Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2021

ΜΗΝΥΜΑ ΘΕΙΑΣ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ!


Ο ΘΕΟΣ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ ΚΑΙ
 ΤΟ ΚΑΚΟ ΘΑ 
ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙ✝ ✝ ✝

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος

Ὁ Ἐπουράνιος Θεός, Θεὸς Ἀληθινὸς καὶ ὁ Μοναδικός, 
ὁ Τρισυπόστατος καὶ ὁ Δημιουργός,
Μήνυμα ἀπευθύνω στὸ κάθε Τέκνο Μου 
ἐκεῖ στὸν Δικό Μου τὸν Λαὸ καὶ τὸν Παρακαλῶ, 
ὡς Πατέρας Ἀγαθὸς καὶ τῶν καλῶν Χορηγός,
 νὰ τὸ ἀκούσει, νὰ τὸ πιστέψει καὶ νὰ τὸ ἐνστερνιστεῖ 
βαθειὰ στὴν δική του τὴν Ψυχή.

Αὐτὸ ποὺ ἀκολουθεῖ εἶναι γιὰ τὸ δικό του τὸ καλό, 
γιὰ τὸ σῶμα του καὶ γιὰ τὴν ψυχή του, 
φυσικὰ καὶ γιὰ τὴν ἐδῶ βιωτή του. 

Τοῦ καθενὸς Παιδιοῦ Μου ἡ ζωή, 
δηλαδὴ ἡ βιωτή του εἰς τὴν Γῆ,
 εἶναι πολὺ σημαντικὴ 
ἀφοῦ αὐτὴ εἶναι ἡ πορεία 
πρὸς τὴν Αἰώνια Βασιλεία 
ἐὰν αὐτὴ εἶναι σύμφωνη μὲ τὶς Ἐντολὲς 
ποὺ πρέπει νὰ ἀκολουθηθοῦν πιστὰ ΟΛΕΣ αὐτές, 
φυσικὰ εἶναι οἱ Δικές Μου συμβουλὲς 
ἀλλὰ αὐτὲς κατ’ οὐσίαν εἶναι Ἐντολές.

Ἀγαπητά Μου λοιπὸν Τεκνία 
ἀκολουθεῖστε ἀκριβῶς τὶς Ἐντολές Μου,
 ἐπαναλαμβάνω, ΟΛΕΣ καθ’ ὁλοκληρίαν 
καὶ Ἐγὼ θὰ σᾶς ἀνταμείψω Ἀληθινὰ 
ὅταν κυρίως θὰ φτάσετε ἐδῶ στὴν Οὐράνια Κατοικία Μου, 
τὴν ἐξαίσια, τὴν καταπληκτική, αὐτὴν τὴν Μοναδικήν.

Ὑπηρετεῖστε λοιπὸν τὶς Ἐντολές Μου 
καὶ τὶς Ἀξίες ποὺ σᾶς ἔχουν δοθεῖ ἀπὸ Ἐμένα τὸν Θεὸ 
ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸν Δικό Μου τὸν Στρατό, 
ἐννοῶ τοὺς Προφῆτες, Ἁγίους, Μάρτυρες καὶ Λοιποὺς 
καὶ ἀκολουθεῖστε τους Ὅλους αὐτούς. 

Ἀκολουθεῖστε πὼς ἔζησαν, τὶ ἔπραξαν, τὶ ὑπηρέτησαν, 
βάλετε μέσα στὴν καρδιά σας τὴν Ἀγάπη, 
τὴν Δικαιοσύνη, τὴν Καλοσύνη, τὴν Εὐφροσύνη
 ἀλλὰ καὶ τὸ Θάρρος ποὺ εἶχαν μέσα εἰς τὴν καρδίαν
 ἀφοῦ αὐτὸ προερχόταν ἀπὸ τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία.

Ἐργάστηκαν εἰλικρινὰ καὶ μὲ ἀγάπη 
ἀλλὰ καὶ αὐταπάρνηση περισσὴ
 γιὰ κάθε τὶ καλὸ ποὺ προερχόταν ἀπὸ Ἐμένα τὸν Θεὸ 
δηλαδὴ γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία, γιὰ τὴν Ὀρθοπραξία, 
γιὰ τὸ Δίκαιον, γιὰ τὴν Πατρίδα, γιὰ τὴν Οἰκογένεια 
ὡς κύτταρο βασικὸ καὶ ἀπαραίτητο γιὰ μιὰ σωστὴ Κοινωνία, 
φυσικὰ μέσα στὴν Ὀρθοδοξία τὴν Ἀληθινὴ Θρησκεία. 

Καὶ ἔτσι κρατήθηκαν ἀγαπητά Μου Παιδιὰ '
τὰ Κράτη τὰ Ὀρθόδοξα τὰ Χριστιανικὰ 
σὲ αὐτὰ ποὺ δὲν αὐξήθηκε ἰδιαίτερα ἡ ἁμαρτία 
γιὰ νὰ ἐπέλθει ἡ τιμωρία ἡ ἐκπαιδευτική, 
εἴτε προσωρινὴ εἴτε τελειωτική.

Τρομερὸ πρᾶγμα ἡ ἁμαρτία ἀγαπητά Μου Παιδιά,
 ὑπάρχει ὅμως ἡ Γιατρειά. 
Δὲν μποροῦσα Ἐγὼ ὡς Θεὸς νὰ μὴν τὴ χορηγήσω 
αὐτὴν στὸ Πλάσμα Μου καὶ ἡ ὁποία ἀποτελεῖ 
τὸ τρίπτυχο Μετάνοια – Ἐξομολόγηση – Θεία Κοινωνία.

Ἔκανα αὐτὴ τὴν μικρὴ Εἰσαγωγὴ Ἐγὼ ὁ Πατέρας σας, 
ποὺ σᾶς ἀγαπῶ πολύ, 
γιὰ νὰ σᾶς ἐπιστήσω τὴν προσοχὴ 
στὴν δική σας Τωρινὴ ἐποχὴ 
καὶ νὰ τὴν συγκρίνετε καὶ μὲ προηγούμενες ἐποχὲς 
ἀλλὰ κυρίως νὰ τὴν συγκρίνετε 
μὲ τὸ τί πράττετε ἐσεῖς τώρα γιὰ τὸν ἑαυτό σας. 
Αὐτὸ εἶναι γιὰ τὸ καλό σας;

Ἐπιθυμῶ λοιπὸν νὰ κάνετε ἐσεῖς τὴν σύγκριση αὐτὴ 
καὶ ὄχι Ἐγὼ νὰ σᾶς τὴν ὑπαγορέψω, 
ἀλλὰ ἐσεῖς νὰ ἀνοίξετε τὸν νοῦ σας, τὴν καρδιά σας,
 ἀκόμα καὶ τὴν λογική σας καὶ νὰ σκεφτεῖτε: 
τί ποιῶ καὶ πῶς ἐνεργῶ σὲ κάθε τὶ ποὺ συμβαίνει ἐπὶ γῆς 
ἀλλὰ καὶ στὴν οἰκογένειά μου, 
στὸ σχολεῖο, στὴν Ὀρθόδοξη Θρησκεία μου
 ἀλλὰ καὶ στὴν δική μου τὴν Πατρίδα,
 ποὺ ἦταν ὁ Φάρος τῆς Ὀρθοδοξίας 
καὶ τοῦ Πολιτισμοῦ τῆς Γῆς, σχεδὸν κάθε ἐποχῆς. 

Αὐτὸ τὸ γνωρίζετε καλά, τοῖς πάσι ἦταν γνωστό, 
ἀλλὰ πολλοὺς αἰῶνες πρὶν ἦταν αὐτό.

Ἀγαπητά Μου Παιδιὰ γνωρίζετε τὶ ὁ Ἕλληνας καὶ ἡ Ἑλλάδα 
ἔχει προσφέρει ἁπανταχοῦ της Γῆς, 
γιὰ τὶς ἀξίες ποὺ σᾶς Ὁμίλησα ὀλίγο πρίν, 
καὶ Ἐγὼ ἤμουν τόσο εὐχαριστημένος καὶ ἀναπαυμένος 
ἀπὸ τὴν ἐσωτερική σας πανοπλία 
ποὺ ἐκπήγαζε ἀπὸ Ἐμένα τὸν Τριαδικὸ Θεὸ καὶ τὴν Ὀρθοδοξία 
καὶ ἦταν πολὺ σημαντικὸ γιὰ τὸ γένος τὸ Ἑλληνικὸ 
καὶ τὴν Πατρίδα σας τὴν ταπεινὴ
 ἂν καὶ ὑπῆρξε τόσο πολὺ δυνατὴ καὶ διδακτική!

Καὶ τώρα τί; Ἀλήθεια τί πράττετε τώρα; 
Τί αἰσθάνεστε ἐντός σας, αἰσθάνεστε καλά; 
Αἰσθάνεστε ὅτι πράττετε αὐτὰ ποῦ ἐπιθυμῶ Ἐγὼ ὁ Τριαδικὸς Θεός;
Αἰσθάνεστε ὅτι ὑπερασπίζεστε τὰ Ὅσια καὶ τὰ Ἱερὰ 
τῆς δικῆς σας τῆς φυλῆς;

 Αἰσθάνεστε ὅτι συνεχίζετε νὰ ἐργάζεστε
 καὶ νὰ ἀγωνίζεστε γιὰ τὶς καλὲς καὶ ἐνάρετες ἀξίες
 γιὰ τὴν Πατρίδα σας καὶ τὴν Ὀρθοδοξία, 
αὐτὲς ποὺ εἰπώθηκαν πιὸ πρὶν ἢ ἔχετε ἀλλάξει ἐντελῶς; 

Ἴσως δὲν θὰ τὸ ἔχετε καταλάβει, οὔτε στὸ τόσο δά, 
ὅτι εἴσαστε χαμένα ἀρνία, 
σὲ μιὰ χωρὶς ὅρια παγκόσμια κοινωνία,
 ποὺ σκοπὸ ἔχει νὰ σᾶς σκοτίσει, 
νὰ σᾶς ἀλλάξει ἐντελῶς πορεία 
ἀπὸ τὴν δική σας τὴν Θρησκεία 
καὶ νὰ σᾶς ἐπιβάλει νὰ πορεύεστε χωρὶς πορεία 
πρὸς τὴν Οὐράνια Βασιλεία 
ἐγκλωβιζόμενοι μέσα σε μιὰ πανθρησκεία 
καὶ ἀπάνθρωπη κοινωνία!!!

Τὸ ἔχετε καταλάβει αὐτό; 
Ἐὰν δὲν τὸ ἔχετε καταλάβει ἀκόμα [
ὑπάρχει ἕνα χρονικὸ διάστημα πολὺ μικρό, 
τὸ ὁποῖον Μόνον Ἐγὼ γνωρίζω ὁ Θεός, 
γιὰ νὰ τὸ συνειδητοποιήσετε καὶ νὰ ἐνεργήσετε. 

Νὰ ἐνεργήσετε μὲ ἐνέργειες ποὺ εἶναι σύμφωνες μὲ αὐτὲς τὶς Ἀξίες
ποὺ σᾶς ἀνέφερα καὶ πρὶν καὶ σύμφωνα μὲ αὐτὰ ποὺ σᾶς ἐδίδαξα
ὅταν ἦρθα ἐπὶ Γῆς Ἐγὼ ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς 
καὶ τότε θὰ αἰσθανθεῖτε ὅτι θὰ πρέπει νὰ ἀλλάξετε πορεία
 μέσα στὴν καρδία καὶ νὰ ἐπανέρθετε σὲ αὐτὰ ποὺ εἴχατε παλαιότερα
ὁ Καθένας σας, ἡ Οἰκογένειά σας, ἡ Πατρίδα σας, 
ὅλος ὁ Ἑλληνισμὸς 
αὐτὸς ὁ Μεγάλος ὁ Λαός.

Ἀδράξετε τὴν εὐκαιρία ὅσο εἶναι καιρός, 
τελειώνει αὐτὸς καὶ ἀρχίσετε νὰ ἐνεργεῖτε 
γιὰ νὰ κερδίσετε καὶ πάλι τὸν ἑαυτό σας
 καὶ τὸν λυτρωμό σας, 
τὴν Οἰκογένειά σας καὶ τὴν Πατρίδα σας 
τὴν Μοναδικὴ καὶ Ἱερὴ ποὺ εἶχε καὶ ἔχει ἀκόμα Φῶς, 
τὸ Δικό Μου Φῶς, Ἐμοῦ τοῦ Ἀληθινοῦ Θεοῦ, 
ὁ ὁποῖος θὰ σᾶς βοηθήσω γιὰ νὰ τὰ ἀποκτήσετε καὶ πάλι αὐτὰ 
γιατί σᾶς τὸ Λέγω Εἰλικρινὰ Ἐγὼ ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς
 καὶ ἡ Μητέρα ἡ Παναγία ἡ Κυρὰ 
ποὺ πολὺ πονᾶ καὶ Αὐτὴ γιὰ ἐσᾶς.

Θὰ σᾶς στηρίξουμε, Ἐμεῖς θὰ πολεμήσουμε 
ἀρκεῖ καὶ ἐσεῖς νὰ εἶστε δίπλα Μας, 
Ἐμεῖς θὰ σᾶς χαρίσουμε καὶ πάλι αὐτὰ 
τὰ πολὺ σημαντικὰ ποὺ σᾶς ἔχει ἀφαιρέσει 
ὁ πονηρὸς ἀπὸ τὴν καρδιά σας 
καὶ θέλει νὰ σᾶς πετάξει ἐντελῶς
 καὶ σύντομα μέσα στὸν γκρεμό.

Ἀέρα λοιπόν! 
Ὅπως σᾶς Ὁδηγήσαμε καὶ σᾶς Βοηθήσαμε τόσες φορές,
 Ἐμεῖς ἡ Τριαδικὴ Ἀρχὴ καὶ ἡ Παναγία ἡ Ἁγνὴ 
ἀλλὰ καὶ οἱ Ἅγιοι καὶ ὅλοι οἱ Λοιποὶ 
γιὰ νὰ διώξετε τὸ κακὸ ποὺ τὸ ἔχει ἐπιτρέψει 
νὰ ἐγκατασταθεῖ στὸν τόπο σας αὐτόν,
 τὸν τόπο τὸν δικό σας, τὴν Πατρίδα σας τὴν ΜΟΝΑΔΙΚΗ,
 καὶ σᾶς πολεμᾶ καὶ σᾶς τρομοκρατεῖ, 
δόλια, ψεύτικα καὶ μὲ ἀρχηγὸ 
τὸν πονηρό, τὸν παμμίαρον αὐτόν.

Ἐγὼ ἐδώρισα σὲ ἐσᾶς τὸν Εὐλογημένο τόπο αὐτὸ 
καὶ δὲν θὰ ἐπιτρέψω στὸν πονηρὸ 
νὰ προξενήσει ζημιὰ στὰ Δικά Μου τὰ Παιδιά. 

Ἐμεῖς ἡ Τριαδικὴ Ἀρχή, ἡ Παναγία ἡ Ἁγνὴ 
καὶ οἱ ὅλοι οἱ Δικοί Μας, ὁ Ἀγγελικὸς Στρατός, 
δὲν θὰ τὸ ἐπιτρέψουμε αὐτό, 
θὰ τοὺς ἐξωστρακίσουμε, θὰ τοὺς τσακίσουμε
 καὶ θὰ τοὺς ἐξαφανίσουμε ἀπὸ τὴν Γῆ αὐτή, 
ΑΡΚΕΙ νὰ ἔχουμε ἐσᾶς τὰ Παιδιά Μας κοντά Μας,
 νὰ εἴσαστε δίπλα Μας ἐξαγνισμένοι καὶ καθαροί,
 ἐνεργοὶ συμπαραστάτες καὶ στρατιῶτες δυνατοὶ 
καθὼς καὶ προστάτες τῶν Ἀξιῶν Μας
 καὶ τῶν Θείων Ἐντολῶν Μας.

Ἡ Νίκη θὰ εἶναι Ὁλοκληρωτικὰ Δική Μας καὶ δική σας,
τὸ Λέγει καὶ τὸ ὑπογράφει ὁ
 Σωτῆρας σας καὶ ὁ Λυτρωτής σας.

Σφραγίζω τὴν Γραφὴ Αὐτὴ. 
Πιστέψετε σὲ Αὐτὴν ὅτι ἔρχεται ἡ Ἐλευθερία 
ἀπὸ τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία.


Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ τῷ Τριαδικῷ Θεῷ Δόξα18 σχόλια:

 1. 😔😔😔😔😔😔😔😔😔
  😢😢😢😢😢😢😢😢😢
  🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂
  Ευλογημένο να ναι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Χριστέ το Φως το Αληθινό και ο Κύριος της Δόξης!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Οι 3 Πασχαλιές (την ίδια χρονιά) γαρ νυν ...!!!

  Θαυμάστε σοφία Θεού και Δύναμη: «Ούτοι εν άρμασι και ούτοι εν ίπποις» (αεροπλάνα και πυρηνικά όπλα) ημείς δε εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθησόμεθα (ψαλμ. Ιθ’ 8).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο Κύριος και Θεός μας με τις Άγιες τούτες Γραφές ασταμάτητα μας νουθετεί, μας παρηγορεί, μας ενισχύει διότι βρισκόμαστε στις παραμονές τρομακτικών γεγονότων. Θα συμβούν τα τελευταία και σημαντικότερα γεγονότα της δεύτερης Σκηνής, όπου οι δυνάμεις του σκότους, κατά θεϊκή απόφαση, θα καταστραφούν και θα επικρατήσει η Ορθόδοξη Πίστη του Χριστού. Η μία δηλαδή δύναμη θα καταστρέψει την άλλη και άλλη την άλλη δια αλληλοκαταστροφής.

   Το φαινόμενο αυτό είναι μια από τις παγκάκιστες ιδιότητες του Σατανά. Διότι ο Σατανάς πολεμάει την Ορθόδοξη Εκκλησία, δηλαδή την Αλήθεια με τις σκοτεινές του δυνάμεις, αλλά και τις σκοτεινές του δυνάμεις που διαφέρουν μόνο κατά την ονομασία τις διαιρεί κατά το «διαίρει και βασίλευε» και τις αλληλοσυγκρούει. Τόσο δε είναι το μίσος του προς το ανθρώπινο γένος, ώστε δεν αρκείται στο να τους κρατάει στην πλάνη, αλλά δια της αλληλοεξόντωσης επιθυμεί να τους εξαφανίσει από προσώπου της γης και το ταχύτερο να τους ρίξει στην κόλαση για να κολάζονται αιώνια. Τη δε γη, πολύ θα ήθελε να την κονιορτοποιούσε και του Θεού τα έργα παντελώς να κατέστρεφε.

   Τα δύο αυτά παγκάκιστα έργα θα επιχειρήσει να πραγματοποιήσει δια των πεπλανημένων και σκοτεινών οργάνων του. Όμως δε θα το κατορθώσει ένεκα των λίγων πραγματικών Ορθοδόξων Χριστιανών του Ελληνικού Έθνους και των άλλων ορθοδόξων Εθνών και θα σταματήσει το καταστροφικό έργο του Διαβόλου, διότι θα επέμβει εμφανώς και θα υποδείξει έναν Άγιο άνθρωπο, που οι προφητείες τον ονομάζουν Βασιλεία από πενίας (πτωχείας). Για να κυβερνήσει τα απειθή έθνη εν ράβδω σιδηρά (Αποκ. Ιθ 15). Θα έλθει δηλαδή η Βασιλεία του Θεού επί της γης και αυτός ο Χριστός πνευματικώς, για να ποιμάνει τα έθνη δια αντιπροσώπου Του, καθώς μας διδάσκει ο Κύριος στην Κυριακή Προσευχή «Ελθέτω η Βασιλεία Σου».
   Το μικρό και ασθενές Έθνος μας, ΤΟ ΥΠΟ ΠΑΝΤΩΝ ΑΔΙΚΟΥΜΕΝΟ θα εξέλθει νικητής, διότι θα νικήσει και θα επικρατήσει η Ορθόδοξος πίστη του.

   Αλλά για να γίνουν αυτά τα καλά για το Έθνος μας προϋποτίθεται ότι θα μετανοήσουμε και θα προσφύγουμε στο Θεό των Πατέρων ημών και την Παναγίαν Αυτού Μητέρα. Διότι αν δεν το κάνουμε αυτό, όχι μόνο δε θα δοξαστούμε, αλλά και σκληρά θα τιμωρηθούμε.

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμε ,τα πολλά λόγια είναι φτώχια και σε μπερδεύουν και μπερδεύεις τον κόσμο.
   Επίτηδες το κάνεις;
   Κοντός ψαλμός Αληλούϊα

   Διαγραφή
  3. ΠΗΓΗ: Ιερομονάχου Νείλου Σωτηροπούλου "Η ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΟΞΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΣΤΟΜΟΣ ΡΟΜΦΑΙΑ (E-BOOK)
   Εν Αθήναις τη 4η Μαρτίου 1965

   Διαγραφή
 4. ΜΕ ΑΜΕΙΩΤΗ ΕΝΤΑΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΠΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΜΑΣ ΘΕΟΥ
  (ζητώ συγγνώμη για το άσχετο σχόλιο, αλλά νομίζω ότι θα αποβεί σε ωφέλεια των αδερφών μου)

  Μπορεί στα μαθηματικά να ήμουν σκράπας - όταν κι εγώ πήγαινα σχολείο - αλλά ενός γαϊδουριού (δηλαδή εμένα) άχυρο μπορώ να το μετράω.

  Πριν από λίγη ώρα λοιπόν πήγα σε ένα κατάστημα, για να αγοράσω ταμπλέτες πλυντηρίου έχοντας στο πορτοφόλι μου 20 € (συν κάποια λίγα ψιλά). Μπήκα στο κατάστημα για να βρω το προϊόν και είδα ότι κοστίζει 6,5 €. Σχημάτισα στο φτωχό μυαλό μου την εικόνα ότι θα δώσω το εικοσάευρο και 1,5 € σε ψιλά για να πάρω ρέστα 15€. Ανοίγοντας λοιπόν το πορτοφόλι μου για να εκτελέσω όσα είχα προσχεδιάσει, βρήκα άλλα 10€ και αμέσως θυμήθηκα τον Άγιο Παΐσιο με τον ολιγόπιστο προσκυνητή που του έδωσε ένα κουτί με 3 λουκούμια να τα μοιράσει σε 12 επισκέπτες και αφού μοίρασε σε όλους περίσσεψαν και 3 ακόμα.

  «Προωρώμην τὸν Κύριον ἐνώπιόν μου διαπαντός, ὅτι ἐκ δεξιῶν μού ἐστιν, ἵνα μὴ σαλευθῶ» Σ’ Αυτόν ανήκει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησις και τώρα και σε όλους τους αιώνες. Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. « ... Το αν θα πάμε στον παράδεισο ή στην κόλαση δεν εξαρτάται από το εάν έχουμε λίγα ή πολλά χρήματα, αλλά από τον τρόπο που θα χρησιμοποιήσουμε αυτά που έχουμε.

   Τα χρήματα, τα κτήματα και όλα τα υλικά αγαθά μας δεν είναι δικά μας, του Θεού είναι, εμείς έχουμε μόνο την διαχείρισή τους. Πρέπει να ξέρουμε, ότι ο Θεός θα μας ζητήσει λογαριασμό και για την τελευταία δραχμή μας, αν την διαθέσαμε σύμφωνα με το θέλημά Του ή όχι».

   ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ

   Διαγραφή
  2. Βλεπω απο τις ακριβες αγοραζεις αδερφε. Εχει και πιο οικονομικες αν ψαξεις

   Διαγραφή
 5. ΚΎΡΙΕ ΙΗΣΟΎ ΧΡΙΣΤΈ ΥΙΈ ΘΕΟΎ ΕΛΈΗΣΟΝ. ΑΜΗΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΚΎΡΙΕ ΙΗΣΟΎ ΧΡΙΣΤΈ ΥΙΈ ΘΕΟΎ ΕΛΈΗΣΟΝ ΗΜΑΣ. ΑΜΗΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή