Δευτέρα 17 Μαΐου 2021

ΜΗΝΥΜΑ ΚΥΡΙΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΗΜΙΤΟΥ


Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΛΛΑΞΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ


✝ ✝ ✝

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος

“Ἀναστήτω ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ, καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν.” (Ψαλ. 67,2)

Ἀγαπητά Μου Τεκνία μέγα Δῶρο καὶ Χαρὰ ἀπερίγραπτη σᾶς ἔδωσα μὲ τὴν Ἀνάστασή Μου, μετὰ ἀπὸ τὶς προσβολές, τὶς ἐπιβουλές, τὶς ἀπάνθρωπες ἐνέργειες καὶ τὸν πόνο ποὺ ὑπέστην γιὰ ἐσᾶς ἐκείνην τὴν ἐποχή. Ἀλλὰ μετὰ ᾖλθε τὸ Φῶς, ᾖλθε τὸ Φῶς στὴν Οἰκουμένη, καὶ ἡ ἡμέρα ἡ Λαμπρή, ἡ ἡμέρα τῆς Λαμπρῆς ἀκολουθουμένη ἀπὸ μία ἄλλη ἐποχή.

Θαῦμα θαυμάτων ἡ Ἀνάστασή Μου ἀλλὰ ὁ Τρισυπόστατος Θεὸς εἶναι ὁ Μέγας Θαυματουργὸς καὶ Δημιουργός, εἶναι Αὐτὸς ποὺ σᾶς δίνει πάντοτε τὴν Ἀγάπη καὶ τὴν Ἐλεημοσύνη Του ἀλλὰ καὶ κάθε τί καλὸ μέσα εἰς τὴν ψυχή σας καὶ στὴν ἐπίγεια ζωή σας.

Μὴν τὸ ξεχνᾶτε αὐτὸ ποτὲ ὅσο ζεῖτε, ὅτι ἡ Τριαδικὴ Ἀρχὴ εἶναι ἡ Μόνη πραγματικὴ Ἀλήθεια, γι’ αὐτὸ νὰ Τὴν Ἀγαπᾶτε, νὰ Τὴν Πιστεύετε ἀκραδάντως ἀλλὰ καὶ νὰ Τὴν Ἐμπιστεύεστε γιὰ τὰ πάντα καὶ πάντοτε, καὶ τότε θὰ μεταμορφωθεῖτε καὶ θὰ γίνετε ἄξια Τέκνα Δικά Μας ἀλλὰ καὶ πολὺ Ἀγαπητὰ δωρίζοντας σὲ Ἐμᾶς κάτι τὸ ὕψιστο ποὺ μπορεῖ ἐσεῖς νὰ μὴν τὸ καταλαβαίνετε ἐπαρκῶς ὅμως αὐτὸ εἶναι Δῶρο ἐξαίσιο γιὰ τὸν Τριαδικὸ Θεό.

Φῶς λοιπὸν Λαμπρὸν ἐδόθη κατ’ ἐκείνη τὴν ἡμέρα τὴν Μοναδικὴ ποὺ συνέβη στὴν Ἱστορία τὴν Θεϊκὴ καὶ ὅλα ὁ Κύριος ὑμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς τὰ ὑπέστη γιὰ ἐσᾶς γιὰ νὰ σᾶς σώσει καὶ στὸν Παράδεισο νὰ σᾶς παραδώσει, δηλαδὴ ἐκεῖ νὰ σᾶς ὁδηγήσει ἀφοῦ ἐσεῖς θὰ ἔχετε μεταλλαχτεῖ σύμφωνα μὲ τὴν Θεία Μου ἐπιθυμία καὶ τὴν δική σας Ἐργασία.

Ἡμέρα Λαμπρῆς λοιπόν, φῶς παντοῦ ἡ Ἀνάστασή Μου, γεγονὸς Μοναδικὸ ἀλλὰ καὶ ἄκρως Θαυμαστόν. Ὤ! τί εὐλογία σᾶς ἔφερε αὐτὴ ἡ Δική Μου δοκιμασία ἀφοῦ ἄνοιξε ὁ δρόμος γιὰ τὴν δική σας σωτηρία μέσῳ τῆς Δευτέρας Παρουσίας.

Δευτέρα Παρουσία, τί Λαμπρότης, τί Δικαιοσύνη, τί Πλοῦτος γιὰ τὴν ψυχή σας θὰ εἶναι αὐτὸ ἐὰν ἐσεῖς ἀκολουθήσετε στὴν Γῆ τὸ παράδειγμά Μου ἔστω καὶ μερικῶς καὶ τότε Ἐγὼ ὁ Κύριος ὑμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς θὰ σᾶς Ὁμολογήσω ἔμπροσθεν του Πατρός Μου καὶ θὰ μεταβεῖτε στὰ μεγάλα, τὰ ἀπερίγραπτα μεγαλεῖα στὴν Οὐράνια Βασιλεία.

Μπορεῖτε νὰ φανταστεῖτε πῶς θὰ ἦταν οἱ ἄνθρωποι στὴ Γῆ χωρὶς τὸν Ἐρχομό Μου, τὴν Σταύρωσή Μου καὶ τὴν Ἀνάστασή Μου στὴν Γῆ; Θὰ σᾶς πῶ κάτι ποὺ δὲν ἔχει ξαναειπωθεῖ· ἐὰν δὲν συνέβαιναν αὐτά, Παράδεισος δὲν θὰ ὑπῆρχε ἀλλὰ καὶ ἡ Γῆ θὰ εἶχε ἀπωλεστεῖ ἀπὸ τὴν μεγάλη ἁμαρτία τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς.

Εἶναι καὶ δύσκολο αὐτὸ νὰ τὸ ἀντιληφθεῖτε ἀλλὰ καὶ ἁπλὸ γιὰ νὰ τὸ κατανοήσετε καὶ νὰ τὸ δεῖτε. Καὶ ὅλα αὐτὰ ἔγιναν ἀπὸ μία μόνο αἰτία, φυσικὰ αὐτὴ μπορεῖτε νὰ τὴν φανταστεῖτε. Ἦταν μόνο καὶ μόνο ἡ Ἀγάπη τοῦ Πατρός Μου γιὰ ἐσᾶς καὶ ὑπέστην ὅλα αὐτὰ τὰ τρομερά.

Ἀγαπητά Μου Παιδιὰ ἡ Ἀγάπη σημαίνει Θυσία. Θυσιάστηκα λοιπὸν καὶ Ἐγὼ καὶ μετὰ ᾖρθε ἡ Ἀνάσταση ἡ Ὑπέρλαμπρη. Αὐτὴ τὴν θυσία πρέπει νὰ ἀκολουθεῖτε καὶ ἐσεῖς στὴ Γῆ γιὰ τὸν κάθε ἀδελφό σας γιὰ νὰ τὸν βοηθήσετε καὶ νὰ τὸν σώσετε, ἀλλάζοντας τὴν ζωή του σὲ θυσιαστικὴ γιὰ τὸν συνάνθρωπό του στὴν Γῆ. 

Αὐτὴ ἡ θυσία δὲν εἶναι αὐτοθυσία, εἶναι ἐξαιρετικὴ ἐργασία ποὺ δίδεται ἀπὸ Ἐμᾶς. Ἐμεῖς σᾶς βοηθοῦμε γι’ αὐτὴ τὴν Ἐργασία καὶ ἔρχεται διπλὴ χορηγία, γιὰ τὸν ἑαυτό σας ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸν ἀδελφό σας. Αὐτὸν ποὺ θὰ μυήσετε μαζί Μας στὴν καλὴ αὐτὴ Ἐργασία γιὰ νὰ λάβει τελικὰ τὴν θέση τὴν καλὴ στὴν Οὐράνια Βασιλεία.

Βιαστεῖτε λοιπὸν Παιδιά Μας, σᾶς ἀναμένει ταχέως αὐτὴ ἡ Ἐργασία ἡ ὁποία εἶναι ἀσυγκρίτως ἡ πλέον σημαντικὴ ἀπὸ ὅλες τὶς ἄλλες ποὺ πραγματοποιεῖτε ἐδῶ ποὺ εὑρίσκεστε στὴν Γῆ.

Αὐτὴ ἡ Ἐργασία εἶναι μεγίστης ἀξίας γιατί μὲ αὐτὴ θὰ σωθοῦν ψυχὲς καὶ αὐτὴ εἶναι ὅτι πολυτιμότερο καὶ πλέον ὠφέλιμο γιὰ τὴν ψυχή σας ποὺ αὐτὸ μεταφράζεται σὲ αἰώνια ζωή, εἰρηνική, χαροποιὸ μὲ ἐξαίσια γλύκα καὶ εὐωδία μέσα στὴν Οὐράνια Βασιλεία.

Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ τῷ Τριαδικῷ Θεῷ Δόξα3 σχόλια:

 1. Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ "ΦΥΛΛΩΝ ΠΟΡΕΙΑΣ" ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΑΝΕΥΑΓΓΕΛΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΛΘΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 1 ΑΙΩΝΑ ΠΕΡΙΠΟΥ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ, ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗ ΟΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΟΥΝ Ο ΟΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ) ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΙ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΚΑΤΕΡΓΑΡΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΤΟΥ ... Γ Ι Α Π Α Ν Τ Α
  ----------------------------------------------------

  Βιαστεῖτε λοιπὸν Παιδιά Μας, σᾶς ἀναμένει ταχέως αὐτὴ ἡ Ἐργασία ἡ ὁποία εἶναι ἀσυγκρίτως ἡ πλέον σημαντικὴ ἀπὸ ὅλες τὶς ἄλλες ποὺ πραγματοποιεῖτε ἐδῶ ποὺ εὑρίσκεστε στὴν Γῆ.

  Αὐτὴ ἡ Ἐργασία εἶναι μεγίστης ἀξίας γιατί μὲ αὐτὴ θὰ σωθοῦν ψυχὲς καὶ αὐτὴ εἶναι ὅτι πολυτιμότερο καὶ πλέον ὠφέλιμο γιὰ τὴν ψυχή σας ποὺ αὐτὸ μεταφράζεται σὲ αἰώνια ζωή, εἰρηνική, χαροποιὸ μὲ ἐξαίσια γλύκα καὶ εὐωδία μέσα στὴν Οὐράνια Βασιλεία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Εἰς χεῖράς Σου Κύριε, παρατίθημι τὴν ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα μου. Αὐτὸς μὲ ἐλέησον καὶ διαφύλαξον καὶ ζωὴν αἰώνιον χάρισαί μοι.

  Ἀμήν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Χριστός Ανέστη
  Απλά Κύριε δωσ μου περισσοτερη μετάνοια, πίστη, και φύλαγε με σε όλα χαρούμενο, ατρόμητο, εμένα και την οικογένειά μου, κι όλο τον κόσμο αμην

  ΑπάντησηΔιαγραφή