Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021

30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ


ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι εἶναι τὸ σὺμβολον τῆς ὑγιοῦς συνενώσεως τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανισμοῦ μὲ τὸν ἀθάνατονἙλληνισμὸν, δηλαδὴ τῶν Ἀρχῶν τοῦ Ἔθνους μας, τὰς ὁποίας ὀφείλομεν νὰ διατηρήσωμε ἡμεῖς οἱ Νεοέλληνεςἀναλλοιώτους.

Τὸ ὅτι αἱ σκοτειναὶ δυνάμεις, διὰ νὰ ὑποδουλώνουν τοὺς λαούς, ἔχουν ὡς δόγμα των νὰ ἀλλοιώνουν τὴν γλῶσσαν, τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμα τῶν λαῶν- ἰδιαιτέρως δὲ διὰ τὸν ἑλληνικὸν λαὸν ἰσχύει τὸ δόγμα τοῦ Γερμανοεβραίου Σιωνιστοῦ Kissinger, τὸ ὁποῖον λέγει: «Μόνον ἐὰν ἀποχριστιανοποιήσωμεν καὶ ἀφελληνίσωμεν τοὺς Ἕλληνας, θὰ ἐπιτύχωμεν τὸν σκοπόν μας»-δὲν εἶναι τόσον ἐπικίνδυνον καὶ αἰσχρόν. Αἴσχιστον καὶ χαριστικὴ βολὴ εἶναι ἡ υἱοθέτησις τῶν σκοπῶν τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων ἀπὸ ἡμετέρους δοτοὺς ἰθύνοντας, ἐξωμότας καὶ ἀνδρείκελα, προδότας, τοποθετημένους ἀπὸ τὰς σκοτεινὰς δυνάμεις εἰς θέσεις κλειδιά.

Αὐτοί, ὡς γενίτσαροι τοῦ πνεύματος, γίνονται ἑκατομμύρια φορὲς περισσότερον ἐπικίνδυνοι ἀπὸ τοὺς γενιτσάρους τῆς ξιφολόγχης. Τὰ δυστυχισμένα αὐτὰ πλάσματα εἶναι ὑποχρεωμένα νὰ ἐξοφλοῦν «γραμμάτια», τὰ ὁποῖα ὑπέγραψαν μὲτὰς σκοτεινὰς δυνάμεις διὰ τὴν προώθησίν των καὶ διὰ νὰ ἐκτελοῦν ὅλας τὰς ἀπανθρώπους καὶ ἀντιχριστιανικὰςἐντολὰς τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων.

 Φθάνουν, παραδείγματος χάριν, μέχρι τοῦ σημείου ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως νὰ διαστρεβλώνουν βαναύσως καὶ τὴν ἱστορίαν μας καὶ νὰ παρουσιάζουν ἀκόμη καὶ τὸν Κολοκοτρώνην καὶ ὅλους τοὺςἄλλους ἥρωας τῆς Ἐθνικῆς μας παλιγγενεσίας ὡς δῆθεν «αἱμοχαρεῖς καὶ δολοφόνους τῶν φιλησύχων καὶ εὐπρεπῶν νοικοκυραίων Τούρκων τῆς Τριπολιτσᾶς καὶ τῶν ἄλλων περιοχῶν τῆς ὑποδουλωμένης Ἑλλάδος»… 
\
Καὶ ἐνῷ οἱ γενίτσαροι τῆς ξιφολόγχης πιθανῶς νὰ ἀηδιάσουν, νὰ κουρασθοῦν καὶ νὰ σταματήσουν νὰ ξεκοιλιάζουν τὰ θύματά των, οἱ γενίτσαροι,ὅμως, τοῦ πνεύματος μεθοῦν, καὶ, ὡς «μαινόμενοι ταῦροι ἐν ὑαλοπωλείῳ», κόπτονται νὰ ὑλοποιήσουν ὅλα τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, κατακρημνίζοντες συστηματικῶς ὅλας τὰς ἠθικὰς καὶ πνευματικὰς ἀξίας, διὰ νὰ μὴὑπάρχουν δυνάμεις ἀντιστάσεως…

Πρὸς τοῦτο ἐπαναλαμβάνομεν, ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ δημιουργήσωμεν σθεναρὰν ὠργανωμένην ἀντίστασιν ἐναντίον τοῦ πολυωνύμου ὠργανωμένου κακοῦ καὶ νὰ ὑπερασπιζώμεθα τὰς ἠθικὰς καὶ πνευματικὰς ἀξίας, καὶ νὰἐπανέλθωμεν εἰς τὰς ρίζας μας. 

Ὅσοι διατεινόμεθα, ὅτι ἐμφορούμεθα ἀπὸ τὰ ἰδανικὰ τῆς Φυλῆς μας, ὀφείλομεν νὰπροβληματισθῶμεν, τὶ πρέπει νὰ κάνωμεν, διὰ νὰ δύνανται αἱ ἑπόμεναι γενεαὶ νὰ μελετοῦν καὶἐννοοῦν εἰς τὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν π.χ. τὴν «Ἐπὶ τοῦ ὄρους ὁμιλίαν» τοῦ Θεανθρώπου ἤ τὸν «Περικλέους Ἐπιτάφιον Λόγον» τοῦ Θουκυδίδου (διὰ τὰ ὁποῖα θὰ ἐπανέλθωμε ἐκτενῶς), διὰ νὰ παραμείνωμεν ἁγνοὶ Ἕλληνες καὶ ἐνσυνείδητοι Χριστιανοί∙ διαφορετικῶς, κινδυνεύομεν νὰ μεταγλωττίσωμεν τὰ κείμενα, διὰ νὰ τὰ ἐννοοῦν οἱ νέοι ἄνθρωποι καὶ μὲ τὴν μεταγλώττισιν χάνουν ὄχι μόνον πολὺ ἀπὸ τὰ νοήματά των, ἀλλὰ καὶ τὴν ζωτικότητα καὶ τὴν πνοήν των.


Ἐὰν δὲν σοβαρευθῶμε καὶ δὲν λάβωμε ριζικὰ μέτρα ἀντιμετωπίσεως, συντόμως θὰ πρέπῃ νὰ μετακαλῶμε Γερμανοὺς καὶ λοιποὺς ἑλληνιστὰς νὰ μᾶς διδάσκουν τὰ σωστὰ ἑλληνικά, δηλαδὴ «ζήτω ποὺ καήκαμε»…


ΨΗΓΜΑΤΑ ΣΟΦΙΑΣ 

ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ


ὑπὸ τοῦ Φιλολόγου Νικολάου Κατοίκου

α) Tοῦ Μεγάλου Βασιλείου

1 ."Οἱ ἄνθρωποι ἔχουν γίνει, γιὰ νὰ ζῇ ὁ ἕνας πρὸς χάριν τοῦ ἄλλου".

2."Ὁ πραγματικὰ ἐνάρετος, ἀντίθετα μὲ τὸν ὑποκριτή, κάνει στὰ κρυφὰ αὐτὸ ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ κάμῃ μπροστὰ σὲ ὅλο τὸν κόσμο".

3."Ἡ ἀρετὴ εἶναι ὅπλο καὶ ἐφόδιο γιὰ τὰ γηρατειά ".

4."Χωρὶς ταπείνωσι τὸ πᾶν γίνεται μηδέν. Μὲ τὴν ταπείνωσι τὸ μηδὲν γίνεται πᾶν".

5."Ὁ ἐγωισμὸς εἶναι ἕνα ζευγάρι ξυλοπόδαρα, ποὺ κάνουν τὸν ἄνθρωπο ψηλό, χωρὶς νὰ τὸν κάνουν μεγάλο".

6."Ὅταν κάποιος συνηθίσῃ νὰ ἀκούῃ ἄσχημα λόγια, θὰ φτάσῃ καὶ σὲ ἄσχημα ἔργα".

7. "Ἄνθρωπος ποὺ δὲ δέχεται συμβουλή, εἶναι ἐχθρός τοῦ ἑαυτοῦ του".

8."Δὲν φαίνεται κανεὶς ποτὲ τόσον γελοῖος ἀπὸ τὰ ἐλαττώματα ποὺ ἔχει, ὅσον ἀπὸ τὰ προτερήματα ποὺ προσποιεῖται ὅτιἔχει".

9. "Ὅποιος ἀνοίγει ἕνα καλὸ βιβλίο, ἀφήνει τὸ τιμόνι τῆς ζωῆς του στὸ συγγραφέα".

10."Οἱ ἀποφάσεις ποὺ λαμβάνονται χωρὶς σκέψι, φέρνουν καταστροφὴ χωρὶς θεραπεία".

11. "Οὐδὲν ἀπρονόητον, οὐδὲ ἠμελημένον".

12."Ἡ ἄγνοια τοῦ Θεοῦ εἶναι θάνατος τῆς ψυχῆς".

13."Σέ σᾶς σήμερα τοὺς νέους συμβαίνει ὅ,τι καὶ μὲ τὸν Ἡρακλῆ. Μπροστά σας στέκει ἡ ἀρετὴ καὶ ἡ κακία, ξανοίγεται ὁδρόμος τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ. Ὅπως ὁ Ἡρακλῆς καὶ ὅλοι οἱ ἀληθινὰ σοφοὶ ἀκολούθησαν τὸ δρόμο τῆς ἀρετῆς, ἔτσι πρέπει νὰ κάμετε καὶ σεῖς. Ἐσεῖς πρέπει νὰ ξεπεράσετε ἐκείνους στὴν ἀρετή, γιὰ νὰ ἔχετε εὔρωστη καὶ γερὴ τὴν ψυχὴκαὶ τὸ σῶμα".β) Τοῦ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου


1. "Σκέψου καὶ κράτει τὰ ὠφέλιμα καὶ ἀπόφευγε τὰ ἐπιβλαβῆ, συλλέγων τὸ χρήσιμον, ὅπως ἡ μέλισσα, ποὺ ἡ Φύσι τὴδίδαξε νὰ κάθεται σὲ ὅλα τὰ ἄνθη, νὰ τρυγᾶ ὅμως μονάχα τὰ χρήσιμα".

2."Τοὺς γονεῖς σου καὶ τὸ Θεὸ νὰ τοὺς τιμᾶς μὲ ὅλη σου τὴν ψυχή".

3."Ἕνα πρᾶγμα νὰ φοβηθοῦμε μόνο. Τὸ νὰ φοβηθοῦμε κάτι ἄλλο περισσότερο ἀπὸ τὸ Θεό".

4."Ἡ αἰδὼς προστατεύει τὴν ἁγνότητα, ὅπως τὰ φύλλα προστατεύουν τὸν καρπό".

5. "Ὁ ἔπαινος ὁδηγεῖ στὸ ζῆλο, ὁ ζῆλος στὴν ἀρετὴ καὶ ἡ ἀρετὴ στὴν μακαριότητα".

6."Εἶναι ἐντροπή, ὁ νέος νὰ εἶναι πιὸ ἀσθενὴς ἀπὸ τὸ γέρο καὶ ὁ γέρος πιὸ ἀνόητος ἀπὸ τὸ νέο".

7."Κλεῖνε τὰ αὐτιά σου μὲ κερί, ὅταν μιλοῦν οἱ φαῦλοι".

8."Ὁ Χριστὸς πείνασε ὡς ἄνθρωπος, ἀλλὰ ἔθρεψε τὰ πλήθη ὡς Θεός".

9."Μὴ θαυμάσῃς κάτι ποὺ δὲν παραμένει καὶ μὴ παραβλέψῃς αὐτὸ ποὺ μένει".

10. "Ὅποιος λέγει ὅτι ὁ δίκαιος ἄνθρωπος δὲν πρέπει νὰ ἔχῃ θλίψεις, εἶναι σὰν νὰ ὑποστηρίζῃ ὅτι δὲν ταιριάζει στὸνἀθλητὴ νὰ ἔχῃ ἀνταγωνιστή".γ) Τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου


1 ."Τὰ καλὰ διδάγματα ποὺ θὰ ἐντυπωθοῦν στὴν ψυχή, ὅταν εἶναι μαλακὴ καὶ τρυφερὴ (στὴν παιδικὴ δηλαδὴ ἡλικία), κανεὶς δὲν θὰ μπορέσῃ ἀργότερα νὰ τὰ σβήσῃ, γιατί θὰ εἶναι σκληρὰ σὰν σφραγίδα. Γίνεται καὶ δῶ ὅ,τι μὲ τὸ κερί".

2. "Δὲν θὰ ἐχρειάζοντο λόγια, ἂν ἔλαμπε ἡ ζωή μας. Δὲν θὰ ἐχρειάζοντο δάσκαλοι, ἂν ἐπεδεικνύαμε ἔργα. Κανεὶς δὲν θὰπαρέμενε ἄπιστος, ἂν ἐμεῖς ἤμασταν πραγματικοὶ Χριστιανοί".

3. "Χωρὶς τὴ μελέτη τῶν Γραφῶν εἶναι ἀδύνατον νὰ σωθῇ ὁ ἄνθρωπος".

4. "Αὐτὸς ποὺ ἐπιβουλεύεται τὸ διπλανό του, στὴν οὐσία τὸν ἑαυτὸ του ἐπιβουλεύεται".

5. "Δὲν μπορεῖς νὰ εἶσαι Ἥλιος; Τότε γίνε Σελήνη".

6. "Κανένας μὲ κακὸ δὲ γιατρεύει τὸ κακό, ἀλλὰ μὲ τὸ καλὸ γιατρεύεται κάθε κακό".

7. "Τρία πράγματα συνιστοῦν τὴν ἀληθινὴ μετάνοια: Στὴν καρδιά, συντριβή. Στὸ στόμα, ἐξομολόγησι. Στὸ βίο, διόρθωσι".

8. "Ἁμαρτία δὲν εἶναι τὸ νὰ πέσῃς. Ἁμαρτία εἶναι τὸ νὰ μὴ σηκωθῇς".

9. "Δὲν ὑπάρχει τίποτε πιὸ εὐχάριστο ἀπὸ τὴν ἀρετή. Τίποτε πιὸ γλυκὸ ἀπὸ τὴν κοσμιότητα. Τίποτε πιὸ ποθητὸ ἀπὸ τὴσεμνότητα".

10. "Κάθε ἄνθρωπος εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ πλησίον του".

11. "Ξέρει τὸν ἑαυτὸ του προπάντων ἐκεῖνος ποὺ δὲν ἔχει μεγάλη ἰδέα γι' αὐτόν".

12. "Τίποτε ἄλλο δὲν εὐχαριστεῖ τόσον πολὺ τὸ Θεό, ὅσον τὸ νὰ μὴ ἀνταποδίδουμε κακὸ ἀντὶ κακοῦ".

13. "Στὸ Θεὸ ἀρέσει περισσότερο ἡ ταπείνωσι γιὰ τὸ κακὸ ποὺ κάνουμε, παρὰ ἡ ὑπερηφάνεια γιὰ τὸ καλὸ ποὺκατωρθώσαμε".

14. "Οἱ γονεῖς πρέπει νὰ παρακολουθοῦν προσεκτικὰ ποῦ πᾶνε καὶ ποῦ γυρίζουν τὰ παιδιά τους, ποῦ περνοῦν τὸν καιρό τους, ποιὲς παρέες ἔχουν. Γιατὶ πρέπει νὰ ξέρουν ὅτι, ὅταν παραμελήσουν τὰ παιδιά τους, καμιὰ συγγνώμη δὲν θὰ εὕρουνἀπὸ τὸ Θεό".

15. "Ἡ τελευταία καὶ ὁριστικὴ νίκη τοῦ διαβόλου εἶναι, ὅταν σπέρνῃ σὲ μία ψυχὴ τὴν ἀπαισιοδοξία".

16. "Τὰ περιττὰ τῶν πλουσίων εἶναι τὰ ἀγαθὰ τῶν πτωχῶν".

17. "Ἀρετὴ καρπὸς αἰώνιος".

18. "Ἀρετῆς ἀπούσης ἅπαντα περιττά".
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου