Κυριακή 12 Απριλίου 2020

ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΝΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ (38) ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΗΜΗΤΗΤΕΛΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ

✝ ✝ ✝

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος

Τί νὰ συμβαίνει μὲ τὴν ὑπόθεση τοῦ κορωναϊοῦ Κύριε,
 τί γίνεται μὲ ὅλα αὐτά;
Ἡ ἀπάντηση τοῦ Κυρίου εἶναι: 
«Ἡ ἀνοησία* τῶν ἀνθρώπων».

Ἔρχεται μία εἰκόνα μὲ μία ταμπέλα ἐπάνω στὴν ὁποία εἶναι γραμμένη ἡ λέξη «Τέλος» μὲ καλλιγραφικὰ γράμματα.

Παιδιά Μου καλὰ νὰ μὴν ἀνησυχεῖτε, 
Ἔχω μεγάλο πόνο μέσα στὴν καρδιά, 
 Ἔχω μεγάλο πόνο μέσα στὴν καρδιά, 
ὄχι ὅμως γιὰ ἐσᾶς. 
Ἔχω μεγάλο πόνο μέσα στὴν καρδιὰ 
γιὰ τὰ ἄλλα πλάσματά Μου τὰ ἀπολωλὰ
 καὶ τὰ ἁμαρτωλά.
 
Αὐτὰ τὸ κακὸ θὰ ὑποστοῦνε
 καὶ τὸ τελικὸ θὰ δοῦνε.
 Ἐσεῖς νὰ μὴν ἀνησυχεῖτε 
γιατί εἴσαστε μέσα σας σχεδὸν καθαροὶ 
καὶ ἀφοῦ εἴσαστε σχεδὸν καθαροί, 
Ἐγὼ μπορῶ νὰ ἔρθω ἐκεῖ, 
ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ Λυτρωτὴς 
καὶ νὰ σᾶς γιατρέψω ἐντελῶς, 
νὰ σᾶς γιατρέψω ἀπὸ τὰ ἁμαρτήματά σας
 καὶ νὰ σᾶς δώσω τὴν ὑγεία τὴν δικιά σας.

Αὐτὸ εἶναι πολὺ σημαντικό, 
γι’ αὐτὸ μὴν ἀνησυχεῖτε, 
ὅμως γρηγορεῖτε, γρηγορεῖτε 
γιὰ τὴν ψυχή σας, γρηγορεῖτε 
καὶ γιὰ τὴν ἐδῶ βιωτή σας, 
γρηγορεῖτε ὅμως περισσότερο γιὰ τὴν ψυχὴ σας 
παρὰ γιὰ τὴ βιωτή σας. 

Μία μέρα θὰ τελειώσει αὐτή, 
κάποια μέρα ἢ νύχτα θὰ εἶναι ἡ τελευταία 
καὶ γι’ αὐτὸ νὰ μὴν νοιάζεστε πολὺ γι’ αὐτὴν
 ἀλλὰ νὰ νοιάζεστε μόνο γιὰ τὸ ἐσωτερικὸ τὸ δικό σας 
καὶ μόνο γιὰ τὸ ψυχικό σας.

Ἦταν δοκιμασία αὐτὴ καὶ συνεχίζει νὰ εἶναι
 ἀλλὰ εἶναι πρὸς τὸ τέλος αὐτή, 
ἔρχεται ἡ σκοῦπα καὶ σκουπίζει, 
ἡ σκοῦπα τὰ παίρνει ὅλα αὐτὰ 
καὶ δὲν θὰ μείνει κορωναϊός, 
οὔτε καὶ κανένας ἄλλος θανατηφόρος ἰός.

Ἐσεῖς ὅμως νὰ προσέχετε,
 νὰ ἔχετε τὶς κεραῖες σας τεταμένες
 γιὰ νὰ παίρνετε τὰ μηνύματα τὰ δικά Μου, 
τὰ μηνύματα τοῦ Τρισυπόστατου Θεοῦ 
καὶ νὰ ἐνεργεῖτε σύμφωνα μὲ αὐτὰ 
γιὰ νὰ ἔχετε τὴν ψυχὴ σας ἀναπαυμένη
 καὶ νὰ ἔχετε ἠρεμία μέσα εἰς τὴν καρδία,
 πρᾶγμα ἀσύλληπτο αὐτὸ ἀλλὰ καὶ πολὺ σημαντικό.

Δὲν ὑπάρχει πιὸ σημαντικὸ καὶ πιὸ μεγάλο Δῶρο 
ἀπὸ Ἐμένα τὸν Ἐπουράνιο Θεὸ 
νὰ εἴσαστε καθαροὶ στὴν καρδία 
καὶ νὰ ἔχετε τὴν ἠρεμία, αὐτὴ τὴν ἠρεμία 
ποὺ δὲν προσμετρᾶται μὲ τίποτα εἰς τὴν γῆ. 

Ἐγὼ ὅμως μπορῶ νὰ σᾶς τὴν δώσω 
ἀρκεῖ νὰ ἔχετε Ἐμένα τὸν Χριστὸ στὸ πλάϊ σας,
 νὰ Μὲ ἔχετε στὴν καρδιά σας, 
νὰ Εἶμαι Ἐγὼ ὁ Βασιλιάς σας, 
Ἐμένα νὰ ἀκολουθεῖτε καὶ ὅτι,
 ὅτι Ἔχω πεῖ καὶ λέγω καθημερινὰ αὐτὸ νὰ ἐνεργεῖτε.

Εἶναι πολὺ σημαντικὰ λόγια αὐτὰ καὶ σᾶς τὰ Λέγω μὲ πολὺ ἀγάπη καὶ τούτη τὴν βραδιά, σᾶς τὰ Λέγω μὲ πολὺ ἀγάπη γιατί ὡς Πατέρας καλὸς πονάω, πονάω γιὰ ὅλα αὐτὰ τὰ τέκνα ποὺ ἔφυγαν, δὲν ἦταν ἀρκετά, μὴν σᾶς ξεγελοῦν οἱ ἀριθμοί, δὲν ἦταν ὅλα αὐτά, ἦταν μερικά. 

Ἀλλὰ καὶ ὅλη αὐτὴ ἡ ἀνωμαλία καὶ ὅλη αὐτὴ ἡ δυστυχία ποὺ ἔπεσε στὸν πλανήτη ἦταν τρομερή, μὴν τὸ ξεχνᾶτε αὐτό, ἦταν τρομερὴ γιὰ ὅλους, καὶ γιὰ τὰ ἁμαρτωλά Μου τὰ παιδιὰ ἀλλὰ καὶ γιὰ ἐσᾶς τὰ ὑγιεινά, ποὺ ἔχετε ὑγεία μέσα στὴν καρδία.

Δοκιμασία αὐτή! Δοκιμάζω, δοκιμάζω, ἐσεῖς ὅμως ἡσυχάστε πιά, ἡσυχάστε καὶ Ἐμένα ἐνστερνιστεῖτε ἀκόμα περισσότερο καὶ καθῖστε καὶ προσευχηθεῖτε, γιὰ νὰ τελειώσει αὐτὸ ἐντελῶς καὶ νὰ μὴν ὑπάρξει οὔτε ἴχνος ἀπὸ τὸ προηγούμενο κακὸ αὐτὸ ἀλλὰ καὶ γιὰ τὰ ἑπόμενα τὰ ὁποῖα ἔρχονται σφοδρὰ καὶ θὰ εἶναι πολὺ αἱματηρά.

Γι’ αὐτὸ νὰ ἔχετε πίστη ἀκράδαντη μέσα στὴν καρδιά, νὰ ἔχετε πίστη ἀκράδαντη μέσα στὴν καρδιὰ γιατί θὰ εἶναι πολὺ αἱματηρά. 

Γι’ αὐτὸ σᾶς Ἔχω πεῖ ἀπὸ τόσο καιρό, προσευχὴ καθημερινή, προσευχὴ νυχτερινὴ ἀλλὰ δὲν τὸ ἐφαρμόζετε αὐτὸ ἐκτὸς ἀπὸ πολὺ ἐλάχιστα δικά Μου Παιδιά, ἐλάχιστα εἶναι αὐτά, εἶναι πολὺ πιστὰ καὶ ἔχουν ἀγαθὴ ψυχὴ καὶ πολὺ λεπτὰ αἰσθήματα μέσα στὸ ἐσωτερικό τους γιὰ τὸν διπλανό τους. 

Ἀκολουθεῖστε αὐτά, ἀκολουθεῖστε αὐτά, θὰ ἀκολουθήσουν καὶ ἄλλα, τέκνα Μου καλά, γιὰ νὰ μειωθεῖ αὐτὸ τὸ κακὸ ποὺ ἔρχεται εἰς τὴν γῆ αὐτὴ τὴν ἐποχή.

Μεγάλη, μεγάλη ἀναταραχὴ θὰ ξεσπάσει σὲ ὁλόκληρη τὴν γῆ, καὶ ὅταν λέγω μεγάλη ἀναταραχὴ ἐννοῶ πολλά, δὲν εἶναι ἕνα καὶ δύο, εἶναι πολλὰ ἀγαπητά Μου Παιδιά, εἶναι πολλὰ ἀγαπητά Μου Παιδιά, γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ ἀντέξετε σὲ ὅλα αὐτά, πρέπει νὰ ἀντέξετε σὲ ὅλα αὐτά!!!

Ἐσᾶς Ἔχω, ἐσᾶς Ἔχω γιὰ πραγματικὴ καλὴ στὴ γῆ μαγιά, ἐσᾶς Ἔχω. Προσέξατε λοιπόν, προσέξατε, προσέξατε, προσευχὴ καθημερινὴ καὶ Ἐγὼ θὰ σᾶς βοηθῶ νὰ περνᾶτε κάθε δύστυχη στιγμή, κάθε αἱματηρὴ στιγμή, κάθε πολὺ ὀδυνηρή. 

Γι’ αὐτὸ ἐπαναλαμβάνω, τὸ εἶπα καὶ πρὶν καὶ δὲν τὸ ἀκολουθεῖτε, πολλή, πολλή, πολλὴ προσευχή, πολλὴ προσευχή, πολλὴ προσευχή. Δὲν τὴν χρειάζομαι Ἐγὼ αὐτὴ ἀλλὰ ἐσεῖς πρέπει νὰ ἐξιλεωθεῖτε καὶ στὸν δρόμο τὸν δικό Μου νὰ ἐπιστρέψετε γοργὰ γιατί δὲν ὑπάρχει ἄλλη σωτηρία καμιά.

Γι’ αὐτὸ γρηγορεῖτε, αὐτὸ εἶπα καὶ στὴν ἀρχή, γρηγορεῖτε, γρηγορεῖτε, καὶ ὅταν λέγω γρηγορεῖτε, ἐννοῶ αὐξήσετε τὴν ταχύτητα καὶ στὴν προσευχὴ ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε ἄλλη εὐχὴ καὶ τότε θὰ γίνουν τὰ πράγματα πιὸ ὁμαλά, θὰ γίνουν τὰ πράγματα ὄχι τόσο ἐξαιρετικὰ ὀδυνηρά, θὰ εἶναι ὀδυνηρὰ ἀλλὰ ὄχι ὑπερβολικά καὶ ἔτσι θὰ ἀντέξετε καὶ ἐσεῖς, καὶ μὲ τὴν βοήθεια τὴν δικιά Μου, τὴν βοήθεια τὴν δικιά Μου ποὺ θὰ εἶναι πραγματική, οὐσιαστικὴ καὶ ἀληθινὴ θὰ μπορέσετε νὰ περάσετε αὐτὴ τὴν ἐποχή.

Γι’ αὐτὸ ἀπὸ τώρα νὰ Μὲ ὑμνεῖτε καὶ νὰ Μὲ εὐχαριστεῖτε διαρκῶς γιατί μόνο Ἐγὼ ὁ Ἐπουράνιος Θεὸς Εἶναι τὸ Ἀγαθὸ καὶ τὸ Καλό, Εἶναι αὐτὸ ποὺ ἐποίησε γῆ καὶ οὐρανό, Εἶναι αὐτὸ ποὺ ἔκανε μόνο τὸ καλό, μόνο φρόντισε τὰ Παιδιά Του, μόνο ἔδωσε τὴν παρηγοριά Του, μόνο ἔδωσε τὴν ζεστὴ ἀγκαλιά Του, δὲν ὑπάρχει τίποτα ἄλλο ποὺ βοήθησε στὴ ζωή τους, στὴν ἐδῶ βιωτή τους.

Μὴν ἔχετε καμία αὐταπάτη γλυκά Μου Παιδιά, οὔτε οἱ ἡδονές, οὔτε τὸ χρῆμα, οὔτε τὰ σπίτια τὰ μεγάλα καὶ τὰ πολυτελῆ ἔχουν ἀξία καμία, οὔτε καὶ τὰ ἄλλα ποὺ ὁδηγοῦν στὴν καλοπέραση καὶ τὴν ἁμαρτία.

Αὐτὰ θὰ κοποῦν, θὰ κοποῦν, μᾶλλον ἔχουν κοπεῖ σχεδὸν ἐντελῶς ἀλλὰ ἂν ὑπάρχουν ἀκόμα καὶ μερικὰ θὰ κοποῦν ἐντελῶς καὶ θὰ μείνει μόνο τὸ ἀληθές, τὸ καλό, τὸ ἀγαθό, τὸ λαμπερὸ καὶ τὸ εὐωδιαστὸ καὶ ἔτσι θὰ καθαρίσει ἡ γῆ καὶ θὰ χαίρομαι Ἐγὼ ὁ Δημιουργὸς καὶ Ποιητῆς. Ἀλλὰ καὶ ἡ ζωή σας θὰ ἀλλάξει ἐντελῶς, θὰ πλησιάσει αὐτὴν τοῦ ἐπίγειου Παραδείσου μὲ ἀγάπη πολύ, ὑγεία καὶ εὐδαιμονία.

Αὐτὰ Παιδιά Μου νὰ τὰ ἔχετε κατὰ νοῦ, ἦταν λόγια μεστά, ἂς τὰ μάθει, ἂς τὰ μάθει καὶ ὁ λαός, ὁ λαὸς ἐκεῖ, ὁ κάθε ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος τὸ ἐπιθυμεῖ, καὶ θὰ λάβει μεγάλη δύναμη μέσα εἰς τὴν ψυχή του ἀλλὰ καὶ εἰς τὸ σῶμα του καὶ εἰς τὸν νοῦ του καὶ στὴν κάθε του ἐνέργεια ποὺ θὰ μπορεῖ νὰ πραγματοποιεῖ γιὰ νὰ ἔχει ἀπόδοση καλή, ἀγαθὴ καὶ εὐεργετικὴ γιὰ τὸν κάθε ἄνθρωπο, τὸ πλάσμα Μου στὴ γῆ, γιὰ τὸν κάθε ἀδελφό του, γιὰ τὸν κάθε διπλανό του, γιὰ τὸν κάθε φίλο ἀλλὰ καὶ τὸν ἐχθρό του.

Ἂν θὰ ἔχετε αὐτὰ μέσα εἰς τὴν καρδιὰ Ἐγὼ θὰ σᾶς εὐλογῶ καὶ θὰ σᾶς προωθῶ νὰ πράξετε αὐτὰ ποὺ εἰπώθηκαν καὶ ἐτούτη τὴ φορὰ καὶ θὰ ἔχετε ἀνταπόδοση, ἀνταπόδοση ποὺ δὲν μπορεῖτε νὰ ἀντιληφθεῖτε αὐτὴ τὴ στιγμή, ἀλλὰ θὰ τὴν δεῖτε ἐκεῖ ψηλὰ στὸν Παράδεισο τὸν καλό, καὶ τότε θὰ ἐκπλαγεῖτε γιατί εἶναι ἀδύνατον αὐτὸ νὰ φανταστεῖτε.

Καὶ πρέπει νὰ Εὐχαριστήσω τὴν Μητέρα τὴν Παναγία, τὴν Μητέρα τὴν καλή, τὴν ἰδική Μου Μητέρα τὴν σωματικὴ ποὺ ἦταν καὶ πνευματική.

Νὰ Εὐχαριστήσω ὅλους τοὺς Ἀποστόλους, τοὺς Προφῆτες, τοὺς Μάρτυρες, τοὺς Ἁγίους Μου, τὸν κάθε ἕνα πιστὸ ποὺ ἐργάζεται ἔτσι σιωπηλὰ μὲ ὅτι τοῦ ἔχει δώσει τὸ Ἅγιο Πνεῦμα τὸ Καλὸ καὶ τὸ Ζωοποιὸ γιὰ τὸ καλὸ ὅλων, γιὰ τὸ καλὸ τῆς πλάσης αὐτῆς, γιὰ τὸ καλὸ καὶ τὸ ἀγαθὸ τῆς ἀνθρώπινης φυλῆς.

Εὐχαριστῶ ὅλους ἐσᾶς, Εὐχαριστῶ ὅλους ἐσᾶς ποὺ ἐργάζεστε γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία, τὴν μοναδικὴ Ἀληθεῖα. Εὐχαριστῶ ὅλους ἐσᾶς ποὺ εἴσαστε ταπεινοί, ταπεινοὶ καὶ ἐργάζεστε ἔτσι καὶ εἶστε ἀφανεῖς.

Εὐχαριστῶ ὅλους, τοὺς πάντες, οἱ ὁποῖοι δίδουν ἕνα ψιχουλάκι, βοηθοῦν τὸν ἀδελφό, βοηθοῦν τὸν διπλανό, βοηθοῦν τὸν μακρινὸ τους ἀλλὰ καὶ παρηγοροῦν χωρὶς νὰ παρεμποδίζουν τὸν καθένα ποὺ εὑρίσκεται ἐμπρός τους. 

Ὅλους αὐτοὺς ποὺ κάνουν τὸ καλὸ καὶ ἐνεργοῦν γιὰ τὸν διπλανό, ἐνεργοῦν γιὰ τὸν συνάνθρωπό τους, Ἐγὼ πολὺ τοὺς ἀγαπῶ, πολὺ τοὺς ἀγαπῶ καὶ αἰσθάνομαι ὄχι μόνο ἄπειρη ἀγάπη γι’ αὐτοὺς ἀλλὰ καὶ εὐσέβεια γι’ αὐτούς.

Ξέρετε τί σημαίνει εὐσέβεια; Νὰ ἔχετε εὐσέβεια γιὰ κάθε πρόσωπο στὴν γῆ; Εἶναι μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη ἀνταμοιβὴ ποὺ δίδεται εἰς τὸ πρόσωπο αὐτό. Γι’ αὐτὰ τὰ πρόσωπα γιὰ Ἐμένα εἶναι ἀπὸ τὰ πιὸ ἀγαπητὰ ποὺ ὑπάρχουν ἐδῶ εἰς τὴν γῆ, ὄχι μόνον τώρα ἀλλὰ ὑπῆρξαν ἀπὸ πολλοὺς αἰῶνες πρίν.

Αὐτὰ ἔχουν κερδίσει τὸν Παράδεισο, ἔχουν κερδίσει τὸν Παράδεισο τὸν ἐξαίσιο καὶ τὸν μοναδικὸ καὶ θέλω ὅλοι οἱ ἄνθρωποι στὴν γῆ καὶ εὐχόμουν νὰ τὸν εἶχαν κερδίσει ὅλοι αὐτοί, ἀλλὰ καὶ εὔχομαι νὰ τὸν κερδίσουν τώρα καὶ οἱ σημερινοί, ποὺ εἶναι τόσο μεγάλος ὁ πληθυσμὸς στὴ γῆ.

Ἀλλὰ δυστυχῶς δὲν θὰ τὸν κερδίσουν ὅλοι, θὰ τὸν κερδίσει ἕνα ποσοστό. Ἐγὼ ὅμως αὐτοὺς τοὺς ἀγαπῶ, τοὺς ὑπεραγαπῶ καὶ τοὺς καρτερῶ νὰ ἔρθουν κοντά Μου ἐκεῖ στὸν Παράδεισο τὸν θαυμαστό, τὸν ἱερὸ καὶ τὸν παντοτεινό.

* Ἡ λέξη «ἀνόητος», ὅπως χρησιμοποιεῖται στὴν Ἁγία Γραφή, δὲν ὑποδηλώνει τὸ ἄτομο ποὺ στερεῖται διανοητικῶν ἱκανοτήτων, ἀλλὰ ἀναφέρεται γενικὰ σὲ κάποιον ποὺ ἀψηφᾷ τὴ λογικὴ καὶ ἀκολουθεῖ μία ἠθικὰ ἀναίσθητη πορεία, ἀντίθετη πρὸς τοὺς δίκαιους κανόνες τοῦ Θεοῦ.

Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ τῷ Τριαδικῷ Θεῷ Δόξα


ἘρημίτηςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου