Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2020

ΜΗΝΥΜΑ ΘΕΙΑΣ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ


ΘΕΙΑ ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΤΡΑΣ
✝ ✝ ✝

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος

Σοῦ δίδω καὶ σήμερα τὸν Λόγον Μου τὸν Ἱερὸν 
γιὰ νὰ τὸν ἀπευθύνεις στὸν Δικόν Μου τὸν Λαόν. 
Λάβετε θάρρος Τέκνα Μου ἀγαπητά, 
λάβετε θάρρος ἀπὸ Ἐμᾶς τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία
 τὴν μόνη Ἀληθεῖα ἀλλὰ καὶ Μοναδικὴ Βοηθεῖα.

Δὲν ὑπάρχει ἄλλο τίποτα ποὺ νὰ μπορέσει 
νὰ σᾶς κρατήσει δυνατοὺς ἀλλὰ καὶ ξυπνητοὺς
 ἐτούτη τὴν Ἐποχὴ αὐτὴ τὴν σιχαμερὴ καὶ μιαρή. 

Κρατηθεῖτε ἀπὸ Ἐμᾶς καὶ βαδίσετε μαζί Μας 
καὶ ΜΟΝΟ μαζί Μας 
καὶ τότε θὰ ἔχετε τὴν καλὴ συμβουλή Μας 
ἀλλὰ καὶ τὴν Φώτιση 
ποὺ θὰ ἔρχεται ἀπὸ ψηλὰ 
μέσα στὴν δική σας τὴν καρδιά.

Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα τὸ Ἀγαθὸν καὶ τὸ Ἀληθινὸν 
θὰ σᾶς πληροφορεῖ γιὰ τὸ κάθε τί ποὺ πρέπει νὰ ποιήσετε
 ἀλλὰ καὶ ποὺ καὶ πὼς θὰ περπατήσετε, 
γιὰ νὰ εἶναι τὰ βήματά σας ἀπὸ Ἐμᾶς καθορισμένα
 ἀλλὰ καὶ ἀληθῆ ἀφοῦ θὰ ἔρχεται ἡ πληροφορία αὐτὴ 
ἀπὸ τὴν Τριαδικὴ Ἀρχή.

Μὴν πτοεῖστε ἀπὸ αὐτὰ ποὺ λέγονται καθημερινὰ 
καὶ εἶναι πάρα πολλά, 
ἀλλὰ αὐτὰ σκοπὸ ἔχουν νὰ σᾶς σκοτίσουν
 καὶ νὰ σᾶς παραπλανήσουν, 
νὰ μὴν ἀκολουθεῖτε τὸν δρόμο τὸν Δικό Μας τὸν Ἁγιασμένο 
ἀλλὰ νὰ σᾶς ὠθοῦν νὰ πορεύεστε στὸν δρόμο τὸν καταραμένο, αὐτὸν τοῦ πονηροῦ αὐτοῦ τοῦ μιαροῦ καὶ τοῦ ἀπατηλοῦ.

Ἔχετε ἀκράδαντη Ἐμπιστοσύνη σὲ Ἐμᾶς 
τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία καὶ μὴν φοβᾶστε τὰ θηρία, 
αὐτὰ θὰ τὰ ἐξαφανίσω καὶ ἀπὸ αὐτὰ τὴν Γῆ θὰ καθαρίσω. 

Καὶ αὐτὸ θὰ γίνει λίαν συντόμως 
ἀφοῦ Ἐγὼ Ἀποφασίζω καὶ Ὁρίζω τὸ κάθε τί
 ποὺ πρέπει νὰ γίνει ἐπὶ Γῆς
 καὶ νὰ ἐπανέλθει αὐτὴ στὴν κατάσταση τὴν καλή, 
τὴν καθαρὴ καὶ τὴν εὐωδιαστή.

Γι’ αὐτὸ θαρσεῖτε, Ἁγία Τριάδα ὁμολογεῖτε 
καὶ ἀπὸ Ἐμένα τὸν Τρισυπόστατο Θεὸ θὰ βοηθηθεῖτε, 
θὰ ὑποστηριχτεῖτε καὶ δικαίως καὶ ἀληθῶς θὰ ἀνταμειφθεῖτε. 

Καὶ ὅτι Λέγω Ἐγὼ ὁ Πανάγαθος Θεὸς 
τὸ πραγματοποιῶ ἀκριβῶς 
γιατί Ἀλήθεια καὶ Ἀκρίβεια Εἶμαι ὁ Θεός.

Μὴν παραπλανηθεῖτε ἀπὸ τὸν πονηρὸ 
καὶ ἀκολουθήσετε αὐτὰ ποὺ λέγει διαρκῶς καὶ συνεχῶς, 
δὲν εἶναι Ἀληθῆ ἀλλὰ καθ’ ὁλοκληρία ψευδῆ καὶ ἀπεχθῆ. 

Σᾶς προειδοποιῶ μὲ Ἀγάπη πολλὴ 
Ἐγὼ ὁ Πατήρ σας, ὁ Πανάγαθος Θεός σας, 
ἀκολουθεῖτε Μόνο τὰ Ρήματά Μου καὶ τὰ Διδάγματά Μου
 καὶ πετάξετε μακριὰ αὐτὰ τὰ ψευδῆ 
ποὺ μπορεῖ νὰ φαίνονται ἀληθοφανῆ, 
ὑποκρύπτουν ὅμως μεγίστη δυσωδία, 
κακίστη ἐνέργεια 
ἀλλὰ καὶ τὴν ὁλικὴ καταστροφὴ σας 
οῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς σας.

Ἔχω ἀνάψει τὶς δᾴδες τὶς Θεϊκὲς 
ποὺ εἶναι τὸ δικό Μου ΦΩΣ, 
βαδίσετε μὲ γνώμονα αὐτὲς καὶ ὄχι τὶς ἀπατηλές, 
αὐτὲς τὶς σατανικὲς ποὺ φέρνουν τὴν σκοτοδίνη
 ἀλλὰ καὶ τὸ ἀπερίγραπτο ἄσχημο καὶ κακὸ -
 κάκιστο στὸ δικό σας ψυχικό.

Ἀκολουθεῖστε λοιπὸν τὸ Δικό Μου Φῶς, τὸ Ἀληθινό, 
αὐτὸ τὸ Λαμπερὸ καὶ τὸ Θαυμαστό, 
αὐτὸ ποὺ Λάμπει συνεχῶς, 
πάντα εἶναι ἀναμμένο γιὰ νὰ φωτίζω τὸν δρόμο σας,
 τὸν δρόμο τῶν δικῶν Μου τῶν Παιδιῶν 
γιὰ νὰ μὴν παραπλανηθοῦνε ἀπὸ τὸν μιαρό, 
ἀλλὰ σὲ Ἐμένα τὸν Θεὸ νὰ στηριχτοῦνε 
καὶ σᾶς τὸ Ὁμολογῶ ὅτι ὄχι μόνο τίποτα δὲν θὰ ὑποστοῦνε,
 ἀλλὰ μὲ τὸ ΚΑΛΛΙΣΤΟΝ 
ἀπὸ Ἐμένα τὸν Τρισυπόστατο Θεὸ 
θὰ δωρηθοῦνε καὶ τὸ Ἔλεός Μου θὰ δοῦνε.

Ἀνοίξετε τὰ ὠτία σας 
γλυκὰ καὶ ἀγαπητά Μου Παιδία 
καὶ βάλετε μὲ ἀνεξίτηλα γράμματα 
αὐτὰ ποὺ εἰπώθηκαν στὸν Λόγον Μου αὐτόν,
 στὴν δική σας τὴν καρδία,
 ἀλλὰ καὶ πληροφορήσετε τὸν Λαόν Μου 
ἐκεῖ νὰ μὴν πλανηθεῖ γιατί ἔρχεται ἡ βουβοπνοή, 
αὐτὴ τοῦ πονηροῦ, ποὺ πρέπει ὁπωσδήποτε
 νὰ ἀπεμποληθεῖ, νὰ ἀποδιωχτεῖ 
καὶ στὸν Νοῦ καὶ στὴν Καρδιὰ σας οὐδαμῶς νὰ μπεῖ 
ἀλλὰ στὸν καιάδα νὰ ριχθεῖ.

Νὰ τελεῖτε ἐν ἐγρηγόρσει, 
νὰ εἶστε ξυπνητοὶ καὶ ἄγρυπνοι φρουροὶ
 τοῦ Νοῦ καὶ τῆς Ψυχῆς σας,
 σᾶς τὸ λέγει καὶ τὸ σφραγίζει ὁ Λυτρωτής σας.

5 σχόλια:

 1. Ελπίς μου ο Πατήρ
  Καταφυγη μου ο Υιός
  Σκεπή μου το Πνεύμα το Άγιο
  Τριάς Αγία δόξα σοι
  ☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Από ποιον γέροντα προέρχεται το ποίημα αυτό; Χωρίς να είμαι άπιστος για αυτά τα ποιηματάκια που κατακλύζουν το διαδικτυο και δεχόμενος ότι προέρχονται από τον Ύψιστο, με αφορμή το παρόν διερωτωμαι: α. Δεν γνωρίζει καλύτερη σύνταξη ο Θεός, ώστε να πλατειαζει και να χιλιοεπαναλαμβανεται λέγοντας σε δύο σελίδες αυτά που μπορούν να ειπωθούν σε 4 γραμμές και β. Είναι τόσο φτωχή η ικανότητα του στην ποίηση και στο λεξιλόγιο σαν μαθητή της α' λυκείου; Είναι ασέβεια η σκέψη μου;
  Κων/νος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τωρα που θα στειλει ακριδες στα χωραφια σου και κατσαριδες στα σιφωνια σου τωρα που θα σε εκδικηθει για εξι γενεες που θα αρπαξουν φωτια τα υπαρχοντα σου θα δεις αν ειναι ασεβεια η σκεψη σου!!

   Και μην γκρινιαζεις γιατι Αυτος μπορει να γραφει σαν παιδακι του δημοτικου αλλα σου εδωσε την ελευθερια να διαλεξεις η κανεις τον Αλεκο δεν σχολιαζεις και εισαι το αγαπημενο του παιδακι η σχολιαζεις και καιγεσαι στην καλαση για ενα σου σχολιο!!
   Ειλικρινα τα χερια του ειναι δεμενα εσυ και μονο εσυ αποφασιζεις!!

   Διαγραφή