Κυριακή 19 Απριλίου 2020

ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣΑΙΣΧΟΣ Η ΔΙΑΚΟΜΩΔΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ ΜΕ ΜΑΣΚΕΣ!


ΜΑΣ ΕΔΙΩΞΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΝΑΟ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ;
ΜΑΣΚΟΦΟΡΟΙ ΙΕΡΩΜΕΝΟΙ(!!!) ΥΠΟ ΤΑ ΒΛΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΣΡΑΗΛΙΝΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΕΛΑΜΒΑΝΑΝ ΤΟ ΑΓΙΟ ΦΩΣ!


Προς την οικοδόμηση του Γ΄Ναού Σολομώντα; H υλοποίηση του Γ΄ Ναού σχετίζεται μ΄επιδημία όπως και του Α’; Μήπως ο Γ΄Ναός δεν γίνει… με πιλοφόρι αλλά ήδη δομείται με τα σύγχρονα δομικά υλικά μιας νέας αρχιτεκτονικής όπως γεωπολιτική, ψηφιακή τεχνολογία,ηλεκτρονική διακυβέρνηση;;; Kαι γι αυτό αχρήστευσαν τα παραδοσιακά κέντρα λατρείας;;;


Η ανέγερση του Ά Ναού του Σολομώντα σχετίζεται με την εκδήλωση θανατηφόρας επιδήμίας.. Η ανοικοδόμηση του Γ΄Ναού θα σχετιστεί με την πανδημία covid19;;;;

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Δαβίδ αγόρασε το αλώνι του Ορνά του Ιεβουσαίου στο Όρος Μοριά για να χτιστεί εκεί ο ναός. Όμως ο Σολομώντας σύμφωνα με την εντολή του Θεού θα ήταν αυτός που θα τον οικοδομούσε….

Η επιλογή του λόφου του Μοριά ή Μορία έγινε με βάση κριτήρια, που τον καθιστούσαν ιερό για τον λαό του Ισραήλ. Το βασικότερο ήταν αυτό της Θεοφανείας, δηλαδή της εμφάνισης του Θεού σε αυτόν τον τόπο. Συγκεκριμένα στον Μορία ήταν ο χώρος της αποτραπείσας θυσίας του υιού του Αβραάμ καθώς και η αποστολή του Αγγέλου εξολοθρευτή επί της βασιλείας του Δαυίδ (Βασιλέων Β’ 24,18).

Αλλά εκτός του ότι ο Θεός ενετείλατο την ανεγέρση του α΄ναού υπήρξε κι άλλο γεγονός που επίσπευσε τη διαδικασία…Ο προφήτης Γαδ ζήτησε από τον Δαυίδ κατ΄επιταγήν Θεού να επιλέξει μεταξύ τριών δεινών για να εξιλεωθεί….πείνα κατάκτηση ή θανατικό (επιδημία). Κι Ο Δαυίδ από τα 3 δεινά επέλεξε το τρίτο την τριήμερη επιδημία το τριήμερο θανατικό που συμβολίζει και προτυπώνει την τριήμερη ταφή του Κυρίου στην Κ.Διαθήκη.

”καὶ εἰσῆλθε Γὰδ πρὸς Δαυὶδ καὶ ἀνήγγειλε καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἔκλεξαι σεαυτῷ γενέσθαι, εἰ ἔλθῃ σοι τρία ἔτη λιμὸς ἐν τῇ γῇ σου, ἢ τρεῖς μῆνας φεύγειν σε ἔμπροσθεν τῶν ἐχθρῶν σου καὶ ἔσονται διώκοντές σε, ἢ γενέσθαι τρεῖς ἡμέρας θάνατον ἐν τῇ γῇ σου· νῦν οὖν γνῶθι καὶ ἰδὲ τί ἀποκριθῶ τῷ ἀποστείλαντί με ῥῆμα.

Β Βασ. 24,15 καὶ ἐξελέξατο ἑαυτῷ Δαυὶδ τὸν θάνατον. καὶ ἡμέραι θερισμοῦ πυρῶν, καὶ ἔδωκε Κύριος θάνατον ἐν Ἰσραὴλ ἀπὸ πρωΐθεν ἕως ὥρας ἀρίστου, καὶ ἤρξατο ἡ θραῦσις ἐν τῷ λαῷ, καὶ ἀπέθανεν ἐκ τοῦ λαοῦ ἀπὸ Δὰν καὶ ἕως Βηρσαβεὲ ἑβδομήκοντα χιλιάδες ἀνδρῶν.

Β Βασ. 24,15 Και ο Δαυίδ επροτίμησε την θανατηφόρον επιδημίαν…

Και ο Άγγελος του θανάτου εξέτεινε τη χείρα του να σκορπίσει το λοιμό και στην Ιερουσαλήμ αλλά ο Κύριος τον σταμάτησε να μην επεκτείνει το θανατικό κι ενώ ο Άγγελος ήταν στο αλώνι του Ορνά…

Β Βασ. 24,16 καὶ ἐξέτεινεν ὁ ἄγγελος τοῦ Θεοῦ τὴν χεῖρα αὐτοῦ εἰς Ἱερουσαλὴμ τοῦ διαφθεῖραι αὐτήν, καὶ παρεκλήθη Κύριος ἐπὶ τῇ κακίᾳ καὶ εἶπε τῷ ἀγγέλῳ τῷ διαφθείροντι ἐν τῷ λαῷ· πολὺ νῦν, ἄνες τὴν χεῖρά σου· καὶ ὁ ἄγγελος Κυρίου ἦν παρὰ τῇ ἅλῳ Ὀρνὰ τοῦ Ἰεβουσαίου.

Β Βασ. 24,17 καὶ εἶπε Δαυὶδ πρὸς Κύριον ἐν τῷ ἰδεῖν αὐτὸν τὸν ἄγγελον τὸν τύπτοντα ἐν τῷ λαῷ καὶ εἶπεν· ἰδοὺ ἐγώ εἰμι ἠδίκησα καὶ ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ἐκακοποίησα, καὶ οὗτοι τὰ πρόβατα τί ἐποίησαν; γενέσθω δὴ ἡ χείρ σου ἐν ἐμοὶ καὶ ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρός μου.

Και τότε πήγε ο Γαδ στον Δαυίδ και του είπε να φτιάξει θυσιαστήριο στο αλώνι του Ὀρνὰ του Ἰεβουσαίου….ουσιαστικά ευγνωμονώντας τον Κύριο που σταμάτησε την επιδημία…

Β Βασ. 24,18 καὶ ἦλθε Γὰδ πρὸς Δαυὶδ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἀνάβηθι καὶ στῆσον τῷ Κυρίῳ θυσιαστήριον ἐν τῷ ἅλωνι Ὀρνὰ τοῦ Ἰεβουσαίου.

Κι ο Δαυίδ έκανε όπως του είπε και πήγε κι αγόρασε το αλώνι για να γίνει το θυσιαστήριο…

Β Βασ. 24,21 καὶ εἶπεν Ὀρνά· τί ὅτι ἦλθεν ὁ κύριός μου ὁ βασιλεὺς πρός τὸν δοῦλον αὐτοῦ; καὶ εἶπε Δαυὶδ· κτήσασθαι παρὰ σοῦ τὸν ἅλωνα τοῦ οἰκοδομῆσαι θυσιαστήριον τῷ Κυρίῳ, καὶ συσχεθῇ ἡ θραῦσις ἐπάνω τοῦ λαοῦ.

Αργότερα ο Σολομώντας μεγάλωσε αυτό το θυσιαστήριο γιατί ήταν αρχικά μικρό.

Β Βασ. 24,25 καὶ ᾠκοδόμησεν ἐκεῖ Δαυὶδ θυσιαστήριον Κυρίῳ. καὶ ἀνήνεγκεν ὁλοκαυτώσεις καὶ εἰρηνικάς. καὶ προσέθηκε Σαλωμὼν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον ἐπ᾿ ἐσχάτῳ, ὅτι μικρὸν ἦν ἐν πρώτοις. καὶ ἐπήκουσε Κύριος τῇ γῇ, καὶ συνεσχέθη ἡ θραῦσις ἐπάνωθεν Ἰσραήλ.

Υπάρχει αυτό το παράλληλο, ο α΄Ναός του Σολομώντα θεμελιώνεται κατά μιας επιδημίας και ο τρίτος θα έχει αφορμή επίσης μια πανδημία;;;;

Λέγεται ότι ήδη έχει δημιουργηθεί ο βωμός του. Ωστόσο προκύπτουν ζητήματα.

Μεγάλο μέρος του κατεστραμμένου Ναού λέγεται ότι βρίσκονται κάτω από το τζαμί αλ Ακσά β΄ιερό τόπο παγκοσμίως για ισλάμ που καθιστά αδύνατη την αποκατάστασή του…..

Όμως αν σκεφτούμε με όρους εποχής ο Γ΄Ναός του Σολομώντα θα χτιστεί με πιλοφόρι ή θα είναι απότοκος κι συμβατός με τα επιτεύγματα της εποχής του;;;

Άλλωστε ως κι αυτός ο όρος αρχιτεκτονική στις μέρες μας είναι πολυσήμαντος. Κυρίως χρησιμοποιείται για να ορίσει σχεδιασμούς που φέρουν μεγάλες τεκτονικές αλλαγές στην γεωπολιτική κλπ.Η νέα αρχιτεκτονική είναι κάπως άυλη όπως κι εποχή, η ψηφιακή….Μήπως ο Γ΄Ναός ήδη οικοδομείται με βάση αυτή τη νέου τύπου αρχιτεκτονική που χρησιμοποιεί και εργαλεία σύγχρονα, γεωπολιτική, ψηφιακή τεχνολογία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, βιομετρική, βιοτεχνολογία, νανοτεχνολογία, κλπ.

Μήπως ο Τρίτος Ναός δεν θα είναι τελικά ένα θαύμα μιας παρωχημένης λογικής δομικών υλικών ένα στατικό μνημείο που ήταν πρωτοπόρα στην εποχή τους αλλά δεν σηματοδοτούν κάτι ιδιαίτερο σήμερα;; μήπως η στατικότητα βασικό χαρακτηριστικό στην συμβατή αρχιτεκτονική αντικαθίσταται από το αέναο και το αειφόρο της σύγχρονης;;;

Mήπως το σφράγισμα των κέντρων λατρείας όλων των μεγάλων μονοθεισμών ανά τον κόσμο ως και του Τοίχους των Δακρύων σηματοδοτεί αυτό ότι πλέον οι πιστοί οι προσήλυτοι της Νέας Θρησκείας εν τω ναώ που δόμησαν ψηφίδα ψηφίδα με φοβερά λογισμικά,κωδικούς αριθμούς και οπτικές ίνες οι σύγχρονοι τεχνοκράτες με πλατφόρμες διακυβέρνησης είναι το νέο μεγάλο επίτευγμα όπου ο δομικός λίθος είναι πλέον το ψηφίο ή ο καθένας αριθμοποιημένος;;;

Mήπως σε μια μεταχριστιανική εποχή ο μετανεωτερικός Ισραήλ θα είναι το ηλεκτρονικό κοπάδι καθοδηγούμενο από id που θα δεχθεί απλά το πέρασμα το Νέο Πάσχα την μετάβαση σε αυτή τη Νέα μετακαινοδιαθηκική εποχή ημιβιονικό επανδρωμένο με όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ για να επιβιώσει στην έρημο στην τεχνητή βδελυγμιαία ερήμωση ως μετανεωτερικός Ισραήλ διαφεύγοντας από της Αυγύπτου την σκλαβιά αυτή του συμβατικού αλλά ωστόσο πραγματικού κόσμου;;;;;

Μήπως τηρουμένων των αναλογιών ο Γ΄Ναός ως πιο ”τέλειος” θα είναι πιο ”πνευματικός” και θ΄ακολουθήσει ή καλύτερα θα υφαρπάξει το σχέδιο που αναλύει ο Απ. Πέτρος ”καὶ αὐτοὶ ὡς λίθοι ζῶντες οἰκοδομεῖσθε, οἶκος πνευματικός, ἱεράτευμα ἅγιον” προς υλοποίηση όμως αντίθετης σκοπιμότητας; 

Mήπως εδώ οι λίθοι ζώντες θα είναι οι η-λίθιοι ζώντες που θα προσφερθούν εν αγνοία κι απαιδευσία ως μη γρηγορούντες να δομήσουν το μέγα διακύβευμα του Γ΄Ναού που δεν θα είναι παρά ένα απείκασμα υποτασσόμενοι σε id, τσιπ,βιομετρικό έλεγχο, τεχνητή νοημοσύνη, βιονικότητα κλπ; κάθε σύγχρονο ”θαύμα” χτίζεται με τα υλικά της εποχής του…


H εικόνα πάντως που παρουσίαζε σήμερα ο Ναός της Αναστάσεως ο Πανάγιος Τάφος πρέπει να μας προβληματίσει .. μασκοφόροι μοναχοί, ιερείς, ερήμωση .. η ύστατη υποτίμηση του κορυφαίου γεγονότος…

Πάντως σήμερα είδαμε το βδέλυγμα της ερημώσεως στο Ναό της Ιερουσαλήμ ... την ερήμωση λόγω βδελύγματος μιάσεως,μολύνσεως (covid19)ΗΡΘΕ ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟ ΤΩΝ ΚΟΡΩΝΟΣΕΡΙΦΗΔΩΝ!!!
ΦΑΙΝΕΙ ΠΑΣΙ ΑΛΛΑ ΜΗΝ ΤΟ ΠΛΗΣΙΑΖΕΤΕ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΚΟΛΗΣΕΤΕ...ΑΘΑΝΑΣΙΑ!!!
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΟΙΜΟΥ-ΑΘΗΝΑΣ

Ο υπέρτιτλος και ο τίτλος είναι του ιστολογίου μας, ενώ ο κανονικός τίτλος του άρθρου είναι με κόκκινα γράμματα κάτωθεν της φωτογραφίας 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου