Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019

ΣΟΒΑΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΔΥΝΗΡΑ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑ...


ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΣΤΕΝΑΓΜΟΣ ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΟΔΥΝΗΡΟΣ...


Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος

+++

Ἔρχεται ὁ στεναγμός, 
ἔρχεται ὁ στεναγμὸς πολὺ δυνατὸς
 ἀλλὰ καὶ πολὺ ὀδυνηρός.

 Παιδιά Μου καλὰ βάλτε το καλὰ
 μέσα εἰς τὴν ψυχή σας, 
ἂν Ἐμένα ἔχετε τὸν Λυτρωτή σας 
μὴ φοβόσαστε τίποτα, τίποτα, 
ὅπου καὶ νὰ βρεθεῖτε 
ἐσεῖς θὰ ἀπολυτρωθεῖτε, 
ἐσεῖς θὰ προστατευθεῖτε. 

Ἐγὼ τὸ ὑπογράφω αὐτὸ 
καὶ τὸ σφραγίζω ἐτοῦτο τὸ λεπτό, 
μὴν ἔχετε ἀμφιβολία καμία 
γιὰ αὐτὴ τὴν ὁμιλία, 
εἶναι τῆς Τριαδικῆς Ἀρχῆς,
 ἔρχεται κατευθείαν ἀπὸ τὸν Οὐρανὸ 
ἐδῶ μέσα στὸ ψυχικὸ αὐτοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ
 καὶ βγαίνει ἀπὸ τὸ στόμα αὐτοῦ.

Ἔχετε μεγάλη πίστη εἰς τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία, 
πίστη παιδιά Μου πίστη, 
τὸ ἔχουμε πεῖ τόσες φορές, 
πίστη, ξέρετε τί σημαίνει πίστη; 

Ἡ Πίστη εἶναι αὐτὸ ποὺ δὲν ἔχει οὔτε ἀντίλογο 
οὔτε καὶ ὑπάρχει ἀντίθεση πρὸς αὐτὸ 
– ἀντίπερα ὄχθη γι’ αὐτό.
 Εἶναι αὐτὸ τὸ ὁποῖο δὲν ἀλλάζει ποτέ. 

Ἐὰν ἔχετε αὐτὴ τὴν πίστη μέσα εἰς τὴν καρδία,
 ποὺ δὲν ἀλλάζει μὲ τίποτα καὶ ποτέ,
 τότε νὰ εἴσαστε σίγουροι 
ὅτι ἔχετε δίπλα σας τὸν Μεσσία,
 καὶ ποιὸς εἶναι ὁ Μεσσίας;

 Εἶναι μόνον ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, 
εἶναι ὁ Μέγας Θεάνθρωπος, 
Αὐτὸς ποὺ κατέβηκε εἰς τὴν γῆ 
καὶ ἔκανε τόσα καλά, ἔδωσε τόσα ἀγαθά!

Στὴν ἀρχὴ πίστεψαν ἀρκετοὶ 
ἀλλὰ μετὰ σιγὰ-σιγά, σιγὰ-σιγά,
 σιγὰ-σιγὰ λιγόστεψαν αὐτοὶ 
καὶ τὸ χειρότερο μετριάστηκε ἡ πίστη 
πρὸς τὸν Ποιητὴ καὶ τὸν Λυτρωτή. 

Αὐτὸ εἶναι τὸ χειρότερο παιδιά Μου καλά.
 Ὑπήρξανε τὰ χρόνια τὰ παλιὰ 
ποὺ ἔφυγαν ἀναχωρητές, ἔγιναν μοναχοί,
 ἔγιναν τόσα μοναστήρια 
τὰ πρῶτα χρόνια ἐκεῖνα
 καὶ μετέπειτα ἀκολούθησαν αὐτὰ 
ἀλλὰ τώρα ᾖρθε ἡ ἐποχὴ 
ποὺ ὅλα σχεδὸν ἐρημοποιοῦνται, 
ἄλλα ἄλλαξαν πορεία, ποῦ πῆγε ἡ παρρησία;!.

Δὲν ἐρημοποιοῦνται ἁπλῶς τὰ κτίρια, 
ἐρημοποιοῦνται ἀπὸ τὶς ψυχὲς 
ποὺ εἶναι λιγοστὲς πλέον αὐτὲς οἱ καθαρές, 
εἶναι λιγοστὲς οἱ καθαρές, 
καὶ αὐτὲς ποὺ πραγματικὰ 
ἔχουνε Ἐμένα μέσα εἰς τὴν καρδιά 
καὶ δὲν ἀμφιταλαντεύονται 
ἀπὸ τὴν ἄλλη τὴν μεριά. 

Εἶναι αὐτὲς ποὺ πραγματικὰ τὶς ἀγαπῶ, 
ἀκόμα μπορῶ νὰ πῶ ὅτι καὶ τὶς θαυμάζω 
γιατί ὑπάρχει τόσος πόλεμος, 
τόσος πόλεμος ἐκεῖ, ποὺ πραγματικὰ 
καὶ Ἐγὼ θαυμάζω, ὁ ἴδιος ὁ Θεός, 
πὼς μένουν καὶ παραμένουν πιστοί!

Πᾶρτε δύναμη πολλή, 
πᾶρτε δύναμη πολλὴ 
ἂν καὶ ἐλάλησα αὐτὸ πρίν, 
ἀφῆστε το αὐτὸ καὶ ἀκοῦστε τὸν Λόγο 
τὸν ἐνθαρρυντικό, ἀκοῦστε αὐτόν,
 πᾶρτε δύναμη πολλὴ 
ἀπὸ τὴν Τριαδικὴ Ἀρχὴ 
καὶ στηριχτεῖτε στὴν πορεία
 γι’ αὐτὸ δίνω στὸν καθένα μία βακτηρία. 

Ἡ βακτηρία αὐτὴ 
πραγματικὰ εἶναι πολὺ ἰσχυρή, 
καρφῶστε την σὲ κάθε σας βῆμα 
ποὺ θὰ περπατῆτε. 

Θὰ τὴν καρφώνετε στὴν γῆ
 καὶ δὲν θὰ μπορεῖ 
νὰ σᾶς ταρακουνήσει ὄχι σεισμὸς 
ἀλλὰ οὔτε καὶ ὁ ἴδιος ὁ πονηρός.

Δὲν πρόκειται 
νὰ σᾶς ταρακουνήσει οὔτε,
 οὔτε νὰ σᾶς χτυπήσει, 
ἀλώβητοι θὰ εἶστε πάντα ἐσεῖς
 ἂν ἔχετε τὴν δική Μου βακτηρία
 καὶ βαδίζετε τὰ βήματα 
σύμφωνα μὲ τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία. 

Γι’ αὐτὸ παιδιά Μου καλὰ 
ἀκολουθεῖστε αὐτὰ τὰ λόγια τὰ ἱερά, 
αὐτὰ τὰ λόγια ποὺ ἔρχονται 
κατευθείαν ἀπὸ τὸν Οὐρανὸ
 μέσα σ’ αὐτὸ τὸ ψυχικὸ 
καὶ ἐκφράζονται ὅπως εἶπα
 καὶ πρὶν ἀπὸ τὸ στόμα ἐκεῖ.

Δὲν εἶναι δικά του, 
δὲν εἶναι ἄξιος γι’ αὐτό, 
δὲν εἶναι ἄξιος γιὰ τὰ λόγια αὐτά,
 καθόλου ἄξιος αὐτός, 
ἀλλὰ ἐπειδὴ πρέπει νὰ εἰπωθοῦνε 
γι’ αὐτὸ ἐξέλεξα ὁρισμένους ἀνθρώπους 
εἰς τὴν γῆ γιὰ νὰ εἰπωθοῦνε 
καὶ νὰ ἀκουστοῦνε 
αὐτὰ τὰ λόγια τὰ ἀγαθά, 
αὐτὰ τὰ λόγια τὰ ἱερά, πρὸς τί;

 Γιὰ νὰ προστατευθοῦνε οἱ ἄνθρωποι στὴ γῆ, 
τὰ τέκνα Μου τὰ καλά, 
γιατί δὲν ὑπάρχει ἄλλος τρόπος 
γι’ αὐτό, εἶναι ὁ μοναδικός!

Ἐὰν δὲν πληροφορήσω τὸν λαό,
 τὸν λαὸ ἐκεῖ, 
τὸν κάθε ἄνθρωπο στὴν γῆ 
δὲν ὑπάρχει ἄλλος τρόπος νὰ προστατευθεῖ, 
δὲν ὑπάρχει ἄλλος τρόπος. 

Ὅσα βιβλία καὶ ἂν διαβάσει,
 ὅσα καὶ ἄλλα νὰ ἀκούσει ἀπὸ ἀνθρώπους,
 οἱ ὁποῖοι ὁμιλοῦνε σχετικὰ μὲ αὐτά,
 ποὺ ἔχω πεῖ κατὰ καιρούς. 

Ποὺ ἔχω πεῖ κυρίως ὅταν ἤμουν εἰς τὴν γῆ 
καὶ ὅσα ἔχουν πεῖ καὶ οἱ Ἀπόστολοι 
καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι καὶ οἱ λοιποί, 
ἐὰν δὲν ἀκούσει τὸν πραγματικὸ Λόγο 
ὁ ὁποῖος ἔρχεται κατευθείαν ἀπὸ τὸν Οὐρανὸ 
καὶ ἔρχεται μέσῳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 
ποὺ τὸ στέλνω Ἐγώ.
Ἐὰν δὲν ἀκούσει αὐτὸν τὸν Λόγο 
δὲν μπορεῖ νὰ στερεωθεῖ, 
δὲν μπορεῖ νὰ ἑδραιωθεῖ, 
δὲν μπορεῖ νὰ πιστέψει 
ὅτι ἔρχονται αὐτά, 
μόνον αὐτὸ θὰ τὸν πείσει 
καὶ θὰ τὸν προασπίσει, 
ἄλλως, ἄλλως θὰ καταποντιστεῖ, 
ἄλλως θὰ ἀφανιστεῖ, 
ἄλλως δὲν θὰ ὑπάρξει σῶμα ἐκεῖ.

Εἶναι λίγο σκληρὰ αὐτὰ
 τὰ λόγια ποὺ λέγονται αὐτὸ τὸ βραδινὸ
 ἀλλὰ ἔχουν εἰπωθεῖ καὶ ἄλλα, 
σὲ ἄλλα τέκνα Μου ἐκεῖ, 
ἀκόμη πιὸ σκληρὰ καὶ ἀκόμη πιὸ λυπηρά. 

Ἀλλὰ τελικά, τελικὰ σᾶς τὸ ἐγγυῶμαι
 δὲν εἶναι λυπηρά
, εἶναι λυπηρὰ στὸ νὰ τὰ ἀκοῦτε
 μὲ τὰ δικά σας τὰ αὐτιὰ 
ἀλλὰ θὰ εἶναι, θὰ εἶναι πολὺ ἀγαπητά, 
πολὺ ἐνθαρρυντικὰ καὶ πολὺ προστατευτικὰ
 γιὰ τὴν δική σας τὴν ψυχὴ 
γι’ αὐτὸ τὰ λέω καὶ αὐτὴ τὴ φορά,
 τὸ ἐπαναλαμβάνω γιὰ πολλοστὴ φορά,
ὅτι αὐτὰ τὰ λόγια θὰ σᾶς βοηθήσουν, 
θὰ σᾶς στερεώσουν, θὰ σᾶς προστατεύσουν, 
θὰ σᾶς ὁδηγήσουν 
ἐκεῖ ποὺ πρέπει νὰ σᾶς ὁδηγήσουν
 καὶ τὴν ψυχή σας νὰ ἠρεμήσουν.

Ἐκεῖ ποὺ θὰ σᾶς ὁδηγήσουν, 
τὸ Ἅγιο Πνεῦμα θὰ σᾶς ὁδηγεῖ, 
ὄχι μόνον μὲ τὰ λόγια αὐτά,
 ἀλλὰ καὶ κάθε στιγμὴ 
ἐὰν ἐνστερνιστεῖτε τὰ λόγια αὐτὰ 
μέσα εἰς τὴν δική σας τὴν ψυχή,
 ὄχι ὅμως ἐπιφανειακὰ μέσα στὴν ψυχή σας, 
ἀλλὰ καθ’ ὁλοκληρίαν μέσα στὴν ψυχή σας, 
νὰ γεμίσει ἡ ψυχὴ σας ὅπως ἔχουμε πεῖ 
ἀπὸ τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία, τὴν Τριαδικὴ Ἀρχὴ 

Καὶ τότε ὅλα μὰ ὅλα θὰ εἶναι πολὺ πιὸ εὔκολα,
 θὰ ἔλεγα πανεύκολα γιὰ νὰ περάσετε αὐτὴ 
τὴν ἐποχὴ ποὺ δὲν ὑπῆρξε 
οὔτε θὰ ὑπάρξει τόσο ὀδυνηρή.

Αὐτό, αὐτὸ μὴν σᾶς φοβίζει 
ποὺ σᾶς λέω ἐτούτη τὴν στιγμὴ 
γιατί ἔχετε τὴν βοήθεια τὴν δική Μου, 
ἐὰν θέλετε φυσικὰ νὰ τὴν ἔχετε. 

Ἐὰν θέλετε φυσικὰ 
νὰ τὴν ἔχετε θὰ τὴν ἔχετε, 
ἐὰν δὲν θέλετε δὲν θὰ τὴν ἔχετε. 

Ἐὰν τὴν ἔχετε θὰ στηριχτεῖτε,
 θὰ ἀναπαυθεῖτε 
καὶ μετὰ ἤρεμα θὰ ζεῖτε. 
Ἐὰν δὲν θέλετε νὰ τὴν ἔχετε
 τότε θὰ ἀφανιστεῖτε,
 θὰ ἐξαφανιστεῖτε
 καὶ σκόνη θὰ γενεῖτε.


Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ τῷ Θεῷ Δόξα
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου