Πέμπτη 25 Αυγούστου 2022

ΤΟ ΑΔΕΙΑΛΕΙΠΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΚΑΘΗΚΟΝ

  ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΜΕΡΟΣ 4ο


Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (Β)

Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης Παύλος. Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά "Προς τη σεμνοτάτη μοναχή Ξένη" Όπως λοιπόν ο θάνατος της ψυχής είναι ο κυρίως θάνατος, έτσι και η ζωή της ψυχής είναι η κυρίως ζωή. Ζωή της ψυχής είναι η ένωση με το Θεό, όπως ακριβώς ζωή του σώματος είναι η ένωση με την ψυχή. 

Και όπως με την παράβαση της εντολής (Γεν. 2,17 ἀπὸ δὲ τοῦ ξύλου τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν, οὐ φάγεσθε ἀπ᾿ αὐτοῦ·) η ψυχή χωρίστηκε από το Θεό και θανατώθηκε, έτσι με την υπακοή στην εντολή (Ματθ. 26,26 λάβετε φάγετε· τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου·) ενώνεται πάλι με το Θεό και ζωοποιείται. 

 Η μετάνοια είναι αλλαγή του νού, και η αλλαγή σημαίνει οτι την χαρά δέν την αναζητώ στην αμαρτία, αλλα στην ένωση με τον Χριστό. Κάθε φορά που κοινωνούμε το άγιο σώμα και αίμα του Κυρίου μας λαμβάνουμε το Αγιο Πνεύμα, γι'αυτό και όταν κοινωνήσουμε λέμε: "Είδομεν το φώς το αληθινόν,ελάβομεν Πνεύμα Επουράνιον... 

"Όταν έχουμε Το Άγιο Πνεύμα έχουμε και τούς καρπούς Του Αγίου Πνεύματος που είναι Η ΑΓΑΠΗ, Η ΧΑΡΑ, Η ΕΙΡΗΝΗ...(Δημήτριος Παναγόπουλος Ιεροκήρυκας.) 

Τώρα όμως εκείνο που δίνει στίς ψυχές ΚΑΘΕ ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΚΑΙ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΕΙΤΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ το πείς είτε κόλπους του Αβραάμ, είτε τόπους άπαλλαγμένους από κάθε λύπη και οδύνη, φωτεινούς, χλοερους, άναπαυτικους, ΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ, δεν είναι τίποτε άλλο, παρά ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΟΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΆΡΤΟΣ (Η Θεία Κοινωνία). 

Από το βιβλίο "Ερμηνεία τής Θείας Λειτουργίας." Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα. Σελ. 137 Η Βασιλεία τών Ουρανών είναι Ὀ Κύριος ἠμών Ἰησούς Χριστός, γιατι όπου είναι ο Χριστός εκεί είναι και η Βασιλεία Του.

Γι΄αυτό το κήρυγμα της μετανοίας έλεγε: Ματθ. 4,17 Ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν· μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. δ.λ.δ. ο λόγος πού πρέπει να μετανοήσουμε είναι επειδή πλησιάζει ή Βασιλεία των Ουρανών. 

Και μετα μας είπε ο Κύριος ότι:Λουκ. 17,21 οὐδὲ ἐροῦσιν ἰδοὺ ὧδε ἢ ἰδοὺ ἐκεῖ· ἰδοὺ γὰρ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν. Κάθε φορά που κοινωνούμε το Άγιο Σώμα και Αίμα Του Κυρίου μας έχουμε την Βασιλεία Του Θεού εντός υμών. Κατα Ματθαίον 13,4 

Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ ἐμπόρῳ ζητοῦντι καλοὺς μαργαρίτας·Ματθ. 13,46 ὃς εὑρὼν ἕνα πολύτιμον μαργαρίτην ἀπελθὼν πέπρακε πάντα ὅσα εἶχε καὶ ἠγόρασεν αὐτόν.(ο λόγος πού ο έμπορος πούλησε όλα όσα είχε, πού αρνήθηκε τα πάθη καί την αμαρτία, είναι που βρήκε τον πολύτιμον μαργαρίτην, την Θεία Κοινωνία) 

Η μελέτη για το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας είναι απαραίτητη για να αποκτήσουμε και να καλλιεργήσουμε την γνώση, την πίστη, την αγάπη και τόν πόθο για την θεία κοινωνία. Και αυτός ο πόθος θα είναι ο χώρος που θα αφήσουμε Στον Κύριο για να κατοικεί στην καρδιά μας. 

Περὶ ταπεινοφροσύνης. ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ Ἡ ταπεινοφροσύνη εἶναι ἀνώνυμη χάρις τῆς ψυχῆς ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ ὀνομασθῇ μόνο ἀπὸ ὅσους τὴν ἐδοκίμασαν ἐκ πείρας. 

Εἶναι ἀνέκφραστος πλοῦτος, ὀνομασία τοῦ Θεοῦ, δωρεὰ τοῦ Θεοῦ, ἐφ᾿ ὅσον Ἐκεῖνος λέγει: «Μάθετε οὐκ ἀπ᾿ Ἀγγέλου, οὐκ ἀπ᾿ ἀνθρώπου, οὐκ ἀπὸ δέλτου(όχι απο την μελέτη, το διάβασμα) ἀλλ᾿ ἀπ᾿ ἐμοῦ», δηλαδὴ ἀπὸ τὴν ἐνοίκησί μου καὶ τὴν ἔλλαμψί μου καὶ τὴν ἐνέργειά μου μέσα σας, «ὅτι πρᾴος εἰμι καὶ ταπεινός τῇ καρδίᾳ καὶ τῷ λογισμῷ καὶ τῷ φρονήματι, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν πολέμων καὶ κουφισμὸν λογισμῶν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν» (πρβλ. Ματθ. ια´ 29). Από τό βιβλίο ΄’Περί τής Συνεχούς Θείας Μεταλήψεως΄΄Αγίου Νικοδήμου τού Αγιορείτου. 

Αν οί αίρετικοί πρόσεχαν τίς Θείες Γραφές, δέ θά άκολουθούσαν εκείνους τούς πρώτους αίρεσιάρχες γιά νά συναφανισθούν κατόπιν μαζί τούς. ’Ο πολυμήχανος διάβολος έσπειρε σ’αύτούς διάφορες αίρέσεις καί τούς στέρησε ανάμεσα στ’άλλα καί από τό άγιο Βάπτισμα.’

Εμας πάλι τούς ’Ορθοδόξους προσπαθεί νά μάς κάνει νά χαθούμε απομακρύνοντάς μάς από τή συνεχή θεία Κοινώνία. Καί άφού δέν μπόρεσε νά μάς σαλεύσει άπ’το άγιο Βάπτισμα μηχανεύετε νά μάς θανατώσει με άλλο τρόπο.

Καί μήν τυχόν νομίζετε ότι τό ένα έχει καμία διαφορά από τό άλλο.. 
Καμία διαφορά δέν υπάρχει ανάμεσα στό νά μήν γεννηθεί κάποιος καθόλου καί στό νά πεθάνει από τήν πείνα αφού γεννηθεί. Ετσι καί εμείς αναγεννιόμαστε βέβαια με τό θείο Βάπτισμα.’

Αν όμως ύστερα δέν τραφούμε μέ τή συχνή Θεία Κοινωνία καί δέ ζήσουμε τήν πνευματική ζωή, πάλι θά πεθάνουμε από τήν πείνα τής χάριτος καί θά πέσουμε σέ πάθη χειρότερα σχεδόν καί από αύτούς τούς αβάπτιστούς. -σελ. 211 Σελ.78- βλέπετε αδελφοί μου πώς όλοι οί χριστιανοί ύπόκεινται σέ ανάγκη άφορισμού καί πώς πρέπει νά μεταλαμβάνουν συχνά;΄

Οτι είναι άναγκασμένοι νά κάνουν κάτι τέτοιο σέ κάθε Θεία Λειτουργία γιά νά μήν άφοριστούν άπό τούς ίερούς Άποστόλους (Αποστολικούς κανόνες) καί τήν Αγία Σύνοδο; Σελ.92- 


Συνεχίζεται...
3 σχόλια:

 1. Μήπως μπορεί κάποιος να μου ερμηνεύσει τι ακριβώς απεικονίζει η Αγιογραφία που κοσμεί το άρθρο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Υπάρχουν πολλές αγιογραφίες κυρίως έξω από τους χώρους εξομολογήσεως όπου απεικονίζουν τους πιστούς την ώρα της εξομολόγησης να βγαίνουν φίδια από μέσα τους νοώντας τα βδελύγματα. Κάτι τέτοιο απεικονίζεται και εδώ αλλά δεν φαίνεται καλά φαντάζομαι γιατί είναι μισή η εικόνα

   Διαγραφή
 2. Δεν είναι μισή απλά είναι μεγέθυνση και κάπως αλλοιώνεται. Πράγματι ελιναι φίδια ενα μάλιστα περιελίσσεται γύρω του από τον λαιμό και την μασχάλη του, είναι ο συμβολισμός των αμαρτημάτων...

  ΑπάντησηΔιαγραφή