Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021

ΘΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΗΜΙΤΟΥ

ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΠΟΛΛΗ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΡΟΠΕΣ ΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΕΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΟΥ


✝ ✝ ✝

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος


Ἀγαπητά Μου Τεκνία 
λάβετε τὴν σκυτάλη ἀπὸ Ἐμένα τὸν Τρισυπόστατο Θεὸ
 καὶ βαδίσετε τὸν δρόμο Μου τὸν Ἀγαθόν,
 τὸν Σωτηριολογικὸ καὶ τὸν Ἁγιαστικόν.

Αὐτὸ σημαίνει πολλά, ὅτι πρέπει Ἐμένα νὰ ἀκολουθήσετε 
ἀλλὰ καὶ ὁπωσδήποτε νὰ ἐνεργήσετε. 

Νὰ ἐνεργήσετε καλῶς σύμφωνα μὲ τὸ Εὐαγγέλιό Μου, 
Αὐτὸ τὸ Θεόπνευστο καὶ τὸ Μοναδικὸν
 ἀλλὰ καὶ μὲ αὐτὰ ποὺ ἔχουν δοθεῖ στοὺς Προφῆτες Μου, 
τοὺς Ἀποστόλους Μου, τοὺς Ἁγίους Μου, τοὺς Δικαίους Μου
 ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς ἐξαίρετες ψυχὲς τὶς ταπεινὲς
 καὶ μὲ Ἀγάπη Πολλὴ πρὸς Ἐμένα τὸν Τριαδικὸν Θεὸν 
τὸν Ἐξουσιαστὴν τοῦ παντός.

Οἱ ἄνθρωποι, τὰ Τέκνα Μου, ἐμωράνθησαν 
ἐδῶ καὶ Χρόνια πολλὰ 
γιατί πάρα πολλοὶ ἀπὸ Ἐμένα ἀποστάτησαν
 καὶ ἀκολούθησαν τὸν μέγιστο ἐχθρό Μου, 
αὐτὸν ποὺ ἡ Μοναδικὴ ἐπιθυμία του εἶναι νὰ σᾶς καταστρέψει
ἐντελῶς στὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχή σας 
καὶ νὰ σᾶς ἔχει κάθε στιγμὴ ὑπὸ τὴν ἀπειλὴ 
τῆς σφαγῆς καὶ τῆς καταστροφῆς. 

Καὶ ἐσεῖς χάνοντας ἀκόμα καὶ τὴν λογική σας, 
ἀκολουθώντας τὰ πάθη σας
 ποὺ σᾶς γιγαντώνει αὐτὸς ὁ μιαρὸς 
γίνατε ἕρμαια καὶ ὑποχείριά του 
καὶ ἔτσι αὐτὸς σᾶς ὁδηγεῖ στὸν ἀφανισμό σας 
καὶ στὸν ψυχικὸ τελειωμό σας.

ΞΥΠΝΗΣΤΕ, ΑΦΥΠΝΙΣΤΕΙΤΕ καὶ ΕΝΕΡΓΗΣΤΕ 
γι’ αὐτὰ ποὺ πρέπει καὶ πάλι νὰ πολεμήσετε 
γιὰ νὰ γυρίσετε πίσω σὲ Ἐμένα τὸν Θεὸ 
τὸν Πατέρα σαςτὸν Στοργικό,
 καὶ πάλι τὰ Καλὰ καὶ τὰ Ἀγαθὰ νὰ ἀποκτήσετε.

Σᾶς Ἔχω Μιλήσει τόσες φορὲς ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Μου,
 τοὺς Δικαίους Μου, τὰ Τεκνία Μου τὰ Ἐκλεκτὰ 
αὐτὰ ποὺ Μὲ ἀγαποῦνε καὶ πολὺ πονοῦν καὶ αὐτά,
 γιὰ τὴν κατάσταση τὴν δραματικὴ
 ποὺ ἔχετε περιέλθει αὐτὴν τὴν ἐποχή.

Καὶ γιατί ἔγινε αὐτὸ καὶ χάσατε τὸν ἑαυτό σας; 
Πρέπει καὶ πάλι νὰ σᾶς τὸ πῶ; Σᾶς ἀπαντῶ: 
εἶναι τὸ ὅτι ἀφήσατε Ἐμένα
 τὸν Τρισυπόστατο Θεό σας καὶ Δημιουργό σας
 καὶ παραδώσατε σῶμα καὶ ψυχὴ στὸν κάκιστο ἐχθρό σας, 
αὐτὸς ποὺ σᾶς ἐξαπάτησε μὲ τὴν σάρκα, 
τὴν καλοζωία καὶ τὴν ἐπαίσχυντη ἁμαρτία.

Καὶ ᾖρθε ἡ Ὥρα, ἄρχισε ἡ περίοδος τῶν δοκιμασιῶν,
 ἄλλως δεινῶν, τὰ ὁποῖα θὰ βιώσετε ἐτοῦτο τὸν καιρὸν 
μήπως καὶ μερικοὶ ἀφυπνιστεῖτε, 
μετανοήσετε καὶ πίσω κοντά Μου γυρίσετε καὶ ἀκουμπήσετε. 

Ὅσοι ἀπὸ ἐσᾶς τὸ κάνουν αὐτὸ 
θὰ σωθοῦν στὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχή, 
τὴν αἰώνια αὐτή, 
καὶ ἔτσι θὰ λάβουν τὴν θέση τὴν καλὴ κοντά Μου 
μὲ Ἀγάπη πολλὴ καὶ Θαλπωρὴ θαυμαστή.

Σᾶς παρακαλῶ βάλετέ τα καλά, πολὺ καλά,
 αὐτὸ ποὺ προειπώθηκε στὸ νοῦ καὶ τὴν καρδία 
καὶ τότε ὄχι μόνο θὰ ἀναπαυθεῖτε 
ἀλλὰ καὶ πολὺ θὰ εὐεργετηθεῖτε 
ἀπὸ Ἐμένα τὸν Θεό σας,
 τὸν Πατέρα σας τὸν Στοργικόν,
 καὶ τὸν Δημιουργό σας.

Ἐνεργεῖστε, ἀντισταθεῖτε 
στὶς ψεύτικες καὶ βρωμερὲς βουλὲς τοῦ πονηροῦ 
καὶ ἀλλάξετε πορεία πρὸς αὐτὸν 
ποὺ ὁδηγεῖ στὴν Τριάδα τὴν Ἁγία. 

Αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ ἀκολουθήσετε,
 στὴν οὐσία σθεναρὰ νὰ ἀντισταθεῖτε 
καὶ νὰ πολεμήσετε τὸν ἐχθρό,
 δηλαδὴ ὅ,τι πρεσβεύει καὶ σᾶς παρασύρει 
μὲ πονηριὰ καὶ κακία μεγίστη 
στὸ σωματικὸ καὶ ψυχικὸ τελειωμό σας.

Ἀντιταχθεῖτε μὲ δύναμη μεγίστη πρὸς τὸν παμμίαρο ἐχθρό,
 ἀφοῦ Ἐμεῖς θὰ σᾶς βοηθοῦμε καὶ μαζὶ θὰ πολεμοῦμε 
καὶ πάντα, σᾶς τὸ ὑποσχόμαστε εἰλικρινά, πάντα θὰ νικοῦμε. 

Ὅταν ταυτιστεῖτε μὲ τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία 
δὲν ὑπάρχει καμμία ἄλλη δύναμις 
ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸν παμμίαρο αὐτὸν 
ποὺ θὰ σᾶς βλάψει
 ἀλλὰ οὔτε κἄν θὰ Ἐπιτρέψουμε νὰ σᾶς τρομάξει.

Σηκωθεῖτε λοιπὸν καὶ λάβετε ἀπὸ Ἐμᾶς, 
τὴν Τριαδικὴ Ἀρχή,
 κάθε δύναμη ἀλλὰ καὶ κάθε ὅπλο θαυματουργικὸ 
καὶ ἔτσι θὰ τρέψετε εἰς φυγὴν τὸν παμμίαρον αὐτόν. 

Θὰ τὸν κυνηγήσετε καὶ θὰ τὸν ἐξαφανίσετε 
καθὼς καὶ ὅλο τὸν ἄθλιο στρατό του 
ὁ ὁποῖος θὰ ἐξανεμιστεῖ, 
θὰ ἐξαρθρωθεῖ καὶ στὸν καιάδα θὰ ριχθεῖ.

Ὤ, καὶ τότε τί Εὐλογία στὴν δική σας τὴν καρδία,
 τί Ἠρεμία, τί Ἀγάπη, 
τί Μακροθυμία, τί Ὁμοθυμία, 
τί Ὡραιότης, τί Λαμπρότης 
θὰ γεμίσει τὸ ἐσωτερικό σας, 
ἀφοῦ σᾶς Λέγω ὁριστικὰ αὐτὸ θὰ γίνεται 
ἀφοῦ Ἐγὼ θὰ Εἶμαι ἐκεῖ ὁ ἴδιος ὁ Θεός σας.

Ζεῖτε στὴν Γῆ. Ἐργαστεῖτε γιὰ τὴν Πατρίδα σας, 
γίνετε οἱ φύλακες οἱ καλοὶ καὶ οἱ σθεναροὶ γι’ αὐτὴν 
ἀφοῦ αὐτὴ εἶναι Ἱερὴ 
ἀλλὰ καὶ τὸ θεμέλιο γιὰ τὴν καλὴ καὶ ὀρθὴ ἐδῶ ζωή σας, 
μὴν τὸ ξεχνᾶτε αὐτό, 
Ἐγὼ σᾶς τὸ Ἔχω δώσει 
καὶ πρέπει νὰ τὸ κρατᾶτε σωστὰ καὶ γερὰ γ
ιατί αὐτὰ τὰ χώματα εἶναι Ἱερά.

Ἐργαστεῖτε γιὰ τὴν ὀρθὴ Ὀρθοδοξία 
ὅπως σᾶς τὴν παρέδωσα Ἐγὼ ὁ Ἰησοῦς Χριστός, 
γίνετε Ἱεραπόστολοι γι’ αὐτὸ 
γιὰ νὰ ἀκουστεῖ πάλι τὸ Εὐαγγέλιό Μου, 
ἡ Διδασκαλία Μου καὶ ΟΛΑ τὰ Ἱερὰ 
ποὺ συνθέτουν αὐτὴ τὴν Μοναδικὴ καὶ Ἀληθινὴ Θρησκεία 
δηλαδὴ τὴν Ὀρθοδοξία.

Ἐπιστρέψετε στὶς ρίζες τοῦ Ἔθνους σας
 καὶ βγάλετε στὴν ἐπιφάνεια ὅλες τὶς ἄριστες ἀξίες 
ποὺ εἶχαν οἱ πρόγονοί σας
 καὶ τὶς ἔθαψαν σιγὰ-σιγὰ αὐτοὶ οἱ ἐχθροί σας. 

Γυρίσετε πίσω στὸν Ἱερὸ Θεσμὸ τῆς Οἰκογενείας 
αὐτὴν ποὺ πρεσβεύει ἡ Ὀρθόδοξη Θρησκεία 
καὶ ἡ ὁποία ἀπετέλεσε τὸ ὑγιὲς κύτταρο τῆς κοινωνίας, 
τῆς δικῆς σας κοινωνίας, 
ἀλλὰ τὴν μίσησε πολὺ ὁ πονηρὸς 
ἀφοῦ ἦταν Δημιούργημά Μου αὐτὸ 
καὶ βασίστηκε σὲ Μυστήριο τῆς Ὀρθοδοξίας σημαντικό, 
γι’ αὐτὸ μεγαλούργησε εἰς τοὺς αἰῶνες τὸ ἔθνος σας αὐτό.

Ἐπαναποκτήσατε πάλι ὅλες τὶς ἀρετὲς
 ποὺ σᾶς εἶχα δώσει Ἐγώ, ὁ Ἴδιος ὁ Θεός, 
ὅπως τῆς Ἀγάπης, Ἐλεημοσύνης, Ταπεινοφροσύνης,
 Σεβασμοῦ, Ἀλληλοβοηθείας
ἀλλὰ καὶ κάθε ἄλλης καλῆς Εὐλογίας.

 Διαδῶστε τις καὶ κυρίως δῶστε τὸ παράδειγμά σας 
στὸν καθένα ἄνθρωπο στὴν Γῆ
 καὶ ἔτσι Ἐγώ, ὁ Τρισυπόστατος Θεός σας, 
σᾶς τὸ Ὁμολογῶ θὰ σᾶς ἀνταμείψω 
καὶ θὰ σᾶς τοποθετήσω τὸν καθένα ἀπὸ ἐσᾶς 
ἐκεῖ ποὺ δικαιοῦται, 
ἐκεῖ ποὺ δικαιωματικὰ τοῦ ἀνήκει αὐτὴ ἡ θέση ἡ καλὴ 
εἰδικὰ γιὰ τὴν ψυχή του 
ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἐπὶ Γῆς ζωή του.

Σᾶς δίδω τὴν Εὐλογία Μου νὰ ζεῖτε ἐν Εἰρήνῃ, 
ἀγαπημένοι, μονιασμένοι καὶ γεμάτοι μέσα σας 
ἀπὸ Ἐμένα τὸν Θεὸ ἀφοῦ θὰ εἶστε εὐλογημένοι.

Δόξα εἰς τὸν Τριαδικὸν Θεόν, 
τὸν Πατέρα μας τὸν Δίκαιον 
καὶ τὸν ἀπείρως Στροργικόν.15 σχόλια:

 1. Η παιδαγωγική αξία του χάους που ... έρχεται!!!

  "....Άσε ο κόσμος τώρα που προσπαθεί να ριχτεί προς την ύλη. Να περιφρονήσει το πνεύμα, να περιφρονήσει τις αξίες. Όλες αυτές τις αξίες σιγά, σιγά, με την Χάρη τού Θεού, τις έφτιαξε ο άνθρωπος, τις έφτιαξε ο άνθρωπος με την βοήθεια τού Θεού. Την οικογένεια και όλα αυτά τα καλά και ωραία.
  Άμα τα περιφρονήσουμε η γη εδώ, η ζωή μας, γίνεται χάος. Γίνεται κόλασις. με ναρκωτικά, μ' αυτό... Αρχίζει ο άνθρωπος να κοιτάζει την ηδονή, να θέλει να ικανοποιείται έτσι.. Να! Δεν βλέπεις τα παιδιά που αυτοκτονούν και τρελαίνονται; Δεν πας στα ψυχιατρεία να δεις παιδάκια, 15-16-20 χρονών, 25 - 30, που βασανίζονται!
  Θα μου πεις να: «Γιατί δεν τα βλέπει ο Θεός;» Μα αυτά είναι, τα βλέπει ο Θεός. Αλλά ο Θεός δεν μπορεί να επέμβει.

  Μπορεί όμως, με το σχέδιο τού Θεού, να έρθει, να έρθει ώστε οι άνθρωποι ν' αποκτήσουν μία επίγνωση, να ιδούνε το χάος ολοζώντανο μπροστά τους, να πούνε: Έ! Πέφτουμε στο χάος, χανόμαστε. Όλοι πίσω, όλοι πίσω, γυρίστε πίσω, πλανηθήκαμε. Και να έρθουνε πάλι στο δρόμο τού Θεού και να λάμψει η Ορθόδοξος πίστις.

  Αυτό εμείς επιδιώκουμε και έτσι θέλουμε τα πράγματα σιγά-σιγά να γίνουνε με την χάρη του Θεού. Ο Θεός εργάζεται μυστικά, δεν θέλει να επηρεάσει του ανθρώπου την ελευθερία, τα φέρνει έτσι και σιγά-σιγά-σιγά πάει ο άνθρωπος εκεί που πρέπει. Να, αυτά είναι της στιγμής πράγματα που σου λέω...

  πηγή: Το Πνεύμα το Ορθόδοξον είναι το αληθές
  ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

  Read more: http://www.ioannis-kapodistrias.gr/2012/10/blog-post_6070.html#ixzz3Iy5xN4vW

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 49ος ΨΑΛΜΟΣ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ (ο Ψαλμός της μετανοίας σύμφωνα με τον Άγιο Αρσένιο τον Καππαδόκη)
   Για να μας φωτίσει ο Θεός να αναφωνήσουμε ως Ελληνικό Έθνος:

   «ΠΙΣΩ ΟΛΟΙ, ΠΛΑΝΗΘΗΚΑΜΕ:
   Πίσω στις Εκκλησιές μας, πίσω στους κρυμμένους Άγιους ιερείς μας, πίσω στους/στις συζύγους μας, πίσω στα χωριά μας, πίσω στις χριστιανικές παραδόσεις μας.

   ΝΑΙ Στον Άγιο Τριαδικό Θεό
   ΟΧΙ στο Μαμωνά
   ΝΑΙ στην Πίστη, τη συγχωρητικότητα, την υπομονή, την ταπείνωση, το φιλότιμο, την τιμιότητα και τη θυσιαστική Αγάπη για το συνάνθρωπο
   ΟΧΙ στον εγωισμό, τη μνησικακία, την κενοδοξία και την ιδιοτέλεια
   ΝΑΙ στην Αγία Γραφή και στις Γραφές των Αγίων Πατέρων μας
   ΟΧΙ στην «τηλεκόλαση», στα ηλεκτρονικά και άλλα δαιμονικά παιχνίδια που δηλητηριάζουν τις αγγελικές ψυχές των παιδιών μας
   ΝΑΙ στην ανελλιπή συμμετοχή στα Μυστήρια της εκκλησίας μας
   ΟΧΙ στις καφετέριες
   ΝΑΙ στην προσευχή και τη νηστεία
   ΟΧΙ στην αργολογία και την ασέβεια
   ΝΑΙ στην ακαταίσχυντη ελπίδα που χαρίζει η ακλόνητη Πίστη στη Θεία Πρόνοια
   ΟΧΙ στην απελπισία και στις αυτοκτονίες
   ΝΑΙ στην απλότητα και την ολιγάρκεια
   ΟΧΙ στην πλεονεξία και στην θεομίσητη μόδα
   ΝΑΙ στην προσκύνηση Του ζωοποιού Σταυρού
   ΟΧΙ στην προσκύνηση των λογής-λογής ειδώλων και συμβόλων (πολιτικών κομμάτων και κινημάτων, αθλητικών ομάδων, «καλλιτεχνών» κλπ. κλπ. κλπ.)
   ΝΑΙ στα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά που υμνούν την κατά σάρκα γέννηση του Θεανθρώπου και το μέγιστο Ιεράρχη Μέγα Βασίλειο
   ΟΧΙ στα «Χριστούγεννα» που υμνούν τη σαρκολατρεία, την ειδωλολατρία και τον «Άγιο Βασίλη» της CocaCola
   ΝΑΙ στο Χριστό
   ΟΧΙ στον αντίχριστο και στα όργανά του

   ΕΙΣ ΑΓΙΟΣ, ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΣ, ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΕΙΣ ΔΟΞΑΝ ΘΕΟΥ ΠΑΤΡΟΣ

   Αμήν»

   Διαγραφή
  2. "Η διάθεση η δικιά σας μου ανάβει φωτιά. Είναι σαν να μου ρίχνετε κάρβουνα σ' αυτό που υπάρχει μέσα μου"

   Όσιος Αμφιλόχιος Μακρής

   Διαγραφή
 2. + να νικήσω την αμαρτία, να φυλάξεις Κύριε την οικογένεια, και εύκολα να είναι τα χρόνια από δω και πέρα, για όλους
  Αμήν Παναγία μου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΔΕΣ ΠΩΣ ΣΕ ΟΔΗΓΗΣΑ ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΜΟΥ


  12 Νοεμβρίου 1998
  http://www.tlig.org/el/messages/chrono/1998/


  Εγώ ο Ίδιος ήρθα στο κόσμο για να υπηρετήσω και όχι για να Με υπηρετήσουν. Αν και είχα θεϊκή υπόσταση, εκένωσα τον εαυτό Μου και πήρα μορφή δούλου. Αφού ο Πατέρας Μου Με έδωσε δώρο σε όλους σας για τη λύτρωσή σας, και με την πλήρη Θέλησή Μου, 2 κι Εγώ στις μέρες σας προσκαλώ για τους σκοπούς Μου τους εκλεκτούς Μου, τους ανορθώνω για το λυτρωτικό Μου Σχέδιο και τους κάνω αντίγραφα δικά Μου.

  Τους έχω ξεχωρίσει πολύ πριν τη δημιουργία τους με σκοπό να γίνουν η αληθινή εικόνα Μου και συνεργάτες στο αγαπητικό Μου Σχέδιο. Έχουν την τιμή να σφραγίζονται με τα ίδια σημάδια με τα οποία σφραγίστηκα ο Ίδιος, για να τους κάνω ολοκληρωτικά δικούς Μου και να δείξω στον κόσμο ότι είναι πραγματικά δικοί Μου και ότι είναι ο σπόρος Μου… Όταν λοιπόν εκτίθενται σε διώξεις, εμπτυσμούς και απειλές, όταν γίνονται αντικείμενο παρεξηγήσεων, συκοφαντιών και επιθέσεων, να ξέρετε ότι προέρχονται από Μένα, ότι είναι οστό από τα οστά Μου και σάρκα από τη σάρκα Μου.

  Σφραγισμένες με όλα αυτά τα ευγενικά σημάδια που δέχθηκα για τη σωτηρία σας, ανίερη γενεά, κι αυτές οι ευγενικές ψυχές για χάρη σας ποδοπατιούνται, σφαγιάζονται καθημερινά, και δικάζονται ακόμη και από τους αξιωματούχους της Εκκλησίας Μου. Όπως το πρόβατο που οδηγείται στη σφαγή, και αυτές επίσης οδηγούνται με τις ψευδείς κατηγορίες εκείνων που ακόμη και σήμερα συμβάλλουν στη σφαγή των αγίων και των προφητών Μου όλων των εποχών.

  Με πόσο δόλιο τρόπο παρακάμπτουν τα λόγια Μου 3 για να δικαιολογήσουν τη δυσπιστία τους!

  Η συμπεριφορά τους 4 Με δυσαρεστεί επειδή γίνονται εχθροί όλου του ανθρωπίνου γένους, αφού παρεμποδίζουν τους εκλεκτούς Μου από το να αναγγείλουν το θέλημά Μου στο λαό Μου και να ανοικοδομήσουν τον Οίκο Μου. Έτσι λοιπόν, οι δυνάστες αυτοί φτάνουν συνεχώς στο έπακρο της ανομίας τους.

  Όπως σου έχω πει, Βασούλα Μου, σε δίνω δώρο σε όλα τα έθνη, δηλαδή προς όφελός τους, για να επαναλαμβάνεις τα Λόγια Μου και να υπηρετείς την Εκκλησία.

  Από καταβολής κόσμου σε προόριζα να γίνεις η αληθινή Μου εικόνα και να συμμετέχεις στα παθήματά Μου, ώστε μια μέρα να συμμετέχεις και στη Δόξα Μου. Στο Φως του Σταυρού Μου, θα πλαστείς σύμφωνα με το δικό Μου Νου. ΌΠΟΙΟΣ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΣ, ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΟΥ.

  Σου έχω δώσει αγαπημένη Μου, πνεύμα επιμονής για να συμβαδίζεις με το δικό Μου βήμα. Η νύχτα έχει σχεδόν τελειώσει και σε λίγο θα ξημερώσει - θάρρος, λοιπόν, κόρη Μου, θάρρος… Ενωμένη με τον Σταυρό Μου, τα έκανες όλα αυτά στο Όνομά Μου, δηλαδή έδωσες μαρτυρία με τα Μηνύματά Μου στο έπακρο των δυνατοτήτων σου. Όλα αυτά έγιναν για να εκπληρωθούν τα λόγια της Γραφής: "Αυτοί που ποτέ δεν Με άκουσαν και δεν Με είδαν, θα Με ακούσουν και θα Με δουν, κι αυτοί που ποτέ δεν Με κατάλαβαν, θα Με καταλάβουν με τη χάρη του Αγίου Μου Πνεύματος."

  Γι' αυτό λοιπόν, συνέχισε να αγκαλιάζεις τον Σταυρό Μου και φτάσε στα πέρατα της γης με τον ύμνο της Αγάπης Μου στο ένα χέρι και στο άλλο τον Σταυρό Μου. Γίνε ο χαρούμενος αγγελιοφόρος Μου, χωρίς ποτέ να αφήνεις τον Σταυρό Μου. Συνέχισε να αναγγέλλεις το θέλημά Μου και όλα αυτά που άκουσες και έμαθες από Μένα. Γίνε η χαρά Μου και ο ουρανός Μου.

  Να το θυμάσαι: Σου πρόσφερα τον Σταυρό Μου της Ενότητας για να Τον μοιραστείς μαζί Μου και πρέπει να παραμείνεις μπολιασμένη πάνω στον Θείο Νυμφίο σου, ανάμεσα στον κόρφο Του και τον Σταυρό Του. Τα μάτια σου ας διακρίνουν, με τη βοήθεια του Σταυρού Μου, εκείνα που είναι αόρατα κι όμως αιώνια και όχι εκείνα που είναι ορατά και θα φθαρούν μια μέρα. Γύρευε λοιπόν με τη δύναμη του Σταυρού Μου όσα μπορεί να σου προσφέρει αργότερα στον ουρανό.

  Όλα το Πλούτη που κρύβονται στην Καρδιά Μου μπορούν να γίνουν ορατά με το μάτι του απολυτρωτικού εργαλείου της σωτηρίας σας: του Σταυρού Μου…

  ΦΩΝΑΖΩ ΜΕΣΑ Σ' ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΡΗΜΙΑ


  14 Σεπτεμβρίου 1988 - Ύψωση του Τιμίου Σταυρού

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τι ακριβώς πρεσβεύεις? - το υφος της γραφης δεν φαίνεται οικειο

   Διαγραφή
  2. Το Άγιο Πνεύμα σας φωτίζει για να εννοήσετε τις Γραφές.
   13 Σεπτεμβρίου, 2002

   http://www.tlig.org/el/messages/1081/
   Μακάριοι όσοι δέχθηκαν αυτή την πραγματικότητα χωρίς να Με δοκιμάζουν και δεν φέρθηκαν απερίσκεπτα στην απεσταλμένη Μου, γιατί αυτοί θα έχουν την ανταμοιβή ενός προφήτη. Θα ακούσατε βέβαια ότι οι απεσταλμένοι Μου μιλούν εξ Ονόματός Μου και όσοι δεν τους πιστεύουν και τους μεταχειρίζονται σαν απατεώνες, ή ακόμη κατηγορούν την αποστολή τους, αμαρτάνουν απέναντι σε Μένα που μιλώ μέσα από αυτούς.
   Όπως τόνισα και προηγουμένως, δεν έχω πει τίποτε που να έρχεται σε αντίφαση με ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ, αλλά όλα τα λόγια που πρόφερα είναι σύμφωνα με ό,τι σας έχω δώσει. Κι όμως, πολλοί δεν έχουν φαίνεται εισδύσει πλήρως στη γνώση του Λόγου Μου1. Αν είχαν εισδύσει, θα αναγνώριζαν τις σημερινές Μου Ωδές. Θα έβλεπαν στις Ωδές Μου τη δική Μου εικόνα που δεν διαφέρει από τον Λόγο που σας έδωσα. Πράγματι, κανείς δεν μπορεί να εισδύσει και να εννοήσει το μυστήριο αυτό, το μυστήριο του Θεού σας που μιλά και που είναι στις μέρες σας ολοζώντανος και ανάμεσά σας, επειδή έχει διαβάσει ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ.
   Για να εισδύσετε στα βάθη του Λόγου Μου χρειάζεται κάτι περισσότερο από αυτό. Η πνευματική γνώση αποκτάται μέσω του Αγίου Πνεύματος που σας φωτίζει για να εννοήσετε τις Γραφές. Ακούσατε ποτέ να διαβάζει κάποιος τη νύχτα όταν τα φώτα είναι σβηστά; Μόνο όταν ανάψουν τα φώτα θα μπορεί να δει τα λόγια και να διαβάσει. Δίχως το φως δεν θα δείτε τίποτε, δίχως το Άγιο Πνεύμα που είναι ασύλληπτο για τον ανθρώπινο νου και υπερβαίνει όλους μαζί τους φωτεινούς αστερισμούς, τα λόγια και τα ρητά της Σοφίας μέσα στον Λόγο Μου θα παραμείνουν κρυμμένα για σας. Μόνο το Άγιο Πνεύμα δίνει στο πνεύμα σας το αναγκαίο φως για να εννοήσετε τα ουράνια λόγια. Διαφορετικά, τα λόγια Μου θα παραμείνουν σφραγισμένα και κλειδωμένα. Γι' αυτό δεν Με αναγνωρίζουν πολλοί μέσα στην Ωδή αυτή της Αγάπης.
   ...Οι Γραφές, όπως είπα, καθρεφτίζουν την θεϊκή Μου εικόνα και αν σήμερα δεν Με βλέπετε στις Ωδές που σας απευθύνω και που σας δίνονται από το Έλεος, είναι γιατί δεν δοκιμάσατε ακόμη τη δική Μου Τρυφερότητα, ούτε γευθήκατε ποτέ τη δική Μου Γλυκύτητα. Η υποτιθέμενη γνώση σας, σας εμποδίζει να Με δείτε. Μακάριος όποιος Μου άνοιξε την καρδιά του και Με δέχθηκε με απλότητα καρδιάς, οι Ωδές Μου δεν θα είναι γι' αυτόν απλά λόγια, αλλά δύναμη και Άγιο Πνεύμα και άκρα πειστικότητα. Και θα ΄θελα να προσθέσω, ότι οι Ωδές που σας τραγουδώ είναι ζωντανή δύναμη για σας που τις πιστεύετε.
   Αυτό που επιθυμώ απ' όλους σας, δημιουργία, είναι να Με δείτε, γι' αυτό σας φανερώνω αδιάκοπα την αγάπη Μου από την πρώτη μέρα που ήρθατε στην ύπαρξη. Θα ακούσω άραγε μια μέρα από σας: "Δοξασμένο το Όνομα του Θεού που μας δείχνει το άπειρο Έλεός Του και μας επιτρέπει να γευθούμε την Καλοσύνη Του. Αν δεν μας φανέρωνες το Άγιο Πρόσωπό Σου μέσα στις καρδιές μας, θα ήμαστε ένας από εκείνους που πιστεύουν ότι μπορούν να Σε ανακαλύψουν μόνο με την ανθρώπινη σοφία και τις μελέτες τους. Ο θησαυρός Σου, Κύριε, είναι κρυμμένος από τους λόγιους με τις πολυμαθείς γνώσεις τους, που ισχυρίζονται ότι γνωρίζουν τα μυστήριά Σου και τα πνευματικά ζητήματα, ενώ στην πραγματικότητα δεν Σε γνωρίζουν."

   Διαγραφή
  3. Τελικώς κάποια βασουλα από Σουηδία που έχει την δική της αλήθεια, πιθανόν αίρεση?

   Διαγραφή
  4. ΖΗΤΑ ΤΗ ΧΑΡΗ ΤΗς ΣΥΝΤΡΙΒΗΣ
   17 Ιανουαρίου, 2003


   Η αθωότητα και η ευθύτητα θα Με δεχθούν με ανοιχτές αγκάλες και θα ωφεληθούν από τα θαυμάσιά Μου. Είναι ανάγκη να επανεκπαιδεύσω το λαό Μου για να μάθουν να αποδίδουν τιμή στον Πατέρα, σε Μένα και στο Άγιο Πνεύμα. Να αποδίδουν τιμή στη δόξα και τη δύναμή Μας, τιμή στο έλεος και την αγαθότητά Μας, τιμή στα σημεία και τα θαύματά Μας. Για αυτό, πρέπει να τους επανεκπαιδεύσω για να μάθουν πώς να αναζητούν το Άγιο Πρόσωπό Μου και να Το αναγνωρίζουν. Όταν τα θεμέλιά σας καταρρέουν, δεν θα πρέπει να παρέμβω; Δεν διαβάσατε ότι δεν έπαψα ποτέ να εργάζομαι; 1 ΚΙ ΟΜΩΣ, ΤΟ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΕΠΑΨΑ ΝΑ ΠΛΟΥΤΙΖΩ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥ ΜΕ ΑΦΘΟΝΑ ΔΩΡΑ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΠΑΛΙΟ ΚΑΙΡΟ, ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΟ ΕΠΙΖΗΜΙΑ ΑΙΡΕΣΗ! Όλα τα έργα που επιτελώ είναι γεμάτα δόξα και μεγαλοπρέπεια. Τα Έργα Μου είναι ανυπέρβλητα και όσοι βρίσκουν ευχαρίστηση σ΄ αυτά, δίκαια καρφώνουν πάνω τους το βλέμμα τους. Αγγελιαφόρε Μου, σπεύσε κατ’ εντολήν του Βασιλιά σου να γράψεις τούτη την Ωδή, τιτλοφορώντας την:
   "Ωδές της Αγίας Τριάδας"
   Ύστερα, κάνε την γνωστή σε κάθε πόλη, σε κάθε επαρχία και τίμησέ Μας. Θα σου μιλήσει τώρα ο Πατέρας...
   (Ήταν ο Ιησούς Χριστός)
   Ο Πατέρας:
   1. Δημιουργία, σε δημιούργησα για να γεμίσω την καρδιά σου με τη γλυκύτητά Μου και τη θεϊκή Μου Αγάπη. Μύρωσα την καρδιά σου φυσώντας μέσα σου και την έπλασα με τέτοιον τρόπο που να μπορεί να χωρεί και να συγκρατεί τη δική Μου ανυπέρβλητη αγάπη και γλυκύτητα. Γιατί η αγάπη Μου είναι καλύτερη κι από την ίδια τη ζωή. Δεν στερώ ποτέ καμιά καρδιά από τούτη τη χαρά του εαυτού Μου επειδή, όταν έχετε Εμένα στην καρδιά σας, χωρίς καμιά από μέρους σας αντίσταση, οι πνευματικές παρηγορίες εδραιώνονται τόσο καλά μέσα σας που η καρδιά σας μόνο όφελος θα αποκομίσει από τη γλυκύτητά Μου, την αγάπη Μου και τη Θεότητά Μου και θα οδηγηθείτε έτσι με δεσμά αγάπης στο μονοπάτι της υιοθεσίας, για να συγκυβερνήσετε με Μένα, τον Βασιλιά σας. Η συμμετοχή σας στη διακυβέρνηση μαζί Μου θα σας ντύσει με το κάλλος της Δόξας Μου, ενώ οι άγγελοι και όλη η ουράνια Αυλή θα σας περιβάλουν με τον μανδύα της Χρηστότητάς Μου και θα σας σηκώσουν σαν θυμιατό γεμάτο θυμίαμα, για να αρωματίσετε τη γη.
   Αν, όμως, βρω μια καρδιά χλιαρή, οποιαδήποτε αγάπη και γλυκύτητα κι αν περιείχε από τη γέννησή της, αυτή η καρδιά ποτέ δεν θα μπορέσει να ωφεληθεί από την Παρουσία Μου. Θα είναι σαν στέρνα ραγισμένη που συνεχώς αδειάζει το περιεχόμενό της χωρίς ποτέ να το συγκρατεί, κι όσο κι αν τη γεμίζουν πάντα θα στερεύει και θα παραμένει αδειανή… Μια τέτοια καρδιά στερείται τελικά τη χαρά που γνωρίζουν οι άγιοί Μου από έλλειψη πίστης και επειδή προτίμησε τις γήινες απολαύσεις και τα πολυτελή αγαθά από τον πνευματικό Μου πλούτο. Αυτές οι καρδιές, αφού γέμισαν με την Παρουσία Μου, Με χάνουν σταδιακά όπως το νερό που διαρρέει από τα ραγίσματα της στέρνας. Και ο Σατανάς, μη βρίσκοντας αντίσταση, τις τυλίγει τότε με το σκοτάδι του.

   Tο Βασιλικό Μου Σκήπτρο της Αρετής
   12 Ιουνίου 2020
   http://www.tlig.org/el/messages/chrono/2020/


   ... Καλεσμένη από τους αγγέλους, πλασμένη από Εμένα, θρεμμένη από Εμένα, ΣΕ ΟΔΗΓΗΣΑ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ με προσεκτικό Χέρι νύφη Μου, εσύ που άκουσες το Γαμήλιο Άσμα Μου, το οποίο οδήγησε πολλούς από τους αγαπημένους γιους και θυγατέρες Μου στο Μυστικό Νυμφώνα3 του Νυμφίου. ΑΣ ΜΗΝ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΟΥΝ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ, ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. Παιδί της Ιερής Μου Καρδιάς, φλογισμένο από τις φλόγες της Καρδιάς Μου, συνέχισε να φέρνεις πίσω τους γιους και τις θυγατέρες Μου που απομακρύνθηκαν, όλους αυτούς που έπλασα με Αγάπη για τη δόξα Μου. Θύμισέ τους ότι μόνο το Βασιλικό Μου Σκήπτρο της Αρετής θα οδηγήσει όποιον είναι πρόθυμος να βαδίσει μαζί Μου στο στενό αυτό δρόμο. Όποιον είναι πρόθυμος να φωνάξει: «εδώ είμαι, Κύριε! Είμαι πρόθυμος να υπακούσω στο Θέλημά Σου.»
   Θύμισέ τους όλες τις ενέργειες που μπορεί να επιτελέσει το Άγιο Πνεύμα μέσα σας. Κατάλαβες;

   Διαγραφή
  5. Είναι η πρωκτούλα όχι η Βασούλα, και τα περιττώματά της που διαδίδουν την αιρετική κοπριά της παντού.
   Όπως η κοπριά που επί μήνες ανεβάζει τα δαιμονικά περιττώματά εδώ.

   Διαγραφή
 4. Δόξα τω Θεώ.
  ΤΡΙΑΣ ΑΓΙΑ ΔΌΞΑ ΣΟΙ.
  ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΔΥΝΆΜΕΩΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. http://www.tlig.org/el/messages/1088/

  Ωδές της Αγίας Τριάδας (μέρος 3o)
  Φεβρουάριος - Απρίλιος, 2003
  Ειρήνη σε σένα. 1 Ιδού, ο Νυμφίος σκύβει πάνω σου για να σου ψάλλει την Ωδή Του και να σου μεταδώσει λόγια Ζωής. Είμαι το Πνεύμα της Αλήθειας που εκπορεύεται από τον Πατέρα και στέλνεται από τον Υιό, τον Ιησού Χριστό. Είμαστε μια Ουσία, μια Δύναμη και μια Γνώση κι αφού είμαστε Ένας και μοναδικός Θεός, συνδιαλεγόμαστε και προσφέρουμε τη γνώση με τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια λόγια. Η σημαντική αυτή γνώση σού μεταδίδεται γεμάτη αγάπη.
  Τι είναι η Αιώνια Ζωή; Η Αιώνια Ζωή είναι η επίγνωση της Τριαδικής Μας Δόξας. Αν ταλαντεύεσαι, λοιπόν, μη γνωρίζοντας τι εννοώ, σου προσφέρω το χέρι Μου και απ’ τη στιγμή που θα το πιάσεις, θα σου προσφέρω μέσω της χάρης Ζωή σ’ Εμάς. Δέξου την πολύτιμη βοήθειά Μου, γιατί θα σε προετοιμάσει στο να Με νυμφευθείς και να βρίσκεσαι παντοτινά στη δική Μου Παρουσία. Θα γίνω τότε η άρρητη Παρουσία μέσα στην καρδιά σου, γιατί Εγώ είμαι η εσωτερική σου δύναμη.
  Είπα ότι θα σου προσφέρω Ζωή μέσω της χάρης. Τι είναι η Χάρη; Μοιάζει με λαμπρό φως που σου δείχνει πώς να μετέχεις στη Θεϊκή Ζωή. Η Τρισαγιότητά Μας και το Έλεός Μας αρωματίζουν τα σύμπαντα. Θα σου ψάλλω τη γλυκύτατη Ωδή Μου για να ανυψώσω το πνεύμα σου και να το ντύσω με νυμφική στολή. Αυτός είναι ο ευγενής Μας στόχος: εσύ να Μας προσφέρεις τον εαυτό σου και τη θέλησή σου κι Εμείς να σου προσφέρουμε τον εαυτό Μας, για να σε αξιώσουμε να Μας γνωρίσεις και να Μας αγαπήσεις όπως αγαπιόμαστε. Και τότε μόνο το πνεύμα σου θα περιστρέφεται γύρω από την ουράνια πραγματικότητα και τις αγγελικές αρετές.

  ΟΛΟ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΜΟΥ
  ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΙ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ

  16 Οκτωβρίου 2000


  - Εγώ είμαι ο Μέγας Αρχιερέας επάνω σε όλο Μου τον Οίκο, αυτόν τον Οίκο που οι άνθρωποι έχουν διαιρέσει άσπλαχνα, από έλλειψη αγάπης. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΩ ΝΑ ΒΛΕΠΩ ΤΟΝ ΟΙΚΟ ΜΟΥ ΔΙΗΡΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΕ ΤΕΤΟΙΑ ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΕΜΒΩ; ΤΙ ΠΡΕΣΒΕΥΟΥΝ; 11 ΣΕ ΠΟΙΟ ΟΝΟΜΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥΣ; ΧΑΜΗΛΩΣΑ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΒΛΕΠΩ ΟΤΑΝ ΜΕ ΥΨΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΗ, ΧΩΡΙΣ ΑΓΙΟΣΥΝΗ… Κι όμως, για χάρη των πιστών Μου κατεβαίνω στα χέρια τους. Όλο και λιγότερη σημασία αποδίδεται στη Θεία Μου Ευχαριστία.

  Εγώ, ο ένδοξος Βασιλιάς, η Μεγαλοσύνη υπεράνω πάσης μεγαλοσύνης, η Κυριαρχία υπεράνω πάσης κυριαρχίας, σας καλώ δια της χάριτος να φάτε τούτη τη φορά το ζωντανό Μάννα, τον Επουράνιο Άρτο, με το είδος της Θείας Ευχαριστίας. Γι' αυτό λοιπόν, λέω στις εκκλησίες εκείνες που ο κλήρος τους δεν έχει αποδεχθεί το Μυστήριό Μου: "Συνέλθετε και αναζητήστε Με διακαώς, κυριαρχήστε επίσης στη μνησικακία σας απέναντι στη Μητέρα Μου. Είθε όλες οι φυλές να μάθουν ότι η Σάρκα και το Αίμα Μου προέρχονται από τη Μητέρα Μου. Ναι, το Σώμα Μου προέρχεται από την Παναγία Παρθένο, από αγνό αίμα. Ευλογημένο το Όνομά Της!


  ΑπάντησηΔιαγραφή