Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021

ΥΣΤΑΤΟ ΘΕΙΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ...


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΜΙΛΩ ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΕΙΡΗ ΑΓΑΠΗ ΣΑΣ ΚΑΛΩ

 

✝ ✝ ✝

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος

Μὴ σταματᾶς Παιδί Μου καλὸ τὸν Λόγον Μου τὸν Ἱερὸν 
ἀφοῦ σοῦ τὸν στέλνω μέσα εἰς τὴν ψυχή σου γιὰ νὰ καταγραφεῖ
ἐπάνω στὸ χαρτὶ καὶ κάθε τέκνον Μου νὰ τὸν δεῖ, 
νὰ τὸν Πιστέψει καὶ μὲ αὐτὸν νὰ πορευθεῖ 
καὶ νὰ ἔχει ἀπήχηση καλὴ καὶ ὠφέλιμη γιὰ τὸ σῶμα του
 ἀλλὰ κυρίως νὰ ἔχει γιὰ τὴν ψυχή του,
ἡ ὁποία εἶναι Μοναδικὴ καὶ γιατί αὐτὴ ἢ θὰ σωθεῖ ἢ θὰ χαθεῖ.

Εὔχομαι τοῦ καθενὸς ἡ ψυχή, τοῦ κάθε Παιδιοῦ Μου εἰς τὴν Γῆ, 
νὰ σωθεῖ ἀλλὰ δυστυχῶς δὲν θὰ γίνει αὐτό.
 Τὸ καταλαβαίνετε πολὺ καλὰ καὶ ἐσεῖς ἐτοῦτο τὸν καιρό.
 Ἐτοῦτο τὸν καιρὸ εἰδικὰ γιατί πήρατε μία γνώση ἀρκετὰ βαθειὰ 
ἀπὸ ΟΛΑ αὐτὰ ποὺ ἔχουν δοθεῖ στὰ δικά Μου τὰ Παιδιά, 
καὶ ἦταν πολὺ ἠχηρὰ ἀλλὰ ἦταν καὶ πάρα πολὺ σημαντικά.

Πιστέψατε σᾶς τὸ Ἔχω εἰπεῖ, 
πιστέψατε σὲ Ὅλα αὐτὰ ποὺ σᾶς ἔχω εἰπεῖ κατὰ καιροὺς
 καὶ ὅταν Πίστη ἔχετε ἀκράδαντη πραγματικὰ τότε,
 ἀφοῦ καθαριστεῖτε ὅσο μπορεῖτε, σίγουρα θὰ σωθεῖτε. 

Σᾶς δίδω τὴν ὑπόσχεση αὐτὴ αὐτὸ τὸ βραδινὸ 
Ἐγὼ ὁ Ἴδιος ὁ Τριαδικὸς Θεός. 
Νὰ Μοῦ ἔχετε ἀπόλυτη Ἐμπιστοσύνη στὸ Λόγο ποὺ Ὁμιλῶ
 γιατί Ὁμιλῶ καὶ Λέγω πάντα Ἕνα Λόγο.
 Σᾶς τὸ εἶχα εἰπεῖ καὶ ἄλλη φορά, 
Λόγος δὲν ὑπάρχει δεύτερος ἀπὸ Ἐμένα τὸν Θεό. 
Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι Ἕνας καὶ Μοναδικὸς 
καὶ εἶναι ὁ Μόνος Ἀληθινός, 
ὅπως Εἶμαι καὶ Ἐγὼ ὁ Μόνος Ἀληθινὸς Θεός, 
ἡ Μόνη Ἀληθινὴ Θρησκεία, ἡ Καθαρὴ Ὀρθοδοξία.

Πιστέψατε λοιπὸν Παιδιά Μου καλὰ αὐτὰ ποὺ ἔχουν εἰπωθεῖ 
καὶ αὐτὰ ποὺ ἔχουν γραφεῖ ἀπὸ Ὅλα αὐτὰ τὰ τέκνα Μου τὰ ἐκλεκτὰ
γιατί ΟΛΑ αὐτὰ εἶναι Ἀληθινὰ 
καὶ δὲν ὑπάρχει Χρόνος ἄλλος γιὰ νὰ καθυστερεῖτε 
ἀλλὰ πρέπει ὅσο πιὸ γρήγορα μπορεῖτε 
νὰ ἐνεργήσετε γιὰ κάθε τί ποὺ εἶναι καλὸ γιὰ τὴν ψυχή σας 
ἀλλὰ καὶ τὴν ἐδῶ ζωή σας, ὅσο θὰ ὑπάρξει αὐτὴ ἐδῶ, 
γιατί κάποια στιγμὴ θὰ τελειώσει αὐτή, κάποτε θὰ τελειώσει αὐτή.
Νὰ ἔχετε τὴν Εὐχή Μου καὶ νὰ ἔρθετε ἐκεῖ κοντά Μου
 γιὰ νὰ ζήσετε τὰ αἰώνια ἀγαθά Μου.

Θὰ τὸ ἔχετε αὐτό! 
Σᾶς τὸ ὑπόσχομαι καὶ νὰ τὸ βάλετε βαθειὰ 
μέσα στὸ δικό σας ψυχικὸ 
ὅτι ἐὰν ἔχετε κάνει πράξεις καλὲς 
ἀλλὰ καὶ ἐὰν δὲν ἔχετε κάνει καὶ τόσο πολὺ πράξεις καλές,
 ἐὰν θὰ μετανοήσετε μέσα ἀπὸ τὴν καρδιά σας,
 βαθειὰ μέσα ἀπὸ τὴν ψυχή σας, 
τότε θὰ μεταστραφεῖ ἡ ὕπαρξή σας, 
τότε πραγματικὰ Ἐγὼ θὰ σᾶς ἀγκαλιάσω
 καὶ δὲν πρόκειται νὰ σᾶς ἀφήσω νὰ χαθεῖτε 
ἀλλὰ ὁπωσδήποτε μαζί, μαζὶ θὰ βαδίσουμε καὶ θὰ σωθεῖτε.

Εἶναι μεγάλη ὑπόθεση αὐτή, εἶναι ὅτι καλύτερο μπορεῖ
 νὰ πάρει ὁ ἄνθρωπος ἐπὶ γῆς γιατί ἂν δὲν ἔρθει ἐπὶ γῆς 
δὲν μπορεῖ νὰ δεῖ τὸν Παράδεισό Μου τὸν Ἐκλεκτόν, 
αὐτὸν τὸν Ἱερὸν καὶ τὸν Μοναδικόν. 

Πρέπει νὰ ἔρθει ἀπὸ ἐδῶ, πρέπει νὰ γεννηθεῖ, 
πρέπει νὰ μεγαλώσει, πρέπει νὰ ζήσει, νὰ ἐνεργήσει 
καὶ σύμφωνα μὲ τὸ τί θὰ ἐνεργήσει καὶ τί θὰ ποιήσει 
ὁ Κύριος, Ἐγώ, ὁ ὑμῶν Ἰησοῦς Χριστός, 
Αὐτὸς ὁ Τριαδικὸς Θεὸς θὰ ἀποφασίσει. 

Ἡ ἀπόφαση εἶναι Μία καὶ Τετελεσμένη, 
νὰ τὸ ἔχετε αὐτὸ μέσα εἰς τὴν Καρδία. 
Γι’ αὐτὸ ὅ,τι μπορεῖτε, ἔστω καὶ τὴν τελευταία στιγμή, 
νὰ ἀλλάξετε καὶ σὲ Ἐμένα κοντὰ νὰ ‘ρθεῖτε,
 στὴν ἀγκαλιά Μου νὰ βρεθεῖτε. 

Κάντε το Ἐτούτη τὴ στιγμή, ὄχι τὴν ἑπόμενη αὐτή,
 αὐτὴ τὴ στιγμὴ καὶ Ἐγὼ θὰ σᾶς Ἐλεήσω 
καὶ κοντά Μου θὰ σᾶς ταΐσω, θὰ σᾶς ποτίσω
 μὲ τὸ νεράκι τὸ γλυκὸ καὶ θὰ σᾶς καθαρίσω.

Θὰ σᾶς καθαρίσω ἀπὸ κάθε ἁμαρτία, 
ἀπὸ κάθε πράξη ἡ ὁποία 
δὲν ἤτανε σύμφωνη μὲ τὴν δική Μου Μαρτυρία. 

Θὰ ἐξαφανίσω καὶ θὰ σβήσω κάθε ἁμαρτία 
καὶ θὰ σᾶς δώσω, θὰ σᾶς δώσω τὴν καλὴ Πορεία 
ἀλλὰ θὰ σᾶς δώσω καὶ τὸ βραβεῖο τὸ δικό Μου 
ποὺ δὲν εἶναι τίποτα ἄλλο ἀπὸ τὸν Παράδεισό Μου. 

Αὐτὸ εἶναι τὸ μέγιστο καὶ τὸ κάλλιστο βραβεῖον
 τὸ ὁποῖο μπορεῖ νὰ πάρετε ἐπὶ Γῆς
ἀπὸ Ἐμένα τὸν Τριαδικὸ Θεό, τὴν Τριαδικὴ Ἀρχὴ
 καὶ εἶναι μεγάλος Ἔπαινος γιὰ τὴν δική σας τὴν ψυχὴ 
ἀλλὰ εἶναι καὶ μεγάλη Εὐλογία γ
ιὰ τὴν Παντοτεινή σας τὴν Πορεία.

Ἐγὼ σᾶς Ὁμιλῶ, ὁ Τριαδικὸς Θεός, ἀγαπητά Μου Παιδιά. 
Πολὺ πονῶ, Ἔχω πονέσει πολὺ γιὰ ἐσᾶς τὸν τελευταῖο τὸν καιρὸ
 καὶ ὅταν Ὁμιλῶ γιὰ τὸν τελευταῖο τὸν καιρὸ
 δὲν εἶναι ὁ τελευταῖος μῆνας ἢ ὁ Τελευταῖος Χρόνος. 

Εἶναι ἀρκετὸ διάστημα αὐτὸ γιατί 
ξεφύγατε ἀπὸ Ἐμένα τὸν Τριαδικὸ Θεὸ πολύ,
 ξεφύγατε ἐντελῶς, 
γι’ αὐτὸ παραχώρησα καὶ Ἐγὼ 
νὰ γίνουν ὅλα αὐτὰ τὰ πράγματα, 
τὰ ἄσχημα καὶ τὰ τρομερά, 
καὶ θὰ ἀκολουθήσουν καὶ ἄλλα,
 τρομερότερα θὰ εἶναι αὐτά.

Γι’ αὐτὸ πιαστεῖτε ἀπὸ Ἐμένα, πιαστεῖτε σφικτά,
 μὴν Μὲ ἀφήσετε ἀπὸ ἐτούτη τὴ στιγμὴ καὶ μετὰ οὔτε ἕνα λεπτό.
Κρατῆστε Με γερὰ καὶ Ἐγὼ θὰ σᾶς ἀγκαλιάσω
 καὶ θὰ σᾶς κρατήσω τρυφερὰ στὴ δική Μου ἀγκαλιά. 

Αὐτὸ ἂν κάνετε, τὸ Ἥμαρτον ζητεῖστε καὶ μετανοῆστε, 
τότε ἀμέσως στὴν ἀγκαλιά Μου θὰ βρεθεῖτε 
καὶ ἐκεῖ θὰ ἀναπαυθεῖτε. 

Κάντε το Παιδιά Μου καλὰ ἐτοῦτο τὸ λεπτὸ 
καὶ Ἐγὼ σᾶς τὸ Ὑπόσχομαι ὅτι δὲν θὰ σᾶς ἀφήσω. 
Ἕνα Λόγο Ἔχω Ἐγώ, 
σᾶς τὸ Ὑπόσχομαι ἐπειδὴ σᾶς ἀγαπῶ πάρα πολύ,
 ἐπειδὴ εἴσαστε τὰ δικά Μου τὰ Παιδιὰ τὰ ἀγαπητά. 

Θὰ σωθεῖτε καὶ στὸν Παράδεισο τὸν Παντοτεινὸ
 ἐκεῖ θὰ βρεθεῖτε καὶ αἰώνια θὰ ἀναπαυθεῖτε.

Δὲν μπορεῖτε νὰ καταλάβετε,
 εἶναι ὑπεράνω τῆς νοητικῆς σας δυνατότητας αὐτό,
 ἡ Παντοτεινὴ Εὐτυχία ποὺ θὰ ὑπάρχει εἰς τὴν ψυχή σας 
εἰς τὴν ἐκεῖ ζωή σας, 
εἰς τὴν Μόνιμη κατοικία εἰς τὴν Παντοτεινὴ 
ποὺ Ἐδημιούργησα Ἐγὼ ὁ Τριαδικὸς Θεὸς 
γιὰ τὴ δική σας τὴν ψυχή, 
αὐτὴ τὴ δική σας τὴν κατοικία 
ποὺ δὲν συγκρίνεται μὲ ἄλλη καμμία.

Δὲν ἔχει σχέση μὲ τὴν ἐπίγεια κατοικία.
 Ἐκείνη εἶναι ἡ Θεϊκὴ ἡ κατοικία, 
ἐκείνη εἶναι ἡ γλυκιὰ ἡ κατοικία, 
ἐκείνη εἶναι ποὺ χαρίζει τὸ κάθε τί καλό,
 τὸ κάθε τί ἀνθηρὸ καὶ εὐωδιαστό. 

Ἐκεῖ θὰ ἀναπαυθεῖτε, πραγματικὰ θὰ ἀναπαυθεῖτε 
καὶ τὴν δική Μου τὴ γλύκα θὰ γευθεῖτε, 
Πάντα θὰ τὴν γεύεστε αὐτή. 
Κρατῆστε το αὐτὸ στὸ δικό σας τὸ ψυχικὸ 
ἐτοῦτο τὸ λεπτὸ καὶ θὰ τὸ δεῖτε 
ὅταν ἔρθετε ἐδῶ εἰς τὸ Βασίλειό Μου τὸ Ἐκλεκτό.

Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ τῷ Τριαδικῷ Θεῷ ΔόξαΥΓ. Κύριε τῶν δυνάμεων! Δακρύζει ὁ Χριστός.
Κατεβαίνουν τὰ δάκρυά Του στὰ μάγουλά Του
καὶ φεύγουν ἀπὸ τὶς σιαγόνες κάτω.

Ἡμέρες τώρα συμβαίνει αὐτό.
Σημεῖο θλίψης καὶ πόνου μαζὶ
γι’ αὐτὰ ποὺ γίνονται καὶ θὰ ἔρθουν ἐπὶ γῆς.


9 σχόλια:

 1. ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ ΚΑΙ ΣΕ ΔΟΞΑΖΩ ΚΎΡΙΕ ΚΑΙ ΘΕΈ ΜΟΥ ΙΗΣΟΎ ΧΡΙΣΤΈ. ΑΜΗΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΚΥΡΙΕ Ο ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ ΙΛΑΣΘΗΤΙ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑΚΙΑ, ΟΛΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ, ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ (ΜΕΤΑΝΟΙΑ, ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΤΛΠ), ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΠΟΙΗΜΑΤΑΚΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Πωπώ συμφορά! Καταφέραμε να κανουμε τόν Κύριό μας καί Θεό μας να δακρύζει για μάς.
  Τί κατάντια, τί ξεπεσμός, τί αλλοτρίωση τού ανθρωπίνου γένους!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Δοξασμένο το όνομα σου Θεέ μού!!!
  Άς γίνει το θέλημά σού κύριε μού!!! Δόξα σόι ο Θεός!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Η Πολωνία απαγόρευσε τις εκτρώσεις ενώ εμείς που έχουμε την ορθή πίστη θέλουμε εκτρώσεις.... Όσο και αν φαίνεται απίστευτο, οι Ελληνίδες είναι πρωταθλήτριες παγκοσμίως στις εκτρώσεις! ΕΛΕΟΣ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Αγαπητέ Ρωμανε, καλό μήνα καί θέλω να ζητήσω να διευκρινίσεις από ποίο πηγή Αυτό συγκεκριμένο μήνυμα. Επειδή διαφέρει τρόπος γραφής διαφέρει από τον τρόπο σεβαστού μας Ανώνυμου Γέροντος.
  Περιμένουμε απαντήσει, σε διαβάζουν πόλοι Ρώσοι κι γίνεται αυτή παρεξήγηση. Ευχαριστώ θερμά.
  Βικτωρία

  ΑπάντησηΔιαγραφή