Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021

ΤΗ 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΝΗΜΗΝ ΠΟΙΟΥΜΕΘΑ ΤΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Η ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

2 ΒΙΝΤΕΟ


Η Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου εν Βλαχέρναις εορτάζει την 1η Οκτωβρίου. 

Σύμφωνα με το συναξάρι, «Τῇ Α' τοῦ αὐτοῦ μηνός, τὴν ἀνάμνησιν ἑορτάζομεν τῆς ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας, ἤτοι τοῦ ἱεροῦ αὐτῆς Μαφορίου τοῦ ἐν τῇ σορῷ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Βλαχερνῶν, ὅτε ὁ ὅσιος Ἀνδρέας, ὁ διὰ Χριστὸν σαλός, κατεῖδε ἐφηπλωμένην αὐτὴν ἄνωθεν, καὶ πάντας εὐσεβεῖς περισκέπουσαν».


Η Εκκλησία της Ελλάδος όμως, την έχει μεταθέσει στις 28 Οκτωβρίου, όπου η Ελλάδα γιορτάζει το μεγάλο γεγονός της διασώσεως και απελευθερώσεως της από τον Ιταλογερμανικό ζυγό. 

Την Ακολουθία που ψάλλεται αυτή την ημέρα την έγραψε ο Αγιορείτης Μοναχός Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης και εγκρίθηκε από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος στις 21 Οκτωβρίου 1952 μ.Χ. όπου και αποφασίστηκε ο συνεορτασμός της εορτής της Αγίας Σκέπης και της Εθνικής επετείου του «ΟΧΙ» (Συνοδικές Εγκύκλιοι, Τόμος Β', Αθήνα 1956, σελ. 649).


Σκέπῃ σου Ἁγνή, πιστοὺς ἅπαντας σκέπεις·
Σκέπη πέλεις γάρ, καὶ κόσμου σωτηρία·
Ἑνὶ πρώτῃ μαφόριον Ἁγνῆς ὑμνηπόλους σκέπασε.


Ἀπολυτίκιον (Κατέβασμα)
Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Τῆς Σκέπης σου Παρθένε, ἀvuμνοῦμεν τάς χαρίτας, ἣν ὡς φωτοφόρον νεφέλην, ἐφαπλοῖς ὑπὲρ ἔννοιαν, καὶ σκέπεις τὸν λαόν σου νοερῶς, ἐκ πάσης τῶν ἐχθρῶν ἐπιβουλῆς. Σὲ γὰρ σκέπην καὶ προστάτιν καὶ βοηθόν, κεκτήμεθα βοῶντές σοι· Δόξα τοῖς μεγαλείοις σου Ἁγνή, δόξα τῇ θείᾳ Σκέπῃ σου, δόξα τῇ πρὸς ἡμᾶς σου, προμηθείᾳ Ἄχραντε.


Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος πλ. δ’. Θεοτόκε Ἀειπάρθενε.

Θεοτόκε Ἀειπάρθενε, τὴν ἁγίαν σοῦ Σκέπην, δι' ἧς περισκέπεις, τοὺς εἰς σὲ ἐλπίζοντας, κραταιὰν τῷ Ἔθνει σου καταφυγὴν ἐδωρήσω‧ ὅτι ὡς πάλαι καὶ νῦν θαυμαστῶς ἡμᾶς ἔσωσας, ὡς νοητὴ νεφέλη, τὸν σὸν λαὸν περιβαλοῦσα. Διὸ δυσωποῦμεν σε, εἰρήνην τῇ πολιτείᾳ σου δώρησαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.


Ἦχος πλ. δ’. Τῇ ὑπερμάχῳ.

Ὥσπερ νεφέλη ἀγλαῶς ἐπισκιάζουσα, τῆς Ἐκκλησίας τὰ πληρώματα Πανάχραντε, ἐν τῇ πόλει πάλαι ὤφθης τῇ Βασιλίδι. Ἀλλ' ὡς σκέπη τοῦ λαοῦ σου καὶ ὑπέρμαχος, περισκέπασον ἡμᾶς ἐκ πάσης θλίψεως, τοὺς κραυγάζοντας· Χαῖρε Σκέπη ὁλόφωτε.


Ὁ Οἶκος

Ἄνωθεν ἐφαπλοῦσα, τὴν ἁγίαν σοῦ Σκέπην, Παρθένε Θεοτόκε Μαρία, σκέπεις καὶ σῴζεις τὸν σὸν λαόν, καθ' ὥραν σε Ἁγνὴ ἐπιβοώμενον· νῦν δὲ σου τὰ θαυμάσια, εὐγνωμόνως ὑμνεῖ κραυγάζων·


Χαῖρε τοῦ κόσμου ἡ Σωτηρία
Χαῖρε Ἑλλάδος ἡ προστασία.
Χαῖρε τῶν Ἀγγέλων παράδοξον θέαμα
Χαῖρε τῶν ἀνθρώπων ἀκλόνητον ἔρεισμα.
Χαῖρε Μήτηρ Ἀειπάρθενος τοῦ Παντάνακτος Χριστοῦ
Χαῖρε σκέπη καὶ ἀντίληψις τοῦ λαοῦ σου τοῦ πιστοῦ.
Χαῖρε ὅτι ἐφάνης σκέπουσα τὸ σὸν Ἔθνος
Χαῖρε ὅτι παρέχεις νίκας τῷ στρατοπέδῳ.
Χαῖρε πηγὴ πλουσίας χρηστότητος
Χαῖρε λαμπὰς Θεοῦ ἀγαθότητος.
Χαῖρε δι' ἧς τοὺς ἐχθροὺς ἐκνικῶμεν
Χαῖρε πρὸς ἣν καθ' ἑκάστην βοῶμεν·
Χαῖρε Σκέπη ὁλόφωτε.
4 σχόλια:

 1. Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2021
  Σας ομιλώ ο Πλάστης σας, ο Κύριος και Θεός σας,
  σας βεβαιώνω ο Κύριος πως θα Είμαι στο πλευρό σας,
  θα Είμαι πάντα δίπλα σας βοηθός, μα και φρουρός σας.

  Θάχετε τους Αγίους Μου εις την βοήθεια σας,
  θάχετε Αγγελική Φρουρά για την ασφάλεια σας,
  ΚΑΙ Η ΣΚΕΠΗ ΤΗΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ ΝΑ ΣΚΕΠΗ ΤΑΣ ΨΥΧΑΣ ΣΑΣ.

  Σας μίλησα ο Κύριος, ο πλάστης και Θεός σας
  που Είμαι όμως ο Πατέρας σας, Εγώ ο στοργικός σας,
  για να σας δώσω δύναμη, πολλή και ευλογία
  για να αντιμετωπίσετε τα βρωμερά θηρία.

  Πάρτε την ευλογία Μου, πάρτε και την ευχή Μου
  κι αγωνιστήτε τέκνα Μου,
  εις την Αιωνιότητα να βρίσκεστε μαζί Μου.

  Αμήν γένοιτο και τω Τριαδικώ Θεώ Δόξα.


  Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019
  Εσείς οι λίγοι Μου πιστοί,
  παιδιά Μου αγαπημένα,
  εσείς όπου λατρεύετε Χριστό
  και Μένα την Παρθένα,

  να είστε πάντα ήσυχοι,
  θα είστε ασφαλισμένοι,
  ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΣΚΕΠΗ ΜΟΥ,
  καλά προστατευμένοι.

  Γιατί εμείνατε πιστοί,
  στον δύσκολο καιρό,
  που η πλειοψηφία
  αρνήθηκε Θεό.
  Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2019
  Δεν θέλω να έχετε φόβο εις την καρδιά,
  αλλά απόλυτη εμπιστοσύνη
  στα λόγια Μου θα Θεϊκά,
  ότι: ως κόρη οφθαλμού θα φυλαχθείτε,
  ΕΦ’ ΟΣΟΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΕΠΗ
  και προστασία Μου είστε.

  Και ΝΑΙ να έχετε χαρά
  γιατί εντός ολίγου
  θα φύγει η σατανική σκοτεινιά
  και ο Ήλιος της Δικαιοσύνης
  θα λάμψη ξανά.

  Θάρρος λοιπόν καλά Μου παιδιά,
  πίστη ακράδαντη εις την Θεία Πρόνοιά Μου
  που τα πάντα κυβερνά,
  θα φύγει η νύχτα και η ημέρα
  θα φέρει ευλογία και χαρά.

  Σας αγαπώ, σας ευλογώ,
  ο Τρισυπόστατος Θεός
  των πάντων ο Δημιουργός.

  Αμήν και τω Τριαδικώ Θεώ δόξα .

  7-8-2013
  Γι’ αυτό η κρίση η πολιτική ήρθε τώρα μπροστά σας.
  Για να έρθει η κρίση η πνευματική μέσα εις την καρδιά σας.

  Να αλλάξουν οι προτεραιότητες που βάζατε έως τώρα,
  ν’ αναζητήσετε το Θεό να λάβετε τα Θεία δώρα,

  που σας ήταν έως τώρα άγνωστα γιατί είχατε την ύλη,
  και χάνατε την πνευματική τροφή, την αγάπη, την πραότητα, την ειρήνη.

  Γι’ αυτό παιδάκια μου γλυκά χαίρομαι και πάλι,
  που βλέπω τον ελληνικό λαό κοντά μας να γυρνάει.
  Σας ομιλώ η Παναγιά με αγάπη και νουθεσία,
  ΈΧΕΤΕ ΤΗ ΣΚΕΠΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΥΙΟ ΜΟΥ για σας την ικεσία! Αμήν.

  24- 10-2014

  ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
  Παιδιά μου αγαπημένα πολύ σας αγαπώ,
  είστε στην αγκαλιά μου, μαζί σας και Εγώ πονώ.

  Βλέπω το πως περνάτε, το πως αγωνιάτε,
  το πως θα βγει η μέρα και αν θα έχετε να φάτε.

  Είμαι ανάμεσά σας, ακούω την καρδιά σας,
  και όταν είστε λυπημένοι, σκουπίζω τα δάκρυά σας.

  Δεν σας εγκαταλείπω, Η ΣΚΕΠΗ ΜΟΥ σας σκέπει,
  σας γίνομαι βοηθός σας, όταν, και όπως πρέπει.

  Είμαι η Παναγία και διώχνω τα θηρία,
  κάθε φορά που έρχονται και κάνουν φασαρία.

  Γι’ αυτό να με καλείτε, παιδιά μου αγαπημένα,
  και όλα τα προβλήματά σας δώστε τα σε Μένα.

  Την προσευχή σας θέλω, την πίστη την Αγία,

  και Εγώ θα σας χαρίζω, δύναμη και ευλογία! Αμήν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ.

  Τα δύσκολα πια έρχονται, Έλληνες ετοιμαστείτε, να δώσετε τη μάχη σας, όλοι μαζί ενωθείτε.
  Αφήστε τους εγωισμούς, τα μίση, τις κακίες, αυτά που σας συνόδευαν, σε’ όλες τις ηλικίες.
  Η αγάπη κι η ένωση αλλά και η προσευχή σας, θα φέρουν το αποτέλεσμα να φύγουν οι εχθροί σας.
  Έχετε τον κανόνα σας ακόμα χρεωμένο, τότε απ’ τον εμφύλιο χρόνια πολλά δοσμένο.
  Τον κουβαλάτε σαν σακί, στην πλάτη φορτωμένο, γιατί αίμα αθώο χύθηκε πολύ αδικημένο.
  Και τώρα που έφτασε ο καιρός να δείξετε ανδρεία, να δείξετε πως έχετε στη χώρα αυτή ευλογία,
  μη πέσετε στα δίχτυα τους και μέσα στην παγίδα, αυτή που στήνουν οι εχθροί να κάνετε τα ίδια.
  Γιατί να ξέρετε καλά τέκνα μου αγαπημένα, πως αγάπη αν δεν έχετε, θα χάσετε Εμένα!
  Είναι οι ώρες δύσκολες γιατί θ’ αντιληφθείτε, πως μέσα στην πατρίδα σας πρέπει ν’ αντισταθείτε.
  Να δώσετε τη μάχη σας με όπλα την αγάπη, νηστεία, μετάνοια, προσευχή, στα μάτια σας το δάκρυ.
  Θα δείτε πλέον καθαρά όλα τα σχέδιά τους, αυτά που έκρυβαν καλά στο χαρτοφύλακά τους.
  Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΑΣ, ΣΑΣ ΜΙΛΩ που πάντα σας φροντίζω, και όποιος μ’ εμπιστεύεται δώρα θα τον γεμίζω.
  Θέλω να νιώσετε καλά τα λόγια τα Θεϊκά μου, πώς ΕΓΩ διοικώ τη χώρα αυτή, γιατί είναι δικιά μου!
  Και αν έφτασε να γίνει πια η Ελλάδα ξέφραγο αμπέλι, είναι γιατί ξεφύγατε απ’ του Θεού το χέρι.
  Δεν φταίνε οι πολιτικοί για το κατάντημά σας, φταίνε οι αμαρτίες σας και η διχόνοιά σας.
  Όμως ποτέ δεν είναι αργά «ήμαρτον» για να πείτε, γιατί έτσι αν πράξετε, το θαύμα μου θα δείτε…
  Γίνετε όλοι μια γροθιά κρατήστε την Ορθοδοξία, τα ήθη και τα έθιμα, τη γλώσσα, την παιδεία.
  Γιατί δεν είναι μακριά που ο πόλεμος θα φτάσει, παγκόσμιος σιγά – σιγά θα γίνει, θα ξεσπάσει.
  Και όλοι πια οι Έλληνες στη χώρα τους θα ‘ρθούνε, έντρομοι απ’ την λαίλαπα θα τρομοκρατηθούνε.
  Παρ’ όλα τα προβλήματα που θα έχει η Ελλάδα, θα είναι η πιο ασφαλής από τα κράτη τ’ άλλα.
  Και όσο για την Κύπρο μας που τώρα υποφέρει, δεν θα αργήσει ο καιρός που ελεύθερη θα γένει.
  Πριν όμως να έρθει η λευτεριά που αναίμακτα θα γίνει, ένα μικρό επισόδειο δεν θα το αποφύγει.
  Σας είπα περιληπτικά λίγα απ’ τα γεγονότα, όμως μη μείνετε σ’ αυτά ποια δεύτερα, ποια πρώτα.
  Μείνετε στη μετάνοια, μείνετε στην αγάπη, γιατί αυτές οι αρετές έλκουν τη Θεία Χάρη.
  Ένα να ξέρετε καλά και πάντα να θυμάστε, πως θα ελευθερωθεί η Ελλάδα μας και ήσυχοι να κοιμάστε.
  Τώρα νοσεί πολύ βαριά, μα λίγο πριν πεθάνει, θα έρθει η Ανάσταση και ο κόσμος θ’ ανασάνει.
  Όπως το κάνει πάντοτε κακία δεν κρατάει, και όποιος εχθρός την πλήγωσε Εκείνη τον βοηθάει.
  Και όσο τώρα και αν υποφέρετε, και όσο και αν πληγωθείτε, όταν θα έρθει ο καιρός που θα ελευθερωθείτε,
  πρώτοι εσείς θα τρέξετε να δώσετε βοήθεια, γιατί όλοι οι άλλοι οι λαοί θα έχουν γίνει συντρίμμια.
  Έτσι σας θέλω τέκνα μου, η αγάπη να υπερέχει, δύναμη στον αγώνα σας και Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΑΣ ΘΑ ΣΑΣ ΣΚΕΠΗ!
  Εδώ θα κλείσω το γραπτό θα έρθω όμως πάλι, για να σας δώσω δύναμη, ελπίδα, Θεία Χάρη. Αμήν.

  Κυριακή, 17 Μαρτίου 2019

  Συσπειρωθείτε
  και ό ένας με τον άλλον καλώς ενημερωθείτε,
  για να μπορείτε να αμυνθείτε.
  Ποτέ σας μην φοβηθείτε,
  ποτέ μόνοι σας δεν θα είστε,
  ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΕΠΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΟΥ ΕΙΣΤΕ.
  Μείνετε ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ,
  χωρίς να επιτρέψετε καμία αλλοίωση ή νοθεία
  εις την πίστη σας την ΑΛΗΘΙΝΗ
  και μεγάλη θα είναι η δική σας αμοιβή.
  Και θα κερδήσετε την ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ
  και ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΑΓΙΟΙ
  θ’ανακηρυχθήτε εσείς από κάθε άλλη εποχή.  Λάβατε θάρρος και ανδρεία εις την ψυχή,
  από δω και στο εξής,
  μάχη θα δώσετε στήθος με στήθος με τον εχθρό εσείς.
  Η μάχη θα είναι σφοδρή
  αλλά ο στέφανος της δόξης θα καρτερεί τον κάθε νικητή.
  Μαζί σας θα είναι όλος ο Ουρανός,
  γι΄ αυτό να έχετε θάρρος εις το ψυχικό.

  Σφραγίζω το άγιο γραπτό
  και βεβαιώνω τον λόγο Μου αυτό
  το Πνεύμα το Άγιον και Ιερό,
  ο Τρισυπόστατος Θεός.

  Αμήν και τω Τρισυποστάτω Θεώ δόξα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Γερόντισσα Θεόκλητη
  Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2019
  ΠΡΟΡΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ

  ΟΥΡΑΝΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΡΗΘΕΝ
  ΜΕΓΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

  Γράψε παιδί Μου και μην ανησυχείς, Τριάς Αγία δίδω την γραφή και έχει σφραγίδα θεϊκή. Γράψε παιδί Μου το τι θα γενεί, από τώρα και στο εξής. Τεκμήριον αληθείας της Αγίας Απολυτρωτικής Σχολής, πως το Πνεύμα το Άγιον είναι ο καθοδηγητής αυτής.

  Το νερό έχει παιδί Μου στο αυλάκι μπει, το κουβάρι των εξελίξεων έως την άκρη θα ξετυλιχθεί και το κάθε πρόβλημα την λύση του θα βρει.

  Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ είναι ο συνδετικός ιστός, που θα ενώσει τον Ελληνικόν λαό, όπου γης κι αν βρίσκεται αυτός.


  Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ έχει από Εμέ ευλογία, από την πολύ παλιά του Αλεξάνδρου την εποχή, να ενώσει τους ανθρώπους ειρηνικά όλης της γης.

  Έτσι και τώρα το ίδιο θα γενεί, η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ θα ενώσει την Ελληνική Φυλή, που είχε πολλά κομμάτια γενεί, αφού πρώτα την ξυπνήσει από τον λήθαργο τον βαθύ, που την είχαν ρίξει οι εχθροί οι βρωμεροί.

  Επέτρεψα να φθάσετε στον πάτο, ν’ αδειάσει εντελώς των περισσοτέρων το πιάτο. Επέτρεψα να αποκαθηλωθεί ο μαμωνάς, που είναι το ΧΡΗΜΑ που εσύ ΕΛΛΗΝΑ θεοποίησες και προσκυνάς.

  Ήθελα να δεις πως το ΧΡΗΜΑ δεν μπορεί να σου δώσει ευτυχία και χαρά, που η ψυχή σου ζητά. Σε άφησα να το στερηθείς, γιατί ήθελα προς Εμέ τον Πατέρα Θεό να στραφείς.

  Σήκω παιδί Μου από τον καναπέ σου, άφησε στην άκρη τον φραπέ σου. Σήκωσε ψηλά το ανάστημά σου, αγωνίσου για τα όσια και ιερά σου. Μην παραδίνεσαι αμαχητί, αυτό ήθελαν, γι’ αυτό σε νάρκωσαν οι εχθροί.

  Ύψωσε τα λάβαρά σου, δεν το βλέπεις; Μπροστά πηγαίνει η Παναγιά σου. Είναι η ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ, Αυτή καθοδηγεί τον Ελληνικό Στρατό, όταν ο αγώνας είναι ιερός.

  Όταν αγωνίζεσαι για τα όσια και ιερά σου, τα πατροπαράδοτα ήθη και έθιμά σου, για τα άγια χώματά σου, για την ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ την δικιά σου, τότε ΝΑΙ, είναι ΑΡΧΗΓΟΣ και ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ σου η ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥ.

  Τι έχεις να φοβηθείς, εάν κάτω από ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΣΚΕΠΗ ΤΗΣ μπείς; Ποιος σε σένα θα αντισταθεί; Ποιος θα τα βάλει με την ΠΑΝΑΧΡΑΝΤΟ και ΑΓΝΗ, την ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΓΗΣ; Πότε παιδί Μου θα αντιληφθείς, πως μόνον ΕΜΕΝΑ ΤΟΝ ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟ ΘΕΟ μπορείς να εμπιστευθείς;

  Δεν βλέπεις πως όλοι θέλουν να σε εξαφανίσουν, τον δικό σου πνευματικό και υλικό πλούτο να αποκτήσουν; Δεν βλέπεις πως βαδίζουν βάσει σχεδίου σατανικού, προς εξαφάνιση του ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ;

  Βγάλε τα μαύρα γυαλιά, που σου φόρεσε ο βρωμερός σατανάς και δες την ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΘΑΡΑ. Βγες από την νάρκη, πέταξε το χουζούρι στην άκρη. Πάρε στα χέρια τα λάβαρα τα ιερά και αγωνίσου για τα όσιά σου και ιερά.

  Εγώ σε θέλω να είσαι αγωνιστής και τότε στο πλάϊ σου θα Είμαι ο ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΤΗΣ. Μην περιμένεις την τύχη σου μοιρολατρικά, μην λες «σφάξε με, ν’ αγιάσω πασά» .

  Πρέπει ν’ αντισταθείς, την ΓΗ ΣΟΥ και την ΠΙΣΤΗ ΣΟΥ να ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΙΣ και τότε την βοήθειά Μου οφθαλμοφανώς θα δεις και θα Με δοξολογείς.

  Στους προδότες θα αποστρέψω το πρόσωπό Μου και θα τους παραδώσω στον εχθρό Μου. Το αίμα τους ο ίδιος θα χύσει, επάνω τους όλη την κακία του θα δείξει. Θα δείτε τέρατα και σημεία, θα καθαρίσω πια αυτήν την κοινωνία, θα ξεχωρίσω τα κατσίκια από τα αρνία. Η Βουλή θα ισοπεδωθεί, έτσι κι αλλιώς επρόδωσε την υψηλή της αποστολή.

  Συνέχισε παιδί Μου την γραφή, χωρίς ανησυχία στην ψυχή, Πνεύμα Άγιον λαλεί, για να γράψει η χείρα σου η αμαρτωλή. Σε συγκλονίζουν παιδί Μου όλα αυτά, αλλά πρέπει να γίνουν γνωστά. Θέλω όλοι να πληροφορηθούνε, όσα μέλλουν να γενούνε, γιατί μόνον Εγώ ο Θεός τους λέω την ΑΛΗΘΕΙΑ, ενώ όλοι διαρκώς τους λένε ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ.

  ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΦΘΑΣΕ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, κανείς αντίδικος δεν θα μείνει, ο καθείς για τις πράξεις του έχει την ευθύνη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Είναι χειμώνας, αλλά άρχισε ο θερισμός, θα μείνει μόνον ο σίτος ο καθαρός, μιλώ ο ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΣ ΘΕΟΣ. Έρχεται ο Αρμαγεδών, ο έχων νουν νοείτω τι λαλώ ο Θεός. Λίθος επί λίθου δεν θα μείνει εις τον κόσμον αυτόν τον άπιστον, τον αμαρτωλόν. Ουέ και τρις αλοίμονο, σε όποιον βρεθεί αντιμέτωπος με Με τον Θεό, θα απωλεστεί κακείν -κακώς.

  Αλώβητα όμως θα μείνουν τα δικά Μου παιδιά, αυτά που είναι εις Εμέ πιστά, σας το βεβαιώνω για άλλη μια φορά. Σαν κόρη οφθαλμού θα διαφυλαχθούνε, αφού κάτω από την Σκέπη Μου ζούνε.

  Αποκάλυψις είναι Ουρανία, αυτά τα λόγια Μου τα θεία, που σφραγίζω η Τριάς η Αγία, με τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό, για να ενημερώσω τον Ορθόδοξό Μου λαό.

  Αμήν και δόξα εις τον Πατέρα, εις τον Υιόν και εις το Πνεύμα το Πανάγιο και Αγαθό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή