Σάββατο 13 Ιουλίου 2019

ΟΙ ΒΑΘΥΤΕΡΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΕΦΤΑ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΧΘΡΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΤΟΥ ΡΟΥΜΑΝΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΜΠΟΚΑ 
(1910-1989)

Ή έχθρα στό σπίτι προέρχεται άπό τήν άμαρτία. Όλα έχουν τήν προέλευσή τους άπό τήν άμαρτία. Όπωσδήποτε έρχεται ή έχθρα στό σπίτι:

α. Έάν ό γάμος άρχισε μέ προγαμιαίες σχέσεις καί δέν άκολούθησε μετάνοια.

β. Έάν οί σύζυγοι ζουν χωρίς εκκλησιαστικό γάμο. Αύτή είναι ή πρώτη άμαρτία τήν όποία πληρώνουν όλοι με την αμοιβαία έχθρα. Γι αυτό όλοι πρέπει νά γίνουν φρόνιμοι καί νά συνδεθούν έκκλησιαστικά μέ τήν ευλογία του γάμου.

Γ. Έάν υπάρχουν άνεξομολόγητες πορνικές πράξεις πού έγιναν πρίν ή καί μετά τόν γάμο. «Ετσι, εισήλθαν ο’ ένα νέο σπίτι μέ τήν δαιμονική σφραγίδα τής άμαρ- τίας στό σώμα τους καί στήν ψυχή τους.

δ. Έάν ό γάμος έγινε γιά τήν προίκα. Ό γάμος αύτός δέν είναι τού Θεοϋ και ή συμβίωσις δέν θά είναι ειρηνική.      

ε. Έάν ύπάρχη μεγάλη διαφορά ήλικίας. Υπάρχουν γονείς πού ύπανδρεύουν τά κορίτσια τους στήν ήλικία τών 14-16 έτών, ένώ στά 18-19 οί κόρες τους είναι ζω- ντοχήρες καί μάλιστα μέ παιδιά. 

Τί ημπορεί νά κάνη μία νεαρή κόρη μπροστά σ’ ένα εύρωστο άνδρα, ό όποιος θά τήν ύποτάξη τελείως καί δέν θά τήν σέβεται; Ή μεγάλη διαφορά ήλικίας είναι άμαρτία ένώπιον τοϋ Θεοϋ. 

Καί έξ αιτίας αύτού τοϋ λόγου τό σπίτι δέν κρατιέται, άλλά διαλύεται, καί σ’ αύτές τίς περιπτώσεις οί γονείς νά άναγνωρίζουν καί νά ομολογούν τή δική τους ευθύνη.

στ. Άπό τήν άδιαφορία πού έχουν οί σύζυγοι γιά τήν έξομολόγησι, τήν Θεία Κοινωνία καί τήν όλη τάξι τής Εκκλησίας, πού είναι έντολές τοϋ Θεοϋ. 

Έάν δέν έφαρμόζουν αύτές τίς έντολές, έφαρμόζουν τίς έντολές τοϋ διαβόλου καί δέν ημπορούν πλέον νά ζουν μέ ειρήνη καί ήσυχία.

ζ. Έξ αιτίας τής καταργήσεως τής νηστείας. Αύτοί πού γεμίζουν άπό οργή είναι ήδη γεμάτοι άπό χολή, ή όποία πολλαπλασιάζεται στό σώμα τοϋ άνθρώπου, όταν τρώγη πολύ κρέας καί δέν νηστεύη. 

«Ετσι, καί γιά ένα άσήμαντο λόγο, έπειδή, έπί παραδείγματι, τό τάδε πράγμα δέν εΐναι στήν θέσι του, σηκώνει ό ένας τό ξύλο καί τό φέρνει στό κεφάλι τοϋ άλλου.

από το βιβλίο: «ΒΙΟΣ, ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΡΟΥΜΑΝΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΜΙΙΟΚΑ» (1910-1989) – Μετάφρασις άπό τά ρουμανικά ύπό μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ ΓρηγοριάτουΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου