Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020

ΟΛΟΙ ΟΙ ΝΕΟΤΑΞΙΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΝΑΖΙ


ΟΙ ΝΑΖΙ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩΓράφει ἡ Ἰσμήνη Μαρτίνη 

Σὲ ἕναν πόλεμο εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητο νὰ γνωρίζῃς ποιός εἶναι ὁ ἐχθρός σου.

Ἐδῶ καὶ χρόνια ἡ ἀνθρωπότητα βάλλεται ὀργανωμένα ἀπὸ “ἀοράτους, σκοτεινοὺς” ἐχθρούς, οἱ ὁποῖοι κρύβονται ἐπιμελῶς καὶ δολίως πίσω ἀπὸ “φωτεινά” χαμόγελα καὶ πίσω ἀπὸ διεθνεῖς ὀργανισμοὺς καὶ θεσμοὺς, ποὺ ἔχουν ἐνδυθῇ τὸν μανδύα τῆς “φιλανθρωπίας” καὶ τῆς “προστασίας” τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ περιβάλλοντός του, ἐνῷ ἀπὸ τὴν ἄλλη οἱ ἴδιοι δημιουργοῦν μηχανισμούς, οἱ ὁποῖοι ἐνσωματώνουν στὸ σύστημά τους τὸ “ἀπάνθρωπο”, τὸ ἀνήθικο καὶ ἀκόμη καὶ τὴν ὠμή βία, γιὰ νὰ συντρίψουν τὸ ἄτομο ὡς φυσικὴ καὶ ὡς νοητικὴ ὀντότητα.


Οἱ ἐχθροὶ αὐτοὶ ἔχουν ὄνομα, ἔχουν θρησκεία, ἔχουν ἰδεολογία καὶ ὅραμα, καὶ ἔχουν ἀποκτήσει μὲ δόλο τεράστια οἰκονομικὴ δύναμι μέσα ἀπὸ προγράμματα καὶ σχέδια, τὰ ὁποῖα νομιμοποίησαν αὐθαιρέτως, ἐρήμην καὶ εἰς βάρος τῆς ἀνθρωπότητος, ἐπιδιώκοντας πλέον μὲ γοργοὺς ρυθμοὺς τὴν πλήρη παράδοση καὶ καθυπόταξή της.

Οἱ διεργασίες αὐτὲς δὲν εἶναι πρόσφατες, δὲν συνδέονται μὲ τὸν παράγοντα τῆς τυχαιότητος καὶ τοῦ αἰφνιδίου, ἀλλὰ οἱ ρίζες τους ἀνάγονται στὸν προηγούμενο αἰῶνα, καὶ συνδέονται μὲ τὴν ἰδεολογία τοῦ κολεκτιβισμοῦ, ὅπως αὐτὸς ἐκδηλώθηκε μέσα ἀπὸ τὸ προπαγανδιστικὸ ἀντιθετικὸ δίπολο ἀριστερᾶς/δεξιᾶς, καὶ μέσα ἀπὸ τὰ κυρίαρχα ἰδεολογήματα ἢ ἐκφάνσεις του: τὸν κομμουνισμό, τὸν σοσιαλισμό, τὸν φασισμὸ καὶ τὸν ναζισμό.

Ὄψεις τοῦ ἴδιου συστήματος ἐξουσίας, τὸ ὁποῖο διαδέχθηκε τὶς κοινωνίες τῶν ἀστῶν, ὁ κολεκτιβισμός, ἀφοῦ ὁλοκλήρωσε τὸν πρῶτο κύκλο αἵματος μὲ τὰ ἑκατομμύρια νεκρῶν τῶν πολέμων καὶ τῶν αὐταρχικῶν καθεστώτων τοῦ προηγουμένου αἰῶνος, μετέθεσε τὴν πλήρη ἐνοχὴ στὰ πρόσωπα, ὅπως ὁ Χίτλερ καὶ ὁ Στάλιν, ἀπενοχοποιῶντας στὸ σύνολό του τὸν ἑαυτό του, ποὺ τὰ ἐξέθρεψε καὶ τὰ στήριξε.

Οἱ ἀξιωματοῦχοι τοῦ Ναζισμοῦ κατέφυγαν, ὅπως εἶναι γνωστό, κυρίως στὴν Νότια Ἀμερική, ἀλλὰ ἕνας σημαντικὸς ἀριθμός στρατιωτικῶν καὶ ἐπιστημόνων κατέφυγε στὶς ΗΠΑ καὶ ἐντάχθηκε, εἴτε στὸ στρατιωτικὸ σῶμα, εἴτε στὴν ἐπιστημονικὴ κοινότητα, μεταφέροντας μαζί του τὴν τεχνογνωσία στὸν τομέα τῆς ἀτομικῆς ἐνεργείας, τῆς διαστημικῆς τεχνολογίας, τῆς ἀνθρώπινης μηχανικῆς καὶ βιοτεχνολογίας, τῶν βιοχημικῶν/βιολογικῶν ὅπλων, καθὼς καὶ τὶς γνώσεις καὶ τὰ συμπεράσματα ποὺ ἐξήχθησαν ἀπὸ τὰ πειράματα ποὺ διενεργήθησαν στὰ στρατόπεδα αἰχμαλώτων, μὲ ἀντικείμενο τὸ ἀνθρώπινο σῶμα.

Ἡ ἐπιχείρισις μεταφορᾶς τῶν ναζιστῶν ἐπιστημόνων στὶς ΗΠΑ ἔλαβε τὴν κωδικὴ ὀνομασία Paperclip Operation, ὀργανώθηκε ἀπὸ τὸ Γραφεῖο Στρατηγικῶν Ὑπηρεσιῶν (Office of Strategic Services (OSS)) καὶ ἐκτελέστηκε ἀπὸ τὴν Κοινὴ Ὑπηρεσία Στόχων καὶ Πληροφοριῶν ( Joint Intelligence Objectives Agency, JIOA). 

Tὸ παρελθὸν τῶν προσώπων αὐτῶν συγκαλύφθηκε πίσω ἀπὸ τὸν τίτλο τοῦ στρατιωτικοῦ Ἀξιωματούχου, καθὼς τουλάχιστον δημοσίως, ὁ Τρούμαν εἶχε ἐκδηλώσει τὴν διαφωνία του γιὰ τὸ πρόγραμμα αὐτό.

Μία ὁμάδα ἐπιστημόνων μὲ ἐξειδίκευσι στὴν τεχνολογία τῶν πυραύλων, συμπεριλαμβανομένων τῶν Wernher von Braun, Ludwig Roth καὶ Arthur Rudolph, μεταφέρθηκε στὸ Fort Bliss τοῦ Τέξας. 

Προερχόμενοι ἀπὸ τὴν μονάδα τοῦ Peenemünde τῆς Γερμανίας, στὴν ὁποία ἐργάστηκαν ἐπάνω στὰ σχέδια τοῦ πυραύλου V-2, ἀνέπτυξαν στὶς ΗΠΑ τοὺς σχεδιασμοὺς τῶν πυραύλων Explorer 1 Space rocket καὶ Saturn (rocket) στὴν NASA καὶ συμμετεῖχαν στὴν διαστημικὴ ἀποστολὴ στὴν Σελήνη, APOLLO 11.

Στὸ πλαίσιο αὐτοῦ τοῦ προγράμματος γεννήθηκε καὶ ἡ ἐπιχείρισις μὲ τὴν κωδικὴ ὀνομασία Bluebird Operation, ἡ ὁποία στὴν συνέχεια μετονομάστηκε σὲ MK ULTRA(Mind Control Ultra/CIA mind control program). 

Τὸ ἔργο ὀργανώθηκε ἀπὸ τὸ Γραφεῖο Ἐπιστημονικῆς Νοημοσύνης τῆς CIA (Office of Scientific Intelligence) σὲ συνεργασία μὲ τὰ ἐργαστήρια βιολογικοῦ πολέμου τῶν ΗΠΑ, μὲ ἀντικείμενο τὸν πειραματισμὸ στὴν δυνατότητα ἐλέγχου τοῦ ἀνθρωπίνου νοὸς, μέσα ἀπὸ τὴν χρῆσι φαρμακευτικῶν, ναρκωτικῶν (εἰδικὰ τοῦ LSD) ἢ ἄλλων χημικῶν οὐσιῶν, τὴν ἐφαρμογὴ ἠλεκτροσόκ καὶ ὑπνώσεως, μέσα ἀπὸ τὴν αἰσθητηριακὴ στέρησι, τὴν ἀπομόνωσι, τὴν σεξουαλικὴ κακοποίησι καὶ ἄλλες μορφὲς ἀσκήσεως βίας. 

Τὰ πειράματα μὲ τὴν χρῆσι ναρκωτικῶν οὐσιῶν ὑποστηρίχθηκαν ἀπὸ τὰ προγράμματα Project Bluebird καὶ Project Artichoke.
Τὸ 1964 τὸ πρόγραμμα MKULTRA μετονομάστηκε σὲ MKSEARCH, κι αὐτὸ μὲ τὴν σειρά του διαιρέθηκε σὲ δύο τμήματα: τὸ MKOFTEN καὶ τὸ CHICKWIT.

Τὸ πρῶτο ἀσχολήθηκε μὲ τὴν συμπεριφορὰ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ζώων ὑπὸ τὴν ἐπήρεια τῶν τοξικῶν παραγόντων τῶν ναρκωτικῶν οὐσιῶν, ἐνῷ τὸ δεύτερο ἀσχολήθηκε μὲ τὰ ναρκωτικὰ στὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀσία καὶ τὴν λῆψι δειγμάτων.

Μέρος τῶν πειραμάτων αὐτῶν ἀπετέλεσε καὶ ἡ ὀνομαζομένη “πλύσις” ἐγκεφάλου, γνωστὴ καὶ ὡς ἔλεγχος τοῦ νοός, καταναγκαστικὴ πειθώ, ἔλεγχος καὶ μεταρρύθμισις τῆς σκέψεως καὶ ἐπανεκπαίδευσις, μία μέθοδος ἡ ὁποία βασίστηκε στὸν ἔλεγχο τοῦ νοὸς μὲ ψυχολογικὲς τεχνικές καὶ ψυχεδελικὰ ναρκωτικά (LSD καὶ Mescaline), ὅπως αὐτὰ χρησιμοποιήθηκαν στὰ ναζιστικὰ πειράματα.

Βεβαίως ὁ Ναζισμὸς δὲν ἐπιβίωσε μόνο στὶς ΗΠΑ, ἀλλὰ συνέχισε τὴν δρᾶσι του τόσο στὴν Εὐρώπη, ὅσο καὶ σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο.
Ἡ Ἐὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις θεμελιώθηκε στὸ ἰδεολογικὸ ὅραμα τοῦ Richard Nikolaus Eijiro, Count of Coudenhove-Kalergi, καὶ ἑδραιώθηκε μέσα ἀπὸ τὸ σχέδιο τοῦ Χέρμαν Γκέρινγκ καὶ τῶν συνεργατῶν του στὸ Βερολίνο τὸ 1942, μὲ τὴν ὀνομασία: EuropaischeWirtschaftsgemeinschaft, ἢ Europian Economic Community, ὅταν οἱ Γερμανοί ἀντιλήφθηκαν ὅτι θὰ χάσουν τὸν δεύτερο παγκόσμιο Πόλεμο καὶ ἀναζήτησαν ἕναν ἄλλον τρόπο κυριαρχίας τῆς Εὐρώπης (ἀρχικῶς τουλάχιστον).

Στὰ πρότυπα τῶν ναζιστικῶν σχεδιασμῶν κυριαρχίας θεμελιώθηκαν καὶ οἱ μεγάλοι διεθνεῖς ὀργανισμοὶ (ὁ ΟΗΕ καὶ τὸ στρατιωτικό του σκέλος τὸ ΝΑΤΟ, ἡ Λέσχη Μπίλντερμπεργκ, ὁ Π.Ο.Υ. κλπ), οἱ ὁποῖοι πλέον ἐκδηλώνουν ἀπροκάλυπτα τὶς ναζιστικές/φασιστικές τους πρακτικὲς, μέσα ἀπὸ τὶς πολεμικές καὶ νοοπολιτικές τους ἐπιχειρήσεις, τοὺς σχεδιασμοὺς οἰκονομικοῦ στραγγαλισμοῦ τῶν κοινωνιῶν, τὶς ἐκβιαστικὲς προσταγὲς ἐξαναγκαστικῆς ὑπακοῆς, τὸν ἔλεγχο τοῦ ἀνθρωπίνου νοὸς καὶ τῆς ἀνθρωπίνης συμπεριφορᾶς, καὶ τὴν ἀπαίτησι τῆς πλήρους ὑποδουλώσεως τοῦ ἀνθρωπίνου ὄντος στοὺς σχεδιασμοὺς καὶ τὶς ἐπιδιώξεις τους.

Δὲν εἶναι καθόλου τυχαῖο τὸ γεγονὸς ὅτι τῶν ὀργανισμῶν αὐτῶν ἡγήθηκαν προσωπικότητες ὅπως ὁ Πρίγκιπας Βερνάρδος τοῦ Λίπε-Μπίστερφελντ (στὴν ΛέσχηΜπίλντενμπεργκ ἀπὸ τὸ 1954 ἕως τὸ 1975), μέλος τῶν “ Reiter-SS” τοῦ Ναζιστικοῦ Κόμματος καὶ τῶν Ἐθνικοσοσιαλιστικῶν Σωμάτων Μοτοσικλετιστῶν. ὁ ἀρχηγὸς τῆς CIA Ἄλεν Ντάλες, ὀργανωτὴς μυστικῶν στρατῶν φασιστῶν τρομοκρατῶν, πρώην ναζί, στὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀσία ὑπὸ τὸν συντονισμὸ τοῦ ΝΑΤΟ, ἀλλὰ καὶ προσωπικότητες τῆς ἄλλης ὄψεως τοῦ ἰδίου φασιστικοῦ ἰδεολογήματος (κομμουνισμοῦ/σοσιαλισμοῦ), ὅπως ὁ Ἄλτζερ Χέϊς (ὑπηρεσιακὸς Γενικὸς Γραμματέας τοῦ ΟΗΕ), καὶ ὁ Τρίγκβε Λί (Γενικὸς Γραμματέας τοῦ ΟΗΕ), ὑψηλόβαθμο στέλεχος τοῦ Σοσιαλδημοκρατικοῦ Κόμματος τῆς Νορβηγίας (παρακλάδι τῆς Τρίτης Κομμουνιστικῆς Διεθνοῦς).
Ἰσμήνη Μαρτίνη 
28/09/2020


ΠΗΓΗ2 σχόλια:

  1. ΚΙ ΟΜΩΣ Ο ΑΔΟΛΦΟΣ ΗΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΤΑ ΕΒΑΛΕ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΕΝΝΟΩ ΤΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙΑ ΤΟΥΣ) ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΑΝΕ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΥΚΑΙΡΙΑ (ΤΑΙΝΙΕΣ, ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ ΚΤΛΠ.) ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΚΑΙ ΥΠΟΨΙΑΣΤΟΥΜΕ ΚΑΤΙ. ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΛΟΙ ΠΑΙΣΑΜΕ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΑΙΜΟΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΣΥΝΕΧΩΣ. ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΑ ΝΑ ΛΕΓΕΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΟ, ΣΤΑΛΙΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή