Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΗΜΗΤΗ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΝΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ(31)


ΜΙΚΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ, ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟ ΘΕΟ


✝ ✝ ✝

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος

Παιδιά Μου καλὰ Τριὰς Ἁγία ὁμιλεῖ 
καὶ ὑπαγορεύει τὴν κάτωθι Γραφή.

Ἐσεῖς νὰ εἴσαστε σταθεροὶ στὴν γλυκιὰ τὴν Ὀρθοδοξία, 
στὴν ὄμορφη καὶ ἀληθινὴ θρησκεία, 
καὶ στὴν Τριάδα τὴν Ἁγία, 
αὐτὸ ποὺ δὲν ὑπάρχει πουθενὰ ἀλλοῦ 
σε ὅλο τὸ σύμπαν αὐτό. 

Αὐτὴ κυριαρχεῖ καὶ αὐτὴ ὁδηγεῖ καὶ αὐτὴ θὰ ὁδηγήσει σὲ αὐτὸ ποὺ θὰ εἶναι γιὰ τὸ καλό, γιὰ τὸ καλὸ ὅλων, γιὰ τὸ καλὸ ὅλης τῆς πλάσης καὶ κυρίως γιὰ τὸ καλὸ τῶν ψυχῶν τῶν Παιδιῶν Μου 
ἐκεῖ τα ὁποῖα ἔχουν σκοτιστεῖ καὶ δὲν ξέρουν ποιὸ εἶναι τὸ καλό, ποιὸ εἶναι τὸ σωστὸ καὶ ποιὸ εἶναι τὸ μὴ σωστό.

Ἔχουν μωρανθεῖ καὶ σκοτιστεῖ καὶ στριφογυρίζουν γύρω – γύρω, γύρω – γύρω καὶ δὲν ξέρουν ποὺ νὰ σταθοῦν καὶ ποὺ νὰ προχωρήσουν. 

Νὰ προχωρήσουν ἀριστερά; νὰ προχωρήσουν δεξιά; νὰ προχωρήσουν πρὸς τὴν Ἀνατολή; 

Ἐ! ναὶ σταματῆστε ἐδῶ, γυρίστε πρὸς τὴν Ἀνατολὴ καὶ κοιτάξτε τὸ φῶς ποὺ βγαίνει ἐκεῖ, τὸ φῶς τοῦ ἡλίου τὸ λαμπερό, ἐκείνη εἶναι ἡ ὡραία ἡ στιγμὴ καὶ ὄχι ὅταν δύει ὁ ἥλιος καὶ ἔρχεται τὸ βραδινὸ ποὺ εἶναι σκοτεινό.

Κοιτάξτε τὸ πρωινό, γυρίστε πρὸς τὴν Ἀνατολὴ καὶ ἀτενίσατε τὸ φῶς τοῦ ἥλιου αὐτὸ ποὺ μοιάζει μὲ τὸ δικό Μου φῶς ἀλλὰ δὲν εἶναι τόσο λαμπερό.

 Τὸ δικό Μου φῶς, Ἐμοῦ τοῦ Τρισυπόστατου Θεοῦ, εἶναι τὸ λαμπερότερο ποὺ ὑπάρχει παντοῦ καὶ εἶναι τὸ σαφέστερο καὶ τὸ ὑγιέστερο. 

Αὐτὸ ποὺ δίνει τὴν ὑγεία μέσα εἰς τὴν καρδία, δίνει καὶ τὴν καθαρότητα εἰς τὴν ψυχὴ καὶ ἐὰν ἐσεῖς τὸ ἀκολουθήσετε πιστὰ θὰ ἀκούσετε τὴν δική Μου τὴν φωνὴ μέσα στὴν δική σας τὴν ψυχή.

Αὐτὸ Παιδιά Μου εἶναι πολὺ σημαντικὸ ποὺ εἰπώθηκε ἐτούτη τὴ στιγμή, νὰ ἀκούσετε τὴ φωνὴ τὴν δική Μου μέσα στὴν δική σας τὴν ψυχή, τότε νὰ μὴν ἀνησυχεῖτε καθόλου γι’ αὐτὸ ποὺ ἀκολουθεῖτε γιατί τὸ καλὸ θὰ ποιεῖτε καὶ Ἐμένα σὲ κάποια στιγμὴ θὰ Μὲ δεῖτε, κάποια στιγμὴ θὰ Μὲ αἰσθανθεῖτε καὶ μπορεῖ ὅπως προεῖπα καὶ νὰ Μὲ δεῖτε.

Δὲν εἶναι παραμύθια αὐτά, εἶναι τοῦ Χριστοῦ λόγια ἱερά, εἶναι τῆς Ἁγίας Τριάδος λόγια ἀληθινά, ἐὰν πιστεύετε ἀκράδαντα σ’ αὐτὰ ἔτσι θὰ γενοῦνε καὶ μέσα σας θὰ αἰσθανθεῖτε τὴ γλύκα αὐτὴ ποὺ δὲν ὑπάρχει καμία ἄλλη σὰν κι αὐτή.

Κάνετε αὐτὸ ὅσο γρήγορα μπορεῖτε γιὰ νὰ ἀναπαυθεῖτε καὶ στὸν καλό, τὸν σωστὸ δρόμο νὰ βρεθεῖτε. Δὲν ὑπάρχει πολὺς καιρὸς ὅπως ἔχει εἰπωθεῖ σὲ μερικοὺς καὶ συνεχίζεται νὰ λέγεται αὐτὸ ἀπὸ Ἐμένα τὸν Τρισυπόστατο Θεό.

Βιαστεῖτε, βιαστεῖτε, βιαστεῖτε μὴν γυρνᾶτε πίσω, μὴν ἀμφιβάλετε γι’ αὐτὸ ποὺ λέγεται ἐτοῦτο τὸ λεπτὸ καὶ ὅπως ἔχει εἰπωθεῖ καὶ ἀπὸ ἄλλους ἀδελφοὺς μὴν κοιτάζετε πρὸς τὰ πίσω, κοιτάζετε πρὸς τὰ μπροστὰ καὶ ὅπως Εἴπαμε καὶ πρὶν ἐκεῖ πρὸς τὴν Ἀνατολὴ γιὰ νὰ πάρει φῶς ἡ δική σας ἡ ψυχή.

Ὅταν πάρει τὸ φῶς ἡ δική σας ἡ ψυχή, τότε ἀμέσως θὰ ἀναγεννηθεῖτε, ἀμέσως θὰ ἀλλάξετε, θὰ ἀλλάξετε ζωτικὰ καὶ τότε θὰ ἀλλάξει καὶ ὁ νοῦς σας καὶ θὰ σκεφθεῖτε τὰ πράγματα ἀπὸ τὴν ἄλλη τὴν μεριά, θὰ γυρίσετε νὰ τὸ πῶ ἔτσι λαϊκὰ κατὰ ἑκατὸν ὀγδόντα μοῖρες, δὲν θὰ ἔχετε καμία σχέση μὲ τὴν προηγούμενή σας πορεία, αὐτὸ τὸ ὑπογράφει ἡ Τριάδα ἡ Ἁγία.

Κάνετέ το αὐτὸ καλά Μου Παιδιὰ ἐτοῦτο τὸ λεπτὸ καὶ τότε θὰ μὲ θυμηθεῖτε, θὰ μὲ θυμηθεῖτε γιατί γρήγορα θὰ δεῖτε, γρήγορα θὰ δεῖτε διάφορα καὶ πολὺ σκληρά, αὐτὰ τὰ ἔχουμε εἰπεῖ καὶ ἄλλη φορά, καὶ ἄλλες φορές. 

Ἀλήθεια, πόσοι τὰ ἔχετε δεῖ, πόσοι ἔχετε ἀσχοληθεῖ μὲ αὐτὰ ποὺ εἶναι γραμμένα, γραμμένα καὶ εἰπωμένα ἀπὸ τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία καὶ ὅλα αὐτὰ εἶναι ἀληθινά, ὅλα εἶναι ἀληθινὰ ἀλλὰ τὰ ἔχετε βάλει μέσα στὴν δική σας τὴν καρδιά;

Σᾶς παρακαλῶ πολὺ βάλτε τα μέσα στὴν καρδιά σας, προχωρῆστε μὲ αὐτά, προχωρῆστε μὲ αὐτὰ καὶ νὰ τὰ ἔχετε ὅπως τὸν Βασιλιά σας, ὅπως ὁ βασιλιὰς παλιὰ ἔλεγε κάτι καὶ ἀκολουθοῦσε ὁ λαός, ἔτσι καὶ τώρα μιλάει ὁ ἴδιος ὁ Θεός, Αὐτὸν πρέπει νὰ ἀκολουθεῖτε καὶ σύμφωνα μὲ Αὐτὸν νὰ πορεύεστε καὶ νὰ ἐνεργεῖτε.

Σᾶς τὰ λέμε ὅλα κάθε φορά, σᾶς τὰ ἔχουμε ξαναπεῖ αὐτὰ ἀλλὰ εἶναι ἡ ὕστατη φορὰ ποὺ χορηγεῖται αὐτὴ ἡ ὁμιλία ἀπὸ τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία, εἶναι ἡ ὕστατη φορά, βάλτε τα βαθιὰ μέσα εἰς τὴν ψυχή σας, ἐλᾶτε κοντά Μας, ἐλᾶτε στὴν ἀγκαλιά Μας, ἐλᾶτε στὴν ἀγκαλιά Μας, ἔστω καὶ ἐὰν δὲν εἴσαστε πλήρως καθαρισμένοι, ἐλᾶτε μέσα στὴν ἀγκαλιά Μας, σᾶς παρακαλοῦμε πολὺ γιὰ νὰ μὴν σᾶς ἁρπάξει ὁ πονηρὸς καὶ σᾶς ἐξαφανίσει ἐντελῶς.

Ἐλᾶτε, τὸ ἐπαναλαμβάνουμε, στὴν ἀγκαλιά Μας, στὴν ἀγκαλιά Μας νὰ σᾶς σφίξουμε ἐκεῖ μὲ ἀγάπη πολύ, Ἐμεῖς ἡ Τριαδικὴ Ἀρχή, καὶ νὰ σᾶς προστατεύσουμε διότι εἶναι ἡ μόνη δύναμη ποὺ μπορεῖ νὰ σᾶς προστατεύσει ἐτούτη τὴν στιγμή, καμία ἄλλη δύναμη δὲν ὑπάρχει ἐκεῖ καὶ πουθενὰ νὰ σᾶς προστατεύσει καλά Μου Παιδιά.

Πονᾶμε πολὺ γι’ αὐτὰ τὰ λόγια ποὺ λέγουμε ἐτούτη τὴ στιγμὴ ἀλλὰ εἶναι ἡ μοναδικὴ ἀλήθεια αὐτή. Πιστέψετέ την, βάλτε την πάλι, ἐπαναλαμβάνω, βαθιὰ μέσα στὴν δική σας τὴν ψυχή, ἐλᾶτε λοιπὸν κοντά Μας, 

Ἐμεῖς θὰ χαροῦμε τόσο ποὺ δὲν μπορεῖτε νὰ φανταστεῖτε γιατί ἐὰν ἔρθετε κοντά Μας, ἐὰν ἔρθετε στὴν ἀγκαλιά Μας θὰ σωθεῖτε καὶ μὲ Ἐμᾶς τελικὰ θὰ ἑνωθεῖτε. 

Ἐπαναλαμβάνω καὶ πάλι καθαριστεῖτε, καθαριστεῖτε, ἀλλὰ καὶ ἐντελῶς νὰ μὴν καθαριστεῖτε ἐλᾶτε στὴν ἀγκαλιά Μας γιὰ νὰ σωθεῖτε, ἐκεῖ μπορεῖ νὰ συνεχίσετε καὶ μετὰ νὰ ἐργάζεστε καθημερινά, νὰ ἐργάζεστε καθημερινὰ γιὰ τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία καὶ γιὰ τὴν δική σας σωτηρία.

Ἀκοῦτε τί λέγεται αὐτὸ τὸ λεπτό; 

Σᾶς δίνουμε μία “παράταση κατὰ παρεκτροπὴ” ποὺ δὲν ἔχει ξαναγίνει αὐτὸ ποτέ, ποτὲ εἰς τὴν ἀνθρώπινη ἱστορία αὐτὸ ποὺ λέγεται ἐτούτη τὴ στιγμή. Αὐτὴ ἡ παράταση εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ δίδεται εἰς τὴν ἀνθρώπινη ἱστορία καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ μεγίστη ἀληθεῖα.

Γι’ αὐτὸ Παιδιά Μου δὲν μποροῦμε νὰ κάνουμε τίποτα ἄλλο, ἐδῶ σταματᾶμε, ἐδῶ βάζουμε μία τελεία καὶ παῦλα καὶ δὲν ὑπάρχει συνέχεια ἄλλη καμία, γι’ αὐτὸ σᾶς παρακαλοῦμε ἐνεργῆστε καὶ κάνετε αὐτὸ ποὺ σᾶς εἴπαμε τὸ προηγούμενο λεπτό, ἔστω καὶ αὐτὸ τὸ προηγούμενο λεπτό, γιὰ νὰ ῤθεῖτε κοντά Μας καὶ νὰ σωθεῖτε.

Ἐλᾶτε λοιπὸν κοντά Μας, ἐλᾶτε κοντὰ Μας γιὰ νὰ σωθεῖτε, διαφορετικά, διαφορετικὰ τὸ Λέγω μὲ κεφαλαία γράμματα καὶ πολὺ ὀδυνηρὰ “ΘΑ ΧΑΘΕΙΤΕ”.

Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ τῷ Τριαδικῷ Θεῷ Δόξα


ἘρημίτηςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου