Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021

ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ: «Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΑΥΤΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΘΕΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ»

ΨΩΜΙ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙ ΑΛΛΟ;Κοινοποιεί ο Ηλίας Σκουντριάνος


Ἡ ἀληθινή ἐλευθερία πραγματώνεται στήν ταύτιση τοῦ ἀνθρωπίνου θελήματος μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου ὑποτασσομένη τῷ νόμῳ τοῦ Θεοῦ δέν περιορίζεται, τοὐναντίον μάλιστα περιορίζεται ὁπόταν ἀποκλίνῃ τοῦ θείου νόμου καί ἀντιστρατευθῇ πρός τό θεῖον θέλημα, ὁπότε ἔχομεν διχασμόν προσωπικότητος καθ’ ὅτι στόν ἄνθρωπο, ὡς εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, ὑπάρχει ταύτισις θείου καί ἀνθρωπίνου θελήματος καί ἑπομένως ἡ ἀπόλυτος ἐλευθερία εὑρίσκεται ἐν τῇ συνταυτίσει τοῦ ἡμετέρου θελήματος πρός τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Ἡ ἐργαζομένη τό κακόν ἐλευθερία εἶναι ἀπόλυτη δουλεία-ἀνυπαρξία ἐλευθερίας.

Τό κακόν, ὡς μή δημιουργηθέν δέν ἔχει χῶρον, ἡ ἐλευθερία ἡ ἐργαζομένη τό κακόν, εὑρίσκεται ἄρα ἐν οὐ χώρῳ, ὥστε ἀπώλεσε τό ἐλεύθερον καί ἑπομένως ἐπαύσατο τοῦ εἶναι ἐλευθερία.

Προορισμός τοῦ ἀνθρώπου, ἡ φανέρωσις τοῦ Θεοῦ στήν ὅλη δημιουργία.

Ὁ ἄνθρωπος πλασθείς κατ’ εἰκόνα Θεοῦ ἐπλάσθη ἵνα εἰκονίζῃ τόν Θεόν ἐπί τῆς γῆς. Γενόμενος ὄν νοερόν, καί αὐτεξούσιον ἐγένετο ἵνα ποιῇ Αὐτοῦ τό θέλημα, τό ὁποῖον ἐνέγραψεν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ καί τό ὁποῖον κατέστησε καί ἴδιον (δικό μας) θέλημα˙ σκοπός τῆς διαπλάσεώς του ἦτο νά γνωρίσῃ ἡ δημιουργία τόν Θεόν. 

Ἐπλάσθη λοιπόν ἵνα γνωρίσῃ τόν Πλάστην του καί Δημιουργόν του˙ ἐπλάσθη ἵνα ὑψῶται πρός τόν Θεόν˙

Κατά ταῦτα, ὀφείλει ὁ ἄνθρωπος μετ’ εὐλαβείας νά φυλάττῃ τόν νόμον τοῦ Θεοῦ καί νά ποιῇ Αὐτοῦ τό θέλημα, διότι ὡς εἰκών τοῦ Θεοῦ ὑποχρεοῦται νά ἐκπληροῖ τόν σκοπόν τῆς ἀποστολῆς του ἐπί γῆς˙ ἄλλως θέλει κατακριθῇ ὡς παραβάτης τῶν καθηκόντων του, ὡς ἐπιλήσμων τῆς ἀποστολῆς του καί ὡς ποιησάμενος δι’ ἀμέλειαν κακήν χρῆσιν τοῦ αὐτεξουσίου παραδοθείς τοῖς πάθεσι καί ταῖς ἐπιθυμίαις.

Ἀποσπάσματα ἀπό τόν Λόγον τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου 
«Περί ἠθικῆς ἐλευθερίας».

1 σχόλιο:

 1. Σύμφωνα με όσα μας αποκαλύπτει ο Άγιος του Θεού, εφόσον σχεδόν άπαντες, συνειδητά, ή ασυνείδητα πορευθήκαμε κατά τα θελήματα των καρδιών ημών και όχι του Κυρίου μέχρι σήμερα ήμασταν ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΚΛΑΒΟΙ. Αλλά εδώ και κανα δυο χρόνια με τα λοκντάουν και τώρα που οι καταραμένες "σφήγκες" μας κυνηγάνε να μας τσιμπίσουν για να μας μεταδώσουν το δηλητήριό τους και να αλλάξουν και το DNA μας αρχίσαμε να ξυπνάμε και να καταλαβαίνουμε τη σκλαβιά μας.

  Επειδή όμως δεν ξέρουμε το φάρμακο της λευτεριάς μας, το οποίο είναι η ΜΕΤΑΝΟΙΑ ψάχνουμε απλώς πώς θα μπορέσουμε ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ να σπάσουμε τα δεσμά που πρόσφατα ... ανακαλύψαμε, αν και ακούγαμε κάποιους "γραφικούς" στο παρελθόν να μας μιλούν γι' αυτά.

  ΜΕΤΑΝΟΙΑ
  ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ
  ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
  ΠΡΟΣΕΥΧΗ
  ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

  ... ΟΠΛΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή