Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020

ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΝΕΤΙΚΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ (29)


ΕΡΗΜΙΤΗΣ:«Η ΚΑΛΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΔΩΡΟ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ»Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος

Ἔφτασε ἡ Ὥρα Παιδί Μου καλὸ 
ἡ “Ἤρα ἀπὸ τὸ Σιτάρι” νὰ ξεκαθαριστεῖ
 καὶ νὰ μείνει μόνο ὁ σπόρος ὁ καλός,ὁ καρπερός, 
αὐτὸς ποὺ θὰ δώσει τοὺς ἑπόμενους καρπούς, 
τοὺς καλούς, τοὺς χρήσιμους ἀλλὰ καὶ τοὺς Χρηστούς.

 Θὰ μείνουν μόνον τὰ Τέκνα Μου τὰ ἀγαθά, 
αὐτὰ ποὺ ἔχουν ΜΟΝΟ Ἐμένα
 μέσα στὴν καρδιά τους καὶ στὴ συμπεριφορά τους.

Ὤ! τί λέξη εἶναι αὐτὴ 
ποὺ δόθηκε αὐτὴ τὴ στιγμή, 
δηλαδὴ ἡ Συμπεριφορά. 

Εἶναι λέξη ἐφάμιλλος 
τῆς καλῆς συνείδησης
 στὸν κάθε ἄνθρωπο στὴν γῆ 
καὶ αὐτὴ ἔχει μεγάλη χάρη 
ἀλλὰ καὶ ἀνταμοιβὴ 
ἀπὸ Ἐμένα τὸν Δωρητή.

Ἔχετε λοιπὸν καλά Μου Παιδιὰ καλὴ Συμπεριφορὰ 
καὶ ὁμοιάσετε σὲ Ἐμένα τὸν Χριστό, 
καὶ ὡς Τέκνα Μου Ἀγαπητά,
 Ἐγὼ πάντα θὰ σᾶς εὐλογῶ. 

Ἡ συμπεριφορὰ ἡ καλὴ 
ποὺ κι αὐτὴ εἶναι Δῶρο Εὐλογημένο 
ἀπὸ Ἐμένα τὸν Θεὸ τὸν Δωρητὴ 
ἔχει μεγάλη ἀξία,
 ἀλλὰ εἶναι καὶ μεγάλη βοήθεια 
γιὰ τοὺς ἀνθρώπους στὴ γῆ,
 ἀφοῦ αὐτοὶ μποροῦν νὰ πάρουν αὐτὴ 
ἀπὸ τοὺς ἄλλους ποὺ τὴν ἔχουν αὐτὴ
 καὶ νὰ ὠφεληθοῦν πολλαπλῶς, 
Ἐγὼ μιλάω ὁ ἴδιος ὁ Θεός.

Ἔχετε λοιπὸν καλὴ συμπεριφορὰ 
πρὸς τοὺς ἄλλους ἀδελφοὺς καὶ μὴ 
καὶ τότε Ἐγὼ πολὺ θὰ χαίρομαι γι’ αὐτὸ
 καὶ θὰ σᾶς δίνω κάθε καλό. 

Ἐὰν δὲν τὴν ἔχετε αὐτὴν 
τότε κάνετε προσευχὴ 
καὶ ζητῆστε την ἀπὸ Ἐμένα τὸν Θεὸ τὸν Δωρητὴ 
καὶ Ἐγὼ θὰ σᾶς τὴν δωρίσω, 
ΟΧΙ μόνο γιὰ νὰ σᾶς εὐχαριστήσω 
ἀλλὰ γιατί μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο θὰ βοηθηθοῦν
 καὶ ἄλλοι ἄνθρωποι ἀφοῦ θὰ παρακινηθοῦν 
καὶ αὐτοὶ πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτή.

Συμπεριφέρεστε λοιπὸν καλῶς 
καὶ συνετῶς καὶ Ἐγώ, ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς, 
θὰ σᾶς ἀνταμείψω ἐπαρκῶς καὶ ἀφειδῶς, 
καὶ τότε θὰ καταλάβετε πραγματικὰ 
τί ποιεῖτε μὲ αὐτό, 
ποὺ καὶ πάλι τὸ Λέγω, 
εἶναι Δῶρο Δικό Μου καὶ αὐτὸ
 γιὰ νὰ ἔρθουν ψυχές κοντὰ σὲ Ἐμένα τὸν Θεὸ 
τὸν Πλάστη καὶ Δημιουργό.

Ἡ καλὴ καὶ ἀληθινὴ συμπεριφορὰ 
ποὺ νὰ πηγάζει μέσα ἀπὸ τὴν καρδιὰ 
εἶναι μεγάλη χορηγία καὶ αὐτὴ 
ἀπὸ τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία 
καὶ δὲν εἶναι ὠφέλεια τοῦ καθενός,
 δηλαδὴ μόνο γιὰ τὸν ἑαυτό του, 
ἀλλὰ καὶ γιὰ κάθε διπλανό του,
 ὁ ὁποῖος μπορεῖ νὰ ἀφυπνιστεῖ, 
νὰ ταρακουνηθεῖ ἡ συνείδησή του 
καὶ νὰ ἀλλάξει πραγματικὰ ἡ ψυχή του.

Καταλαβαίνετε τί μπορεῖ νὰ προσφέρετε 
μὲ τὴν καλὴ Συμπεριφορά σας στὰ ἀδέλφια σας,
 στὸν κόσμο γενικὰ μὲ αὐτὴ 
τὴν ἀρετὴ τὴν ἁπλή, συνάμα καὶ ἀγαθή; 

Δὲν μπορεῖτε πραγματικὰ νὰ σκεφτεῖτε 
πόσα καλὰ καὶ εἰδικὰ στὴν ψυχὴ 
τοῦ καθενὸς μπορεῖ νὰ φέρει αὐτὸ τὸ χαρακτηριστικό,
 αὐτὸ τὸ χάρισμα ἀπὸ τὸν Τριαδικὸ Θεό.

Γι’ αὐτὸ πάντοτε νὰ ἔχετε αὐτὸ εἰς τὴν καρδία, 
συμφωνεῖ καὶ χορηγεῖ ἡ Τριάδα ἡ Ἁγία 
γι’ αὐτὴν τὴν Ἅγια Ἐργασία. 

Δὲν χρειάζεται προσπάθεια πολλὴ
 γιὰ νὰ ἐφαρμόσετε αὐτὴ τὴν ἀρετή,
 ἕνα γέλιο, μία χειραψία, 
ἕνα νεῦμα συγκαταβατικὸ γιὰ τὸ καλό, 
μία πράξη βοηθητικὴ καὶ ἀγαπητική, 
σὲ κάθε μία ψυχή, εἶναι αὐτὰ 
ποὺ χαρακτηρίζουν μία “Καλὴ Συμπεριφορά” 

Καλά Μου Παιδιὰ καὶ σᾶς ζητῶ 
νὰ τὴν ἐφαρμόζετε καθημερινὰ 
ὅπου καὶ νὰ βρεθεῖτε, 
αὐτὸ νὰ ποιεῖτε καὶ θὰ δεῖτε 
πὼς ἡ καρδιά σας θὰ εὐχαριστεῖται 
καὶ θὰ ὁδηγεῖται ἀκόμα περισσότερο σὲ αὐτὴ 
τὴν Ἐργασία ἡ ὁποία εἶναι ἀπὸ Ἐμένα Εὐλογία.

Βαδίσατε λοιπόν, πάντοτε, 
ἔχοντάς την στὸν νοῦ καὶ στὴν καρδία, 
νὰ κάνετε, ἤ κατὰ τὸ μᾶλλον νὰ προσφέρετε 
αὐτὴν τὴν καλὴ Ἐργασία 
ποὺ θὰ εἶναι βάλσαμο γλυκὸ καὶ θεραπευτικὸ 
καὶ γιὰ τὴν δική σας τὴν καρδία. 

Εἶναι ἁπλὸ αὐτό, μὴν τὸ παραμελεῖτε 
καὶ πιὸ κοντά Μου ὁπωσδήποτε θὰ βρεθεῖτε.

Καλὴ συμπεριφορὰ νὰ ἔχετε 
καὶ νὰ προσφέρετε στὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα 
ποὺ σᾶς ἔφεραν σωματικὰ στὴν γῆ 
κατόπιν τῆς Εὐλογίας καὶ Χορηγίας 
τῆς Τριάδας τῆς Ἁγίας. 

Παιδιά Μου καλὰ
 δὲν ἔγιναν καὶ γίνονται αὐτόματα αὐτὰ 
ἀλλὰ ὅλα αὐτὰ προέρχονται καὶ εἶναι Δωρεὰ
 τῆς Τριαδικῆς Ἀρχῆς. 

Μὴν τὸ ξεχνᾶτε αὐτὸ ποτέ, 
ἀλλὰ πάντοτε νὰ εὐχαριστεῖτε 
τὸν Πλάστη καὶ Δημιουργὸ 
τῶν Πάντων Δωρητή, 
ποὺ σᾶς ἔφερε στὴν γῆ, 
μὲ μόνο σκοπὸ νὰ ἐργαστεῖτε 
γιὰ τὸ καλὸ καὶ τὸ ἀγαθὸ 
καὶ νὰ κερδίσετε 
τὸν γλυκύτατο Παράδεισο στὸν Οὐρανό.

Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ τῷ Τριαδικῷ Θεῷ Δόξα

ἘρημίτηςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου