Δευτέρα 1 Ιανουαρίου 2018

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2018Ο ΧΑΡΙΤΙ ΘΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Κ Ο Σ Μ Α Σ

Πρός τούς Παν/τους Ἱεροκήρυκας, Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς,
Ὁσιωτάτους Μοναχούς καί Μοναχάς καί τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοί πατέρες καί ἀδελφοί,

Ἡ χαρά μας σήμερα γιά τό νέο ἔτος πού ἀνέτειλε εἶναι φανερή καί δικαιολογημένη. Κανείς δέν μπορεῖ νά τήν ἀρνηθῆ. Κάθε νέο ἔτος δημιουργεῖ εὐχάριστη διάθεσι καί ἱκανοποίησι, τήν ὁποία μέ ποικίλους τρόπους ἐκδηλώνει ὁ ἄνθρωπος.


Κι ἐμεῖς τό νέο ἔτος 2018, πού μέ τήν ἀγάπη καί τήν ἀνοχή τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ ἀρχίσαμε νά ζοῦμε, μέ πολλή χαρά τό ὑποδεχθήκαμε. Ὅλοι μας, τά παιδιά, οἱ νέοι, οἱ νέες, ἀλλά καί οἱ προχωρημένοι στήν ἡλικία.

Θέλουμε ὅμως, τό ποθοῦμε, τό νέο ἔτος 2018 νά εἶναι ἀληθινά «νέο ἔτος»∙ νά εἶναι καινούργιο γιά τήν ζωή μας. Νά εἶναι ὑγιές, εἰρηνικό, χαρούμενο, κατά πάντα εὐτυχισμένο. Πῶς ὅμως θά γίνη αὐτό τό ἔτος, πραγματικά «νέο ἔτος»;

Ὡς χρόνος, ἀγαπητοί, καί αὐτό τό νέο ἔτος, ὅπως καί κάθε νέο ἔτος, εἶναι πανομοιότυπο μέ τά παλαιότερα. Ἴδιοι μῆνες, ἴδιες ἡμέρες, μεγάλες τό καλοκαίρι, μικρές τό χειμώνα, ἴδιες ἐποχές διαδέχονται ἡ μιά τήν ἄλλη, ζεστοί οἱ θερινοί μῆνες, παγεροί οἱ χειμερινοί.

Ὁ θεόπνευστος ἁγιογραφικός λόγος μᾶς βεβαιώνει ὅτι «τίποτε τό καινούργιο δέν ὑπάρχει κάτω ἀπό τόν ἥλιο στόν κόσμο. Ἡ μιά ἀνθρώπινη γενιά φεύγει καί ἄλλη ἔρχεται. Ἡ γῆ ὅμως μένει πάντοτε. Ὁ ἥλιος ἀνατέλλει, δύει καί πάλιν τρέχει πρός τήν ἀνατολή. Ὅλοι οἱ ποταμοί χύνονται στή θάλασσα καί ἡ θάλασσα δέν χορταίνει» (Ἐκκλ. α’, 4, 5, 7, 9).

Τό νέο ἔτος εἶναι πραγματικά νέο, εἶναι καινούργιο, ὅταν οἱ ἄνθρωποι πού τό ὑποδέχονται, ἀγωνίζονται νά γίνουν καί νά εἶναι νέοι, ἀναγεννημένοι∙ νά ἀνανεώνονται πνευματικά∙ νά ζοῦν τήν καινή, τήν νέα ζωή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. \

Οἱ Χριστιανοί, ἀν θέλουν να ζήσουν ἀληθινά ἕνα νέο έτος, ὀφείλουν νά φροντίζουν κάθε μέρα νά ἀπομακρύνουν τά παλαιά πάθη καί ἁμαρτήματά τους, ὀφείλουν νά στολίζουν τόν ἑαυτό τους μέ πράξεις ἀρετῆς καί ἁγιασμοῦ.

Ὡραιότατα παρουσιάζει αὐτή τήν ἀλήθεια ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γράφοντας πρός τούς Ἐφεσίους: «Νά ἀποβάλλετε τόν παλαιό ἄνθρωπο τῆς προηγούμενης ζωῆς σας πού φθείρεται ἀπό τίς ἡδονές καί προκαλεῖ τήν ἀπατηλή ἁμαρτία καί νά ἀνανεώνεσθε στό φρόνημα τοῦ νοῦ σας, νά ἐνδυθῆτε τόν νέο ἄνθρωπο πού δημιουργήθηκε ἀπό τόν Θεό γιά ἀρετή καί τήν εὐσέβεια πρός τήν ἀλήθεια» (Ἐφεσ. δ’, 22-24).

Ἔτσι καί τό νέο αὐτό ἔτος θά εἶναι νέο, ἀγαπητοί, ὅταν ἐμεῖς, κληρικοί καί λαϊκοί, γίνουμε νέοι, ὄχι κατά τήν ἡλικία, ἀλλά κατά τήν ψυχή, κατά τά φρονήματα, τίς πεποιθήσεις, τίς ἐπιθυμίες, τά λόγια καί τά ἔργα μας.

Ἐλᾶτε ἐφέτος νά κόψουμε τούς δεσμούς, πού μᾶς κρατοῦν σφικτά δεμένους μέ τά παντοειδῆ πάθη καί μέ τόν παλαιό ἑαυτό μας. Νά ἀφήσουμε τήν ὑλόφρονα, τήν φιλήδονο, τήν ἀντιπνευματική ζωή μας, νά βοηθήσουμε τόν ἑαυτό μας νά ἑλκυσθῆ ἀπό τά ὑψηλά, τά οὐράνια, τά θεῖα. 

Νά μισήσουμε τήν χωρίς Χριστό ζωή τοῦ κόσμου, πού δημιουργεῖ «γέροντες» ἀπό τήν ἐφηβική ἡλικία καί νά μεταθέσουμε νοῦ καί καρδιά στήν ἀγάπη τοῦ Ἐνανθρωπήσαντος Σωτῆρος καί Λυτρωτοῦ. Νά«φρονοῦμε τά ἄνω, μή τά ἐπί γῆς» (Κολ. γ’, 2).

«Ἰδοῦ καινά ποιῶ τά πάντα». Ἰδοῦ, ὅλα τά κάνω καινούργια, λέει ὁ Κύριος στό ἱερό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως (Ἀποκ. κα’, 5).

Ἀνάγκη, λοιπόν, σωτήρια αὐτό τό ἔτος πού ἀρχίζουμε νά ζοῦμε, νά ὀργανώσουμε, νά κάνουμε συνειδητή τήν πνευματική μας ζωή γιά νά εἶναι ἀληθινά καινούργιο γιά τή ζωή μας καί εὐτυχισμένο. 

Νά δυναμώσουμε μέσα μας τήν ζῶσα καί καθαρή πίστι μας στόν Τριαδικό Θεό, τήν θεότητα τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Νά γνωρίσουμε καλά καί νά ζοῦμε ἀπαραχάρακτα τήν ὀρθόδοξο πίστι. 

Νά τήν ὁμολογοῦμε μέ πατερική παρρησία. Χωρίς ὀκνηρία, ἐπιφυλάξεις καί ἐγωισμούς, νά θελήσουμε ἐφέτος νά ζοῦμε τακτική, συνειδητή, λατρευτική καί μυστηριακή ζωή μέσα στήν Ἐκκλησία μας.

«Μή συσχηματίζεσθε τῷ αἰώνι τούτῳ», γράφει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος πρός Ρωμαίους (Ρωμ. ιβ’, 2). Μήν ἐπηρεαζόμαστε ἀπό παλαιές, θολωμένες φωνές, μηνύματα, ἐκδηλώσεις, τίς ἐνέργειες ὅλων ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι εὑρισκόμενοι ἐν ἀφροσύνῃ δέν γνωρίζουν τόν νεοποιό Κύριο καί ἀγωνίζονται νά ἁπλώσουν παντοῦ τήν καταστρεπτική λάσπη τους. 

Μή μᾶς φοβίζη ὁ πόλεμος τῶν ἐχθρῶν τοῦ Χριστοῦ, οἱ ὁποῖοι θέλουν νά ξεριζώσουν ἀπό τήν καρδιά μας καί μάλιστα ἀπό τίς καρδιές τῶν παιδιῶν μας - μέ τά ἄθεα γράμματα καί τά τόσα ἄλλα διαστροφικά - τήν πίστι στή θεότητα τοῦ Χριστοῦ μας.

Αὐτό τό ἔτος ὁφείλουμε νά ἀφυπνισθοῦμε. Ἔχουμε πόλεμο κατά τῆς ὀρθοδόξου ἀληθείας, τῆς Θεότητος τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά καί τῆς μαρτυρικῆς πατρίδος μας, τῆς Ἑλλάδος. 

Ἀν δέν ἀναγεννηθοῦμε, ἀν δεν γίνουμε καινούργιοι ἄνθρωποι, ἄνθρωποι ἀρετῶν, πιστοί Χριστιανοί τοῦ Χριστοῦ, δέν μποροῦμε νά ἀντισταθοῦμε στήν ἀντιπνευματική λαίλαπα πού θέλει τούς ὀρθοδόξους Χριστιανούς καί γνησίους Ἕλληνας ὑποδούλους στίς σκοτεινές δυνάμεις τῆς Νέας Ἐποχῆς καί τῆς Παγκοσμιοποιήσεως.

Μήν φοβώμαστε τόν πόλεμο, οὔτε τούς τάχα ἰσχυρούς. «Σκληρόν πρός κέντρα λακτίζειν» (Πράξ. κστ΄,14).

Αὐτά πού θέλουν νά κάνουν οἱ σύγχρονοι ἐχθροί τῆς ἀληθείας, τῆς πίστεως, τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καί τά ὁποῖα παρουσιάζουν σάν «σύγχρονα καί νέα» εἶναι πολύ παλαιά. 

Τά ἴδια, γιά παράδειγμα, ἔκαναν καί ὁ Κάιν καί οἱ οἰκοδόμοι τοῦ Πύργου τῆς Βαβέλ. Τά ἴδια ἔκαναν τά Σόδομα, τά Γόμορα καί οἱ Βαβυλώνιοι. Τά ἴδια ἔκαναν καί οἱ αὐτοθεοποιούμενοι αἱμοσταγεῖς καί σαρκολάτρες αὐτοκράτορες τῆς Ρώμης καί τόσοι ἄλλοι. 

Πού εἶναι σήμερα ὅλοι αὐτοί; Ποιός τούς θυμᾶται καί τούς τιμάει; Αὐτά μιμοῦνται καί θέλουν νά μᾶς παρουσιάσουν ὡς νέα οἱ σημερινοί νάνοι, πολεμώντας τήν ἀλήθεια τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἀγαπητοί πατέρες καί ἀδελφοί,

Ὅπως ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας στήν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, ὁ Χριστός «νεοποιεῖ τούς γηγενεῖς, χοϊκούς χρηματίσας» (ε’ ὠδή τοῦ κανόνος). Ἀναγεννᾶ, καθιστᾶ νέους τούς ἀνθρώπους, μέ τό νά γεννηθῆ ὡς ἄνθρωπος καί νά προσφέρη τό σωτήριο ἔργο Του.

Γι΄αὐτό ἀκριβῶς τόν λόγο, τό νέο ἔτος 2018 ἄς θελήσουμε νά τό κάνουμε ἀληθινά «νέο». Μέ τήν εἰλικρινῆ, τήν συνειδητή, τήν ἀποφασιστική μετάνοιά μας, μέ τήν ἀπόφασι νά ζήσουμε μέ ὑπακοή καί ἀκρίβεια τό ἱερό Εὐαγγέλιο, μέ τό νά συμμετέχουμε μέ συνέπεια στήν λειτουργική καί μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας, μέ τό να ἀγαποῦμε εἰλικρινά τόν Χριστό μας καί τούς συνανθρώπους μας.

Ἐτσι, τό 2018 θά γίνη ἔτος ὑγείας, εἰρήνης, χαρᾶς, εὐημερίας καί εὐτυχίας. Τό εὔχομαι ὁλόψυχα.

Μέ τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ μας


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ


ΠΗΓΗ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου