Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020

Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΜΑΚΡΟΘΥΜΕΙ...ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΝΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ (26)


ΕΡΗΜΙΤΗΣ: 
«Η ΜΑΚΡΟΘΥΜΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΜΟΝΒΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΕΡΧΜΕΝΑ»✝ ✝ ✝
Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος

Ἀγαπητά Μου παιδιὰ τὰ θαυμαστά Μου θὰ δεῖτε, γι’ αὐτὸ σᾶς λέω νὰ ἀρχίσετε νὰ μακροθυμεῖτε, νὰ μακροθυμεῖτε γιὰ κάθε τί, νὰ μακροθυμεῖτε γιὰ κάθε ἕναν ἀδελφὸ, γιὰ κάθε ἕναν διπλανό σας, γιὰ τὸν φίλο, καὶ τὸν μὴ φίλο, τὸν δικό σας.


Μακροθυμία παιδιά Μου, μακροθυμία, μακροθυμία εἶπε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ Τριαδικὸς Θεός. Βάλετε αὐτὸ βαθιὰ εἰς τὴν καρδία, εἶναι μεγάλη εὐλογία, εἶναι μεγάλη χορηγία ἀπὸ τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία.

Ξέρετε τί εἶναι ἡ μακροθυμία; Σᾶς ἀπαντῶ: Εἶναι νὰ ἔχετε ἀγάπη γιὰ τὰ πάντα, νὰ μὴν κρατᾶτε τίποτα τὸ πονηρό, νὰ μὴν κρατᾶτε τίποτα τὸ μιαρό, νὰ μὴν κρατήσετε τίποτα τὸ μισητὸ στὸ δικό σας τὸ ψυχικό, νὰ εἶναι πεντακάθαρο αὐτό.

Γιὰ σκεφτεῖτε τί εὐλογία θὰ ἔχετε μέσα εἰς τὴν δική σας τὴν καρδία!

Γιὰ σκεφτεῖτε τί ἐπαφὴ θὰ ὑπάρχει μὲ τὸν διπλανό σας, ἀκόμα καὶ μὲ τὸν ἐχθρό σας!

Γιὰ σκεφτεῖτε τί ἠρεμία, τί γαλήνη, τί ἀγάπη, τί τοῦ Θεοῦ ἐλεημοσύνη, πραγματικὰ ἐλεημοσύνη, θὰ ἔρχεται εἰς τὴν δική σας τὴν ψυχὴ γιατί θὰ γιατρεύει κάθε μία πληγή, ὄχι μόνο δική σας πληγὴ, γιατί ἐσεῖς θὰ ἔχετε ἰαθεῖ ἐὰν ἔχετε τὴν μακροθυμία, ἀλλὰ θὰ ἰαθεῖ καὶ ἡ πληγὴ τοῦ ἀδελφοῦ σας, αὐτοῦ ποὺ πάσχει ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀσθένεια τὴν τρομερὴ καὶ ὅταν τοῦ ἐμφυσήσετε μέσα εἰς τὴν δική του τὴν ψυχὴ αὐτὸ ποὺ λέγεται μακροθυμία, τότε τὰ πάντα τὰ ἄσχημα καὶ τὰ μιαρὰ ἀπὸ μέσα του θὰ ἐξαφανιστοῦνε καὶ αυτοί σὲ 

Ἐμένα τὸν Κύριο θὰ ‘ρθοῦνε, θὰ Μὲ προσεγγίσουνε, θὰ Μὲ προσεγγίσουνε καὶ θὰ Μὲ ἀγαπήσουνε, ἐννοῶ μὲ τὸ ἐσωτερικό τους, τὸ ἴδιο τὸ ψυχικό τους.

Μεγάλο θαῦμα αὐτὸ θὰ εἶναι ἀπὸ τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ μεγάλη, πάλι θὰ πῶ τὴν λέξη χορηγία, θὰ ἔχει καὶ αὐτὸς ἀπὸ τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία. Γιὰ φανταστεῖτε νὰ ἀρχίσετε νὰ κάνετε αὐτὸ ἀκριβῶς, αὐτὸ ἀκριβῶς ποὺ σᾶς εἶπα πρὶν ἀπὸ ἕνα λεπτό! Εἶναι μεγάλο δῶρο αὐτὸ, γι’ αὐτὸ πάλι σᾶς ἐντελῶ γιὰ τὸ ἔργο αὐτό!

Μακροθυμία λοιπόν, μακροθυμία σὲ κάθε ὕπαρξη ἀνθρωπίνη, μὴν κάνετε ἐξαίρεση γιὰ κανέναν, πουθενὰ καὶ ποτέ, καὶ τότε θὰ ἔχετε τὴν ἀνταμοιβή σας, θὰ ἔχετε τὴν ἀνταμοιβή σας καὶ εἰς τὴν βιωτή σας, στὴν ἐδῶ τὴν βιωτή σας, ὄχι μόνον ἐπάνω εἰς τὸν Οὐρανό, σᾶς τὸ Ὁμολογῶ.

Μιλάω γιὰ τὴν ἀνθρωπίνη ἐδῶ τὴ βιωτή σας, θὰ δεῖτε πὼς θὰ ἀλλάξει ἡ ζωή σας, πὼς θὰ γίνουν ὅλα ἤρεμα, πὼς θὰ γίνουν ὅλα καλά, πὼς θὰ γίνουν τόσο εἰρηνικὰ ποὺ δὲν μπορεῖτε νὰ τὸ φανταστεῖτε ἐτοῦτο τὸ λεπτό, ἐτούτη τὴ στιγμὴ ποὺ Ὁμιλῶ ἀγαπητά Μου παιδιὰ ἀλλὰ θὰ τὸ αἰσθανθεῖτε ὅταν αὐτὸ θὰ τὸ γευθεῖτε, καὶ θὰ γίνει αὐτὸ ὅταν θὰ ἀρχίσετε νὰ τὸ ἐνεργεῖτε καὶ αὐτὸ νὰ ποιεῖτε.

Εἶναι μεγάλο πρᾶγμα αὐτό! Αὐτὸ σιγὰ-σιγὰ νὰ ἀρχίσετε, θὰ Ἔλεγα ὄχι σιγὰ-σιγὰ ἀλλὰ μὲ βία καὶ βιαστικὰ γιατί αὐτὸ πρέπει νὰ γενεῖ, πρέπει νὰ γενεῖ γι’ αὐτὰ ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν καὶ αὐτὰ ποὺ τελικὰ ἐκεῖ θὰ τερματίσουν.

Θὰ τερματίσουν στὸ καλό, θὰ τερματίσουν στὸ ἀγαθό, θὰ τερματίσουν στὸ τέλειο αὐτό, αὐτὸ ποὺ ἔχουμε εἰπεῖ ἀπὸ καιρὸ ἀλλὰ αὐτὸ γιὰ νὰ γενεῖ πρέπει νὰ ἀρχίσει ἀπὸ τώρα, εἶναι ὥρα!!!

Γι’ αὐτὸ μὴν καθυστερεῖτε, τὸ ἔργο Μου γενικὰ ποιεῖτε ἀλλὰ καὶ τὸ ἔργο εἰδικὰ αὐτὸ ποὺ ἀναφέρθηκε ἐτούτη τὴ βραδιὰ μὴν τὸ καθυστερεῖτε, προχωρῆστε το, προχωρῆστε το γοργὰ καὶ ὅλα θὰ ἔρχονται μία χαρά. Δὲν θὰ ἔχετε ἀντίσταση καμιὰ γιατί Ἐγὼ θὰ βοηθῶ, Ἐγὼ θὰ σᾶς προωθῶ καὶ ὅοοολα θὰ εἶναι πιὸ ὁμαλὰ καὶ πιὸ εὔκολα γιὰ τὴν δική σας τὴν καρδιά.

Ἔχετε ἐμπιστοσύνη ἀπόλυτη στὴν Τριαδικὴ Ἀρχὴ γι’ αὐτὸ ποὺ Ὁμιλεῖ ἐτούτη τὴ στιγμή. Μὴν ἀμφιβάλετε καθόλου γι’ αὐτό, θὰ γίνει ἔτσι ὅπως τὸ λέγω Ἐγὼ ἀρκεῖ ἐσεῖς νὰ ἀκολουθήσετε αὐτὰ ποὺ εἰπώθηκαν ἐτοῦτο τὸ βραδινὸ καὶ τότε θὰ δεῖτε τὸ θαῦμα αὐτό.

Πραγματικὰ θὰ εἶναι μεγάλο τὸ θαῦμα αὐτό! Θὰ ἀλλάξει ἡ κοινωνία, θὰ ἀλλάξει ἡ κοινωνία καὶ ἡ ἐπικοινωνία! Θὰ ἀλλάξει ἡ κοινωνία καὶ θὰ γίνει ὅπως ἦταν παλιὰ καὶ θὰ ἀλλάξει γιατὶ θὰ γίνει ἡ ἀλλαγὴ στοῦ καθενὸς τὴν καρδία.

Γιὰ σκεφτεῖτε τα ὅλα αὐτὰ ποὺ εἰπώθηκαν καὶ ἐτούτη τὴ φορὰ καὶ θὰ δεῖτε ὅτι εἶναι πραγματικὰ μεγάλη χορηγία καὶ αὐτὴ ἀπὸ τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία!

Ἑτοιμαστεῖτε γι’ αὐτό, δουλέψετε γι’ αὐτὸ γιὰ νὰ ἔχετε τὸ ἀποτέλεσμα τὸ καλό, τὸ ἀποτέλεσμα τὸ ἀγαθό, αὐτὸ ποὺ θὰ ὁδηγήσει ἐκεῖ ποὺ θὰ ὁδηγήσει καὶ ποὺ σᾶς ἔχω πληροφορήσει, ὅτι θὰ ἀλλάξουν ὅλα σὲ πολὺ μεγάλο βαθμὸ καὶ θὰ ζήσει ὁ ἄνθρωπος ἁπλὰ καὶ ταπεινὰ μὲ ἀγαθοσύνη, ἀπὸ τοῦ Θεοῦ τὴν ἐλεημοσύνη.

Ἔχω καὶ ἄλλα νὰ σᾶς πῶ, δὲν θὰ ἀργήσουν καὶ αὐτὰ νὰ εἰπωθοῦν γιατί χρειάζονται κάποιο χρόνο τὰ πρῶτα λεγόμενα αὐτὰ γιὰ νὰ γίνουν πιστευτὰ καὶ ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ καρδιὰ νὰ μετατραπεῖ σύμφωνα μὲ τοῦ Θεοῦ τὴν ἐντολή.

Δὲν γίνονται ὅλα αὐτόματα αὐτά, χρειάζεται προσπάθεια σημαντική! Ὅοοοτι ὁ καθένας ἔχει ἐνστερνιστεῖ στὴν δική του τὴν ψυχὴ καὶ ἀπὸ τὴν δική του τὴν ζωὴ δὲν εἶναι καὶ τόσο εὔκολο νὰ βγεῖ, γι’ αὐτὸ θὰ ἐνεργήσω Ἐγώ, ὁ Τριαδικὸς Θεὸς καὶ ὅοοολοι ἐσεῖς ποὺ μὲ ἀκολουθεῖτε, αὐτοὶ οἱ λιγοστοί, ἐσεῖς νὰ ἐργαστεῖτε καὶ σύμφωνα μὲ Ἐμένα νὰ προχωρεῖτε.

Αὐτὸ μὴν τὸ ἐκλάβετε ὡς ἐγωϊστικὸ ἀλλὰ ἀντιθέτως νὰ τὸ λάβετε ὡς πολὺ ταπεινὸ καὶ νὰ κάνετε αὐτὸ ποὺ σὲ Ἐμένα εἶναι ἀρεστὸ, ἀλλὰ καὶ φυσικὰ εἶναι καὶ πολὺ ἐπιθυμητὸ ἀπὸ τὸν Τριαδικὸ Θεό.

Τὸ ἐπιθυμῶ πολὺ, Ἐγὼ ὁ ἴδιος ὁ Θεός, νὰ ἔρθει αὐτὴ ἡ κοινωνία ἀλλὰ καὶ αὐτὴ ἡ σωστή, ἡ ὀρθή, ἡ γλυκιὰ ἐπικοινωνία. Αὐτὸ εἶναι τὸ πᾶν μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων ἀλλὰ καὶ μεταξύ Μας ὅταν ὑπάρχει αὐτὴ ἡ γλυκιὰ ἐπικοινωνία.

Μέλι γλυκό, εἶναι ὅτι πολυτιμότερο ἀλλὰ καὶ ὅτι πιὸ γλυκὺ μπορεῖ νὰ δοθεῖ ἀπὸ τὴν Τριαδικὴ Ἀρχή. Γι’ αὐτό, γι’ αὐτὸ δίδω βάση πολὺ σὲ αὐτὸ ποὺ εἶπα αὐτὸ τὸ βραδινὸ καὶ ἐτούτη τὴ φορά, μὴν τὸ ξεχνᾶτε καλά Μου παιδιά.

Ἀρχίσετε νὰ τὸ ἐφαρμόζετε καθημερινὰ καὶ θὰ δεῖτε ὅτι θὰ φέρει καρπούς, καρποὺς ποὺ θὰ ὡριμάσουν κανονικὰ καὶ στὴν ψυχὴ τοῦ καθενὸς θὰ μποῦνε εἰρηνικά. Καὶ ὅταν Λέγω εἰρηνικὰ ἐννοῶ ὅτι θὰ τὸ δεχτεῖ ὁ καθεὶς μὲ γλύκα στὴν ψυχή, θὰ τὸ ἀποδεχτεῖ μὲ τὴν θέλησή του τὴν καλή, δὲν θὰ γίνει διὰ τῆς βίας ἀλλὰ θὰ γίνει ἀπαλὰ καὶ πολὺ εἰρηνικά.

Αὐτὴ ἡ εἰρήνη ποὺ θὰ δοθεῖ εἶναι αὐτὸ ποὺ ἔχει εἰπωθεῖ «Εἰρήνη Δίδωσι Ὑμῖν», ὄχι τὴν εἰρήνη τὴν ἐξωτερικὴ ἀλλὰ τὴν εἰρήνη τὴν ἐσωτερική, γι’ αὐτὸ παιδιά Μου καταλάβατε τί ἐννοῶ, δουλέψατε καὶ πάλι γι’ αὐτὸ γιὰ τὴν εἰρήνη τὴν ἐσωτερική, ὄχι μόνο γιὰ τὴ δική σας τὴν ψυχὴ ἀλλὰ καὶ γιὰ κάθε μία ψυχὴ ποὺ θὰ εἶναι δίπλα σας, κοντινά σας ἀκόμα καὶ μακρινά σας.

Νὰ δουλέψετε γι’ αὐτὸ καὶ Ἐγὼ θὰ σᾶς βοηθήσω, θὰ σᾶς βοηθήσω, θὰ τὸ κατορθώσετε καὶ Ἐγὼ τελικὰ θὰ τὸ ἐπικροτήσω.

Εὐχαριστοῦμε Κύριε γιὰ ὅλα ὅσα μᾶς δίδεις!

Ἐγὼ σᾶς εὐχαριστῶ ἐκ τῶν προτέρων γι’ αὐτὴν τὴν ἐργασία ἡ ὁποία θὰ Μοῦ φέρει καὶ Ἐμένα μεγάλη εὐχαριστία.

Μιλάει ἡ Τριαδικὴ Ἀρχὴ αὐτὴ τὴν στιγμή, νὰ τὸ ἔχετε ὑπ’ ὄψη σας αὐτό, νὰ τὸ πιστέψετε ἀκράδαντα μέσα στὸ δικό σας ψυχικὸ καὶ τότε ὅλα αὐτὰ ποὺ εἴπαμε ἐτοῦτο τὸ βραδινὸ θὰ γίνουν πραγματικὰ κτῆμα σας δυνατὸ τὸ ὁποῖο θὰ σᾶς ὁδηγήσει σὲ αὐτὸ τὸ καλὸ τὸ ὁποῖο θὰ φέρει μέγιστη εὐφορία εἰς τὴν κοινωνία.

Καὶ συγχρόνως μὲ τὸν Λόγο ἔρχεται καὶ ἡ ἐπανειλημένως δοθεῖσα εἰκόνα μὲ τὰ μικρὰ σπιτάκια, μὲ τὰ μικρὰ ποταμάκια, μὲ τὰ δένδρα καὶ τὰ πράσινα λοφάκια, μὲ τὰ λειβαδάκια καὶ τὰ προβατάκια καθώς καὶ τὶς οἰκογένειες ἐκεῖ τὶς ἁπλές, πολὺ ἁπλές, τὰ παιδάκια νὰ παίζουν καὶ νὰ γελᾶνε πιασμένα χεράκι-χεράκι ὅπως κάνανε παλιὰ, καὶ ὁ Θεὸς ἀπὸ ψηλά:

Ἐγὼ θὰ τὰ βλέπω καὶ θὰ εὐφραίνομαι καὶ πραγματικὰ θὰ εὐχαριστιέμαι ὅπως ὅταν ἔκανα τὸν Παράδεισο στὴν γῆ καὶ εἶχα τὴν ἐλπίδα αὐτὴν ὅτι θὰ ἐπιβιώσει, θὰ μεγαλώσει καὶ ἄνθη πολλὰ καὶ πολλοὺς καρποὺς θὰ δώσει.

Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ τῷ Θεῷ Δόξα

Ἐρημίτης
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου