Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020

ΜΗΝΗΜΑ ΕΣΧΑΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΦΥΓΗ ΣΤΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΠΌ ΤΑ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑ ΔΕΙΝΑ.


ΟΡΓΗ ΚΑΙ ΠΟΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ
Π
ΑΝΑΓΑΘΟ ΘΕΟ...
✝ ✝ ✝
Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος

Ἀγαπητά Μου Παιδιὰ Εἶμαι καὶ πάλι ἀπόψε, 
ἐτούτη τὴ βραδιὰ σιμά σας, κοντά σας, 
γιὰ νὰ σᾶς Ἐλεήσω, νὰ σᾶς τονώσω
 καὶ δύναμη νὰ σᾶς δώσω.

Ἐγὼ δὲν σᾶς ξεχνῶ ΠΟΤΕ, 
ὡς Πατέρας Ἀγαθὸς καὶ Καλός,
 ΠΑΝΤΑ σᾶς ἀγαπῶ καὶ ΠΑΝΤΑ προσέχω, 
προσέχω, πάρα πολὺ προσέχω πὼς θὰ κινηθεῖτε 
καὶ ποὺ θὰ βρεθεῖτε. 

Μακάρι νὰ Μὲ ἀκούγατε κάθε φορά, 
νὰ εἴχατε τὰ ὦτα σας ἀνοιχτὰ 
ἀλλὰ κυρίως αὐτὰ τὰ φύλλα τῆς καρδιᾶς σας 
καὶ τῆς ψυχῆς σας 
νὰ μὲ αἰσθάνονται κάθε στιγμὴ 
καὶ νὰ ἀκοῦνε τὴν Δική Μου τὴν Πνοή, 
δηλαδὴ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα τὸ Καλὸ 
Ἐκεῖνο νὰ φωτίζει τὸ δικό σας ψυχικό.

Μακάρι νὰ τὰ εἴχατε αὐτὰ ἐν ἐγρηγόρσει, 
νὰ τὰ εἴχατε βάλει σὲ λειτουργία 
γιατί τότε θὰ ἦταν μεγάλη εὐλογία, 
δὲν θὰ φοβόσαστε τὰ θηρία 
ἀλλὰ καὶ πάντα δὲν θὰ λοξεύατε ποτὲ
 ἀπὸ τὴν Δική Μου τὴν Πορεία. 

Θὰ εἴσαστε πάντα Καλά, 
Πάντα Καλὰ καὶ Εὐλογημένα, 
τίποτα δὲν θὰ ἐπενέβαινε στὴ ζωή σας, 
εἰς τὴν ἐδῶ βιωτή σας, 
ΟΛΑ θὰ ἤτανε ΚΑΛΑ,
 ΟΛΑ θὰ ἤτανε ἀπὸ Ἐμένα τὸ Θεὸ
 Εὐλογημένα καὶ Ἁγιασμένα. 

Θὰ ἤτανε ἄλλη Ζωή, 
θὰ ἦταν πραγματικὰ ἄλλη Ζωή, 
θὰ ἦταν τόσο γλυκιά, 
τόσο γλυκιὰ ποὺ δὲν περιγράφεται, 
δὲν περιγράφεται Καλά Μου Παιδιά,
 δὲν μπορῶ νὰ σᾶς περιγράψω τὴ γλύκα 
ποὺ θὰ αἰσθανόσαστε σὲ ἐτούτη τὴ Ζωὴ 
ἐὰν συνέβαιναν αὐτὰ τὰ ὁποῖα Εἴπαμε ὀλίγον πρίν.
 Ὅμως δυστυχῶς δὲν γίνεται αὐτό, 
δὲν συμβαίνει αὐτὸ εἰς τὸ δικό σας ψυχικό.

Μὲ προδώσατε Ἐμένα τὸ Θεό, 
Μὲ προδώσατε Ἐμένα ποὺ σᾶς Δημιούργησα, 
Ἐμένα ποὺ σᾶς ἔδωσα τὴ Ζωὴ 
τὴν Πνευματικὴ καὶ τὴ Σωματική.

 Τὰ πετάξατε ΟΛΑ μακριά,
 κοπριὰ ἔγιναν αὐτά, ἄχρηστα ἔγιναν αὐτά.
 Τὰ καταντήσατε ἔτσι οἱ ἴδιοι,
 οἱ ἴδιοι τὰ κάνατε αὐτά. 

Ἐγὼ σᾶς ἔδωσα τὴν Εὐλογία,
 σᾶς ἔδωσα τὴ Ζωὴ καὶ τὴν Παρρησία 
καὶ ἐσεῖς τὰ πετάξατε στὸν μιαρό, 
τὰ δωρίσατε σὲ αὐτὸν τὸν ἐλεεινόν, 
τὸν παμμίαρο καὶ βρωμερό.

Γι’ αὐτὸ Παιδιά Μου ἔφτασε ἡ Ὥρα, 
ἔφτασε ἡ Ὥρα, ἔφτασε ἡ Ὥρα νὰ ἀλλάξει ἡ Γῆ, 
νὰ φύγει ὅ,τι κακὸ ὑπάρχει ἐπάνω εἰς αὐτὴν 
καὶ νὰ μείνει αὐτὸ τὸ ἐλάχιστο καλὸ 
ποὺ στάθηκε δίπλα Μου, στάθηκε σιμά Μου,
 Μὲ ἔβαλε μέσα στὴν καρδιά του 
καὶ ἀκολουθεῖ τὰ Διδάγματά Μου, 
ἀκολουθεῖ τὶς Ἐντολές Μου, 
ἀκολουθεῖ τὸν Λόγον Μου, 
Αὐτὸν ποὺ βγαίνει ἀπὸ τὸ ψυχικὸ ὀλίγων, 
πολὺ ὀλίγων Παιδιῶν Μου,
 ἀκολουθεῖστε τον Αὐτόν, ἀκολουθεῖστε τον Αὐτόν.

Ἔρχεται ἡ Ἀρχή, ἔρχεται ἡ Ἀρχὴ 
αὐτὴ ποὺ θὰ δώσει καὶ θὰ καταλήξει στὴν Ἀναλαμπή.
 Αὐτὴ νὰ σᾶς ἐνθαρρύνει,
 αὐτὸ ποὺ ἀκούσατε ἐτούτη τὴ στιγμὴ 
νὰ σᾶς δίνει Θάρρος, Θάρρος μέσα εἰς τὴν Καρδία,
 ἀλλὰ καὶ μεγάλη Ψυχικὴ δύναμη καὶ Σωματικὴ ἀνδρεία 
γιὰ νὰ πολεμήσετε καὶ ἐσεῖς τὰ θηρία. 

Θὰ πολεμήσετε σκληρά, νὰ τὸ ξέρετε αὐτό, 
θὰ πολεμήσετε σκληρὰ μὲ τὸν ἴδιο τὸν σατανᾶ,
 τὸν ἴδιο τὸν πονηρό, 
σᾶς τὸ Λέγω νὰ τὸ ἔχετε ὑπ’ ὄψη σας αὐτό.

Λάβετε Θάρρος γι’ αὐτὸ 
καὶ μὴν φοβηθεῖτε τίποτα καὶ ποτέ, 
ἀφῆστε τὰ Πολεμικὰ Ἔρχονται σιμά,
 ὅλα αὐτὰ θὰ κατακλύσουνε τὴ Γῆ 
καὶ κυρίως ἀπὸ ἐδῶ θὰ ἀρχίσουνε, 
ἀλλὰ ἐκεῖνο ποὺ ἔχει μεγάλη σημασία 
εἶναι νὰ λάβετε αὐτὴν τὴν ἀνδρεία 
μέσα εἰς τὴν ψυχὴ καὶ νὰ πολεμήσετε αὐτὸν
 τὸν παμμίαρο καὶ μιαρό, 
νὰ μὴν μπεῖ μέσα εἰς τὸ ἐσωτερικό σας,
 οὔτε εἰς τὸ νοητικό σας 
ἀλλὰ οὔτε καὶ στὸ σωματικό σας.

Κρατηθεῖτε γερά!!! Τὸ ἀκούσατε καλά; 
Κρατηθεῖτε γερὰ ἀπὸ Ἐμένα γιατί θὰ σᾶς πάρει, 
θὰ σᾶς πάρει καὶ θὰ σᾶς ἐξαφανίσει μέσα σὲ ἕνα λεπτό,
 σὲ ἕνα λεπτὸ ἐὰν δὲν κρατήσετε γερά, 
ἐὰν δὲν κρατηθεῖτε γερὰ ἀπὸ τὸν Τριαδικὸ Θεό. 
Ἀλλοίμονό σας, ἀλλοίμονό σας, ἔφτασε τὸ Τέλος τὸ Δικό σας. Φτάνει, φτάνει μέχρι ἐδῶ, μέχρι ἐδῶ ἤτανε αὐτό!

Ἐγὼ σᾶς Ἀγαπῶ Πολύ, 
Ποτὲ δὲν σᾶς μίσησα, οὔτε καὶ θὰ σᾶς μισήσω Ἐγώ,
 ἄσχετα ἐὰν μὲ ἐγκαταλείψατε, 
ἐὰν μὲ ἐγκαταλείψατε καὶ στὰ ἄχρηστα Μὲ ἐρίξατε. 
Ἐγὼ ὅμως ποτὲ δὲν θὰ σᾶς ἐγκαταλείψω, 
πάντα θὰ σᾶς Ἀγαπῶ ἀλλὰ τίποτα δὲν θὰ μπορῶ 
Ἐγὼ νὰ κάνω γιὰ νὰ σώσω τὴν ψυχή σας 
ἀλλὰ οὔτε καὶ τὸ κορμί σας.

Γι’ αὐτὸ λάβετε ἀνδρεία,
 ἐπαναλαμβάνω καὶ πάλι καὶ πολεμήσετε μὲ τὰ θηρία, 
πολεμήσετε μὲ τὴν ἀδικία, 
πολεμήσετε γιὰ νὰ πάρετε πάλι τὴν ἀξία
 ποὺ σᾶς Εἶχα δώσει Ἐγὼ ὁ Δημιουργός σας
 καὶ τὴν χάσατε ἐσεῖς, ἐσεῖς τὴν χάσατε ὡς ἀνόητοι, 
ὡς ἀνόητοι ποὺ δὲν μπορεῖτε νὰ φανταστεῖτε
 πὼς ἔχετε καταντήσει στὸ σῶμα καὶ στὴν ψυχή σας ἐσεῖς, 
ἐσεῖς τὰ Τέκνα Μου τὰ ἐκλεκτά, τὰ Τέκνα Μου αὐτά, 
ποὺ Ἐποίησα ἐκεῖνον τὸν καιρό, ἐκεῖνα τὰ εὐωδιαστά. Καταλαβαίνετε πῶς ἦταν αὐτά; 
Τὸ ἔχετε ὑπ’ ὄψη σας; Ποῦ τὰ ἀφήσατε αὐτά,
 ποῦ τὰ πετάξατε αὐτά, 
ποῦ πετάξατε αὐτὰ τὰ βιβλία καὶ αὐτὴν τὴν ἱστορία, 
ποῦ τὰ πετάξατε αὐτά;

Εἶναι ντροπή σας, εἶναι ντροπή σας, 
Ἐγὼ ὁ Δωρητής σας, 
Ἐγὼ ποὺ σᾶς Δημιούργησα καὶ νὰ Μὲ πετάξετε ἔτσι! 
Νὰ μὴν ὑπάρχω πιὰ ἐντός σας! 
Ἀλλὰ ὄχι μόνον ἐτοῦτο, νὰ πολεμᾶτε τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό σας!
 Αὐτὸ εἶναι ἀνήκουστο, αὐτὸ εἶναι ἀνήκουστο, 
αὐτὸ δυστυχῶς θὰ πληρωθεῖ 
καὶ αὐτὸ ἐπειδὴ ἔχετε φύγει ἐντελῶς ἀπὸ τὴν Τριαδικὴ Ἀρχή.

Πολὺ Πονῶ, πολὺ Πονῶ Παιδιά Μου, πολὺ Πονῶ γι’ αὐτό.
 Ἔστω, ἔστω καὶ τὴν ὕστατη, ὕστατη, ὕστατη στιγμὴ 
ἀ λ λ ά ξ ε τ ε    π ο ρ ε ί α 
καὶ ἐπιστρέψετε καὶ πιαστεῖτε ἀπὸ τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία, 
κρατηθεῖτε ἀπὸ Ἐμᾶς Εἴμαστε ἡ Μόνη Προστασία.
 Μετανοῆστε, Μετανοῆστε, Ζητῆστε, Γονατίστε
 καὶ Σηκῶστε τὰ Χέρια Ψηλὰ καὶ Ζητῆστε κατ’ εὐθεῖαν 
Μ ε τ ά ν ο ι α ἀ π ὸ Ἐ μ έ ν α τ ὸ ν Τ ρ ι α δ ι κ ὸ Θ ε ὸ 
γιατί θὰ ἔρθει, θὰ ἔρθει Ὄχι μόνο ὁ Στεναγμός, 
θὰ ἔρθει ὁ ἀφανισμός, 
σᾶς τὸ Λέγω ἀμετάκλητα καὶ ὁριστικὰ ὁ Δημιουργός σας.

Δὲν Λέγω ἕνα Λόγο τώρα ἔτσι γιὰ νὰ τὸν εἰπῶ, 
ἁπλῶς γιὰ νὰ τὸν εἰπῶ καὶ Ἐγὼ ὅπως κάνετε ἐσεῖς 
ποὺ λέτε ἕνα λόγο χωρὶς αἰτία καὶ χωρὶς καμμία σημασία. 
Ἡ κάθε λέξη ἡ Δική Μου ἔχει τὴν Μεγίστη Σημασία, 
ἐὰν τὸ καταλάβετε αὐτὸ θὰ σωθεῖ καὶ ἡ δική σας ἡ καρδία, 
δηλαδὴ θὰ σωθεῖ καὶ τὸ σῶμα σας 
ἀλλὰ κυρίως θὰ σωθεῖ ἡ ψυχή σας. 
Ἐτούτη τὴν ὕστατη στιγμὴ Ἀγαπητά Μου Παιδιὰ 
σᾶς τὸ Λέγει ὁ Λυτρωτής σας.

Γιὰ Ἐμένα ΠΑΝΤΑ εἴσαστε Ἀγαπητά, 
ΠΑΝΤΑ εἴσαστε μέσα εἰς τὴν ψυχή Μου, 
ΠΑΝΤΑ εἴσαστε ὅ,τι Καλύτερο Ἐποίησα
 καὶ ὅ,τι Τελειότερο Ἐποίησα ἐκεῖνον τὸν καιρό. 
Ἐκεῖνον τὸν καιρὸ τὸν καλόν, τὸν Εὐωδιαστὸ 
καὶ ὑπῆρξε αὐτὴ ἡ ἐποχή, ὑπῆρξε αὐτὴ ἡ ἐποχή, 
ἐὰν τὴ ζούσατε θὰ καταλαβαίνατε 
γιὰ τί Ὁμιλῶ ἐτούτη τὴ στιγμή.

Δὲν ἔχετε ζήσει ἐσεῖς αὐτὰ τὰ πράγματα. 
Δυστυχῶς ἔχετε ζήσει σὲ βρωμερὴ ἐποχή,
 δὲν ἔχετε καταλάβει τίποτα 
καὶ δὲν ἔχετε ἐνστερνιστεῖ τίποτα 
ἀπὸ αὐτὰ ποὺ εἶναι ἀφημένα, 
δηλαδὴ γραμμένα, ἐκεῖ στὰ Ἅγιά Μου βιβλία τὰ ἱερά, 
δὲν ἔχετε καταλάβει ἀπολύτως τίποτα. 

Ὄχι μόνο δὲν ἔχετε καταλάβει 
ἀλλὰ καὶ τὰ ἔχετε ἀποπέμψει, ἀποπέμψει. 
Εἶναι μεγάλη ντροπὴ καὶ Μεγάλη Ἀποπνοὴ
 γιὰ ἐσᾶς τὰ Δικά Μου τὰ Παιδία! 
Γι’ αὐτὸ γιὰ τελευταῖα φορὰ σᾶς τὸ Λέγω, 
δὲν ὑπάρχει ἄλλη φορά, 
δὲν θὰ ὑπάρξει ἄλλη φορά, 
δὲν θὰ ὑπάρξει ἄλλη φορά!!!

Βάλετε ἕνα Χ ἐκεῖ, 
δὲν θὰ ὑπάρξει ἄλλη φορά,
 κόκκινο νὰ εἶναι αὐτὸ γιατί θὰ κοκκινήσει ἡ Γῆ. 

Δὲν σᾶς τὸ Λέγω γιὰ νὰ σᾶς φοβερίσω,
 σᾶς τὸ Λέγω γιὰ νὰ σᾶς συνετίσω 
καὶ νὰ ἀλλάξω τὸ νοητικό σας, 
νὰ ἀλλάξω τὸ ψυχικό σας, 
νὰ ἀλλάξω ἀκόμα καὶ τὸ λογικό σας, 
τὸ ὁποῖο ἐξαφανίστηκε καὶ αὐτὸ ἐτοῦτο τὸν καιρό.

 Ἐγίνατε μωροί, ἐγίνατε μωροί! 
Εἰλικρινὰ ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς σᾶς Ὁμιλεῖ. 
Δὲν τὸ πιστεύω αὐτὸ δηλαδὴ 
πὼς κατήντησε τὸ Δημιούργημά Μου τὸ ἐκλεκτό.

Ἐδῶ βάζω μιὰ τελεία 
καὶ σᾶς προτρέπω Ἀγαπητά Μου Παιδία 
νὰ ἔρθετε κοντά Μας, 
νὰ ἔρθετε κοντὰ Μας στὴν ἀγκάλη τὴ Δικιά Μας 
γιὰ νὰ σᾶς προστατέψουμε καὶ νὰ σωθεῖτε 
διαφορετικὰ θὰ ἀφανιστεῖτε 
καὶ στὸν Ἅδη θὰ ριχθεῖτε.


Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ τῷ Τριαδικῷ Θεῷ Δόξα

4 σχόλια:

 1. Αυτό είναι φοβερό, ανήκουστο, τρομερό, να μάς παρακαλεί ο Πανάγιος Θεός καί νά μάς στέλνει τόσες προειδοποιήσεις γιά νά μάς σώσει κσί εμείς νά αδιαφορούμε, νά περιφρονούμε τήν φωνή τού Θεού και νά μήν τρομάζουμε με όλα συτά, νά συνέλθουμε.
  Άγιε καί Πανάγιε, Τρισυπόστατε Κύριε, ελέησον καί φώτισον ημάς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ωχχ Θεε μου!!!
  Αλιμονο μας αν δεν ξυπνησουμε!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή