Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019

ΑΝΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΣΥΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΧΡΩΝ ΨΕΥΔΩΝ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΕΒΡΑΙΟΥ ΜΑΘΙΟΥ ΝΙΜΙΤΣ!


ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΕ Η ΔΗΘΕΝ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ» ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟΝ ΟΗΕΑδιάσειστες διεθνείς αποδείξεις ότι ΠΟΤΕ δεν αναγνωρίστηκε η δήθεν «μακεδονική» γλώσσα στον ΟΗΕ, το 1977. Τα διεθνή ψεύδη του κ. Νίμιτς ακυρώνουν τη «Συμφωνία των Πρεσπών»Γράφει ο Γιώργος Ρωμανός


Τα τεράστια ψεύδη και οι παρανομίες του κ. Νίμιτς οι οποίες ακυρώνουν την «Συμφωνία των Πρεσπών» αποδεικνύονται απόλυτα με τα στοιχεία που ακολουθούν. 

Η «Συμφωνία των Πρεσπών» είναι καθολικά άκυρη διότι στο Μέρος 1, Άρθρο 1, γ. περιλαμβάνει ρητά το δομικό ψεύδος της, ότι δήθεν αναγνωρίστηκε από τον ΟΗΕ το 1977 η πλαστή «μακεδονική» γλώσσα, η οποία όπως αποδεικνύεται αμέσως πιο κάτω με τον πιο επίσημο διεθνώς τρόπο ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΗΚΕ ΠΟΤΕ. 


Έτσι, χωρίς γλώσσα δεν υπάρχει εθνότητα, ούτε οι πλαστοί πολίτες «Μακεδόνες» ούτε χώρα με αυτό το προσωνύμιο. Ως εκ τούτου, η «Συμφωνία των Πρεσπών» είναι απολύτως άκυρη διότι το δομικό αυτό ψεύδος της, περί δήθεν αναγνώρισης της παγκοσμίως ανύπαρκτης «μακεδονικής γλώσσας», έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με:

α. Την παγκόσμια νομολογία,

β. Την «Σύμβαση της Βιέννης» την οποία επίσης παραβιάζει. 

Και τα δύο αυτά θέσφατα του διεθνούς δικαίου βασίζονται στην παγκόσμια αρχή της Αληθείας. Και, επειδή η «Συμφωνία των Πρεσπών» βασίζεται σε ένα δομικό ψεύδος (της) είναι απολύτως άκυρη.

Ειδικότερα:

Η απόφαση του ΟΗΕ του 1977, λέει ρητά και κατηγορηματικά, ότι η αποδοχή της μετατροπής των σκοπιανών κυριλλικών τοπωνυμίων στα λατινικά «ΔΕΝ υποδηλώνουν έκφραση γνώμης του ΟΗΕ όσον αφορά το νομικό καθεστώς κάθε χώρας ή στον ορισμό των συνόρων της, κλπ.» 

Αυτό αναφέρεται επί λέξει στις σημειώσεις του τόμου 1 και στο Προοίμιο του Τόμου 2 στη σελίδα ΙΙΙ (Στα Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά), στην σχετική απόφαση 17 Αυγούστου – 7 Σεπτεμβρίου, 1977. 

Το σχετικό απόσπασμα στα αγγλικά έχει ως εξής: 

«The designations employed and the presentation of the material (γαλλικά donnéesπου σημαίνει δεδομένα, και ισπανικά los dados, τα αποτελέσματα) in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.»

Δηλαδή, σε μετάφραση:

«Οι εφαρμοζόμενες ονομασίες και η παρουσίαση του υλικού σε αυτή την έκδοση ΔΕΝ συνεπάγονται την έκφραση οποιασδήποτε γνώμης εκ μέρους της γραμματείας του ΟΗΕ που αφορά το νομικό καθεστώς οιασδήποτε χώρας, επικράτειας, πόλης ή έκτασης της αρμοδιότητός της ή αφορά την οριοθέτηση των συνόρων και ορίων της.»

Άρα, ας το επαναλάβουμε, ο ΟΗΕ ΔΕΝ παίρνει θέσει σε θέμα αναγνώρισης οποιασδήποτε γλώσσας και ΔΕΝ επικυρώνει τίποτε άλλο παρά το ότι εισήχθη «υλικό» με τοπωνύμια στο σχετικό συνέδριο προκειμένου να αποφασιστεί ημετάφρασή του στο λατινικό αλφάβητο από τα αλφάβητα όλων των χωρών που συμμετείχαν.

Τα ακριβή ντοκουμέντα-αντίγραφα, από τον ίδιο τον ΟΗΕ έχουν ως εξής:

Στα αγγλικά: 

THIRD UNITED NATIONS CONFERENCE ON THE STANDARDIZATION

OF GEOGRAPHICA L NAMES

Vol. IL Technical papers

Athens, 17 August- 7 September 1977

PREFACE

The official records of the Third United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names, held at Athens from 17 August to 7 September 1977, are issued in two volumes: volume I, Report of the Conference, 1 and the present publication, which contains the texts of the technical background papers submitted to the Conference by the participating Governments.

These technical papers are grouped according to the agenda item to which they relate. 2 They are reproduced in the language in which they were received (English, French or Spanish) and each is preceded, whenever possible, by a summary in the two other languages. They have been edited in accordance with United Nations practice and requirements. The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

Στα γαλλικά

PREFACE

Les documents officiels de Ia troisieme Conference des Nations Unies sur Ia

normalisation des noms geographiques, qui s’est tenue a Athenes du 17 aout au

7 septembre 1977, sont pub lies en deux volumes: le volume I, Rapport de Ia

Conference1, et le present volume, qui contient les documents techniques

d’information presentes a la Conference par les gouvernements participants.

Ces documents techniques sont groupes par points de l’ordre du jour de la

Conference2

• Ils sont reproduits dans la langue dans laquelle ils ont ete presentes

(anglais, espagnol ou fran~ais) et chacun est precede, dans la mesure du possible, d ‘unresume dans les deux autres langues. Ils ont ete edites conformement aux pratiques etexigences de !’Organisation des Nations Unies.

Les appellations employees dans cette publication ainsi que Ia presentation des

donnees n’impliquent de la part du Secretariat de !’Organisation des Nations Unies

aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorites, ni quant au trace de leurs frontieres ou limites.

1 Troisieme Conference des Nations Unies sur Ia normalisation des noms geographiques, vol. I, Rapport de Ia Conference (publication des Nations Unies, numero de vente: F.79.1.4.).

2 L’ordre du jour est reproduit a l’annexe.

Στα Ισπανικά 

PREFACIO

Los documentos oficiales de Ia Tercera Conferencia de las Naciones Unidas para

Normalizar los Nombres Geograficos, celebrada en Atenas del I 7 de agosto al 7 de

septiembre de 1977, se publican en dos volumenes: el volumen I, Informe de Ia

Conferencia 1, y Ia presente publicaci6n, en que figuran los textos de los documentos

tecnicos presentados a Ia Conferencia por los gobiernos participantes.

Estos documentos tecnicos se han agrupado segun el tema del programa a que se

refieren 2 • Se reproducen en el idioma en que se recibieron (ingles, frances o espaiiol) ycada uno de ellos va precedido, cuando ha sido posible, por un resumen en los otros idiom as. Se han editado con arreglo a las practicas y requisitos de las Naciones Unidas.

Las denominaciones empleadas en esta publicacion y Ia forma en que aparecen

presentados los datos que contiene no implican, de parte de Ia Secretaria de las

Naciones Unidas, juicio alguno sobre Ia condici6n juridica de paises, territorios,

ciudades o zonas, ode sus autoridades, ni respecto de Ia delimitacion de sus fronteras o limites.

1 Tercera Conferencia de las Naciones Unidas para Normalizar los Nombres Geograficos, val. I, Injorme

de /a Conjerencia (publicacion de las Naciones Unidas, No. de venta: S.79.1.4).

2 El programa se reproduce en el anexo.

Μετά και από αυτές τις αποκαλύψεις θα πρέπει να γνωρίζουν όσοι ετοιμάζονται να υπερψηφίσουν τη «Συμφωνία των Πρεσπών», ότι προειδοποιήθηκαν εγκαίρως και δημόσια για τα διεθνή δομικά ψεύδη που περιέχει αυτή η «Συμφωνία» η οποία βλάπτει τραγικά την πατρίδα μας. Και η εκ των υστέρων επίκληση άγνοιας δεν θα ισχύει.

Γιώργος Ρωμανός
Mέλος του ΙΗΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου