Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019

ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΝΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ


 Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ
Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος 


Ὅλα εἶναι ἀληθινά, 
τὰ πάντα θὰ γενοῦνε 
καὶ ὅλα θὰ ἐπαληθευτοῦνε,
 ὁ Κύριος ἔχει ἕνα Λόγο,
 δὲν ἔχει δεύτερο Λόγο ὁ Κύριος, 
δὲν εἶναι σὰν καὶ ἐσᾶς τοὺς ἀνθρώπους
 τοὺς πολλοὺς ποὺ ἄλλα λέτε, 
ἄλλα ἐννοεῖτε καὶ ἄλλα ὁμιλεῖτε.


 Ὁ Κύριος ἔχει ἕναν καὶ μοναδικὸν Λόγον, 
αὐτὸν καὶ μόνον αὐτὸν καὶ ὅταν ὁμιλεῖ, 
ὁμιλεῖ τὴν ἀλήθεια 
γιατί ὁ Κύριος εἶναι ἡ ΑΛΗΘΕΙΑ

Aλλὰ δὲν τὸ ἔχετε καταλάβει ἐσεῖς 
οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖ οἱ μικροὶ 
ἂν καὶ Ἐγὼ σᾶς ἐποίησα 
γιὰ νὰ γίνετε μεγάλοι καὶ τρανοί, 
σεῖς δὲν τὸ ἔχετε καταλάβει αὐτὸ
 καὶ γίνεστε ἔτσι μιαροί, 
σκοτεινοὶ καὶ μικροί. 

Δὲν σᾶς θέλω Ἐγὼ ἔτσι, 
ἄλλη ἦταν ἡ ἐπιταγή Μου,
 ἄλλη ἡ ἐντολή Μου, 
ἄλλη ἦταν ἡ δική Μου ἐπιθυμία 
ὅταν ἐποίησα τὸ τέλειο τέκνο Μου αὐτό,
 τὸ τέλειο πλάσμα αὐτό. 

Πολὺ θλίβομαι γι’ αὐτό, 
ὑπάρχουν, ὑπάρχουν μερικοί,
 ὑπάρχουν μερικοὶ ποὺ μὲ ἀκολουθοῦνε,
 ὑπάρχουν μερικοὶ ποὺ πάντα 
προσεύχονται σὲ Ἐμένα τὸν Τριαδικὸ Θεὸ 
καὶ Ἐγὼ ἀκούω τὸ καθετί. 

Αὐτὸ ἔρχεται κατευθεῖαν ἐδῶ στὸν Οὐρανό, 
τὸ ἔχουμε ξαναπεῖ αὐτό, 
ἔρχεται σὲ χρόνο σχεδὸν μηδενικό,
 δὲν ὑπάρχει τέτοιος χρόνος 
μετρήσιμος νὰ εἶναι αὐτός, 
εἶναι σχεδὸν μηδενικός. 

Καταλαβαίνετε παιδιά Μου
 τὶ εἶναι ἡ προσευχή; 
Ἀκούω λοιπὸν αὐτὲς τὶς προσευχὲς 
αὐτῶν τῶν ψυχῶν, 
αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων ἐκεῖ εἰς τὴν γῆ
 καὶ τὶς λαμβάνω ὑπ’ ὄψιν μου πολύ. 

Ὅλες τὶς ἀκούω, 
ὅλες τὶς ἐκτιμῶ 
ἀλλὰ ἡ τελικὴ ἀπόφασή Μου 
εἶναι αὐτὴ ποὺ ἐμπεριέχει ἀγάπη πολὺ,
 εἶναι ἡ σωστὴ καὶ ἡ σοφὴ 
αὐτὴ ποὺ πρέπει νὰ γενεῖ. 

Γι’ αὐτὸ μερικὲς φορὲς 
ἐσεῖς βιάζεστε νὰ γίνει κάτι 
ἀλλὰ Ἐγὼ τὸ κρίνω διαφορετικὰ 
γιατὶ τὸ βλέπω σφαιρικὰ
 ἐνῶ ἐσεῖς τὸ βλέπετε ἡμισφαιρικά, 
μπορῶ νὰ πῶ καὶ λιγότερο ἀπὸ αὐτὸ
 ἀκόμα καὶ ἀτομικά.

 Γι’ αὐτὸ ἡ δική σας ἡ γνώμη 
ὄχι ὅτι δὲν ἐνέχει ἀλήθεια, 
ὄχι ὅτι δὲν εἶναι ἀληθινὴ 
καὶ ὅτι ἔτσι πρέπει νὰ γενεῖ 
ἀλλὰ ἡ δική Μου εἶναι ἡ σφαιρικὴ 
καὶ ἡ σφαιρικὴ σημαίνει τὰ πάντα, 
σημαίνει ὅτι λαμβάνει ὑπ’ ὄψιν τὰ πάντα,
 εἶναι τὸ τέλειο σχῆμα αὐτὸ. 

Γι’ αὐτὸ τὸ ἔχω πεῖ καὶ ἄλλες φορές,
 ὅοοολα τὰ δημιουργήματά Μου, 
ὅλα αὐτὰ τὰ πλανητικά, 
οἱ πλανῆτες καὶ τὸ σύμπαν σφαιρικὸ εἶναι. 

Πολὺ μεγάλο βάθος ἔχει αὐτό, 
σκεφτεῖτε το καὶ ἐσεῖς 
καὶ θὰ καταλάβετε τὸ βάθος τὸ ἀμέτρητο 
ἀλλὰ καὶ τὴν σημασίᾳ του 
σὲ ὅλο τὸν κόσμο αὐτό.

 Εἶναι καὶ αὐτὸ ἕνα δεῖγμα πὼς κρατεῖται
 καὶ πὼς ὑπάρχει τὸ σχῆμα αὐτὸ τὸ σφαιρικό.
 Ὅλα αὐτὰ τὰ σφαιρικὰ ποὺ κινοῦνται 
μέσα στὸ μεγάλο σφαιρικὸ
 καὶ δὲν ξεφεύγουν ἀπὸ αὐτό, 
δὲν μποροῦν νὰ ξεφύγουν ἀπὸ αὐτό 
γιατὶ ὑπάρχει δύναμις
 ποὺ τὰ συγκρατεῖ ἐντὸς αὐτοῦ.

 Γιατὶ δὲν μποροῦν νὰ ξεφύγουν,
 ἀφοῦ ὑπάρχει ἡ κατάσταση ἡ τελεία 
ποὺ ὑπάρχει στὴν παγκόσμια δημιουργία
 γιὰ νὰ τὰ συγκρατεῖ 
καὶ στὴν τελειοτάτη καὶ ἀσύληπτη λειτουργία
 νὰ τὰ ὁδηγεῖ. 

Ὅλα αὐτὰ ποὺ ἔχουν εἰπωθεῖ 
κατὰ καιροὺς ἐπαναλαμβάνω,
 ὅτι θὰ γενοῦνε, θὰ γενοῦνε 
καὶ οἱ ἄνθρωποι πολλὰ θὰ ὑποστοῦνε,
 θὰ κλάψουν παρὰ πολὺ βαθιὰ
 μέσα ἀπὸ τὴν ψυχή τους, 
θὰ ταραχτεῖ ἡ συνείδησή τους, 
θὰ κλάψουν πολύ, θὰ γονατίσουν πολύ,
 θὰ σκύψουν ἕως στὸ χῶμα 
γιὰ νὰ ζητήσουν τὸ ἔλεος τὸ δικό Μου

Καὶ δὲν Εἶμαι Ἐγὼ ὁ Τιμωρὸς 
ἀλλὰ ἔτσι πρέπει νὰ γενεῖ 
γιατὶ διαφορετικὰ δὲν πρόκειται νὰ ἔρθει αὐτὸ 
ποὺ ἔχουμε πεῖ παιδιά Μου καλὰ πολλὲς φορές, 
νὰ ἔρθει αὐτὴ ἡ ΑΛΛΑΓΗ, 
μὲ κεφαλαία τὸ γράφω αὐτό, 
ἡ ΑΛΛΑΓΗ ἡ ΚΑΛΗ ΑΛΛΑΓΗ 
ποὺ θὰ φέρει τὴν ἠρεμία, 
τὴν εὐδαιμονία, 
θὰ φέρει τὴν καλοθυμία. 

Ἐτοιμαστεῖτε, ἐτοιμαστεῖτε 
γιὰ νὰ μὴν ὑποστεῖτε 
αὐτὸ ποὺ συνέβη μὲ τὶς μωρὲς παρθένες
 ἐκεῖνο τὸν καιρό. 

Τόσα σᾶς ἔχω ὁμιλήσει, 
τόσα πολλὰ σᾶς ἔχω πεῖ, 
ἀμέτρητα εἶναι αὐτά, 
τὰ ἔχετε ἐφαρμόσει;

Ἀμφιβάλω ἐὰν ἔχετε ἀκολουθήσει 
ἐλάχιστα ἀπὸ αὐτά, 
ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ἔχω πεῖ 
καὶ εἰδικὰ μιλάω 
γιὰ τὴν προετοιμασία. 

Σᾶς τὸ ἔχω πεῖ, προετοιμαστεῖτε, 
προετοιμαστεῖτε, πρὸ ἐκπλήξεως νὰ μὴν βρεθεῖτε. 
Κάντε ἔστω μερικά, 
αὐτὰ τὰ οὐσιαστικὰ 
γιὰ νὰ ἔχετε κάποια βοήθεια
 ἔστω καὶ στὰ ὑλικά. 

Πρῶτα εἶναι τὰ πνευματικά, 
ἀλλὰ χρειάζονται καὶ κάποια ὑλικὰ 
τὸν πρῶτο τὸν καιρό, 
γι’ αὐτὸ για όλα νὰ νοιαστεῖτε
  νοιαστεῖτε, νοιαστεῖτε καὶ ἐνεργεῖστε
 γι’ αὐτὸ τάχιστα ὅσο εἶναι καιρός
, ἄλλο μὴν τὸ ἀμελεῖτε. 

Τὸ ἔχουμε πεῖ καὶ ξαναπεῖ, 
πολλὴ προσευχή, 
καθημερινὴ προσευχὴ 
ὅπως τὴν ἔχουμε πεῖ 
γιὰ νὰ ἔχει δύναμη αὐτὴ 
καὶ νὰ ἔρχεται ἐδῶ 
κατευθεῖαν στὴν Τριαδικὴ Ἀρχή. 

Δὲν εἶναι ἀστεῖα αὐτά, 
εἶναι πολὺ σοβαρά, 
αὐτὰ πρέπει νὰ γενοῦνε 
καὶ τὰ πολλὰ κακὰ γενικῶς νὰ ἀπομακρυνθοῦνε 
καὶ κοντά σας νὰ μὴν βρεθοῦνε. 

Ταραχὴ πολλή, θὰ ταραχτεῖτε, 
αὐτὸ νὰ τὸ ἔχετε κατὰ νοῦν,
 θὰ ταραχτεῖτε, θὰ ταρακουνηθεῖτε 
γι’ αὐτὸ σὲ Ἐμένα νὰ καταφεύγετε 
κάθε στιγμὴ κάθε λεπτὸ 
μὲ προσευχὴ μέσα ἀπὸ τὴν καρδία 
γιὰ νὰ ἔχετε ἠρεμία. 

Νὰ μὴν ταράζεστε, σᾶς τὸ λέω αὐτό, 
νὰ μὴν ταράζεστε ἀλλὰ Ἐμένα νὰ καλεῖτε, 
Ἐμένα νὰ καλεῖτε καὶ ἐκείνη τὴν ὥρα 
ἀλλὰ καὶ συνεχῶς 
γιὰ νὰ σᾶς ἔχω σταθεροὺς στὴν Πίστη, 
ἀκλόνητους στὴν Ὀρθοδοξία ἐ
πικαλούμενοι τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία. 

Ἡ Πίστη ἡ Ἁγία, αὐτὴ θὰ σᾶς σώσει 
ἐτοῦτο τὸν καιρό, 
δὲν ὑπάρχει ἄλλη περίπτωση 
ἐὰν δὲν ἔχετε τὴν πίστη αὐτὴ 
νὰ γίνει κάτι καλό. 

Δὲν ὑπάρχει ἄλλη περίπτωση
 ποὺ νὰ σᾶς προφυλάξει 
ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Πίστη τὴν Ἁγία
 καὶ φυσικὰ ἀπ’ τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία 
καὶ τὴν Μητέρα τὴν Παναγία. 

Ἡ γῆ ἔχει σκοτιστεῖ, 
δὲν σκοτίστηκε μόνη της, 
δὲν ἦρθε μόνο του αὐτό, 
ἦρθε ἀπὸ τὸ δημιούργημά Μου τὸ τέλειο 
καὶ τὸ ὑποτιθέμενο καλό.

 Αὐτὸ σκότισε τὴν γῆ, 
σκοτίστηκε, δὲν ξέρει τὶ νὰ κάνει αὐτή, 
ἔχασε τὰ νερά της,
 ἔχασε τὸν κυβερνήτῃ της, ἔ
χασε τὴν περπατησιά της, 
ἔχασε τὴν ροή της μία ἀπὸ δῶ 
μία ἀπὸ κεῖ, τίποτα τὸ κανονικό, 
τίποτα τὸ εὐωδιαστό, 
τίποτα δὲν εἶναι στὴν σειρά, 
ὅλα εἶναι ἀνακατεμένα, 
δὲν ὑπάρχει τίποτα ε
ἰς τὴν σειρὰ τὴν καλὴ 
τὴν ὁποία κανόνισα Ἐγὼ
 ὁ Τριαδικὸς Θεός. 

Ἐγὼ ἔδωσα αὐτὴ 
τὴ σειρὰ τὴν κανονική.
Ἄνοιξῃ, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμῶνας
 καὶ τανάπαλι αὐτό,
 κάθε χρόνο αὐτό, ποῦ ὑπάρχει αὐτό;

 Γιὰ ἀναζητῆστε το καλά Μου παιδιά,
 θὰ τὸ βρεῖτε αὐτό; 
Τίποτα ἀπὸ ὅλα αὐτά, 
στὸ χειμῶνα καλοκαίρι 
στὸ καλοκαίρι χειμῶνας, 
ἄνοιξῃ δὲν ὑπάρχει, 
φθινόπωρο οὐδαμῶς.

 Δὲν τὰ θέλω Ἐγὼ αὐτὰ
 ὁ ἴδιος ὁ Θεός, 
καταστράφηκαν,
 καταστρέψατε τὸ δημιούργημά Μου. 

Μόνο μὲ μετάνοια τρομερή, 
μόνο μὲ μετάνοια τρομερὴ 
καὶ ἀληθινὴ θὰ ἐπιστρέψει στὴν κανονικὴ ροὴ 
τὴν ὁποία χορήγησα Ἐγώ ἀπὸ τὸν πρῶτο τὸν καιρό. 

Προσέξτε το αὐτό, 
τὸ λέγω αὐστηρὰ γι’ αὐτὸ 
μετάνοια καθημερινὴ
 καὶ ὅλα τὰ λοιπὰ καὶ ὅλα τὰ Μυστήριά Μου 
ὅπως τὰ ἔχουμε εἰπεῖ καὶ εἰπεῖ 
καὶ εἰπεῖ καὶ πάλι τὰ ξαναλέμε 
ἐτοῦτο τὸ βραδινὸ 
μήπως μποῦνε στῶν ἀνθρώπων τὸ ψυχικό. 

Πρέπει ὅλα νὰ ἐπανορθωθοῦνε
 καὶ στὴν τάξῃ τὴν καλὴ νὰ μποῦνε,
 διαφορετικὰ θὰ ἀφανιστοῦνε, 
διαφορετικὰ θὰ καταστραφοῦνε.

Γι’ αὐτὸ προσέξτε ὁ καθεὶς
 τὶ ποιεῖ στὴν γῆ, 
τὶ ἔχει μέσα εἰς τὴν ψυχή, 
τὶ πράττει καθημερινά,
 ἂς τὸ σκεφτεῖ αὐτὸ κ
αὶ ἂς τὸ σκέφτεται κάθε στιγμὴ κάθε λεπτό. 

Πράττω τὸ καλό; ποιῶ τὸ καλό;
 αὐτὸ εἶναι σύμφωνο μὲ τὴν ἐντολὴ τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ;
 τότε ἔχει καλῶς, 
διαφορετικὰ ἐὰν δὲν ποιοῦμε 
αὐτὸ ἔχει κακῶς 
καὶ πρέπει ἀμέσως, ἀμέσως, τάχιστα νὰ ἀλλαγεῖ
 καὶ εἰς τὴν φορὰν καὶ εἰς τὴν θέσιν 
καὶ εἰς τὴν λειτουργίαν τὴν σωστὴ νὰ μπεῖ, 
διαφορετικὰ δὲν θὰ εἶναι καλὰ τὰ πράγματα ἐκεῖ. 

Γι’ αὐτὸ καὶ θὰ γίνουν ὅλα αὐτά, 
ὅσα ἔχουν πεῖ ὅλοι αὐτοὶ 
οἱ Ἅγιοι καὶ Δίκαιοι ἄνθρωποι εἰς τὴν γῆ. 
Προσέξτε τα λοιπὸν καὶ ἐσεῖς, 
τουλάχιστον κάντε τα αὐτὰ πρακτική,
 κάντε τα καθημερινὴ πρακτικὴ 
αὐτὰ ποὺ εἰπώθηκαν αὐτὸ τὸ βραδινὸ
 καὶ μεταλαμπαδεύσατέ τα σὲ κάθε τέκνο
 ἐκεῖ γύρω σας καλὸ 
ἀλλὰ ὄχι καὶ τόσο καλό. 

Τὸ λέμε μία φορά, 
τὸ λέμε δύο φορές, 
τρίτη δὲν θὰ τὸ ποῦμε, 
τρίτη δὲν θὰ τὸ ποῦμε,
 ἐκεῖ σταματοῦμε.

Αὐτὰ εἶχα νὰ πῶ καὶ ἐτούτη τὴ φορὰ 
καὶ βάλτε τα αὐτὰ βαθιὰ εἰς τὴν ψυχή σας 
ὅπως τὸ λέω κάθε φορά, 
πορευθεῖτε μὲ αὐτὰ μαζί σας,
 κάντε τα πράξῃ αὐτὰ καὶ τότε
 θὰ δεῖτε τὸ καλό, 

Τὸ καλό θὰ τὸ δεῖτε μὴν ἀμφιβάλετε, 
αὐτὸ σᾶς τὸ ὁμολογῶ 
Ἐγὼ ὁ ἴδιος ὁ Τριαδικὸς Θεὸς 
ὅτι θὰ γενεῖ αὐτό,
 μὴν ἔχετε καμία ἀμφιβολία 
μέσα εἰς τὴν καρδία, 
νὰ ἔχετε ἀπόλυτη ἠρεμία, 
ἀσφάλεια καὶ σιγουριὰ 
ἀπὸ τὴν Ἁγία Τριάδα τὴν γλυκιά.

Σφραγίζω τὸ Λόγο αὐτό, 
αὐτὸς νὰ μοιραστεῖ, νὰ διασκορπιστεῖ, 
ἡ κάθε μία ψυχὴ νὰ πληροφορηθεῖ. 

Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ τῷ Θεῷ Δόξα Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου