Δευτέρα 27 Απριλίου 2020

ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΝΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ (41) ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΗΜΗΤΗ


 ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΟΛΛΑ ΚΥΜΑΤΑ ΔΥΝΑΤΑ, ΜΟΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΔΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ



✝ ✝ ✝

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος

Ἔρχεται μία εἰκόνα ἑνὸς τυμπανιστῆ.

Εἶπα καὶ ἐλάλησα καλά Μου Παιδιά. 
Ἐλάλησα ὄχι μία φορά, ἐλάλησα πολλὲς φορές, 
ἐπανέλαβα πολλὲς φορὲς αὐτὰ τὰ λόγια τὰ μοναδικά, 
τὰ λόγια τὰ μοναδικὰ ποὺ ἔρχονται 
ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα τὸ Καλό, 
τὸ Ἀγαθὸ καὶ τὸ Προορατικό.

Τὸ ἴδιο ὅλοι Εἴμαστε μαζί, μία Ὀντότης, μία Οὐσία, 
τὸ ἔχουμε αὐτὸ ξαναπεῖ, αὐτὸ εἶναι ἡ Τριάδα ἡ Ἁγία,
 ὅλο αὐτὸ εἶναι ἕνα καὶ τὸ αὐτό, εἶναι τὸ ἴδιο πρᾶγμα,
 μὴν προσπαθήσετε νὰ τὸ ξεχωρίσετε 
γιατί ἀπὸ Ἐμένα θὰ ἀποχωρήσετε.

Εἶναι πολὺ σημαντικὸ ποὺ λέγω ἐτοῦτο τὸ λεπτὸ 
γιατί εἶναι πρᾶγμα μ ο ν α δ ι κ ό, δὲν διαχωρίζεται, 
δὲν ξεχωρίζεται. 
Μὴν προσπαθήσετε νὰ τὸ ξεχωρίσετε
 σὲ τρία ξεχωριστὰ μέρη, 
ἕνα εἶναι ἀτόφιο αὐτό, εἰλικρινέστατα σᾶς τὸ ὁμολογῶ. 

Γι’ αὐτὸ τὸ λέγω ἐτοῦτο τὸ λεπτὸ 
γιατί ἄλλες φορὲς τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ὁμιλεῖ, 
ἡ Τριάδα ἡ Ἁγία εἶναι ἐδῶ, 
εἶναι ἐκεῖ καὶ κάνει τὸ ἕνα, κάνει τὸ ἄλλο, 
ὁ Θεός, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός· 
μὴν προσκολλᾶτε σὲ αὐτὴν τὴν φρασεολογία 
ἀλλὰ νὰ σκέφτεστε μόνον τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία, 
τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία ἡ ὁποία εἶναι καὶ πάλι λέμε μία.

Ἔρχονται πολλά, ἔρχονται πολλά, 
μεγάλα κύματα θὰ εἶναι αὐτὰ
 κ υ ρ ι ο λ ε κ τ ῶ, μεγάλα κύματα θὰ εἶναι αὐτά, 
τὰ πάντα θὰ συνεπαίρνουν στὸ διάβα τους, 
δὲν θὰ ἀφήνουν τίποτα ὀπίσω ὑπαρκτό,
 ὅλα θὰ καταστρέφονται σὲ ἕνα λεπτό.

Δὲν σᾶς τὸ λέγω γιὰ νὰ σᾶς τρομάξω, δὲν εἶναι γιὰ νὰ τρομάξετε μὲ τὸν Λόγο Μου αὐτό, ἀλλὰ εἶναι νὰ τὸν βάλετε μέσα βαθιὰ εἰς τὸ δικό σας ψυχικὸ καὶ νὰ πάρετε θάρρος καὶ νὰ ἀγωνιστεῖτε καὶ νὰ ἐργαστεῖτε· καὶ πῶς θὰ ἐργαστεῖτε Παιδιά Μου καλά; 

Τὴν ἔχετε τὴν ἀπάντηση αὐτή; Σᾶς τὴν ἔχω δώσει αὐτὴ τὴν ἀπάντηση Ἐγὼ ὁ Τριαδικὸς Θεός; Ἡ ἀπάντηση εἶναι καταφατικότατα ναί! ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ μὲ κεφαλαία γράμματα.

Ὅλα θὰ γ ε ν ο ῦ ν ε! Δὲν ὑπάρχει περίπτωση νὰ ἀντιστραφοῦνε, ὅλα θὰ γενοῦνε, ὅμως μὲ τὴν προσευχὴ μπορεῖ, ὅπως ἔχουμε εἰπεῖ καὶ ἄλλες φορές, μπορεῖ νὰ ἁπαλυνθοῦνε.

Καθαρίστε τὴν ψυχή σας ἐντελῶς, κάντε τη ἀστραφτερή, νὰ μὴν ὑπάρχει οὔτε ἕνα κουκιδάκι ἐπάνω εἰς αὐτήν, νὰ μὴν ὑπάρχει οὔτε μία σκονίτσα, τίποτε, τίποτε οὔτε μία μικρὴ ἀραχνίτσα. 

Νὰ εἶναι πεντακάθαρη αὐτὴ, γιατί τότε θὰ ἔχετε μεγάλη βοήθεια ἀπὸ τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστὸ τὸν Λυτρωτή.

Αὐτὲς τὶς ψυχὲς ὁ Κύριος τὶς λατρεύει, δὲν τὶς ἀγαπᾷ μόνο, τὶς λατρεύει, τέρπεται μὲ αὐτὲς γιατί βλέπει ὅτι εἶναι ἄψογο δημιούργημά Του αὐτὸ, ποὺ δὲν ὑπάρχει τίποτα καλύτερο - κάλλιστο ἀπὸ αὐτό. 

Ἔτσι πολὺ εὐχαριστεῖται, πολὺ εὐχαριστεῖται, καὶ τότε ὅταν παρακαλοῦν αὐτὲς οἱ ψυχὲς, εἶναι γι’ Αὐτὸν σὰν ἕνα δῶρο, εἶναι σὰν ἕνα δῶρο γιατί αὐτὲς οἱ ψυχὲς ἔχουν ἐργαστεῖ, ἔχουν πονέσει, ἔχουν κάνει ἐργασία καταπληκτικὴ μέσ’ τὴν δική τους τὴν ψυχή, δὲν γίνονται ἔτσι ἁπλῶς, δὲν καθαρίζεται ἁπλὰ καὶ εὔκολα ἡ κάθε μία ψυχή, θέλει ἐργασία τρομερή, οὐσιαστικὴ καὶ εἰλικρινή, πολλὲς φορὲς καὶ αἱματηρή, γι’ αὐτὸ τὶς λατρεύω τὶς ψυχὲς αὐτές.

Καταλαβαίνετε ὅτι εἶναι λιγοστές, ἴσως θὰ πῶ πολὺ λιγοστὲς ἢ ἐξαιρετικὰ λιγοστές, ἀλλὰ ὑπάρχουν, ὑπάρχουν καὶ τὶς εὐλογῶ, καὶ τὶς εὐλογῶ καὶ τὶς ἀγαπῶ, καὶ τὶς ἀγαπῶ πάρα πολὺ γιατί αὐτὲς κράτησαν τὴν δική Μου γῆ. Ἀπὸ αὐτὲς κρατήθηκε ἡ γῆ καὶ ἀπὸ τίποτε ἄλλο.

Κάνετε λοιπόν, ἐπανέρχομαι καὶ λέγω σὲ ἐσᾶς ἀγαπητά Μου Παιδιὰ καὶ πεῖτε καὶ σὲ ἄλλους ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφὲς νὰ κάνουν προσευχή, προσευχὴ ὅμως μέσα ἀπὸ τὴν δική τους τὴν ψυχὴ γιὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ θὰ γενοῦνε. Φυσικὰ θὰ γενοῦνε, ἀλλὰ αὐτὰ ὅπως εἴπαμε καὶ πιὸ πάνω νὰ ἁπαλυνθοῦνε.

Ἔρχεται μία εἰκόνα ποὺ δείχνει ἐπερχόμενο σεισμό.

Θὰ ἀνακατευτεῖ ἡ γῆ, ἂν μπορεῖτε νὰ τὸ καταλάβετε αὐτό. Τί σημαίνει ὅταν λέγει κάποιος ἀνακατεύω; Ἀνακατεύω κυκλικά, ἀνακατεύω ἀπὸ ἐδῶ, σηκώνω ἀπὸ ἐκεῖ, τὸ πάω ἀπὸ ἐδῶ, τὸ πάω ἀπὸ ἐκεῖ; Αὐτὸ εἶναι τὸ ἀνακατεύω, δὲν σημαίνει ὅτι πρέπει νὰ εἶναι κυκλικό, μπορεῖ νὰ εἶναι κυκλικό, μπορεῖ νὰ εἶναι ὅμως καὶ ἀνακατευτικό.

Μία ἄλλη εἰκόνα ἔρχεται τώρα μὲ ὄρνεα εἰς τὸν οὐρανό. Κύριε τῶν Δυνάμεων! Γιὰ φαντάσου νὰ σηκώνεται πρὸς τὰ πάνω μιὰ ὁλόκληρη περιοχή! Τὸ ἡφαίστειο τῆς Σαντορίνης θὰ εἶναι ἕνα παιχνιδάκι συγκριτικά. Πῶς θὰ τὰ ἀντέξουμε ὅλα αὐτὰ Κύριε, πῶς θὰ τὰ ἀντέξουμε;

Ἡ ἀπάντηση εἶναι: Μόνο μὲ τὴν πίστη Παιδί Μου, μόνο μὲ τὴν πίστη πρὸς τὴν Τριαδικὴ Ἀρχή, πρὸς τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία, τότε πραγματικὰ ἔρχεται μεγάλη βοηθεία, μεγάλη βοηθεία ἀλλὰ καὶ σχετικὴ ψυχικὴ ἠρεμία, καὶ ἔτσι μπορεῖ νὰ ἀντιμετωπίσει ὁ καθεὶς αὐτὰ τὰ τρομερὰ ποὺ θὰ γίνουν ἐπὶ γῆς.

Γι’ αὐτὸ ζητᾶτε Μου καθημερινῶς, μπορεῖτε καὶ κάθε στιγμή, νὰ σᾶς αὐξήσω τὴν πίστη πρὸς Ἐμὲ τὸν Λυτρωτὴ καὶ τὸν Ἀπελευθερωτή. Εἶναι μεγάλο πρᾶγμα ἡ πίστη Παιδιά Μου καλά! Ἂν πιστεύετε ἀκράδαντα στὴν Τριαδικὴ Ἀρχή, στὴν Ἁγία Τριάδα τὴν γλυκιά, τίποτε δὲν θὰ αἰσθανθεῖτε, ποσῶς δὲν θὰ κουνηθεῖτε, ποσῶς δὲν θὰ ταραχθεῖτε ἀλλὰ θὰ καθόσαστε ἤρεμα καὶ καλὰ καὶ θὰ ἀτενίζετε τὰ γενόμενα ἀπὸ μακριά.

Ἔστω καὶ στὸν τόπο σας νὰ γίνουν αὐτά, ἐσεῖς δὲν θὰ ταραχτεῖτε, δὲν θὰ κουνηθεῖτε, ἀλλὰ ἐκεῖ θὰ σταθεῖτε, ὅλα θὰ ἀποκατασταθοῦν καὶ ὅλα στὴν σωστὴ θέση θὰ μποῦν, στὴ θέση ποὺ ἐπιθυμῶ Ἐγώ, ποὺ θὰ εἶναι ἡ καλὴ καὶ γιὰ κάποιο σκοπό, τὸν ὁποῖον τὸ γνωρίζω μόνο Ἐγώ. 

Γι’ αὐτὸ μὴ θορυβεῖστε, μὴ θορυβεῖστε μὲ τὸ γεγονὸς αὐτό, κρατῆστε τὴν ἠρεμία σας, κρατῆστε τὴν ἐσωτερικὴ τὴν δύναμή σας, ζητῆστε νὰ αὐξήσετε αὐτὴν ἀπὸ τὸν Λυτρωτή σας, καὶ νὰ τὴν αὐξήσει αὐτὴ ὁ Λυτρωτής σας καὶ τότε νὰ ἠρεμεῖτε, νὰ εἶστε ἤρεμοι καὶ νὰ κοιμᾶστε ἥσυχα τὸ βραδινὸ γιὰ νὰ ἔρθει καλῶς τὸ πρωϊνό.

Πολὺ θὰ μᾶς δοκιμάσει ὁ Κύριος ἀδελφέ!

Πρέπει ὅμως νὰ περάσετε τὶς ἐξετάσεις, δὲν γίνεται χωρὶς αὐτές, εἶναι ἀπαραίτητες νὰ προϋπάρξουν γιὰ νὰ ‘ρθεῖτε πιὸ κοντά Μου, πιὸ κοντά Μου καὶ νὰ ἐκτελέσετε τὰ θελήματά Μου.

Θὰ πάρετε καὶ ἄλλη δύναμη μέσα εἰς τὴν ψυχή σας, νὰ πάρετε καὶ τὰ σωστὰ ρήματα ἀπὸ τὸν Τριαδικὸ Θεό, αὐτὰ νὰ τὰ βάλετε καλὰ μέσα στὸ δικό σας ψυχικὸ γιατί αὐτὰ θὰ χρειαστοῦνε τὸν ἑπόμενο τὸν καιρό. 

Χωρὶς αὐτὰ δὲν θὰ μπορεῖτε νὰ περπατήσετε, οὔτε νὰ βοηθήσετε, γι’ αὐτὸ πρέπει αὐτὰ νὰ μποῦνε στὸ ἐσωτερικό σας ἀ π α ρ α ι τ ή τ ω ς καὶ ὀρθῶς, σᾶς μιλάει ὁ ἴδιος ὁ Τριαδικὸς Θεός.

Καταλαβαίνετε τί ἐννοῶ ἐτούτη τὴ στιγμή; Εἶναι πολὺ βαθύ τὸ νόημα αὐτὸ ποὺ σᾶς εἶπα τὴν προηγούμενη στιγμή. Βάλτε το καλὰ μέσα ἐντός σας καὶ τότε θὰ βαδίζετε ἐμπρός, ἐμπρὸς κανονικὰ καὶ δὲν θὰ σκοντάφτετε στὸ κάθε βραχάκι ποὺ θὰ βρίσκεται στὸ δρόμο τὸν δικό σας, πηγαίνοντας πρὸς τὸν Θεό σας.

Γίνεστε ἕνα μὲ Ἐμένα! Καταλαβαίνετε τί σημαίνει αὐτό; Ἀλήθεια τὸ καταλαβαίνετε; Πετάξτε τα ὅλα, δὲν ὑπάρχει τίποτα, ὑπάρχω μόνο Ἐγὼ καὶ τότε μέσα σας εἶναι τὸ πᾶν, εἶναι τὸ πᾶν τοῦ παντός. Ἂν αὐτὸ τὸ κατορθώσετε μαζὶ μὲ Ἐμένα θὰ ἑνωθεῖτε καὶ πάντα μὲ Ἐμένα θὰ περπατῆτε καὶ στὸ Βασίλειό Μου ἀπαραιτήτως καὶ ὁπωσδήποτε θὰ ‘ρθεῖτε.

Αὐτὰ εἶχα νὰ σᾶς πῶ ἐτοῦτο τὸ βραδινό, ἀγαπητά Μου Παιδιά. Κάνετε ὑπομονὴ, στηρίξατε τὴν δική σας τὴν καρδιά· καὶ αὐτὸ θὰ ἐπιτευχθεῖ ὅταν ἔχετε ἀπόλυτα Ἐμένα μέσα εἰς τὴν δική σας τὴν καρδιά. 

Ὅταν ἔχετε Ἐμένα, ποὺ σᾶς τὸ ἔχω εἰπεῖ, ἀπολύτως στὴν δική σας τὴν καρδία, τότε οὔτε τὰ θηρία νὰ μὴν φοβᾶστε, οὔτε καὶ τίποτα ἄλλο ποτέ, ἀλλὰ θὰ ἔχετε πάντα ἠρεμία, ἀφοβία, σιγουριὰ καὶ τόλμη μεγάλη καθὼς καὶ προστασία ἀπὸ τὸν Θεὸ τὸν Βασιλιά, τὸν ἴδιο τὸν Θεό σας.

Εἶναι ὁ Βασιλιάς, ὁ Θεός σας, μὴν τὸ ξεχνᾶτε αὐτό, Εἶναι εἰς τὴν κορυφὴ καὶ ὅλα εἶναι κάτω ἀπὸ Αὐτόν, δὲν τὸ λέει ἐγωϊστικά, τὸ λέει ὑποτελικά. Μὴν ξεφύγετε λοιπὸν οὔτε μία τριχοῦλα ἀπὸ κοντά Του καὶ τότε θὰ ἔχετε πάντα τὴν ἀμέριστη βοήθειά Του.

Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ τῷ Τριαδικῷ Θεῷ Δόξα

Ἐρημίτης





Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου