Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020

ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΜΕ ΟΣΑ ΟΡΚΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ


Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΕΠΙΟΡΚΟΥΣ!Γράφει η Anna Art

ΟΙ ΟΡΚΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ:

ΟΡΚΙΣΤΗΚΑΤΕ Η ΟΧΙ;
ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ, ΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΟΡΚΟ ΣΑΣ;

ΕΙΣΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ;

ΥΠΗΡΕΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΛΑΟ, Η ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ  ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ;

ΚΑΙ ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΚΛΕΙΣΤΕ ΜΕ ΚΙΟΛΑΣ!
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΧΑ ΝΑ ΠΩ ,ΤΟ ΕΙΠΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΕΩ!

ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΩ ΜΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥΣ ΟΡΚΟΥΣ ΣΑΣ!!

Ο όρκος του Αστυνομικού

«Ορκίζομαι να φυλάττω πίστη στην πατρίδα,
υπακοή στο Σύνταγμα και τους Νόμους του Κράτους.
Να υπερασπίζω με πίστη και αφοσίωση μέχρι της τελευταίας ρανίδας του αίματός μου τις σημαίες. Να υπακούω στους ανωτέρους μου και να εκτελώ πρόθυμα τις διαταγές τους.
Να εκπληρώ ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου και να διάγω γενικά ως πιστός και φιλότιμος Αστυνομικός.»

Ο όρκος των Γιατρών:Ο Όρκος του Ιπποκράτη (Αρχαίο Κείμενο)

‘Ομνυμι Απόλλωνα ιητρόν και Ασκληπιόν και Υγείαν και Πανάκειαν και θεούς πάντας τε και πάσας, ίστορας ποιεύμενος, επιτελέα ποιήσειν κατά δύναμιν και κρίσιν εμήν όρκον τόνδε καί συγγραφήν τήνδε· ηγήσεσθαι μεν τον διδάξαντά με την τέχνην ταύτην ίσα γενέτησιν εμοίς, και βίου κοινώσεσθαι, και χρεών χρηΐζοντι μετάδοσιν ποιήσεσθαι, και γένος το έξ αυτού αδελφοίς ίσον επικρινείν άρρεσι, καί διδάξειν την τέχνην ταύτην, ήν χρηΐζωσι μανθάνειν, άνευ μισθού καί συγγραφής, παραγγελίης τε καί ακροήσιος και της λοίπης απάσης μαθήσιος μετάδοσιν ποιήσεσθαι υιοίς τε εμοίς και τοις του εμέ διδάξαντος, και μαθητήσι συγγεγραμμένοις τε καί ώρκισμένοις νόμω ιητρικώ, άλλω δέ ουδενί. διαιτήμασί τε χρήσομαι επ’ ώφελείη καμνόντων κατά δύναμιν και κρίσιν εμήν, επί δηλήσει δε και αδικίη είρξειν. ου δώσω δε ουδέ φάρμακον ουδενί αιτηθείς θανάσιμον, ουδέ υφηγήσομαι συμβουλίην τοιήνδε· ομοίως δε ουδέ γυναικί πεσσόν φθόριον δώσω αγνώς δε και οσίως διατηρήσω βίον τον εμόν και τέχνην την εμήν. ου τεμέω δε ουδέ μην λιθιώντας, εκχωρήσω δε εργάτησιν ανδράσι πρήξιος τήσδε. ες οικίας δε οκόσας αν εσίω, εσελεύσομαι επ’ ωφελείη καμνόντων, εκτός εών πάσης αδικίης εκουσίης και φθορίης, της τε άλλης και αφροδισίων έργων επί τε γυναικείων σωμάτων και ανδρώων, ελευθέρων τε και δούλων. α δ’ αν εν θεραπείη ή ακούσω, ή καί άνευ θεραπείης κατά βίον ανθρώπων, α μη χρή ποτε εκλαλείσθαι έξω, σιγήσομαι, άρρητα ηγεύμενος είναι τα τοιαύτα. όρκον μεν ουν μοι τόνδε επιτελέα ποιέοντι, και μη συγχέοντι, είη επαύρασθαι και βίου και τέχνης δοξαζομένω παρά πάσιν ανθρώποις ες τον αιεί χρόνον- παραβαίνοντι δε και επιορκέοντι, ταναντία τούτων

Ο Όρκος του Ιπποκράτη 
(Απόδοση στη Νεοελληνική)

Ορκίζομαι στον θεό Απόλλωνα τον ιατρό και στον θεό Ασκληπιό και στην Υγεία και στην Πανάκεια και επικαλούμενος τη μαρτυρία όλων τών θεών και τών θεαινών ότι θα εκτελέσω κατά τη δύναμη και την κρίση μου τον όρκο αυτόν και τη συμφωνία αυτή. 

Να θεωρώ τον διδάσκαλό μου της ιατρικής τέχνης ίσο με τους γονείς μου και κοινωνό του βίου μου. 

Και όταν χρειάζεται χρήματα να μοιράζομαι μαζί του τα δικά μου. Να θεωρώ την οικογένειά του αδέλφια μου και να τούς διδάσκω αυτή την τέχνη αν θέλουν να τή μάθουν, χωρίς δίδακτρα ή άλλη συμφωνία.

 Να μεταδίδω τους κανόνες ηθικής, την προφορική διδασκαλία και όλες τις άλλες ιατρικές γνώσεις στους γιους μου, στους γιους τού δασκάλου μου και στους εγγεγραμμένους μαθητές που πήραν τον ιατρικό όρκο, αλλά σε κανέναν άλλο. 

Θα χρησιμοποιώ τη θεραπεία για να βοηθήσω τους ασθενείς κατά τη δύναμη και την κρίση μου, αλλά ποτέ για να βλάψω ή να αδικήσω. 

Ούτε θα δίνω θανατηφόρο φάρμακο σε κάποιον που θα μού τό ζητήσει, ούτε θα τού κάνω μια τέτοια υπόδειξη. 

Παρομοίως, δεν θα εμπιστευθώ σε έγκυο γυναίκα μέσο που προκαλεί έκτρωση. 

Θα διατηρώ αγνή και άσπιλη και τη ζωή και την τέχνη μου. Δεν θα χρησιμοποιώ νυστέρι ούτε σε αυτούς που πάσχουν από λιθίαση, αλλά θα παραχωρώ την εργασία αυτή στους ειδικούς της τέχνης. 

Σε όσα σπίτια πηγαίνω, θα μπαίνω για να βοηθήσω τους ασθενείς και θα απέχω από οποιαδήποτε εσκεμμένη βλάβη και φθορά, και ιδίως από γενετήσιες πράξεις με άνδρες και γυναίκες, ελεύθερους και δούλους. 

Και όσα τυχόν βλέπω ή ακούω κατά τη διάρκεια τής θεραπείας ή και πέρα από τις επαγγελματικές μου ασχολίες στην καθημερινή μου ζωή, αυτά που δεν πρέπει να μαθευθοτιν παραέξω δεν θα τά κοινοποιώ, θεωρώντας τα θέματα αυτά μυστικά. 

Αν τηρώ τον όρκο αυτό και δεν τόν παραβώ, ας χαίρω πάντοτε υπολήψεως ανάμεσα στους ανθρώπους για τη ζωή και για την τέχνη μου. Αν όμως τόν παραβώ και επιορκήσω, ας πάθω τα αντίθετα.

Ο όρκος των Δικαστών.

Εν Ονόματι της Αγιοτάτης και Αδιαιρέτου Τριάδος,
Ορκίζομαι να δικάζω κατά τους νόμους της Ελληνικής πολιτείας, και δια καμμίαν περίστασιν να μη παρεκτραπώ εις τας αποφάσεις μου από αυτούς.

Να μην προδίδω τα συμφέροντα της κοινωνίας, ούτε τα συμφέροντα των δικαζομένων

Να μην δέχομαι καμμίαν παράκκλησιν ή πληροφορίαν εκτός του Δικαστηρίου περί της δικαζόμενης υποθέσεως. Να μην καταδεχθώ ποτέ να λάβω από κανένα, και δια καμμίαν πρόφασιν, αμέσως ή εμμέσως, το παραμικρόν δώρον.

Να μην επηρεάζομαι ούτε από έχθραν, ούτε από κακίαν, ούτε από φόβον, ούτε από συμπάθειαν, αλλά να δίδω την ψήφον μου με την αφιλοπροσωπίαν και σταθερότητα, αι οποίαι ανήκουν εις άνθρωπον δίκαιον και ελεύθερον»΄

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

«Ορκίζομαι να φυλάττω πίστην εις την Πατρίδα, υπακοήν εις το Σύνταγμα και τους νόμους του Κράτους και να εκπληρώ τιμίως και ευσυνειδήτως τα καθήκοντά μου».

Ο όρκος των Εκπαιδευτικών:

Ως δάσκαλος και παιδαγωγός αυτοδεσμεύομαι για κάθε παιδί:

Να προσέχω την ιδιαιτερότητά του και να την υπερασπίζομαι.

Να εγγυώμαι τη σωματική και ψυχική του ακεραιότητα.

Να προσέχω τις συναισθηματικές του εξαρτήσεις και να το ακούω προσεκτικά.

Να αναζητώ τη σύμφωνη γνώμη του για ό,τι κάνω για λογαριασμό του.

Να ερμηνεύω την εξέλιξή του και να του δίνω την δυνατότητα να την αποδεχθεί.

Να ενεργοποιήσω τις καταβολές του.

Να το προστατέψω και να του συμπαρασταθώ να ξεπεράσει το φόβο, την ενοχή, την κακία, το ψέμα, την αμφιβολία, τη δυσπιστία….

Να μην του δαμάσω την θέλησή του.

Να του διδάξω την ώριμη χρήση της λογικής και την τέχνη της συνεννόησης και της κατανόησης.

Να του δώσω την ευκαιρία να αποκτήσει εμπειρίες από τον κόσμο της πραγματικότητας χωρίς να το υποτάξω σε αυτήν.

Να του δώσω ένα όραμα για έναν καλύτερο κόσμο και την πεποίθηση ότι το όραμα είναι υλοποιήσιμο.
Αυτοδεσμεύομαι επίσης

Να δείχνω με το παράδειγμά μου, πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες και οι αμφισβητήσεις και πώς να αξιοποιήσει τα χαρίσματά του.

Να φροντίζω με τις δυνάμεις μου ώστε η ερχόμενη γενιά να βρει έναν κόσμο στον οποίο αξίζει να ζει.

Να αιτιολογώ δημόσια τις πεποιθήσεις μου και τις πράξεις μου και να εκτίθεμαι σε κριτική.

Να αντιστέκομαι στην πίεση της κοινής γνώμης, στα συντεχνιακά συμφέροντα και τις υπηρεσιακές εντολές όταν δυσχεραίνουν τις παραπάνω προθέσεις μου.

Επιβεβαιώνω τις παραπάνω δεσμεύσεις μου και είμαι πρόθυμος να κριθώ με βάση τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στον παρόντα όρκο.
1 σχόλιο:

  1. Ωραία όλα αυτά με τους όρκους που καταπατούνται..Το αποτέλεσμα πιο είναι??? Τα ίδια Παντελάκη μου τα ίδια Παντελή μου.Δεν υπάρχει πουθενά κάποια αντίδραση,...

    ΑπάντησηΔιαγραφή