Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

Σας παρουσιάζουμε μία νέα εφαρμογή με την οποία μπορείτε να υπολογίσετε, με βάση τα στοιχεία και τα δεδομένα που έχουν δημοσιευθεί, κατά πόσο ο εμβολιασμός κατά της Covid-19 με τα πειραματικά σκευάσματα είναι επικίνδυνος για εσάς. 

Ο “υπολογιστής κινδύνου εμβολιασμού” χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο (που εξηγούμε παρακάτω) και υπολογίζει την αναλογία της πιθανότητας να χάσετε τη ζωή σας, είτε από το εμβόλιο είτε από covid-19.

Τον υπολογιστή θα τον βρείτε ΕΔΩ

Η χρήση φαρμάκων και εμβολίων δεν είναι ποτέ απαλλαγμένη από παρενέργειες. Αυτό ισχύει επίσης για τα τέσσερα εμβόλια Covid 19 για τα οποία έχει χορηγηθεί επείγουσα άδεια κυκλοφορίας στην Ευρώπη.

 Ο στόχος αυτών των εμβολίων είναι η πρόληψη της σοβαρής και δυνητικά θανατηφόρας νόσου της Covid-19. Ο στόχος αυτός αντισταθμίζεται από τον κίνδυνο σοβαρών και ενδεχομένως θανατηφόρων συνεπειών του εμβολίου. 

Και οι δύο κίνδυνοι εξαρτώνται έντονα από την ηλικία. Υπάρχουν δημόσια στοιχεία και για τους δύο κινδύνους.

Ο υπολογιστής κινδύνου εμβολιασμού επιτρέπει τον υπολογισμό του κινδύνου εμβολιασμού ανά ηλικία με βάση δημόσια δεδομένα.

Το μεγαλύτερο μέρος του κώδικα γράφτηκε από την ομάδα impfnebenwirkungen με την οποία έχουμε στενή συνεργασία.

Ο υπολογισμός περιλαμβάνει:
Αναφορές θανατηφόρων και ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από εμβολιασμούς για τη Covid 19 από τις εκθέσεις ασφαλείας του Ινστιτούτου Paul Ehrlich με τη χρήση των δεδομένων μέχρι και την 31.7.2021 [1]

Η ηλικιακή κατανομή των εν λόγω αναφορών με βάση την Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τις ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων (EudraVigilance) [2]

Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από το Ινστιτούτο Robert Koch για τους θανάτους covid-19 έως και τον Αύγουστο του 2021. [3].

Πληθυσμιακά στοιχεία για την ηλικιακή διάρθρωση του γερμανικού πληθυσμού από τη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat) [4].

Στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των πλήρως εμβολιασμένων ατόμων στη Γερμανία από το Ourworldindata [5].

Ο «υπολογιστής κινδύνου εμβολιασμού» υπολογίζει αυτόν τον κίνδυνο από αυτά τα δεδομένα, δηλαδή οι εξαρτώμενοι από την ηλικία κίνδυνοι θανάτου μετά από εμβολιασμό κατά της Covid-19 από τη μία πλευρά (“κίνδυνος εμβολιασμού”) και ο θάνατος μετά από νόσηση απο Covid 19 από την άλλη (“κίνδυνος Covid 19).
Συνυπολογισμός των αβεβαιοτήτων

Τα εμπειρικά δεδομένα σχετικά με τις θανατηφόρες ανεπιθύμητες ενέργειες εμβολιασμού, αφενός, και οι θάνατοι αφετέρου από Covid-19, υπόκεινται σε μια σειρά αβεβαιοτήτων:

Πόσοι από τους αναφερόμενους θανάτους Covid 19 σχετίζονται πραγματικά αιτιολογικά με την Covid-19 ασθένεια;

Πόσες από τις ύποπτες αναφορές θανατηφόρων παρενεργειών του εμβολιασμού αποδίδονται αιτιωδώς στον εμβολιασμό;

Ποια είναι η έκταση της υπο-αναφοράς των ανεπιθύμητων συμβάντων εμβολίων που οδηγούν σε θάνατο;

Σε πόσες περιπτώσεις θα εμφανιστεί στο μέλλον θάνατος από Covid-19 παρά τον εμβολιασμό κατά της συγκεκριμένης ασθένειας;

Ο υπολογιστής κινδύνου εμβολιασμού λαμβάνει υπόψη αυτές τις αβεβαιότητες, επιτρέποντας στο χρήστη να κάνει τις δικές του παραδοχές σχετικά με αυτούς τους παράγοντες στον υπολογισμό.


Το γράφημα δείχνει τα κεντρικά στοιχεία του υπολογιστή:

– Επάνω αριστερά: Ρυθμίσεις χρήστη για παράγοντες που σχετίζονται με τον κίνδυνο.

– Επάνω δεξιά: Υπολογισμένη καμπύλη του λόγου κινδύνου ανά ηλικία.

– Κάτω αριστερά: Ο συγκεκριμένος λόγος κινδύνου για την ηλικία του χρήστη.

– Κάτω δεξιά: Εμπειρικά καθορισμένες τιμές για τους ακόλουθους κινδύνους που σχετίζονται με την ηλικία:

◦ : η πιθανότητα θανάτου από Covid-19 εντός ενός έτους.

◦ : η πιθανότητα θανάτου μετά από πλήρη εμβολιασμό κατά της Covid-19.

◦ οι υπολογισμένοι λόγοι κινδύνου των ηλικιακών ομάδων

Περιορισμοί

Ο υπολογιστής λαμβάνει υπόψη μόνο το γεγονός του θανάτου. Οι ακόλουθοι παράγοντες δεν λαμβάνονται υπόψη:

– σοβαρές μη θανατηφόρες παρενέργειες των εμβολιασμών Covid 19.(συμπεριλαμβανομένης της μόνιμης βλάβης)

– επακόλουθα της ασθένειας Covid 19 (“long covid”)

– Σωρευτικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από επαναλαμβανόμενες (ενδεχομένως εξαμηνιαίες ή ετήσιες) ενέσεις κατά της Covid-19

– Μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι από τον εμβολιασμό Covid-19

– Επιδράσεις των αντισωμάτων από τον εμβολιασμό με Covid-19 
(“ADE”)

Εμπειρικά δεδομένα

Covid-19 θάνατοι

Ο υπολογιστής καθορίζει τον κίνδυνο θανάτου από τη νόσο covid-19 εντός ενός έτους. Η βάση δεδομένων για τον προσδιορισμό αυτού του κινδύνου είναι οι αριθμοί θανάτου από covid-19 που αναφέρονται από το Ινστιτούτο Robert Koch, ταξινομημένοι κατά ηλικία.

Περίοδος αναφοράς

Η περίοδος αναφοράς του ενός έτους προκύπτει από την υπόθεση ότι και οι εμβολιασμοί κατά της covid-19 πρέπει να επαναλαμβάνονται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Αυτή η υπόθεση φαίνεται εύλογη ενόψει των “αναμνηστικών εμβολιασμών” που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και το Ισραήλ, το οποίο είναι περίπου δύο με τρεις μήνες μπροστά από τις υπόλοιπες στην Ευρώπη καθώς η εκστρατεία εμβολιασμού σε αυτή τη χώρα ξεκίνησε σχετικά νωρίτερα.

Δεδομένου ότι τα παρατηρηθέντα δεδομένα θανάτων απο Covid 19 προέρχονται από μια περίοδο που καλύπτει συνολικά 18 μήνες, ο αριθμός αυτών των θανάτων ανά ηλικιακή ομάδα κανονικοποιήθηκε στους 12 μήνες.

Πληθυσμός αναφοράς

Ο πληθυσμός αναφοράς για τους θανάτους απο Covid 19 είναι το μέγεθος της αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας στο σύνολο του πληθυσμού της Γερμανίας το 2020. Τα στοιχεία αυτά αντλήθηκαν από μια βάση δεδομένων της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat).

Αποτέλεσμα

Για κάθε ηλικιακή ομάδα υπολογίζονται οι ακόλουθες τιμές:

Θάνατοι μετά τον εμβολιασμό Covid 19

Ο υπολογιστής προσδιορίζει τον κίνδυνο θανάτου μετά από πλήρη εμβολιασμό κατά της Covid 19.

Η βάση δεδομένων για τον προσδιορισμό αυτού του κινδύνου είναι ο αριθμός των αναφερόμενων θανάτων μετά τον εμβολιασμό στην έκθεση ασφάλειας του Ινστιτούτου Paul Ehrlich στις 31 Ιουλίου 2021. Ο αριθμός αυτός ανήλθε σε 1.254 αναφερόμενους θανάτους μετά τον εμβολιασμό Covid 19.

Ηλικιακή κατανομή

Δυστυχώς, το Ινστιτούτο Paul Ehrlich δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ηλικιακή κατανομή αυτών των θανάτων. Αυτή η ηλικιακή κατανομή μπορεί να υπολογιστεί με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων για τις ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων (EudraVigilance) που περιλαμβάνει τα γερμανικά δεδομένα. Θεωρείται ότι η ηλικιακή κατανομή των θανάτων μετά τον εμβολιασμό Covid 19 είναι παρόμοια με εκείνη που παρατηρήθηκε για όλα τα ύποπτα περιστατικά στη βάση δεδομένων EudraVigilance.

Πληθυσμός αναφοράς

Ο πληθυσμός αναφοράς για τους θανάτους μετά τον εμβολιασμό κατά της Covid 19 είναι ο αριθμός των πλήρως εμβολιασμένων ατόμων έως τις 31.7.2021 σύμφωνα με το Ourworldindata και το ποσοστό εμβολιασμού από τη παρακολούθηση του Ινστιτούτου Robert Koch.

Δυστυχώς, οι πληροφορίες για τις ηλικιακές ομάδες στα δεδομένα της παρακολούθησης του ποσοστού εμβολιασμού διαφοροποιούνται ( < 18 ετών, 18-60 ετών και > 60 ετών) και δεν ταιριάζουν ακριβώς στις ηλικιακές ομάδες των θανάτων μετά τον εμβολιασμό Covid-19, οι οποίες είναι διαθέσιμες από τη βάση δεδομένων EudraVigilance (< 18 ετών, 18-64 ετών, 65-84 ετών και > 85 ετών). Η κατανομή αυτών των δεδομένων έπρεπε επομένως να γίνει κατά προσέγγιση.

Σε σύγκριση με τους άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τον υπολογισμό, η ανακρίβεια αυτή είναι μικρή και επομένως ανεκτή.

Αποτέλεσμα

Πρώτον, υπολογίστηκε ο ομοιόμορφος, ανεξάρτητος από την ηλικία κίνδυνος θανάτου μετά τον εμβολιασμό Covid-19: 43.612.113 πλήρως εμβολιασμένα άτομα σε σύγκριση με 1.254 θανάτους.

Η επίδραση της ηλικίας στην πιθανότητα αυτή απεικονίστηκε σε έναν παράγοντα, ο οποίος υπολογίστηκε από την κατά προσέγγιση κατανομή των ηλικιακών ομάδων των θανάτων και εμβολιασμένων ατόμων όπως περιγράφεται ανωτέρω. 

Εάν αυτός ο συντελεστής ανά ηλικιακή ομάδα εφαρμοστεί στη συνολική πιθανότητα που υπολογίστηκε παραπάνω, προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας με τις πιθανότητες θνησιμότητας ανά ηλικία μετά τον εμβολιασμό κατά της Covid 19:


Συντελεστές τροποποίησης

Στο προηγούμενο κεφάλαιο, η εξαγωγή

– του κινδύνου θανάτου από Covid-19 εντός ενός έτους ()

– του κινδύνου θανάτου μετά από πλήρη εμβολιασμό κατά της Covid-19 ()

καθορίστηκε με βάση τα διαθέσιμα εμπειρικά δεδομένα.

Από πολλές απόψεις, τα στοιχεία αυτά δεν αντικατοπτρίζουν τους πραγματικούς κινδύνους θανάτου είτε να πεθάνει κανείς από Covid-19 ή μετά τον εμβολιασμό κατά της Covid-19. 

Οι πραγματικοί κίνδυνοι μπορεί να είναι μεγαλύτεροι ή μικρότεροι ανάλογα με μια σειρά πρόσθετων παραγόντων για τους οποίους δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα. 

Ο υπολογιστής κινδύνου εμβολιασμού λαμβάνει συνεπώς υπόψη τις ακόλουθες μεταβλητές:

Λόγος αιτιότητας Covid-19: Πόσοι από τους αναφερόμενους θανάτους Covid-19 είναι πραγματικά αιτιωδώς από την Covid-19; (Λέξη-κλειδί: “Πέθανε από ή με Covid-19”).

Μερίδιο αιτιότητας του εμβολιασμού: Πόσοι από τους αναφερόμενους θανάτους μετά τον εμβολιασμό κατά της Covid-19 σχετίζονται πραγματικά αιτιωδώς από τις επιπτώσεις του εμβολίου; (Λέξη-κλειδί:”ύποπτες αναφορές”.)

Υπο-αναφορά των παρενεργειών των εμβολίων: Έχουν δηλωθεί όλοι οι θάνατοι μετά τον εμβολιασμό, ή υπάρχει υπο-αναφορά των θανάτων μετά από εμβολιασμούς Covid 19;

Εμβολιαστική αναποτελεσματικότητα: Πόσοι από τους πλήρως εμβολιασμένους ανθρώπους είναι τόσο απροστάτευτοι όσο και ανεμβολίαστοι;

Ο χρήστης του Υπολογιστή Κινδύνου Εμβολιασμού καλείται να λάβει αυτούς τους παράγοντες επιρροής και να κάνει τις κατάλληλες προσαρμογές. Αυτό γίνεται με τη βοήθεια των ακόλουθων ρυθμιστών:
Μερίδιο αιτιότητας Covid-19

Στη Γερμανία, ως “θάνατος από Covid-19” ορίζεται κάθε αποθανόν άτομο το οποίο, οποιαδήποτε στιγμή στο παρελθόν, έχει θετικό αποτέλεσμα PCR τεστ. Συστηματικές αυτοψίες για να εξαχθεί ένα αντιπροσωπευτικό ποσοστό δεν πραγματοποιήθηκαν από το ινστιτούτο Robert Koch και στη αρχή μάλιστα, απαγορεύτηκαν. Το ποσοστό αυτών που πραγματικά είχαν ως αιτία θάνατοι Covid-19 είναι επομένως άγνωστο. Μόνο περίπου το 1/3 όλων των covid-19 θανάτων συνέβησαν σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Περισσότερο από το 90% των νεκρών είχαν μία ή περισσότερες άλλες σοβαρές ασθένειες.

Μερίδιο αιτιότητας του εμβολιασμού

Οι θάνατοι που αναφέρθηκαν στο Ινστιτούτο Paul Ehrlich σε σχέση με τον Covid-19 εμβολιασμό είναι τα λεγόμενα “ύποπτα κρούσματα”. Οι περιπτώσεις αυτές συνδέονται χρονικά με εμβολιασμό Covid 19 και αναφέρθηκαν είτε από το ίδιο το θύμα είτε (σε σχεδόν 80% των περιπτώσεων) από επαγγελματικό ιατρικό προσωπικό. Ωστόσο, το πραγματικό ποσοστό των ατόμων που πέθαναν ως αποτέλεσμα του εμβολιασμού είναι ωστόσο, άγνωστο.
Υπο-αναφορά των παρενεργειών του εμβολιασμού

Μελέτες έχουν επανειλημμένα δείξει ότι ένα σημαντικό ποσοστό των ανεπιθύμητων αντιδράσεων των φαρμάκων και των εμβολίων δεν αναφέρονται στις αρμόδιες αρχές ή τους κατασκευαστές ως ύποπτες περιπτώσεις. Η κατάσταση αυτή αναφέρεται ως “υπο-αναφορά”.

Σύμφωνα με τη μετα-μελέτη “Under-Reporting of Adverse Drug Reactions” [6], στην οποία αναφέρονται δεδομένα από 37 μεμονωμένες μελέτες, το μέσο ποσοστό υπο-αναφοράς είναι 95% και ακόμη και για τις σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις του φαρμάκου εξακολουθούσε να υπερβαίνει το 85%.

Ένα ποσοστό υποδήλωσης 85% έως 95% σημαίνει ότι ο πραγματικός αριθμός των περιπτώσεων ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν κατά 7 έως 20 φορές υψηλότερος από τον αναφερόμενο αριθμό.

Αναποτελεσματικότητα εμβολίου

Ο κίνδυνος να συμπεριληφθεί κανείς στις στατιστικές των θανάτων από την Covid 19, ακόμη και ως πλήρως εμβολιασμένο άτομο, δεν είναι μηδενικός. Ήδη από τα μέσα Μαΐου 2021, Το Υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσε αρκετές εκατοντάδες τέτοιες περιπτώσεις [7].

Συνεπώς, η πιθανότητα ενός τέτοιου περιστατικού (θάνατος παρότι εμβολιασμένος) πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί στη συνολική αξιολόγηση. Για τις εν λόγω περιπτώσεις ο υπολογιστής κινδύνου εμβολιασμού χρησιμοποιεί την ίδια τιμή για την αναλογία αυτή που δόθηκε ως “αναλογία αιτιότητας Covid-19”.

Υπολογισμός του λόγου κινδύνου

Τα περιγραφόμενα εμπειρικά δεδομένα και οι παράγοντες τροποποίησης ενσωματώνονται σε μια συνολική φόρμουλα, η οποία έχει ως εξής:


Ερμηνεία του αποτελέσματος

Το αποτέλεσμα ενός υπολογισμού με τους συντελεστές τροποποίησης που έχει ορίσει ο χρήστης εμφανίζεται με τρεις διαφορετικούς τρόπους:
ως διάγραμμα για όλες τις ηλικιακές ομάδες
ως συγκεκριμένος λόγος(σχέση) κινδύνου για μια συγκεκριμένη ηλικία
ως πίνακας με τους λόγους κινδύνου για τις επιμέρους ηλικιακές ομάδεςΑναπαράσταση διαγράμματος

Αυτό το διάγραμμα δείχνει τον λόγο κινδύνου σε συνάρτηση με την ηλικία. Ο άξονας y έχει λογαριθμική κλίμακα. Ένας λόγος κινδύνου 1 αντιστοιχεί σε πανομοιότυπος κίνδυνος (κίνδυνος θανάτου εμβολιασμού = κίνδυνος θανάτου Covid 19). 

Οι τιμές μεγαλύτερες από 1 εμφανίζονται ως κόκκινη περιοχή και σημαίνει ότι ο κίνδυνος εμβολιασμού για την εν λόγω ηλικιακή ομάδα είναι μεγαλύτερος από τον κίνδυνο θανάτου από Covid 19. Οι τιμές κάτω του 1 εμφανίζονται ως πράσινη περιοχή.

 Σε αυτή την περίπτωση ο κίνδυνος θανάτου απο covid 19 είναι μεγαλύτερος από τον κίνδυνο θανάτου από εμβολιασμό.


Για μια συγκεκριμένη δεδομένη ηλικία, ο λόγος κινδύνου εμφανίζεται ως συντελεστής σε αυτή την αναπαράσταση. Εάν η αναλογία αυτή είναι εις βάρος ενός εμβολιασμού, ο αναγραφόμενος συντελεστής αντιστοιχεί στην αναλογία κινδύνου που υπολογίζεται στον τύπο. Εάν είναι υπέρ του εμβολιασμού, ο παράγοντας που εμφανίζεται αντιστοιχεί στην αντίστροφη τιμή του λόγου κινδύνου.

Παρουσίαση πίνακα

Ο πίνακας παρουσιάζει τους δείκτες κινδύνου ανά ηλικιακή ομάδα ως μεμονωμένες τιμές στη στήλη “Αναλογία κινδύνου”. Σε κάθε περίπτωση, εμφανίζεται η τιμή προς τη μέση της ηλικιακής ομάδας. Για την ηλικιακή ομάδα 40-49, για παράδειγμα, εμφανίζεται η τιμή για την ηλικία 45 ετών.

Πηγές

– [1] Εκθέσεις ασφαλείας του Ινστιτούτου Paul Ehrlich για τα εμβόλια Covid 19


– [2] Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για περιπτώσεις ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων (EudraVigilance)


– [3] Δεδομένα για τους θανάτους Covid 19 από το Ινστιτούτο Robert Koch, Statista


– [4] Πληθυσμιακά στοιχεία για τη Γερμανία από τη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat)


– [5] Ourworldindata, σύνολα δεδομένων Covid-19:


– [6] “Under-Reporting of Adverse Drug Reactions”, Hazel & Shakir, 2006.


– [7] Πληροφορίες από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Υγείας της Γερμανίας σχετικά με τους θανάτους Covid-19 των διπλά εμβολιασμένων ατόμων:


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου.  To ιστολόγιο μας δεν υιοθετεί τις απόψεις των αρθρογράφων, ούτε ταυτίζεται με τα θέματα που αναδημοσιεύει από άλλες ενημερωτικές ιστοσελίδες και δεν ευθύνεται για την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και το περιεχόμενό τους.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου