Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020

ΘΕΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑ! ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΣΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


ΤΕΛΕΤΑΙΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ– ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ

 


✝ ✝ ✝

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος

Γράψε Παιδί Μου καὶ αὐτὸ τὸ βραδινὸ τὸν Λόγον Μου τὸν Ἱερόν, Αὐτὸν ποὺ ἔρχεται κατευθείαν ἀπὸ τὸν Τριαδικὸ Θεό.

Ἐμεῖς εἴμαστε ἡ Μόνη ΑΛΗΘΕΙΑ. Δὲν ὑπάρχει Ἀλήθεια ἄλλη οὔτε εἰς τὴν Γῆ, οὔτε σὲ ἄλλο πλανήτη, οὔτε σὲ ὁλόκληρο τὸ Σύμπαν, οὔτε σὲ ὅ,τι μπορεῖτε νὰ φανταστεῖτε ὅτι ὑπάρχει πέραν αὐτοῦ. 

Εἴμαστε ἡ Μόνη Ἀλήθεια, αὐτὴ νὰ ἔχετε μέσα εἰς τὴν καρδία καὶ θὰ ἔχετε μεγάλη Εὐχαριστία ἀλλὰ καὶ δὲν θὰ ὑποστεῖτε ἀδικία, καμμία ἀδικία.

Ἡ Δικαιοσύνη θὰ εἶναι Ἄψογη. Θὰ εἶναι ἑκατὸ τοῖς ἑκατὸ δεδομένη ἀπὸ τὸν Τριαδικὸ Θεό, σύμφωνα μὲ τὶς ἐπιταγές, δηλαδὴ τὶς Ἐντολὲς ποὺ ἔχει δώσει γιὰ τὸ ἀνθρώπινο γένος αὐτό, θὰ εἶναι Ἄψογος ὁ Τριαδικὸς Θεός, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός.

Ὁ καθεὶς θὰ λάβει τὴν θέση αὐτὴ ποὺ πρέπει νὰ λάβει, αὐτὴν τὴν θέση τὴν πραγματική, αὐτὴν τὴν θέση ποὺ εἶναι μόνον γι’ αὐτὸν καὶ θὰ εἶναι ἡ ἀτομική.

 Μὴν νομίσετε, ὑπάρχουν τόσοι ἄνθρωποι στὴ Γῆ ἀλλὰ δὲν εἶναι ἴδιοι, ἔχουν διαφορὲς μικρὲς ἢ μεγαλύτερες καὶ αὐτὲς θὰ ληφθοῦν ὑπόψη ἐκείνη τὴν στιγμὴ ἂν καὶ θὰ εἶναι ἡ θέση γνωστὴ μπροστὰ ἀπὸ πολὺ πιὸ πρίν.

Μὴν ἀσχολεῖστε μὲ τὰ γεγονότα, ἀσχολεῖστε μὲ τὴν δική Μου Ρότα, ἀσχολεῖστε μὲ τὸ τί ἔχετε μέσα εἰς τὴν καρδία. Καθαριστεῖτε ἔστω καὶ ἐτούτη τὴν στιγμὴ ποὺ ἡ Τριὰς ἡ Ἁγία Ὁμιλεῖ, αὐτὰ νὰ ἔχετε μόνο εἰς τὴν καρδία. 

Νὰ ἔχετε μόνο εἰς τὴν καρδία τὴν Τριαδικὴ Ἀρχὴ καὶ νὰ τὴν καθαρίσετε τὴν δική σας τὴν καρδιά, τὴν δική σας τὴν ψυχή, νὰ εἶναι ἀληθινὴ καὶ μόνο ἀληθινή. 

Τότε Ἐγὼ τὴν Ἐκτιμῶ, τότε Ἐγὼ τὴν Ἀγαπῶ, τότε Ἐγὼ θὰ τῆς ἀνταποδώσω αὐτὸ τὸ Ἱερό, αὐτὸ τὸ Κανονικό, αὐτὸ ποὺ εἶναι γιὰ τὴν κάθε μία ψυχὴ γιὰ νὰ εὐφρανθεῖ ἐκεῖ ποὺ θὰ ἔρθει ψηλὰ κοντά Μου καὶ θὰ ζεῖ αἰώνια σιμά Μου. 

Αὐτὰ νὰ σᾶς ἀπασχολοῦν Παιδιά Μου καλά.

Μὴν ἀσχολεῖστε μὲ τὰ γεγονότα. Καθῖστε, γονατίστε καὶ προσεύχεστε καθημερινά. Εἶναι ἡ πρώτη Ἐργασία ποὺ πρέπει νὰ κάνετε, ποὺ πρέπει νὰ κάνετε αὐτὴ τὴν ἐποχή, γιὰ τὴν δική σας τὴν καλὴ τὴν πορεία, ἀλλὰ ΟΧΙ μόνο γιὰ τὴν δική σας καλὴ πορεία ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλους τοὺς ἀδελφοὺς εἴτε κοντινοὶ εἶναι αὐτοὶ εἴτε μακρινοί, ἀλλὰ καὶ γιὰ ΟΛΟΝ τὸν Κόσμον ἐπὶ Γῆς. 

Εἶναι μεγάλο Ἔργο αὐτό, ἐὰν προσευχηθεῖτε γιὰ τὴν κάθε μία ψυχὴ νὰ ἔρθει κοντά Μας, νὰ ἔρθει κοντά Μας νὰ τὴν ἀγκαλιάσουμε, νὰ ἔρθει στὴν ἀγκαλιά Μας καὶ αὐτὴ νὰ ζήσει αἰώνια, μὲ τὰ αἰώνια ἀγαθά Μας.

Δὲν μπορεῖτε νὰ φανταστεῖτε τί πόνο ἔχουμε μέσα εἰς τὴν Καρδία, δὲν μπορεῖτε πραγματικὰ νὰ τὸ φανταστεῖτε! Τὰ δικά Μας τὰ Παιδία νὰ ποδοπατοῦνται ἀπὸ τὸν πονηρὸν καὶ νὰ εἶναι ὡσὰν τοὺς χοίρους μέσα στὰ βρομόνερα ἐκεῖ καὶ νὰ ὑφίστανται τέτοια ταραχὴ μέσα εἰς τὴν καρδία καὶ νὰ μὴ μποροῦν νὰ ἀποφύγουν αὐτὴν τὴν μεγάλη δοκιμασία.

Γι’ αὐτὸ σᾶς παρακαλῶ καὶ πάλι, σᾶς τὸ Ἔχω εἰπεῖ τόσες φορές, κάνετε προσευχὴ γι’ αὐτὰ τὰ παιδία, κάνετε προσευχή, εἶναι ἡ καλύτερη Ἐργασία καὶ ἐτούτη τὴν ἐποχὴ καὶ ἀφῆστε τὰ πολεμικά. 

Ἐὰν γίνουν σήμερα ἢ αὔριο ἢ μεθαύριο, ἢ σὲ πέντε ἡμέρες ἢ σὲ πέντε μῆνες, ἀφῆστε τα αὐτά. Ὁ Θεὸς ἀπὸ ψηλὰ θὰ βοηθήσει καὶ ἡ Παναγία θὰ ἐνεργήσει. Οἱ Ἅγιοι ὅπως Ἔχουμε εἰπεῖ, δίκτυο ἔχουν κατασκευάσει στὸν Οὐρανὸ καὶ θὰ ἐμποδίσουν τὸν ἐχθρό.

Μὴν ἀσχολεῖστε μὲ αὐτά, ἀσχολεῖστε μὲ τὸ ἐσωτερικό σας, ἀσχολεῖστε μὲ τὸ ψυχικό σας ἀλλὰ ἀσχολεῖστε καὶ θὰ ἔλεγα κυρίως μὲ τὸν κάθε ἀδελφό σας.

 Μὴν τὸ ἀφήνετε αὐτό, μὴν τὸ ἀφήνετε αὐτὸ σᾶς παρακαλῶ. Δὲν ὑπάρχει ἄλλος χρόνος, δὲν ὑπάρχει, τὸ εἴπαμε καὶ τὴν τελευταῖα φορά. Δ ὲ ν Ὑ π ά ρ χ ε ι ! 

Ψίχουλα ἔμειναν μόνον, ψίχουλα ἔμειναν μόνον τὸν τελευταῖο αὐτὸν καιρό. Γι’ αὐτὸ ἔστω καὶ μὲ αὐτὰ τὰ ψιχουλάκια τὰ τελευταῖα νὰ ὠφεληθοῦν μερικὲς ψυχοῦλες ἐπάνω εἰς τὴν Γῆ καὶ νὰ μὴν καταστραφοῦνε ἐντελῶς. Σᾶς τὸ Λέγω Ἐγὼ καὶ σᾶς παρακαλῶ ὁ Ἐπουράνιος Θεός.

Ἡ Ἑλλάδα θὰ ὑποστεῖ ζημιὰ μεγάλη, ζημιὰ μεγάλη τρομερὴ ἀπὸ πολλὲς μεριές, ἀπὸ πολλὲς αἰτίες, λίγο-πολὺ εἶναι γραμμένες αὐτές, ὅλες εἶναι γραμμένες ἀπὸ δῶ καὶ ἀπὸ ἐκεῖ στὰ Ἅγια Γραπτὰ ποὺ 
Ἔχω δώσει κατὰ καιροὺς στοὺς δικούς Μου Ἐκλεκτούς, ὅλα εἶναι ἐκεῖ. 

Ἐὰν τὰ συμμαζέψετε αὐτά, ἂν τὰ συγκεντρώσετε, τότε θὰ τὰ δεῖτε. Ἐὰν ἀρχίσετε ἀπὸ τὸ ἕνα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, ἕξι, ἑπτά, ὀκτὼ ... δεκαοκτὼ θὰ δεῖτε τί ἔχει νὰ ὑποστεῖ ὁ Ἑλληνικὸς Λαός.

Γι’ αὐτὸ δὲν χρειάζεται τίποτε ἄλλο Παιδιά Μου Καλά. Σὲ ἐσᾶς Στηρίζομαι, σὲ αὐτὰ τὰ λιγοστά Μου Τεκνία νὰ κάνουν αὐτὴν τὴν Ἐργασία γιὰ νὰ ἁπαλυνθεῖ ὅλη αὐτὴ ἡ κατάσταση ἡ τρομερὴ ποὺ ἔχει γίνει ἐπὶ Γῆς, ἀλλὰ κυρίως γιὰ τὴν δική σας Πατρίδα, αὐτὴν τὴν Μοναδική, τὴν Μοναδική, τὴν Λαμπερὴ ποὺ ἦταν τόσο Λαμπερὴ καὶ τώρα ἔγινε βρωμερὴ καὶ σιχαμερή.

Ἀγωνιστεῖτε, λάβετε τὴν δάδα, ἀγωνιστεῖτε τὸν Ἀγῶνα τὸν Καλὸν καὶ προχωρῆστε σταθερά, προχωρῆστε σταθερὰ ἀλλὰ καὶ μὲ μεγάλη ἀνδρεία. Θὰ σᾶς τὴν δώσουμε Ἐμεῖς τὴν ἀνδρεία γιὰ νὰ πολεμήσετε, ὅπως εἴπαμε καὶ τὴν ἄλλη τὴν φορά, νὰ πολεμήσετε στῆθος μὲ στῆθος μὲ τὰ θηρία.

 Δὲν εἶναι εὔκολο αὐτό, εἶναι δύσκολο ἀλλὰ θὰ γίνει σχετικὰ εὔκολο, θὰ Ἔλεγα ἀρκετὰ εὔκολο μὲ τὴν βοήθεια Ἐμᾶς τῆς Τριαδικῆς Ἀρχῆς, διαφορετικὰ δὲν θὰ μπορέσετε νὰ παλέψετε, δὲν θὰ μπορέσετε νὰ βγεῖτε νικητές, καὶ ἐὰν δὲν ἔχετε Ἐμᾶς μέσα εἰς τὴν καρδία, γιὰ νὰ σᾶς δώσουμε τὴν ἐσωτερικὴ καὶ ἐξωτερικὴ ἀνδρεία, κυρίως ὅπως ἔχουμε εἰπεῖ τὴν ἐσωτερικὴ ἀνδρεία. 

Αὐτὴ εἶναι ἡ Μοναδικὴ γιὰ νὰ καταστρέψετε, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσετε αὐτὰ τὰ βρωμερὰ θηρία.Ἔρχονται αὐτά, εἶναι καθ’ ὁδόν, μαῦρα καὶ τρομερά. 

Μὴν νομίζετε ὅτι εἶναι προβατάκια οὔτε κατσικάκια, εἶναι βρωμερὰ καὶ τρομερὰ καὶ μὲ μεγάλη μοχθηρία καὶ κακία γιὰ τὸ ἀνθρώπινο γένος αὐτὸ ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸν Χριστιανικὸ λαό. 

Μὴν τὸ βγάλετε Παιδιά Μου αὐτὸ ἀπὸ μέσα ἀπὸ τὴν ψυχή σας, μὴν τὸ βγάλετε μέσα ἀπὸ τὸ νοῦ σας, νὰ τὸ ἔχετε αὐτὸ καθημερινά.

Ἡ Μόνη Προστασία θὰ εἶναι ἡ Προσευχὴ πρὸς τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία. Σᾶς τὸ ἐπαναλαμβάνω καὶ πάλι, δὲν ὑπάρχει ἄλλη περίπτωση καμμία, δὲν θὰ βρεῖτε ἀπὸ πουθενὰ ἀλλοῦ δύναμη καμμία, ΜΟΝΟ ἀπὸ τὴν ΤΡΙΑΔΑ τὴν ΑΓΙΑ. Γιὰ νὰ γίνει ὅμως αὐτὸ πρέπει νὰ γίνετε ἕνα μὲ Αὐτήν. 

Καταλαβαίνετε τί σημαίνει αὐτό; Καταλαβαίνετε ὅτι πρέπει νὰ καθαριστεῖτε ἐντελῶς; Εἶναι ὥρα νὰ τὸ κάνετε αὐτό, νὰ καθαριστεῖτε ἐντελῶς, νὰ μὴν ὑπάρχει οὔτε ἕνα μικρὸ μαυραδάκι μέσα εἰς τὴν ψυχή σας ἀλλὰ νὰ εἶναι καθάρια, νὰ εἶναι λαμπερή, νὰ ἔχει φῶς. Φῶς γεμάτη νὰ εἶναι μέσα ἡ δική σας ἡ ψυχή.

Τότε θὰ ἔχετε τὴν δύναμη ἀπὸ Ἐμᾶς, τότε νὰ εἴσαστε σίγουροι ὅτι δὲν θὰ πάθετε οὐδὲν κακὸν ἀλλὰ θὰ κάνετε καὶ πολὺ μεγάλο καλό. Θὰ κάνετε καὶ πολὺ μεγάλο καλὸ ὄχι μόνο εἰς τὸν ἑαυτό σας ἀλλὰ σὲ Ὁλόκληρο τὸν Λαό σας.

 Γι’ αὐτὸ ἀγωνιστεῖτε, ἀγωνιστεῖτε, ἀγωνιστεῖτε καὶ τὸ κέρδος τὸ Μεγάλο θὰ τὸ δεῖτε. Τὸ κέρδος τὸ Μεγάλο θὰ τὸ ἰδεῖ ἀπὸ Ἐμένα τὴν Τριαδικὴ Ἀρχή, τὴν Μόνη Δύναμη, τὴν Μόνη Δύναμη τὴν Ἀληθινή.

Ἡ Μόνη Ἀλήθεια Εἴμαστε Ἐμεῖς τὸ εἴπαμε καὶ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς Ὁμιλίας αὐτῆς, ἡ Μόνη Δύναμη, ἡ Μόνη Δύναμη, ἡ Μόνη Δύναμη, τὸ Λέμε Τρεῖς φορές,

 Τρεῖς φορὲς γιὰ νὰ τὸ ἐνστερνιστεῖτε μέσα εἰς τὴν ψυχή σας καὶ νὰ μὴν ἔχετε καμμία ἀμφιβολία ὅτι Ἐμεῖς θὰ σᾶς βοηθήσουμε καὶ Ἐμεῖς θὰ σᾶς μετατοπίσουμε σὲ ἄλλα μέρη, ἄλλα μέρη ἔτσι τὸν καθένα χωριστὰ ποὺ θὰ περάσετε αὐτὴ τὴν δύσκολη ἐποχή, ἐτοῦτο τὸν καιρὸ Ἀγαπητά Μου Παιδιά.

Θὰ εἶναι μέρη δροσερά, μὲ Οὐράνιες Δροσοσταλίδες. Αὐτὲς θὰ σᾶς δροσίζουν τὸ σῶμα ἀλλὰ κυρίως τὴν ψυχή σας γιὰ νὰ περάσει αὐτὸς ὁ καιρός, νὰ περάσει αὐτὸς ὁ καιρός, νὰ εἶναι ἀρκετὰ καρπερός, καρπερὸς πνευματικὰ καὶ νὰ γεμίσει μέσα ἡ δική σας ἡ καρδιὰ καὶ ἡ δική σας ἡ ψυχὴ ἀπὸ τὴν Τριαδικὴ Ἀρχὴ καὶ νὰ μεταλαμπαδευτεῖ κατόπιν εἰς τὸν Λαόν, εἰς τοὺς ἀνθρώπους ποὺ θὰ ἔχουν μείνει ἐπὶ Γῆς. 

Εἶναι τὸ Κυριότερο Ἔργο αὐτῆς τῆς ἐποχῆς Ἀγαπητά Μου Παιδιά, εἶναι τὸ Κυριότερο Ἔργο καὶ τὸ Σπουδαιότερο!

Ποτὲ δὲν εἶχε τέτοια σημασία αὐτὴ ἡ Μοναδικὴ Ἐργασία, Ποτὲ δὲν ἔχει γίνει αὐτό. Φυσικὰ ἔγινε ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους ὅταν ᾖρθα Ἐγὼ ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ἐπὶ Γῆς. 

Οἱ Ἀπόστολοι ἔκαναν Ἐργασία Τρομερὴ καὶ οἱ Δώδεκα καὶ οἱ Ἑβδομήκοντα καὶ ὅσοι μετὰ ἀκολούθησαν Ἅγιοι καὶ λοιποὶ ἀλλὰ τώρα εἶναι ἄλλη Ἐποχή. Εἶναι ἄλλη ἐποχή, εἶναι ξεχωριστὴ ἐποχὴ καὶ πολὺ διαφορετική. 

Γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ ὁπλιστεῖτε καὶ Ἐμεῖς σᾶς παραχωροῦμε αὐτὴν τὴν Ἀνδρεία τὴν σωματικὴ καὶ κυρίως τὴν ἐσωτερική, ποὺ εἴπαμε καὶ πρίν, γιὰ νὰ γίνει αὐτὴ ἡ Μεγάλη ἡ Ἀλλαγὴ ἐπάνω εἰς τὴν Γῆν. 

Θὰ ἐκπλαγεῖτε ὅσοι τὴν δεῖτε, δὲν θὰ πιστεύετε πραγματικὰ τί θὰ βλέπετε μετά, δὲν θὰ τὸ πιστεύετε αὐτὸ ὅτι θὰ εἶναι τόσο Λαμπερό, τόσο Εὐωδιαστό, τόσο Καρπερό, τόσο Ἀγαπητικό, τόσο Μοναδικό.

Λάβετε λοιπὸν αὐτὴν τὴν ἀνδρεία, τὴν ἐσωτερικὴ ἀνδρεία καὶ βαδίσετε μπροστά. Ἐμεῖς θὰ σᾶς βοηθήσουμε, Ἐμεῖς θὰ σᾶς ὁδηγήσουμε, 

Ἐμεῖς θὰ σᾶς ὁδηγήσουμε καὶ θὰ σᾶς φροντίσουμε ἐκεῖ ποὺ θὰ σᾶς ὁδηγήσουμε καὶ ἐκεῖ ποὺ προσωρινὰ θὰ κατοικήσετε καὶ θὰ περάσετε καιρό, ὀλίγο καιρό, αὐτὸν ποὺ ἀπαιτεῖται γιὰ νὰ μεταφερθεῖτε. Νὰ μεταφερθεῖτε ἀλλοῦ γιὰ νὰ ἐπιτελέσετε Ἔργο θαυμαστό τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.

Μὴν ἀσχολεῖστε καὶ πάλι σᾶς Λέγω μὲ τὰ πολεμικά. Τὰ πολεμικὰ θὰ εἶναι τρομερά, πραγματικὰ θὰ εἶναι τρομερά, ἔχετέ το κατὰ νοῦν ἀπὸ τώρα καὶ μὴν φοβεῖστε καθόλου γιατί ὅταν ἔχετε Ἐμᾶς μέσα εἰς τὴν καρδία, ὅταν θὰ εἶναι ἀπὸ Ἐμᾶς γεμάτη ἡ καρδία, τότε μὴν φοβᾶστε, ὅπως τὸ Ἔχουμε εἰπεῖ, κανένα ἀπὸ αὐτὰ τὰ θηρία. ΜΗΝ ΦΟΒΑΣΤΕ ΤΙΠΟΤΑ!

Μὴν φοβᾶστε μὲ τὶς μετακινήσεις, μὴν φοβᾶστε μὲ τὶς τροποποιήσεις, μὴν φοβᾶστε μὲ τὶς ἀλλαγές, μὴν φοβᾶστε μὲ τὶς καταποντίσεις, μὴν φοβᾶστε μὲ αὐτὲς τὶς παλίρροιες τὶς τρομερὲς ποὺ θὰ συμβοῦνε ἐπὶ Γῆς καὶ τὰ ἄλλα τὰ ταρακουνήματα ποὺ θὰ εἶναι Τρομερά, καὶ πραγματικὰ εἶναι αὐτὸ ποὺ εἰπώθηκε καὶ τὴν ἄλλη τὴν φορά, ὅτι χρειάζεται ἀλαλαγμὸς γιὰ νὰ καταλάβετε τί ἐστὶ Θεός.

Αὐτὰ εἶχα νὰ σᾶς πῶ αὐτὸ τὸ βραδινὸ Ἀγαπητά Μου Παιδιὰ μὲ τὴν Εὐχὴ ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν Παράκληση, τὴν δική Μας τὴν Παράκληση γι’ αὐτὴν τὴν Ἐργασία ποὺ προείπαμε μὲ ἀκριβεία. Μὲ αὐτὴν τὴν Ἐργασία νὰ προχωρήσετε ἐδῶ εἰς τὴν εὐθεῖα, σ’ αὐτὸ τὸν χρόνο ποὺ ἀπομένει, μέχρι τὴν τελευταία τὴν τελεία. 

Ἐκεῖ θὰ σταματήσετε αὐτὴν τὴν Ἐργασία, καὶ μπορεῖ νὰ συνεχίσετε κάπως διαφορετικά, ἀλλὰ αὐτὴ ἡ Ἐργασία εἶναι ἡ Μοναδικὴ Ἐργασία καὶ ἐπαναλαμβάνω καὶ πάλι δὲν ὑπάρχει μεγαλύτερη ἀπ’ αὐτὴν καὶ σπουδαιότερη ἀπ’ αὐτὴν οὔτε καὶ ὑπῆρξε ποτὲ σπουδαιότερη ἀπ’ αὐτὴν τὴν Ἐργασία ποὺ θὰ γίνει ἐτούτη τὴν ἐποχὴ καὶ ἡ ὁποία εἶναι καθορισμένη καὶ ἀποφασισμένη γιὰ νὰ γενεῖ ἀπὸ τὴν Τριαδικὴ Ἀρχή.


Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ τῷ Τριαδικῷ Θεῷ Δόξα9 σχόλια:

 1. ΠΡΟΣΚΥΝΏ ΠΑΤΈΡΑ ΥΙΟ ΚΑΙ ΑΓΙΟ ΠΝΕΎΜΑ. ΑΜΗΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Κύριε υμών Ιησού Χριστέ ελεησε τον κόσμο και τις οικογένειες μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Κύριε ελέησον τόν κόσμον Σου, τήν πατρίδα μας καί τίς οικογένειές μας.
  Γενηθήτω τό πανάγιον θέλημά Σου!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. δόξα το θεό πάντων ένεκεν...μεγα το όνομα τις Αγίας τριάδος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΔΟΞΑ ΕΝ ΥΨΙΣΤΟΙΣ ΘΕΩ ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΕΥΔΟΚΙΑ... ΣΕ ΥΜΝΟΥΜΕΝ, ΣΕ ΕΥΛΟΓΟΥΜΕΝ, ΣΕ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ, ΣΕ ΔΟΞΟΛΟΓΟΥΜΕΝ, ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕΝ ΣΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΣΟΥ ΔΟΞΑΝ ΚΥΡΙΕ...!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Συγκλονιστηκα!!!!!!
  Μου θυμίζει, αν δεν κάνω λάθος,μια φανταστική ιστορία από το σάιτ το παλιό Ανάργυρος.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Βαδίζοντας με πιστη στα χρόνια της λησμονιάς ήταν προφητικό το μυθιστόρημα νομίζω συνεχίζει να λειτουργεί ο Αναργυρος

   Διαγραφή
 7. Εγώ έχω μελετήσει πάρα πολύ όλες τις προφητείες και τα προφητικά ποιήματα και πιστεύω πως σχεδόν όλα τα προφητικά ποιήματα που έχει δημοσιεύσει αυτή η υπέροχη ιστοσελίδα και που αποδίδονται στον Χριστό, προέρχονται πράγματι από τον ίδιο τον Χριστό! Μάλιστα συμφωνώ με την φράση καθώς σύμφωνα με προφητείες Αγίων γερόντων ( όπως ο μακαριστός Παισιος, Βασίλειος ο Καυσοκαλυβίτης, Ελπίδιος Βαγιανακης κτλ) κάποια στιγμή η Ελλάδα θα χτυπηθεί από τρομερό σεισμό και η Αθήνα θα καταστραφεί... ( Ενώ πριν από αυτό, σύμφωνα με τον μακαριστό γέροντα Βασίλειο,θα έρθει εδώ ο Πάπας της Ρώμης και η ιεραρχία θα υποταχθεί σε αυτόν.. Θα γινονται παπικές λειτουργίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, θα κόβουν τον μισθό σε όσους ιερείς αντιδρούν ενώ θα ξυρίζουν τους Ορθόδοξους ιερείς και θα τους βγάζουν τα ράσα...) Μάλιστα, μετά τον σεισμό, σύμφωνα με πολλές προφητειες πολλών γερόντων θα υπάρξει νέα τουρκική εισβολή και κατοχή (για λίγο,) πείνα, αλβανικό αντάρτικο... Ενώ σύμφωνα με προφητεία του Πατροκοσμά, οι Τούρκοι θα ξανάρθουν στο χωριό Ντουγρι Τριχωνίδας που βρίσκεται κοντά στο Αγρίνιο...

  ΑπάντησηΔιαγραφή