Σάββατο 28 Μαΐου 2016

Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΛΕΓΕΤΑΙ ΗΛΙΘΙΟΤΗΤΑ. ΛΕΓΕΤΑΙ...ΠΡΟΔΟΣΙΑ!!!


ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ
Γράφει ο Δημήτρης Κλούρας

Ἡ Ἑλλάδα, γιά μία ἀκόμη φορά, ἔπαιξε τό ρόλο τοῦ «χρήσιμου ἠλίθιου» πρός ὄφελος ὅλων τῶν ὑπολοίπων εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, ἀλλά κυρίως τῆς Τουρκίας.

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ

Παραδέχθηκε, ἡ Ἑλλάδα, γιά πολλοστή φορά σέ ὁμόφωνο κείμενο τοῦ Συμβουλίου τῆς Ε.Ε., ὅτι δέν ἐλέγχει τά σύνορά της(!!!)..Στή συμφωνία τῆς 18ης Μαρτίου 2016 ὄχι μόνο δέν προβλέπεται τό «ἄνοιγμα τῶν συνόρων», ἀλλά ἀντιθέτως ἐπικυρώνεται - νομιμοποιεῖται, μέ τή σύμφωνη γνώμη τῆς χώρας μας, τό «κλείσιμό» τους...


Πῶς ἡ Ἑλλάδα ἐνισχύει τούς ἀντιπάλους της καί συναινεῖ, διά τῆς ὑπογραφῆς της, στό «θάνατό» της. Ὅλη ἡ ἀλήθεια γιά τίς συμφωνίες τῆς 18ης Μαρτίου 2016

ΜΕΡΟΣ Α

Ὅσοι, εἴτε ἀπό πλήρη ἄγνοια καί ἀσχετοσύνη, εἴτε ἀπό δόλο, ἰσχυρίζονται ἤ προπαγανδίζουν, ὅτι οἱ συμφωνίες τῆς 18ης Μαρτίου 2016 στή σύνοδο κορυφῆς τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου, μέ τή συμμετοχή καί τῆς Τουρκίας, ἦταν συμφέρουσες γιά τήν Ἑλλάδα καί ὅτι θά ἦταν χειρότερο νά μήν εἶχε ἐπιτευχθεῖ συμφωνία, διότι δῆθεν θά παγιωνόταν ἡ ὑφιστάμενη κατάσταση, διαψεύδονται πανηγυρικά ἀπό τήν πραγματικότητα καί ἰδίως ἀπό τά κείμενα τῶν συμφωνιῶν, πού ὑπεγράφησαν καί ἀπό τήν Ἑλλάδα. 

Ἡ πραγματικότητα, ὅπως αὐτή προκύπτει ἀπό τά ἐπίσημα κείμενα, ὅσων συμφωνήθηκαν στή σύνοδο κορυφῆς, ἀλλά καί ὅπως ἤδη προκύπτει ἀπό τήν «ἐφαρμογή» τους στήν πράξη ἀπό τήν 20η Μαρτίου 2016, ἀποδεικνύουν, ὅτι ἡ Ἑλλάδα, γιά μία ἀκόμη φορά, ἔπαιξε τό ρόλο τοῦ «χρήσιμου ἠλίθιου» πρός ὄφελος ὅλων τῶν ὑπολοίπων εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, ἀλλά κυρίως τῆς Τουρκίας.

Γιά μία ἀκόμη φορά ἡ ἑλληνική κυβέρνηση «ἔδωσε τά πάντα», ζημιώνοντας καί τήν Κύπρο, χωρίς νά ἐπιτύχει τό παραμικρό πρός ὄφελός της καί πρός ὄφελος τῆς Κύπρου. Ἀντιθέτως, ἐξυπηρέτησε ἀπόλυτα τούς στόχους τῆς Τουρκίας καί τῶν ὑπολοίπων εὐρωπαϊκῶν χωρῶν. Οὔτε λίγο οὔτε πολύ, στή σύνοδο κορυφῆς ὁλοκληρώθηκε τό προσφυγικό μνημόνιο σέ βάρος τῆς χώρας μας, μέ τήν πλήρη σύμπραξη τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης, ὅπως ἀκριβῶς συνέβη καί μέ ὅλα τά προηγούμενα μνημόνια, πού ἔχουν ὑπογράψει οἱ ἑλληνικές κυβερνήσεις γιά τόν οἰκονομικό τομέα. Ὅταν μάλιστα στό προσφυγικό μνημόνιο, προστεθεῖ καί ἡ συνυπογραφή τοῦ 4ου μνημονίου γιά τήν οἰκονομία μας, τό ὁποῖο ἐπίκειται ἐντός Ἀπριλίου μέ ἀρχές Μαΐου 2016, τότε θά ἔχει ὁλοκληρωθεῖ τό σχέδιο τῆς πλήρους καταστροφῆς τῆς χώρας μέ τή συνδρομή τῶν ἰδίων τῶν ἑλληνικῶν κυβερνήσεων.

Εὐθύς ἀμέσως θά παραθέσω καί θά ἐξηγήσω τά ἐπίμαχα σημεῖα τῶν δύο συμφωνιῶν, πού ὑπεγράφησαν τήν Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016, ἀλλά καί θά παραπέμψω μέ ἐνεργό σύνδεσμο στά ἐπίσημα κείμενα, πού ὑπεγράφησαν, ὅπως ἀκριβῶς αὐτά ἔχουν δημοσιευθεῖ στήν ἰστοσελίδα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς. Ἐπισημαίνω δέ, ὅτι τά κείμενα τῶν συμφωνιῶν εἶναι δύο. Τό ἕνα εἶναι μεταξύ τῶν μελῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης καί τό δεύτερο μεταξύ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης καί τῆς Τουρκίας. Εἰδικότερα:

Ι.- Γιά νά θεωρηθεῖ μία συμφωνία ἐπιτυχής ἤ ἀσύμφορη γιά ἕναν συμβαλλόμενο, πρέπει νά ἐξετασθοῦν ποῖες ἦταν οἱ ἐπιδιώξεις – στόχοι του πρίν τή σύναψη αὐτῆς τῆς συμφωνίας καί ποῖοι καί πόσοι ἀπό αὐτούς τούς στόχους ἐπετεύχθησαν μέ τήν ὑπογραφή τῆς συμφωνίας.

Α.- Ἄς ξεκινήσουμε ἀπό τήν ἑλληνική πλευρά, ὅπως αὐτή ἐκπροσωπήθηκε καί ἐκφράσθηκε ἀπό τήν ἑλληνική κυβέρνηση. Σύμφωνα, λοιπόν, μέ τίς δημόσιες δηλώσεις, ἀλλά καί ὅσα εἶχαν συμφωνηθεῖ στή σύνοδο τῶν ἀρχηγῶν τῶν κομμάτων στό Προεδρικό Μέγαρο, ἡ κυβέρνηση ἐπεδίωκε τό ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν ἄλλων κρατῶν μελῶν τῆς συνθήκης Σένγκεν, ἀλλά καί τῶν βαλκανικῶν χωρῶν τοῦ «δυτικοῦ διαδρόμου», τήν ἐπιβολή κυρώσεων σέ ὅσες χῶρες θά κρατοῦσαν κλειστά τά σύνορά τους, τή χρηματοδότηση τῆς Ἑλλάδας γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀνθρωπιστικῆς κρίσης, τήν ἐπαναπροώθηση τῶν μεταναστῶν στήν Τουρκία, τήν ἀναλογική κατανομή τῶν προσφύγων σέ ὅλες τίς χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, τήν ὑλικοτεχνική συνδρομή τῶν ἑταίρων, τήν ἐνίσχυση τῆς FRONTEX καί τήν ἀναθεώρηση τῆς συνθήκης «ΔΟΥΒΛΙΝΟ ΙΙ» γιά τό ἄσυλο.

Αὐτοί ἦταν, μέσες ἄκρες, οἱ φερόμενοι στόχοι τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης. Πλήν ὅμως, ἡ κυβέρνηση εἶχε ἤδη, μέ τίς προηγηθεῖσες συμφωνίες (ΣΥΜΦΩΝΙΑ 29-11-2015, ΣΥΜΦΩΝΙΑ 18-12-2015, ΣΥΜΦΩΝΙΑ 19-02-2016 και ΣΥΜΦΩΝΙΑ 08-03-2016), ἀλλά καί μέ δημόσιες δηλώσεις ὑπουργῶν της, νομιμοποιήσει καί στή συνέχεια ἐγκρίνει τό κλείσιμο τῶν συνόρων, δηλαδή τήν ἀναστολή τῆς συνθήκης Σένγκεν (βλέπε ἰδίως τή συμφωνία τῆς 19ης Φεβρουαρίου 2016, παρ. 5 καί 8α, δ καί ε), ἀπό ἄλλα κράτη μέλη της (π.χ. Γερμανία, Αὐστρία, κλπ). Αὐτή ἡ ἐνέργεια ὁρισμένων κρατῶν - μελῶν ἐπικυρώθηκε, γιά μία ἀκόμη φορά, στή συμφωνία τῆς 18ης Μαρτίου 2016 μεταξύ τῶν κρατῶν - μελῶν τῆς Ε.Ε., ὅταν ρητῶς προβλέφθηκε στήν τελευταία φράση τῆς πρώτης παραγράφου, ὅτι πρέπει νά δοθεῖ προτεραιότητα στήν προσπάθεια ἀνάκτησης τοῦ ἐλέγχου στά ἐξωτερικά σύνορα τῆς ἕνωσης, πού στή συγκεκριμένη περίπτωση εἶναι τά ἑλληνικά σύνορα (Priority will be given to regaining control of our external borders).

Παραδέχθηκε, λοιπόν, ἡ Ἑλλάδα, γιά πολλοστή φορά σέ ὁμόφωνο κείμενο τοῦ Συμβουλίου τῆς Ε.Ε., ὅτι δέν ἐλέγχει τά σύνορά της(!!!) Αὐτή ἡ ἐπίσημη παραδοχή τῆς Ἑλλάδας αὐτομάτως δικαιολογεῖ καί νομιμοποιεῖ τήν ἐνεργοποίηση τῶν ἄρθρων 19α καί 23 τῆς Συνθήκης Σένγκεν γιά τήν ἀναστολή της ἀπό ἄλλα κράτη μέλη, ὅταν προκύπτει ἀδυναμία ἐλέγχου τῶν ἐξωτερικῶν συνόρων τῆς Ἕνωσης καί συνακόλουθοι λόγοι ἐσωτερικῆς ἀσφάλειας τῶν ἄλλων κρατῶν - μελῶν ἐξ αὐτῆς τῆς αἰτίας (βλέπε ἄρθρα 19α παρ. 1 καί 23 παρ. 1 καί 4). Ἀναστολή τῆς συνθήκης Σένγκεν, σημαίνει ἐπιβολή περιορισμῶν στά σύνορα ἤ, ὅπως εἴθισται νά λέγεται σήμερα, «κλείσιμο τῶν συνόρων». Αὐτό δέ τό «κλείσιμο τῶν συνόρων», σύμφωνα μέ τή συνθήκη Σένγκεν, ὅπως αὐτή τροποποιήθηκε τό 2013, μέ τή σύμφωνη γνώμη τῆς κυβέρνησης Σαμαρά – Βενιζέλου, δύναται νά φθάσει μέχρι τά δύο ἔτη, μέ δυνατότητα ἀνανέωσης (βλ. ἄρθρο 23 παρ. 4). Σέ κάθε περίπτωση, ὄχι μόνο δέν προβλέπεται στή συμφωνία τῆς 18ης Μαρτίου 2016 τό «ἄνοιγμα τῶν συνόρων», ἀλλά ἀντιθέτως ἐπικυρώνεται - νομιμοποιεῖται, μέ τή σύμφωνη γνώμη τῆς χώρας μας, τό «κλείσιμό» τους, καθότι, τό μέν ἀποδέχεται, ὅτι ἀδυνατεῖ νά ἐλέγξει τά σύνορά της (Priority will be given to regaining control of our external borders), τό δέ στήν 7η παράγραφο τῆς συμφωνίας μεταξύ τῶν μελῶν τῆς Ε.Ε., καλεῖ τίς χῶρες τῶν δυτικῶν Βαλκανίων «νά συνεργαστοῦν στήν ἀντιμετώπιση τῆς μεταναστευτικῆς κρίσης καί νά ταυτιστοῦν μέ τούς στόχους τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου», πού, ὅπως εἶναι γνωστό, ἀφοροῦν στήν ἀνάσχεση τῶν μεταναστευτικῶν ροῶν πρός τίς ὑπόλοιπες χῶρες τῆς Εὐρώπης (The European Council calls for strengthening of cooperation with the Western Balkans countries in tackling the migration crisis and contributing to the objectives of the European Council).

Ὅπως δέ προανέφερα, ἀντίστοιχες νομιμοποιητικές ἀναφορές ἔχει κάνει ἡ κυβέρνηση καί στίς προηγούμενες συνόδους κορυφῆς ἀπό τόν Νοέμβριο τοῦ 2015. Ὡς ἐκ τούτου, ἀποτελοῦν σαφῆ ἐμπαιγμό καί παραπλάνηση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, οἱ ἰσχυρισμοί τῆς κυβέρνησης, ὅτι εἶναι παράνομο τό «κλείσιμο» τῶν συνόρων, ὅτι θά ἐπιδιώξει τό ἄνοιγμά τους, ὅτι θά ζητήσει τήν ἐπιβολή κυρώσεων σέ βάρος τῶν χωρῶν, πού τά ἔχουν «κλείσει», ὅτι θά ἀσκήσει βέτο, κλπ.

Ὁ πρῶτος, λοιπόν, καί βασικότερος ὑποτίθεται στόχος τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης οὐδέποτε ἐπιδιώχθηκε. Ἀντιθέτως, μέ τή συμφωνία τῆς 18ης Μαρτίου 2016, ἐνταφιάσθηκε μέ τή συνυπογραφῆ της. Ὡς ἐκ τούτου, δέν τέθηκε καν ζήτημα ἐπιβολῆς κυρώσεων σέ ὅσες χῶρες ἔχουν «κλείσει» τά σύνορά τους.

(συνεχίζεται)

O Συντάκτης Δημήτρης Κλούρας εἶναι Νομικός, τ. γ.γ. Δημ. Περιουσίας 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου