Πέμπτη 21 Μαΐου 2020

ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΝΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ (43) ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΗΜΗΤΗ


Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΟΜΙΛΕΙ, 
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΖΕΙ✝ ✝ ✝

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος

Αὐτὰ τὰ λόγια ποὺ θὰ εἰπωθοῦν καὶ ἐπάνω στὸ χαρτὶ ποὺ θὰ γραφοῦν εἶναι Λόγος ἱερός, εἶναι Λόγος πραγματικός, εἶναι Λόγος ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τὸν Τριαδικὸ Θεό, κατευθείαν ἀπὸ τὸν Οὐρανό.

Παιδιά Μου καλά, μὴν χάνετε τὴν πίστη καὶ τὴν ἐμπιστοσύνη πρὸς τὴν Τριαδικὴ Ἀρχή, πρὸς τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ τὴν Μητέρα τὴν Ἁγνή.


Καλεῖτε καὶ τοὺς Ἁγίους, καλεῖτε καὶ τοὺς Μάρτυρες, καλεῖτε καὶ τοὺς Δικαίους, ὅλοι νὰ βοηθοῦν καὶ νὰ παρευρίσκονται δίπλα σας ἐκεῖ κάθε μία στιγμὴ γιατί ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Ἀγγελικὸ στρατὸ χρειάζονται, εἶναι ἀπαραίτητοι καὶ αὐτοί, ἔχουν δύναμη καὶ παρρησία πολλὴ εἰς τὴν Τριαδικὴ Ἀρχή. 

Γι’ αὐτὸ καὶ αὐτοὺς νὰ ἐπικαλεῖστε, αὐτοὺς νὰ ἐπικαλεῖστε καθημερινά, ὄχι μόνον ὅταν βρίσκεστε σὲ κάποια δυσκολία ἀλλὰ νὰ τοὺς ἐπικαλεῖστε κάθε μία στιγμὴ ποὺ σᾶς ἔρχεται μέσα εἰς τὸν νοῦ γιὰ νὰ ζητηθεῖ κάποια βοήθεια, εἴτε γιὰ δική σας ὠφέλεια, ἀλλὰ εἴτε καὶ γιὰ κάθε ἀδελφὸ διπλανὸ ἢ μακρινό.

Μαύρισε ἡ γῆ, τὸ ἔχουμε εἰπεῖ αὐτό! Μαύρισε, μαύρισε, μαῦρα σύννεφα ἁπλώθηκαν παντοῦ. Οἱ ἀστραπὲς ἄρχισαν νὰ ἐμφανίζονται αὐτὲς καὶ εἶναι ὁρατές· τί σημαίνει αὐτό; Ὅτι ἔφτασε ὁ πολυπόθητος αὐτὸς καιρός!

Ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἀστραπὲς θὰ πέσουν τὰ ἀστροπελέκια καὶ ἐκεῖ θὰ ἀρχίσουν τὰ θύματα, τὰ θύματα ποὺ ἀλλοῦ θὰ εἶναι περισσότερα, ἀλλοῦ θὰ εἶναι λιγότερα, ἀλλὰ ἡ θλίψη θὰ ὑπάρχει παντοῦ σὲ ὅλο τὸ στερέωμα αὐτὸ ποὺ λέγεται γῆ καὶ εἶναι δικό Μου στερέωμα.

Εἶναι δικό Μου δημιούργημα αὐτό, εἶναι Ἐμοῦ τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καὶ ἦταν τόσο ὡραῖο, κάλλιστο ἦταν αὐτὸ καὶ κατήντησε ἕνα τρομερὸ δημιούργημα, κατήντησε ἕνα ἀπευκταῖο, κατήντησε ἔτσι ποὺ οὔτε καὶ Ἐγὼ ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς δὲν μπορῶ νὰ τὸ κοιτάξω ἂν καὶ Εἶμαι ὁ Δημιουργός.

Σὲ αὐτὴ τὴν κατάσταση κατήντησε αὐτό· καὶ ποιὸς τὸ κατήντησε καλά Μου Παιδιά; Ἐσεῖς, ὅλοι ἐσεῖς· λίγο ὁ ἕνας, περισσότερο ὁ ἄλλος, πολὺ περισσότερο ὁ ἄλλος, ἀπιθάνως περισσότερο ὁ ἄλλος καὶ ἔτσι ἔφτασε τὸ πρᾶγμα στὴν κατάσταση αὐτὴ καὶ ἔγινε βουβό, ἀνιαρό, βρωμερὸ καὶ σκοτεινό.

Ἴχνος ζωῆς δὲν ὑπάρχει σὲ αὐτὸ ἐκτὸς ἀπὸ ἐλάχιστες περιπτώσεις οἱ ὁποῖες ἔχουν καρδία καθαρὴ καὶ κάνουν τὴν καθημερινή τους τὴν προσευχή, παρακαλώντας τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστὸ νὰ ἐλαττώσει τὸ κακὸ καὶ νὰ ἐπαναφέρει αὐτὸ ποὺ εἶχε δημιουργήσει ἐκεῖνο τὸν πρῶτο τὸν καιρό.

Αὐτὲς οἱ ψυχές, πραγματικὰ εἶναι οἱ σωτήριες αὐτὲς, καὶ αὐτὲς ὁ Τριαδικὸς Θεὸς πραγματικὰ τὶς ἀκούει, τὶς ἀγαπάει, τὶς πονάει, ὑποφέρει γιὰ αὐτὲς γιατί ξέρει ὅτι ἡ καρδιά τους μέσα αἰσθάνεται ὄχι μόνο ἀγανάκτηση ἀλλὰ καὶ λύπη πολλὴ γιατί κατεστράφη αὐτὸ ποὺ ἔκανε ὁ Δημιουργὸς καὶ ὁ Λυτρωτής, ὁ ὁποῖος ἦταν ὁ Δημιουργός μας, ὁ Λυτρωτής μας καὶ ὁ Δωρητής μας.

Ἦταν ὁ Δημιουργὸς καὶ Λυτρωτὴς τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, καταλαβαίνετε τί σημαίνει αὐτό; Καὶ ποῦ πῆγαν ἀλήθεια οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, ποῦ Τὸν τοποθέτησαν τὸν Θεὸ τώρα, ποῦ Τὸν ἔχουν τοποθετήσει, Τὸν ἔχουν τοποθετήσει πουθενὰ ἢ Τὸν ἔχουν πραγματικὰ ἐξοστρακίσει; Δυστυχῶς τὸ δεύτερο ἰσχύει.

Ἀλλὰ καὶ πάλι τὸ λέγω ἀγαπητά Μου Παιδιὰ σὲ τοῦτο τὸ λεπτό, σὲ τοῦτο τὸ σημεῖο, ὅτι ὑπάρχουν αὐτὲς οἱ ψυχοῦλες καὶ γι’ αὐτὲς ὑπάρχει ἀκόμα ἡ γῆ, ὅπως τὸ Ἔχω ἀποκαλύψει καὶ σὲ ἄλλη στιγμή.

Τώρα ὅμως τελείωσαν τὰ ψέματα  καὶ ἔρχεται ἡ ἀλήθεια, ἔρχεται ἡ ἀλήθεια! Πήρατε μία γεύση μικρή· αὐτὴ ἦταν μικρὴ ἂν καὶ ἐσεῖς πραγματικὰ τὴν αἰσθανθήκατε ὅτι ἦταν τρομερή. Δὲν ἦταν τρομερὴ ἐν σχέσει μὲ αὐτὰ ποὺ ἀκολουθοῦν καὶ μὲ αὐτὰ ποὺ θὰ γενοῦν.

Γι’ αὐτὸ ἐσᾶς ὅλους γενικά, ἀλλὰ καὶ ἐσᾶς ἰδιαίτερα τὰ Παιδιά Μου τὰ καλά, σᾶς εὐλογῶ καὶ σᾶς δίνω δύναμη ἀπὸ τὸν Οὐρανὸ γιὰ νὰ ἀνταπεξέρθετε αὐτὰ τὰ σκοτεινά, τὰ ἄγρια καὶ τὰ τρομερά· μὴν σᾶς φοβίσουν αὐτά, νὰ ξέρετε ὅτι θὰ ἔχετε τὴν δύναμη ἀπὸ τὴν Τριαδικὴ Ἀρχή, κατευθείαν ἀπὸ τὴν Θεία τὴν Πηγὴ καὶ δὲν θὰ πρέπει νὰ φοβηθεῖτε οὔτε μία στιγμή. Δὲν θὰ πρέπει νὰ φοβηθεῖτε καθόλου, καθόλου, ἐπαναλαμβάνω οὔτε μία στιγμή.

Ἡ Μητέρα ἡ Ἁγνὴ ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ Ἅγιοι, οἱ Μάρτυρες καὶ οἱ λοιποί, ὅπως εἴπαμε καὶ πρίν, θὰ βοηθήσουν, θὰ βοηθήσουν καὶ σὲ ὅλο τὸ ὑγιὲς οἰκοδόμημα ποὺ θὰ δημιουργηθεῖ, καὶ αὐτοὶ θὰ συνεργήσουν.

Ἦρθε ἡ ὥρα γι’ αὐτό, ἄρχισε! Ἄρχισε Παιδιά Μου ἀγαπητὰ καὶ νὰ εἶστε πολὺ εὐχαριστημένοι γιὰ τὴν ἐργασία ποὺ θὰ γίνει αὐτὴ τὴν ἐποχή, τὴν τελευταία ἐποχή, τὸ ἔχουμε εἰπεῖ. 

Εἶναι ἡ τελευταία ἐποχὴ καὶ ἡ τελευταία εὐκαιρία γιὰ τὴν ψυχικὴ τὴ σωτηρία ὅσων ὑπάρχουν εἰς τὴν γῆ ποὺ εἶναι πάρα πολλοί, γιατί ὁ πληθυσμὸς ὅπως ἔχουμε ἀναφέρει καὶ πρίν, εἶναι ἀρκετὸς ἐτούτη τὴν ἐποχή, ἀρκετὰ μεγάλος πράγματι ἐτούτη τὴν ἐποχή.

Παλέψτε μὲ τὰ θηρία! Ἐγὼ σᾶς δίδω τὴν ἐντολὴ ἀλλὰ καὶ τὴν δύναμη, ἀρκεῖ ἐσεῖς νὰ μοῦ τὴν ζητεῖτε καθημερινὰ καὶ κάθε στιγμὴ καὶ Ἐγὼ πάντα θὰ σᾶς τὴν δίδω γιατί πραγματικὰ θὰ παλέψετε μὲ τὰ θηρία, ἀλλὰ ὁπωσδήποτε θὰ ὑπάρχει ἀπὸ Ἐμένα ἡ βοηθεῖα.

Εἶναι σοβαρὸ αὐτό, πρέπει νὰ παλέψετε μὲ τὰ θηρία καὶ νὰ βγεῖτε νικητὲς καὶ Ἐγὼ θὰ χαρῶ τόσο πολὺ ποὺ Ἔχω τόσο γενναία Παιδιὰ μὲ καθαρὴ ψυχὴ καὶ θὰ διώξω αὐτὸν τὸν βρωμερὸ ἀπὸ ἐδῶ ἀπὸ τὴν δική Μου γῆ καὶ στὰ καταχθόνια θὰ μπεῖ ἕως ὅτου ἔρθει ἐκείνη ἡ στιγμὴ τοῦ τέλους τῆς γῆς, ὄχι μόνον τῆς γῆς ἀλλὰ καὶ ὁλοκλήρων ἁπάντων τῶν συμπάντων.

Δὲν θὰ ὑπάρχει τίποτα ἀπὸ ὅλα αὐτὰ ποὺ βλέπετε τώρα μὲ τὰ δικά σας μάτια εἴτε ἡμέρα εἴτε νύχτα εἶναι αὐτή. Τίποτα δὲν θὰ ὑπάρχει τότε, μόνο θὰ ὑπάρχει ἡ ἐξαίσια, ἡ ἐξαιρετική, ἡ ἀφάνταστη σὲ ἀξία γιὰ τὴν ψυχικὴ κατοικία ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ τὴν φανταστεῖ κανείς, ἡ “Ἄνω ἡ Ἱερουσαλήμ”.

Αὐτὴ θὰ εἶναι ἡ πόλις, ἡ “περιοχή”, ὅπως θέλετε νὰ τὴν πεῖτε τοῦ Θεοῦ ἡ ἐκλεκτή. Ἐκεῖ θὰ ἀναπαύονται οἱ ψυχές, ἐκεῖ πραγματικὰ θὰ εὐφραίνονται αὐτές. Καὶ θὰ εὐφραίνονται παντοτεινά, ὅπως τὸ ἔχουμε εἰπεῖ κατὰ καιροὺς καὶ θὰ αἰσθάνονται τόση ἀγαλλίαση καὶ τόση εὐφροσύνη ἐντός τους ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ περιγραφεῖ ἐτούτη τὴ στιγμὴ καὶ νὰ καταγραφεῖ ἐπάνω στὸ χαρτί.

Ὅταν θὰ φτάσετε ἐκεῖ, τότε θὰ τὸ καταλάβετε, τότε θὰ τὸ αἰσθανθεῖτε καὶ τότε ἀπεριγράπτως θὰ εὐχαριστηθεῖτε καὶ θὰ δοξάσετε τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ τὸν Τριαδικὸ Θεὸ ποὺ περάσατε ὅλα αὐτὰ στὴ γῆ, αὐτὴ τὴ γήϊνη ζωὴ ἀλλὰ καταλήξατε ἐκεῖ, ἐκεῖ σὲ αὐτὴ τὴν ὑπέροχη τὴν Ἄνω Ἱερουσαλὴμ ὅπου ὅλα θὰ εἶναι εὐωδιαστὰ καὶ ὅλα θὰ εἶναι τόσο ἁπαλὰ καὶ τρυφερὰ ποὺ δὲν μπορεῖτε νὰ φανταστεῖτε οὔτε τώρα νὰ τὰ αἰσθανθεῖτε.

Θὰ εἶναι τόσο τρυφερὰ γιὰ τὴν δική σας τὴν ψυχή, καὶ αὐτὴ θὰ εἶναι μία ἀπερίγραπτη ἐπαφή, ἀπερίγραπτη ἐπαφή, δὲν μπορεῖτε νὰ φανταστεῖτε τί λέγεται ἐτούτη τὴ στιγμή, ἐκεῖ ὅμως θὰ τὸ αἰσθανθεῖτε καὶ συνέχεια θὰ τὸ ζεῖτε.

Γι’ αὐτὸ θαρσεῖτε, μὴ φοβηθεῖτε, μὴ φοβηθεῖτε τίποτα ἀπὸ ὅσα ἔρχονται ἐδῶ εἰς τὴν γῆ, μὴ φοβηθεῖτε, κρατᾶτε τὸ σταυρό, τὸ ζωοποιὸ σταυρό, αὐτὸ τὸ ὅπλο τὸ θαυματουργικό, ὅπλο πραγματικὰ ἱερό.

Κρατᾶτε Αὐτὸν καθημερινὰ καὶ μὴ φοβεῖστε τίποτα, μὴ φοβηθεῖτε κανένα θηρίο, μὴ φοβηθεῖτε κανένα γεγονός, μὴ φοβηθεῖτε καμία κακοκαιρία, μὴ φοβηθεῖτε καμία θεομηνία, μὴ φοβηθεῖτε τίποτα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ θὰ γενοῦνε.

Μὴν φοβηθεῖτε τὶς γήϊνες ἀνωμαλίες καὶ τὶς γήϊνες ἀναστατώσεις ποὺ θὰ εἶναι τρομερὲς αὐτές, θὰ τὶς βλέπετε ἀλλὰ δὲν θὰ σᾶς βλάψουν, θὰ τὶς βλέπετε καὶ ἐσεῖς θὰ προσεύχεστε, ἐσεῖς θὰ προσεύχεστε ἀρκεῖ νὰ Μοῦ τὸ ζητεῖτε ἐκείνη τὴ στιγμὴ καὶ τότε αὐτομάτως θὰ ἠρεμεῖτε ἐνῷ τίποτα δὲν θὰ μπορέσει νὰ σᾶς πειράξει καὶ οὔτε μία τριχοῦλα νὰ σᾶς βλάψει.

Γι’ αὐτὸ καὶ πάλι ἀγαπητά Μου Παιδιὰ σᾶς λέγω· θαρσεῖτε, θαρσεῖτε, θαρσεῖτε, τίποτα μὴν φοβηθεῖτε, μόνον νὰ σκέφτεστε Ἐμένα τὸν Τριαδικὸ Θεό, ὅτι Ἐγὼ Εἶμαι ὁ Πανίσχυρος καὶ ὁ Ἰσχυρός, καὶ ὅτι τὰ πάντα ἂν τὰ ἀφήσετε σὲ Ἐμένα καὶ προσευχηθεῖτε στὴν Τριαδικὴ Ἀρχὴ καὶ στὴν Παναγία τὴν Παρθένα, τίποτα δὲν θὰ ὑποστεῖτε, τίποτα δὲν θὰ σᾶς πειράξει, ἀλλὰ οὔτε καὶ θὰ σᾶς βλάψει.

Ὅλα θὰ περάσουν δίπλα σας, δὲν θὰ σᾶς ἐνοχλήσουν, οὔτε κἄν θὰ σᾶς ἀκουμπήσουν καὶ αὐτὸ σᾶς τὸ λέγω, ὄχι γιὰ τελευταία φορὰ γιὰ νὰ σᾶς προειδοποιήσω ἔτσι ἠχηρά, ἀλλὰ σᾶς τὸ λέγω γιὰ νὰ ἔχετε ἀπόλυτη πίστη καὶ ἐμπιστοσύνη στὴν Τριαδικὴ Ἀρχὴ καὶ τότε ὅλα θὰ πᾶνε κατ’ εὐχήν.

Ὅλα θὰ πᾶνε κατ’ εὐχὴν καὶ μετὰ θὰ εἶναι ἕνα ὄνειρο, ὄνειρο πραγματικὸ πῶς τὰ περάσατε ὅλα αὐτὰ καὶ τότε θὰ συνειδητοποιήσετε πραγματικὰ τὴ δύναμη ποὺ ὑπάρχει ἀπὸ τὴν Ἁγία Τριάδα τὴ γλυκιά, τὴν Παντοδύναμη Αὐτή. Τότε θὰ συνειδητοποιήσετε πραγματικὰ τί δύναμη ἔχει ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Τριαδικὸς Θεός. Τότε θὰ αἰσθανθεῖτε τὴν πίστη ποὺ εἶχαν οἱ Ἅγιοι καὶ οἱ Μάρτυρες καὶ ὅσα ὑπέστησαν, στὶς διάφορες ἐποχές, κατὰ τὴν γήϊνή τους πορεία ὅπου ἔδειξαν ἀσύλληπτη ὁμολογία καὶ παρρησία.

Εἶχαν πίστη ἀκράδαντη αὐτοί, πίστη ἀκράδαντη ἀλλὰ καὶ ἀγάπη πολλὴ πρὸς τὴν Τριαδικὴ Ἀρχὴ γι’ αὐτὸ καὶ ἔφτασαν πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς μέχρι τὴ θυσία. Ἔδωσαν τὴν ζωή τους, ἔδωσαν τὸ ἴδιο τὸ αἷμα τους, ἔδωσαν τὸ ἴδιο τὸ αἷμα τους γιὰ τὸν Λυτρωτή τους, γιὰ τὸν Ἀπελευθερωτή τους, γιὰ τὸν ἴδιο τὸ Δημιουργό, γιὰ τὸν ἴδιο τὸν Πατέρα τὸν Καλό.

Ἔτσι καὶ ἐσεῖς νὰ φτάσετε σ’ αὐτὸ τὸ σημεῖο, τότε πραγματικὰ πολὺ θὰ εὐχαριστηθῶ καὶ θὰ ὑπερβεῖτε αὐτούς, θὰ εἶστε πιὸ πάνω ἀπὸ αὐτοὺς καὶ θὰ ζήσετε κάτι τὸ ἐξαιρετικό· θὰ ἐκσφενδονιστεῖτε κατ’ εὐθεῖαν στὸν τόπο τὸν Ἅγιο καὶ τὸν Καλό, αὐτὸν ἐκεῖ τὸν μοναδικό.

Ὅσα ἐλέχθησαν ἐτούτη τὴ φορὰ νὰ τὰ ἔχετε καὶ νὰ τὰ βάλετε βαθειὰ μέσα εἰς τὴν καρδιά, εἶναι πάρα πολὺ σημαντικά, ἐπαναλαμβάνω εἶναι πάρα πολὺ σημαντικά, εἶναι Λόγος Ἱερὸς ἀπὸ τὸν Τρισυπόστατο Θεό.

Δὲν εἶναι ἀστεία, εἶναι πολὺ σοβαρά, γι’ αὐτὸ ἀγαπητά Μου Παιδιὰ πᾶρτε τα καὶ ἐσεῖς πολὺ στὰ σοβαρὰ καὶ ἀποθηκεῦστε τα μέσα στὸ νοῦ καὶ στὴν καρδία, κρατεῖστε τα ἀνεξίτηλα μέχρι τὴν τελευταία τὴν στιγμή, σὲ αὐτὴ σας τὴν πορεία.

Πάντα νὰ τὰ ἔχετε μέσα σας σὲ αὐτὴν τὴν πορεία, τὴν ὁποία θὰ διανύσετε ἐπὶ γῆς ἐτοῦτο τὸν καιρὸ καὶ θὰ τὴν διανύσετε πολὺ καλῶς, ἐὰν ὑπάρχει πραγματικὰ μέσα σας ὁ Τριαδικὸς Θεός.

Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ τῷ Τριαδικῷ Θεῷ Δόξα

“Χριστὸς Ἀνέστη”

“Ἀληθῶς Ἀνέστη”

Ἐρημίτης1 σχόλιο: