Δευτέρα, 6 Απριλίου 2020

ΟΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΣΤΗΝ ΛΗΘΗ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ


Η ΥΒΡΙΣ 
Πρεσβυτέρου Αθανασίου Μηνά


Ἐξητάσθησαν, ἐζυγίσθησαν καί ἐβρέθησαν ἐλλειπεῖς. 

Τρομακτική ἡ ὕβρις. Κύριος δώῃ κατά τάς καρδίας αὑτῶν. 

Ὅταν οἱ ἀνθρώπινες ἀρετές, ἑνωθοῦν μέ τή δαιμονική ὑπερηφάνεια, ἀχρηστεύονται. 


Ἡ δαιμονική ὑψηλοφροσύνη συγκαταρρίπτει τήν ἐξυπνάδα ἀκόμη κι’ ἄν εἶναι ἀληθινή. Πόσο μᾶλλον ἄν εἶναι ἀπατηλή. 

Πραγματικά, ὅπως ὁ διάβολος εἶναι ἡ ἴδια ἡ ὑπεροψία, καί ἡ ὑπερηφάνεια εἶναι τό ἰδιαίτερο κακό πρόσωπό του, γι’αὐτό καί συναπτόμενη -ἡ ὑπερηφάνεια- μέ ὁποιαδήποτε ἀνθρώπινη ἀρετή, τήν νικᾶ καί τήν καταρρίπτει. 

Τά δάκρυα καί ὁ πόνος πολύς. Ἐξάλλου, γιά τίποτε ἄλλο δέν μπορεῖ νά κλάψει ὁ ὀρθόδοξος χριστιανός, παρά μόνο γιά τήν ἐπικείμενη ἀπώλεια αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων. 

Φοβερόν τό ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος. 


Ἐλάχιστος ἐν πρεσβυτέροις 

Πρεσβύτερος Ἀθανάσιος Μηνάς 


ΥΣ :Ἔτσι ἡ ταπείνωσις ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἀρετή τῶν ἀγαθῶν ἀγγέλων καί νικᾶ κάθε ἀνθρώπινη κακία πού παρουσιάζεται στόν πταίστη. Γιατί ἡ ταπείνωσις εἶναι τό ὄχημα τῆς ἀναβάσεως πρός τόν Τριαδικό Θεό καί τόν δοξασμένο Ἀναστάντα Ἰησοῦ Χριστό. 

Ὅπως καί ἡ ἑορτή τῆς ἀγάπης, τό Πάσχα, συμπεριλαμβάνει ὅλες τίς ἄλλες ἀρετές ὡς αὐτήν τῆς εὐθύνης καί τῆς ζωῆς, ἀφοῦ ἡ ἀγάπη, ὁ Χριστός εἶναι ἡ ὁδός,ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή.(Ἰωάν.14,6)ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΗ απιστία, το μίσος, η φιληδονία και η κοσμικότης θα συσκοτίσουν τον νουν των ανθρώπων, δια να μη βλέπουν το φως της Αληθείας, την λαμπρότητα της Χάριτος και το κάλλος της Ορθοδοξίας.

 Η Ορθόδοξος Εκκλησία θα κρυβεί από των οφθαλμών των ανθρώπων όπισθεν του κονιορτού των πλανών των αιρέσεων, της ορθολογιστικής σκέψεως της θετικοκρατικής αντιλήψεως και των ποικίλων άθεων και υλιστικών θεωριών, αι οποίαι θα διαφημίζονται εν ονόματι της ανθρωπίνης επιστημονικής γνώσεως. 

Άγνοια θα καλύπτει την Ορθοδοξίαν και ένεκα τούτου αύτη, ή θα εξισώνεται προς τας αιρέσεις και θα νοείται ως εν τμήμα του κοσμικώς νοούμενου «Χριστιανισμού», ή θα θεωρείται ως γεγονός παρωχημένων εποχών. 

Θα λογίζεται ως υπάρξασα κάποτε, μη υπάρχουσα όμως σήμερον, ως βοηθήσασα άλλοτε την ανθρωπότητα, μη ούσα όμως χρήσιμος εις το παρόν. Και η ιστορική ακόμη γνώσις ταύτης θα κρίνεται ανωφελής και επομένως στερουμένη ενδιαφέροντος. 

Τοιουτοτρόπως, δια την έλλειψιν γνώσεως περί αυτής, ή την ύπαρξιν μόνον πεπλανημένων πληροφοριών, η Ορθόδοξος Εκκλησία θα περιέλθει εις λήθην δια τους πολλούς των ανθρώπων. 

Η ΛΗΘΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΠΙΜΟΝΟΝ ΕΠΙΔΙΩΞΙΝ ΤΩΝ ΔΑΙΜΟΝΩΝ. 

Οι δαίμονες συνεργάζονται εις το πονηρόν έργον των, του οποίου σκοπός είναι να απωλεσθεί η ψυχή του ανθρώπου, να επιφέρουν εις ημάς αιωνίαν πνευματικήν πανωλεθρίαν και να παραδώσουν εις την λήθην το εν τω κόσμω εργαστήριον της εν Χριστώ σωτηρίας, ήγουν την Ορθόδοξον του Θεού Εκκλησίαν.

 Εάν λησμονηθεί η Εκκλησία εν τω κόσμω, τότε αίρεται και το έτερον εμπόδιον, δια την έλευσιν του Αντιχρίστου. Λήθη της Εκκλησίας σημαίνει λήθην του Ευαγγελικού κυρήγματος, η δε λήθη αυτού αποτελεί προϋπόθεσιν και της σποράς, αλλά κυρίως της καρποφορίας των αντιχρίστων ζιζανίων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου