Τρίτη 8 Αυγούστου 2017

ΜΙΛΑΕΙ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΕΞΑΙΣΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΞΥΔΕΡΚΗ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΩΣ ΘΑ ΕΞΕΛΙΧΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ 2οΤί θέλουν οἱ Δανειστὲς (οἱ Ἀγορές/Μαμμωνάς):

Οἱ δανειστές θέλουν νά ἔχουν οἱ ἴδιοι τόν ἔλεγχο τῆς ΝΑ Μεσογείου, γι’ αὐτό καί δέν δέχονται νά ὑπάρχουν ἐγγυήσεις καί στρατεύματα στήν Κύπρο με τρόπο πού νά δίνουν τόν ἔλεγχο αὐτό στήν Τουρκία Δέν εἶναι ἐπειδή δέν δέχονται δῆθενἀντιπρόσωποι μπατίρηδων, ὅπως οἱ κκ. Ἀναστασιάδης καί Κοτζιάς, οἱ ὁποῖοι καί συνεχίζουν τήν θεατρική παραστάση γιά ἐσᾶς τούς ἀφελεῖς.Κι’ ὅταν μιλοῦμε γιά ἔλεγχο, ἐννοοῦμε πρώτα τήν οἰκειοποίηση τῶν ἐνεργειακῶν πόρων Ἑλλάδας καί Κύπρου μέσῳ δανείων (ἀπό τά Ταμεῖα/Ἀγορές – δημιουργούς τοῦ χρεωστικοῦ χρήματος), καί στή συνέχεια τήν ἀπόκτηση (μέσῳ τῶν δανείων) τοῦ πολιτικοῦ ἐλέγχου, τόσο τῆς Ἑλλάδας ὃσο καί τῆς Κύπρου, ἀλλά καί τῆς Τουρκίας.

Ἡ τεχνοδομὴ τῶν δανείων πού δίνονται κατ’ εἰκονικό τρόπο σάν ἀέρας κοπανιστός ἀπό τα Ταμεῖα (τρόικα, κλπ) είναι τέτοια ὣστε ὃσο περισσότερο π.χ., φυσικό αέριο ἐξορύσσεται (δηλαδή, ὃσο περισσότερη «ἀνάπτυξη» ὑπάρχει), τόσο περισσότερο νά νομίζουν πώς ἐξοφλοῦν Ἑλλάδα καί Κύπρος, μέ τούς πολίτες νά πιστεύουν μέσα στην ἂγνοιά τους ὃτι, ἒστω καί μέσα ἀπό την χρεωκοπία καί τά μνημόνια, τά πράγματα πηγαίνουν καλύτερα.

Καί τό πιστεύουν αὐτό λόγῳ τῆς ἐντύπωσης πού ἒχουν πώς κάνουν κάτι μέ τό νά τρέχουν ἀκατάπαυστα πάνω-κάτω, γιά νά ἒρχονται ὃμως συνεχῶς στά ἳσα, ἂν εἶναι βέβαια τυχεροί καί δέν χρεωκοπήσουν στό ἀναμεταξύ. 

Αὐτό τό πράγμα ὃμως δέν εἶναι ἡ ἀληθινή αειφόρα «ἀνάπτυξη» (ἢ/καί ἐξέλιξη), ἀλλά ἐξάντληση μέχρι θανάτου, ἀκριβῶς λόγῳ τοῦ συνεχοῦς πήγαινε-ἒλα (πάνω-κάτω) πού σᾶς ἒχει κολλημένους στήν θέση σας, χωρίς να τό κουνᾶτε ρούπι. Είναι βάλτος θανάτου και ὂχι ἐξέλιξη ἢ ἀνάπτυξη.

Εἶναι μιά εἰκονική πραγματικότητα, ἐπειδή ἡ τεχνοδομὴ τοῦ ἰδιωτικοῦ χρεωστικοῦ χρήματος (τοῦ δανεικοῦ χρήματος) εἶναι τέτοια πού, ὂχι μόνο δέν ἐπιτρέπει ἀπολύτως ποτέ τήν ἐξόφληση, ἀλλά κυριολεκτικά τρώει κι ὃσους τρέχουν συνεχῶς σάν τρελοί δῆθεν γιά νά «ἀναπτυχθοῦν», δηλαδή γιά νά ἐπιβιώσουν, νομίζοντας πώς κάποτε, κάποιες μελλοντικές γενεές θά ἐξοφλήσουν. 

Εὐημεροῦν οἱ ἀριθμοί καί οί τράπεζες, ἀλλά ὂχι ὁ κόσμος, ὁ ὁποῖος δέν ἐξελίσσεται οὒτε ἀναπτύσσεται ποσῶς, ἀλλά μᾶλλον φθείνει και χάνεται.

Τά πράγματα λοιπόν μπορεῖ νά εἶναι ὑποφερτά γιά ὃσο καιρό ὑπάρχει αὐτοῦ τοῦ εἶδους ἡ οὓτω καλούμενη «ἀνάπτυξη», καθώς καί γιά ὃσο ὑπάρχει τυφλή ὑπακοή ἐκ μέρους τῶν ἡγεσιῶν σας στίς παγκόσμιες θρησκευτικο-πολιτικές ἐπιδιώξεις τῶν δανειστῶν σας, ἀλλά μιά τέτοια «ἀνάπτυξη» δέν μπορεῖ νά ὑπάρχει συνέχεια.

Ἂν μη τι ἂλλο, καθορίζεται ἀπό τούς πόρους, το περιβάλλον, τήν διάρκεια τῆς φυσικῆς ζωῆς ἑνός ἀνθρώπου, ἀλλά βεβαίως και ἀπό την «ὑπομονή» τῶν δανειστῶν /τραπεζιτῶν σε σχέση με το πόσο ἀκόμα μπορεῖ ν’ ἀντέξει το παγκόσμιο οἰκονομικό σύστημα, το ὁποῖο χρειάζεται ἐπειγόντως μεγάλο πόλεμο για να δημιουργηθεῖ νέα ἀνάπτυξη μέσα ἀπό την καταστροφή. 

Ἐπειδή λοιπόν πρέπει νά υπάρχει συνεχῶς καί ἀκατάπαυστα αὐτή ἡ «ἀνάπτυξη» λόγῳ τοῦ ὃτι χωρίς αυτήν δέν μποροῦν νά δίνονται δάνεια, τά ὁποῖα λογαριάζονται σάν τό κυκλοφοροῦν χρῆμα (δηλαδή, χωρίς αυτήν δεν ὑπάρχει χρῆμα), καθίσταται ἐκ τῶν πραγμάτων ἀδύνατη ἡ ἐπ’ ἂπειρο συνέχιση τοῦ παγκόσμιου πολιτικο-οἰκονομικοῦ στάτους κβο, καί ἰδιαίτερα αυτοῦ στήν Κύπρο, πάνω στήν ὁποία ἀκριβῶς για τον λόγο αὐτό, ἒχουν πέσει ὃλοι μέ τά μοῦτρα γιά νά τῆς λύσουν δῆθεν τό πρόβλημά της. 

Ὂχι βέβαια ἐπειδή την ἀγαποῦν, ἀλλά ἐπειδή ἀποτελεῖ κομβικό σημεῖο για την πραγματοποίηση τῶν σχεδίων τους κατά τῆς Ρωσίας. Πληροφοριακά παιδί μου, τά λεφτά πού κυκλοφοροῦν εἶναι τά δάνεια και για να το καταλάβεις καλύτερα, σοῦ λέγω πως ἔτσι καί ἐξοφλήσει ποτέ μιά χώρα, τότε χρεωκοπεῖ, δηλαδὴ δέν κυκλοφορεῖ καθόλου χρῆμα στήν φυσική ἐπικράτειά της.

Ὅταν δέ σταματήσει ἡ «ἀνάπτυξη-κλοπή», δηλαδή τελειώσει τό ἀέριο (στην δική σας περίπτωση) ἢ δέν ἔχει πιά χρήσῃ, τότε ὃλος ὁ ἐμπράγματος πλοῦτος πού παραμένει περιέρχεται (ἐξ’αἰτίας τῶν δανείων πού δεν μποροῦν πιά να ἐξοφληθοῦν λόγῳ ἀπουσίας ἀνάπτυξης) στήν κατοχή τῶν δανειστῶν (σπίτια, γῆ, καταθέσεις, ἠλεκτρισμός, νερό, τηλέφωνα, τά πάντα, ἀκόμα καί ἐσεῖς οἱ ἴδιοι οἱ ἄνθρωποι).

Δεν ἒχεις λογική παιδί μου; Δέν βλέπεις; Δέν σοῦ κάνει ἐντύπωση τό γεγονός ὃτι μόλις μιά χώρα βρεῖ θησαυρό στό ἒδαφος ἢ τά νερά της, ἀμέσως χρεωκοπεῖ, κουρεύονται οἱ καταθέσεις τῶν πολιτῶν της, κλείνουν οἱ τράπεζές της και «χρειάζεται» ἐπειγόντως «σωτήριο» δάνειο; 

Το δάνειο εἶναι η ἐκχώρηση τοῦ ἐμπράγματου πλούτου σας, ἐν προκειμένῳ τοῦ φυσικοῦ ἀερίου σας. Ναι παιδί μου, τόσο πολύ ἒχετε ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τον Θεό-Λόγο, δηλαδή την λογική, που δεν πρόκειται να δεῖτε δεκάρα τσακιστή ἀπό το φυσικό σας ἀέριο…

Ὁ λόγος πού θέλουν ἀμάν-ἀμάν τόν ἒλεγχο τῶν περιοχῶν σας (Ἑλλάδας-Κύπρου-Τουρκίας) μέσα ἀπό εἰκονικά δάνεια πού ἐξοφλοῦνται μόνο με αὐτοῦ τοῦ εἶδους τήν «ἀνάπτυξη» εἶναι γιά νά σᾶς κλέψουν τόν πλοῦτο σας, ἐξουθενώνοντάς σας ταυτόχρονα (ἀπό τό τρέξιμο γιά ἓνα καρβέλι) καί προχωρώντας ἓνα βῆμα πάρα πέρα στόν παγκόσμιο ἒλεγχο μέ κατεύθυνση την Ρωσία, στήν ὁποία θέλουν νά κάνουν τό ἲδιο, μετά τήν Τουρκία.

Ἡ Τουρκία ὃμως εὐτυχῶς ἀρνεῖται να παραδωθεῖ και να γίνει ἀποικία χρέους (ὃπως ἐσεῖς), συνασπιζόμενη μέ τήν Ρωσία και ὁδηγώντας τά πράγματα σέ πολεμική ἀναμέτρηση.

Ὁ πόλεμος εἶναι φυσικό ἐπακόλουθο τοῦ συστήματος τοῦ Μαμμωνᾶ, ἰδίως ὅταν κάποιος ὅπως ὁ Ἐρντογάν ξυπνήσει καί πεῖ ΟΧΙ. Τό σύστημα τοῦ Μαμμωνᾶ εἶναιὅπως τόν Μινώταυρο πού θέλει συνεχῶς νά τρώει κόσμο, διαφορετικὰ καταρρέει. Πρέπει νά ὑπάρχει συνεχῶς ὅλο καί μεγαλύτερος πόλεμος πού θά ἰσοπεδώνει καί θά δημιουργεῖ καινούργια «ἀνάπτυξη» ἔτσι ὥστε νά δίνονται συνεχῶς δάνεια γιά νά κυκλοφορεῖ χρῆμα.

ΑΡΧΗ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗΣ 

 – Κοιτάξτε π.χ., τα Κοινοβούλιά σας, Ἓλληνες καί Κύπριοι, καί δεῖτε ὃτι δέν ἒχετε δημοκρατία, ἐπειδή τά πάντα ἐλέγχονται καί καθορίζονται ἀπ’ αυτούς πού κατέχουν τά χρήματά σας (το ὀξυγόνο σας). Οὐδεμία δημοκρατική, ἀνεξάρτητη καί φυσιολογική ἀπόφαση δύναστε νά λάβετε ὃσο ἂλλοι κατέχουν τό χρήμα σας, δηλαδή ὃσο εἶστε Ἀποικία χρέους ἢ Φέουδο.

Καί σᾶς κοροϊδεύουν μέρα μεσημέρι ὃλοι αὐτοί πού σᾶς μιλοῦν δῆθεν γιά ναούς τῆς δημοκρατίας, ἐλεύθερες δῆθεν ἐκλογές (πάντα ἀνάμεσα σε 2 πού δέν τούς θέλει κανείς), κι ἂλλα τέτοια τραγελαφικά και ἀνόητα. Ἢ ὃσοι σᾶς φανατίζουν καί σᾶς χωρίζουν σέ δῆθεν δημοκράτες καί μή δημοκράτες (οὓτω καλούμενους φασίστες), βάζοντάς σας νά σκοτώνετε ὁ ἓνας τόν ἂλλο.

Καλά κάνατε οἱ Κύπριοι που προασπίσατε αὐτό πού θεωρούσατε «δημοκρατία», καί καλά κάνατε οἱ τῆς Ἑλλάδος πού διώξατε την Χούντα, ἀλλά στό τέλος Δημοκρατία δεν ἒχετε, οὒτε εἲχατε ποτέ. Τό βλέπετε, δέν τό βλέπετε;

Να, που εσεῖς οἱ Κύπριοι δέν εἶστε κάν σέ θέση νά διαπραγματευτεῖτε ἐκ μέρους τῶν ἑαυτῶν σας, κι εσεῖς οἱ Ἓλληνες σέρνεστε σαν ἐπαίτες ἀπό συνεδρία σέ συνεδρία ἀνά τίς Εὐρωπαϊκές πρωτεύουσες, χωρίς νά μπορεῖτε νά κάνετε τίποτε. 

Ἐκείνο πού σᾶς ἒμεινε ὃλους στό χέρι εἶναι ὁ θάνατος, ἡ προσφυγιά, ἡ ἀτίμωση, καί ἡ χρεωκοπία, κινδυνεύοντας μάλιστα νά γίνετε ὃλοι Τούρκοι, ἀπό Κύπρο μέχρι Αἰγαῖο καί Θράκη.
Αὐτά εἶναι δυστυχῶς παιδί μου τά ὀψώνια τῆς ἀθεΐας σας.

 Ἐπειδή, ἂν εἲχατε Θεό θά εἲχατε καί μυαλό. Θά εἲχατε τον Θεό-Λόγο στά κεφάλια σας, δηλαδή τήν λογική τοῦ Χριστοῦ πού σᾶς διαφεύγει προς το παρών καί πᾶτε ἀπό τρέλα σέ τρέλα, πιστεύοντας τόν κάθε ἀπατεώνα πολιτικάντη πού σᾶς τό παίζει δῆθεν δημοκράτης και σᾶς βάζει πάνω να θυσιάζετε τις ζωές σας για «δημοκρατικές» χίμαιρες, ἑνόσῳ ὁ ἲδιος θησαυρίζει πάνω στήν ράχη σας και τήν δυστυχία σας – 

ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗΣ.

Γιά ὃσο καιρό λοιπόν ὑπάρχει ἀέριο καί τό γεωπολιτικό παιγνίδι τῆς παγκόσμιας ἐπικράτησης παίζεται ἀκόμα μέ ἀγωγούς, δίνεται δάνειο πάνω στό δάνειο σέ ἄπιστους, ἀσώτους καί ἀνοικονόμητους λαούς (ὅπως ἐσεῖς καί οἱ ἡγεσίες σας) μέ τόκο πάνω στόν τόκο.

Αὐτό ὅμως, ἔστω κι’ ἂν πλουτίζει ἀκόμα περισσότερο αὐτοὺς στούς ὁποίους ἀνήκουν ἤδη ΟΛΑ τά λεφτά πού κυκλοφοροῦν στόν κόσμο, δέν γίνεται γι’ αὐτό τόν σκοπό, δηλαδή γιά τά λεφτά. Το χρηματικό κέρδος δεν εἶναι αὐτοσκοπός.

Σκοπός εἶναι νά περιέλθει ὃλος ὁ ἐμπράγματος πλοῦτος σας στήν κατοχή τους καί στήν συνέχεια εσεῖς οἱ ἲδιοι, πρῶτα πολιτικά, ὓστερα σωματικά καί τέλος ψυχικά για να σᾶς κάνουν ὃ, τι θέλουν. Θά σᾶς ἐλέγχουν ψυχή τε καί σώματι, μέσα ἀπό τήν τεχνολογία τῶν RFID Chips, κάτι που ἀποτελεῖ ἓνα δεύτερο βάπτισμα, αυτή την φορά ὃμως στο ἑωσφορικό φῶς, και ὂχι το Φῶς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τοῦ Θεού.

Μην το πάρετε ποτέ παιδί μου αὐτό το δεύτερο βάπτισμα. Μην φοβηθεῖτε που δεν θα μπορεῖτε να ἀγοράζετε και να πωλεῖτε, που δεν θα ἒχετε ἰατρική κάλυψη, κλπ. Κάντε ὑπομονή για λίγο και δεν θα πάθετε ἀπολύτως τίποτε. Το Φῶς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τοῦ Θεοῦ (το πρῶτο βάπτισμα) θα θριαμβεύσει σύντομα και θα εἶστε σωσμένοι. Ἑνῶ ἂν πάρετε το δεύτερο βάπτισμα….

Τά δάνεια πάνω στά δάνεια ὃμως, δέν δίνονται οὔτε ἐπειδὴ οἱ δανειστές σας χρειάζονται πραγματικά τό ἀέριό σας γιά τήν ἐνεργειακή τους ἐπάρκεια.

Αὐτοί διαθέτουν ἀπίστευτες τεχνολογίες ἂπειρης καί δωρεάν καθαρῆς ἐνέργειας (κενοῦ) καί δέν εἶναι παλαβοί σάν κι’ ἐσᾶς (να με συγχωρεῖς, παιδί μου). Ξέρουν καλά, ἔστω ἀπό τό ἐωσφορικὸ φῶς πού τούς διακατέχει (σάν πεφωτισμένοι –ἰλουμινάτι πού εἶναι), πὼς δέν νοεῖται νά τρυπᾶς τήν μητέρα Γῆ γιά νά κλέβεις τὰ σωθικὰ της καί νά τά καῖς, μολύνοντας τά πάντα μέ τήν καύση γιά νά πάρεις πίσω ἕνα ἐλάχιστο ποσοστὸ ἐνέργειας.

Αὐτά εἶναι πρωτόγονα πράγματα γι’ αὐτούς, ἂν κι’ ἐσεῖς οἱ «ἔξυπνοι» τά θεωρεῖτε σπουδαῖα καί ἐκστασιάζεστε, προσβλέποντας στον ἐφήμερο πλουτισμό σας.

Αὐτοὶ ὅμως εἶναι λάτρεις τῆς καθαριότητας, σέ σημεῖο μάλιστα πού νά θέλουν νά «καθαρίσουν» μέχρι καί τό 93% τοῦ ἀνθρώπινου πληθυσμοῦ, κάτι πού εἶναι γνωστό καί σάν «ἀποπληθυσμός». 

Γιά νά μείνουν μόνο περίπου 500 ἑκατομμύρια κάτοικοι πάνω στή Γῆ, πού θα ζοῦν ὅπως νομίζουν, στον Παράδεισο. Τι μᾶς θέλουν τώρα ὃλους ἐμᾶς τους ἂχρηστους, νά μᾶς σέρνουν μαζί τους σάν τα βαρίδια;

Ἀλλά ἒστω καί πρίν τὴν καθαρή ἐνέργεια, ἂν ὂντως ἔχουν την ἐνεργειακή ἀνάγκη τοῦ ὀρυκτοῦ πλούτου, τότε ἒχουν οἱ ἴδιοι δικοὺς τους πόρους, εὔκολα μάλιστα ἐξορύξιμου ἀερίου (shale gas) καὶ δέν ἔχουν ἀληθινὰ ἀνάγκη τὸ δικὸ σας ἀέριο, ἢ τοῦ ὁποιουδήποτε ἄλλου γιά τήν ἐνεργειακή τους ἐπάρκεια.

Ποῦ στοχεύουν μέ Δεδομένο ὃτι Ἀπώτερος Σκοπός δέν εἶναι οὒτε ἡ Ἐνεργειακή Ἐπάρκεια, ἀλλά οὒτε τά Λεφτά:

Οἱ πιό πάνω διαπιστώσεις, ὅτι δέν χρειάζονται τά δικά σας ἀποθέματα οὔτε γιά τήν ἐνεργειακή τους ἐπάρκεια, ἀλλά οὔτε καί γιά νά γίνουν πιό πλούσιοι (αὐτοί πού κατέχουν ὃλο τόν πλοῦτο τοῦ κόσμου) σημαίνει πώς, ἔτσι καί δοῦν ὅτι εἶναι ἀδύνατον νά φέρουν πίσω στό Δυτικό μαντρί τόν Ἐρντογάν, καθιστώντας καί τήν Τουρκία προτεκτοράτο χρέους ἴδιο μέ Ἑλλάδα καί Κύπρο (μέ σκοπὸ νά κάνουν καί τή Ρωσία στή συνέχεια προτεκτοράτο τους - ἀποικία χρέους), τότε εἶναι πολύ πιθανό νά ἐνθαρρύνουν τήν Τουρκία νά σᾶς ἐπιτεθεῖ (νά κάνουν τούς ἀδιάφορους, κλείνοντάς της τό μάτι) μέ σκοπό νά τραβήξουν τήν Ρωσία σέ πόλεμο.

Σάν δοῦν δηλαδή πώς δέν μποροῦν νά ἔχουν τήν Ρωσία μέ τό καλό, θά προσπαθήσουν ξανά μέ τό κακό, ὅπως κακή ὥρα προσπαθοῦν τώρα μέ τήν Οὐκρανία καί τήν Συρία, καί ὅπως προσπάθησαν προηγουμένως μέ τήν Γεωργία, τήν Πολωνία, τίς Βαλτικές χῶρες, κλπ,. σφίγγοντας συνεχῶς τον κλοιό γύρω από τήν Ρωσία μέ οἰκονομικές κυρώσεις κι ἂλλα τέτοια πονηρά.

Το κάνουν ἐπειδή γνωρίζουν πώς ἡ Ρωσία δέν μπορεῖ ν’ ἀφήσει τήν Τουρκία νά γίνει ντέ φάκτο κυρίαρχη σέ Αἰγαῖο καί Κύπρο (στρατιωτικά καί ἐνεργειακά) λόγῳ τοῦ ὅτι στή συνέχεια ἡ Τουρκία θά στραφεῖ στούς πατροπαράδοτους Δυτικούς φίλους της, πού τῆς ἐπιτρέπουν μάλιστα τήν ἐπιδίωξη τῆς ἀτζέντας της τοῦ ἰσλαμικοῦ ἡγεμονισμοῦ.

Ἂν ἡ Ρωσία δέν ἀντιδράσει ἀμέσως, τότε θά εἶναι τελειωμένη καί τό σχέδιο ἂλωσης τῆς Ρωσίας θα έχει ἐπιτευχθεῖ. Ἐπομένως ἡ Ρωσία εἶναι ἀναγκασμένη νά ἀντιδράσει. Τήν θέλουν μάλιστα νά ἀντιδράσει, χρησιμοποιώντας τήν Τουρκία σάν δόλωμα γιά νά τσιμπήσει ἡ Ρωσία. Σ’αὐτό μάλιστα ἀποσκοποῦσε και ἡ προβοκάτσια τῆς κατάρριψης τοῦ Ρωσικοῦ πολεμικοῦ ἀεροσκάφους ἀπό τους Τούρκους με ὁδηγίες τοῦ ΝΑΤΟ.

Ἀρχικά μάλιστα δέν θά τρέξουν μέ τό ΝΑΤΟ νά βοηθήσουν τήν Τουρκία, θέλοντας νά ἀφήσουν πρῶτα τήν Ρωσία νά ἐξαντληθεῖ. Πιστεύουν ὅτι ἡ Ρωσία θά ἐμπλακεῖ σέ χρονοβόρο πόλεμο μέ τήν Τουρκία (ὃπως στην Οὐκρανία), κάτι πού θά τήν ἐξαντλήσει.
Ἀλλά, λανθάνονται. Ὁ Πούτιν δέν εἶναι χαζός. Μετά το πρῶτο σοκ πού θά δώσει τήν ἐντύπωση ὃτι ἡ Τουρκία νικᾶ (ακριβῶς ὃπως ἒγινε καί μέ τήν Γεωργία), ὁ Πούτιν θά κάνει Blitzkrieg, δηλαδὴ θα κινηθεῖ ἀστραπιαῖα καί θά ἱσοπεδώσει τήν Τουρκία σέ χρόνο μηδέν.

Θά εἶναι φοβερό τό χτύπημα γιά τήν Τουρκία καί οἱ Δυτικοὶ θά μείνουν μέ τό στόμα ἀνοικτό. Ὅταν μάλιστα θά δοῦν τή Ρωσία νά προχωρᾶ ἀκάθεκτη σέ ὅλη τήν Μέση Ἀνατολή, θά ἐμπλακοῦν καί οἱ ἴδιοι στόν πόλεμο. Καί θά γίνει χαμός, τόσο γιά τούς Δυτικούς ὃσο καί γιά τούς Ρώσους.

Ὁ μόνος νικητής θά εἶστε ἐσεῖς οἱ Ἕλληνες πού σᾶς τρέλανε ὁ Θεὸς και ψηφίσατε τέτοιους μωροὺς νά σας κυβερνοῦν (τούς ἑαυτούς σας, βασικά ψηφίσατε), καθιστώντας σας ευτυχῶς ἀνίκανους νά ἔχετε τόν παραμικρὸ ρόλο σ’ ὅλο αὐτό τό κακό.

Τόν Ἐρντογὰν τόν χρειάζονται οἱ δανειστές (τραπεζίτες), πιστεύοντας ὃτι τελικά θα τον δελεάσουν (με Κύπρο, Αἰγαῖο, Θράκη) ν’ἀφήσει την Ρωσία και να ἐπιστρέψει στους Δυτικούς, με σκοπό να τον ρίξουν ἐπάνω σας για να τραβήξουν την Ρωσία σε πόλεμο. 

Τόν χρειάζονται γιά νά ἐπιβάλουν ἐπίσης τήν μετά τον πόλεμο κατάσταση με την ἀπώλεια του Κουρδιστάν (ἐπειδή ἒχει καταφέρει να συγκεντρώσει την ἐξουσία), μέ τή θέληση μάλιστα τοῦ ἲδιου τοῦ Τουρκικοῦ λαοῦ,ἀκριβῶς ὅπως ἔκαναν καί μέ τόν Μακάριο στή Κύπρο, που τον κράτησαν ζωντανό για να δώσει νομιμοποίηση στην εἰσβολή τῆς Τουρκίας και να ἐπικυρώσει τις μετέπειτα συμφωνίες, που γνωρίζουμε σαν Συμφωνίες Κορυφῆς.

Δέν τόν δολοφονοῦν, οὔτε τόν συλλαμβάνουν γιά τά ἐγκλήματά του καί δίνουν ὁδηγίες στά πολιτικά πιόνια τους στην ΕΕ νά κάνουν πώς δεν νοιάζονται γιά τίς ὓβρεις καί τις προσβολές του.

Οἱ δικοὶ σας ἡγέτες σέ Ἑλλάδα καί Κύπρο ἔχουν ξεπέσει τόσο πολύ πού ἔχουν γίνει πλῆρη πιόνια τοῦ Μαμμωνᾶ. Ἄσχετα τοῦ ποῖος εἶναι ὁ Ἐρντογάν, εἶναι πρός τιμὴ του πού ἀντιστέκεται καί δέν δέχεται νά ἐξευτελιστεῖ τό ἴδιο μ’ἐσᾶς. 

Ἒστω καί γιά κακό, ὁ Ἐρντογὰν θέλει νά κάνει αὐτό πού δέν κατάφεραν οἱ Σαντὰμ Χουσεΐν καί Καντάφι, δηλαδὴ νά εἶναι ὁ ἴδιος καί ὁ λαός του κύριοι τοῦ πλούτου τους, ἔστω κι’ἂν ὁ πλοῦτος εἶναι δικός σας, ὄχι ὅπως ἐσεῖς που ξεπουληθήκατε χωρίς αἰδώ στον Μαμμωνά.

Κανένας ὅμως δέν μπορεῖ νά τά βάλει μέ τόν Μαμμωνά, ἰδίως ἓνας κακός ἄνθρωπος ὅπως ὁ Ἐρντογάν. Ἐπειδή ὁ Μαμμωνάς εἶναι ὁ ἲδιος ὁ Διάβολος. Κανένας, πλήν βέβαια τοῦ Ἠρακλῆ-Χριστοῦ. Τό τέλος τῆς Τουρκίας καί τοῦἘρντογὰν εἶναι κοντά, χωρίς να χρειάζεται ἡ ὁποιαδήποτε ἐνέργεια ἐκ μέρους σας, πού οὓτως ἢ ἂλλως εἶστε ἀνίκανοι.

Μόνο μέ στρατιωτικά τετελεσμένα κατά τοῦ Ἑλληνισμοῦ μπορεῖ ὁ Ἐρντογὰν νά ἐλπίζει νά ἐπιβληθεῖ ἀπό μόνος του σάν ἰσότιμος μέ τούς Δυτικούς ἐνεργειακόςἑταῖρος στην περιοχή. 

Ὁ στόχος ὅμως δέν εἶναι ὅπως σοῦ ἔχω πεῖ παιδί μου τόἐνεργειακό παιγνίδι, δηλαδή τό πῶς θά μοιραστοῦν ὅλοι τόν πλοῦτο πρός εὐημερία, οὒτε και ὁ περαιτέρω πλουτισμός, ἀλλά τό πῶς θά χρησιμοποιηθεῖ ὁ πλοῦτος σάν μέσο ὑποδούλωσης τῶν λαῶν (εσᾶς ἐν προκειμένῳ) μέ σκοπό τήν παγκόσμια κυριαρχία καί κύριο στόχο τήν Ρωσία.

Ἡ Ρωσία θά ἀντιδράσει ἀμέσως καί πολύ γρήγορα σέ μιά ἐπιθετικὴ τουρκικὴἐνέργεια ἐναντίον σας, ὂχι ἐπειδή σᾶς ἀγαπᾶ, ἀλλά ἐπειδή γνωρίζει ὃτι ἡ ἐνέργεια αὐτή στοχεύει αὐτήν.

Ἡ Τουρκία μπορεῖ νά εἶναι ἀσφαλῆς γιά ὃσο καιρό παραμένει κολλημένη πάνω στόν Πούτιν, ἀλλά αὐτό δέν τῆς ἐπιτρέπει τήν ἐφαρμογή τῆς προσωπικῆς τηςἀτζέντας πού εἶναι νά καταστεῖ αὐτοκρατορία (θρησκευτική & στρατιωτική). 

Καί ὁἘρντογάν δέν εἶναι ἓνας μετριοπαθής πολιτικός ἡγέτης πού θά πείσει τόν λαό του νά καθίσει στ’ αὐγά του. Εἶναι ἓνας ἐγκληματίας πού ἔχει διχάσει καί φανατίσει τούς πολίτες του, καί τοῦ ὁποίου ἡ ζωὴ κινδυνεύει, πρώτιστα μάλιστα ἀπὸ τὴν ἴδια τή δική του πολιτοφυλακή, πού τόν περιμένει νά δράσει ἀποφασιστικά πρόςἐπίτευξη τῶν ἐθνικῶν πόθων τῆς Τουρκίας.

Ὁ Ἐρντογάν δεν θέλει να σᾶς ἐπιτεθεῖ και να ἐξαφανίσει την Τουρκία σ’ ἓνα πόλεμο με την Ρωσία. Ἀλλά πάλι, δεν μπορεῖ να μείνει οὒτε ἀδρανῆς κάτω ἀπό την πίεση τοῦ τέρατος που ἒχει δημιουργήσει, χάνοντας στο Κουρδιστάν, την Συρία, το Ἰράκ, κλπ.

Εἲτε λοιπόν θα κινηθεῖ τελικά ἐναντίον σας, ἢ θα τον σκοτώσουν για να βάλουν ἂλλο στη θέση του που θα το κάνει. Προς το παρών ὃμως, αὐτός ο Ἐρντογάν εἶναι που σᾶς σῶζει απ’ ὃλες τις μεριές, μη ἀποδεχόμενος την ΔΔΟ στην Κύπρο, σώζοντας ἒτσι και Αἰγαῖο και Θράκη. Και δεν πρέπει να εὒχεστε το κακό του. Ἐπειδή τη στιγμή που θα φύγει, θ’ἀνοίξουν οἱ ἀσκοί του Αἰόλου κατά πάνω σας.

Παραμείνατε λοιπόν στίς θέσεις σας, ἑνωμένοι γύρω ἀπό τις ἀνεπαρκεῖς ἡγεσίες σας (που ἀντανακλοῦν την δική σας ἀνεπάρκεια), χωρίς να φοβηθεῖτε το παραμικρό ἀπό τά ὃσα φοβερά θά βλέπετε νά γίνονται γύρω σας καί ἀπό τά ὁποῖα θά ὑποφέρετε τά πάνδεινα, προσωρινά. Ἒχετε πίστη και ὃλα εἶναι προνοημένα ἀπό τον Θεό για την σωτηρία σας.
Μην ἀκοῦτε οὒτε τα φανταστικά ἀφηγήματα τῶν οὓτω καλούμενων δημοσιογράφων σας που δεν ἒχουν οὐδεμία πρωτογενή ἐνημέρωση, οὒτε τις μισαλλόδοξες, ὑποβολιμαῖες και ὑποκριτικές «ἀναλύσεις» τῶν Κομματικῶν Ἀρχηγῶν σας, που σᾶς κοροϊδεύουν γυρίζοντας τον κόσμο με δικά σας ἒξοδα, διασκεδάζοντας και πουλώντας σας πατριωτισμό, σπέρνοντας την διχόνοια.

Μην ἀκούτε οὒτε τα φανταστικά ἀφηγήματα τῶν Εὐρωβουλευτῶν σας που κάνουν διακοπές στις Βρυξέλλες και σκοπό ἒχουν το πῶς να παραμείνουν ἐσαεί ἐκεῖ, φανατίζοντας σας, τον ἓνα ἐναντίον τοῦ ἂλλου για το δικό τους και μόνο συμφέρον.
Τ
ο βιολί τους ὂλοι αὐτοί, δεν καταλαβαίνουν τίποτε ἂλλο παρά την καλοπέρασή τους, κι ἂς κάνουν πως χύνουν κροκοδείλια δάκρυα για τις χαμένες πατρίδες κι ἂλλα τέτοια παρόμοια.

Ἡ Κύπρος εἶναι ὁ Δαυίδ πού θά φέρει κάτω τήν Τουρκία, που εἶναι ὁ Γολιάθ. Ὑπομονή, καί μετά τα γεγονότα δοξολογία στόν Κύριο ἀκατάπαυστη, γιά ὃποιον ἒχει τουλάχιστον φιλότιμο. Ὑπομονή, και θα ἒρθει σύντομα πολιτειακή ἀνατροπή που θ’ ἀλλάξει για πάντα το σύστημα τῆς οἰκονομίας σας και θα σᾶς ἀπαλλάξει ἀπό τον καρκῖνο τῶν Κομμάτων και τῶν κάθε λογῆς παρατρεχάμενων τους, ἐντός και ἐκτός.

Κάπως ἒτσι παιδί μου θέλω νά πιστεύω πώς θά ἐκπληρωθοῦν οἱ Προφητεῖες, ἀλλά μόνο ὁ Κύριος και Θεός μας ξέρει πῶς καί πότε. Αὐτοῦ εἶναι ἡ Βασιλεία καί ἡ δύναμις και ἡ δόξα εἰς τούς αιώνας ἀμήν, και το μόνο σίγουρο εἶναι πως θα ἐλευθερωθοῡμε σύντομα.


Εὐλογία καί ἒλεος τέκνον μου, εὐλογία και ἒλεος.


Γέροντας Μοναχός Ἡσύχιος

7η Ἰουλίου 2017

Ὑστερόγραφον:

Σοῦ στέλνω την ἀπάντηση μου μόλις σήμερα 25 Ἰουλίου, μετά που πληροφορήθηκα πως διαδίδεται ὃτι δεν ἦταν τοῦ κ. Ἀναστασιάδη ἡ θέση για μηδενικό στρατό και ἐγγυήσεις.

 Φυσικά και δεν ἦταν παιδί μου, φυσικά και δεν ἦταν. Ὑπάρχουν 2 κέντρα ἐξουσίας ἐντός τῆς ἲδιας οἰκογένειας, το Ἀγγλικό και το Ἀμερικανικό, και τώρα οἱ Ἂγγλοι προσπαθοῦν ἀπεγνωσμένα μέσῳ τοῦ Εἰδικοῦ Ἀντιπροσώπου να ἱκανοποιήσουν την Τουρκία.

 Δεν τα καταφέρνουν ὃμως, ἐπειδή το ζητούμενο για την Τουρκία δεν εἶναι να τῆς χρυσώσουν το χάπι. Θέλει ὂντως να ἐλέγχει την ΝΑ Μεσόγειο, κάτι που δεν εἶναι συμβατό με τα σχέδια τῶν Παγκόσμιων Οἰκονομικῶν Ἐπικυριάρχων…. 

Γι’αὐτό και δεν πρόκειται εὐτυχῶς να δεχτεῖ και πάλι ὁ Ἐρντογάν, ἂσε που ἡ Ἀγγλία ἒχει εὐτυχῶς ξεφτίσει γενικά και ρεζιλευτεῖ εἰδικά με ὃλη αὐτή την ἱστορία τῆς δῆθεν ἐξόδου της ἀπό την ΕΕ


ΠΗΓΗΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου