέας των επιστημών 
και της δημοκρατίας. 

Το δεχόμενον και οικειούμενον 
την Θείαν ορθοδοξίαν πλειψηφηκώς. 

Το διαδόσαν την γνώσιν 
εις πάντας τους ανθρώπους,
το εξ αλλοεθνών διοκώμενον 
και δουλούμενον επι πολλούς αιώνας. 

Το αναστάν και επαναστήσαν 
κατά των κατακτητών 
και πάλιν ελεύθερον γενόμενον 
μετ' αγώνων και θυσιών,
το εξ αίματος και οστών των νεκρών
 συστήσαν την ιδικήν του Πολιτείαν. 

Το έκτοτε δολίως 
εσωτερικώς κατεχόμενον εξ εχθρών αφανών, 
το δυναστευόμενον μέχρι την σήμερον υπ΄αυτών, 
δια νόμων και κανονισμών. 

Το της αρχαίας παιδείας και πίστεως 
σκοπίμως αποξενούμενον, 
τω όντι εύπιστον και αγαθόν. 

Το πάλιν ερχόμενον εις επίγνωσιν 
και μετά δόξης επανακάμπτον . 

Και προτιθέμενον την σοφίαν δια της γλώσσης
 επανακτήσαι και διαδόσαι ως εγένετο κατά το παρελθόν. 

Ότι το πνεύμα αυτού φως άναρχον, 
μη σκοτούμενον εκ των σκοτεινών . 

Οτι αι πράξεις και η εξουσία των πονηρών
 δόλιοι και ανελεύθεροι 
δι ό και εφήμεροι κατά τον νόμον 

Προσδοκώ ανάστασιν λαού, 
πληρουμένων των θυσιών και των προφητειών 

Και πάλιν ερχόμενων των ημερών του φωτός,
ου της ισχύως ουκ εσται τέλος 

Ότι το φώς εκ της Αγίας Τριάδος ερχόμενον, το ζωοποιόν.Κωνσταντίνος Καλιμαυκίδης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου