Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020

ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΝΕΤΙΚΟΣ (48) ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΗΜΙΤΗ


Ο ΛΟΓΟΣ Ο ΘΕΪΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟΣ, ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ 
Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος
✝ ✝ ✝

Μὴν ἀφήνεις τὸ γραπτό Μου παιδί Μου ἀγαπητό, 
ποὺ σὲ αὐτὸ ἀποτυπώνεται ὁ Λόγος Μου ὁ Θεϊκὸς
 ποὺ εἶναι ὁ μόνος Ἀληθινός, Ἀποκαλυπτικός καὶ Παρηγορητικός. Εἶναι συνάμα καὶ Μέγα Στήριγμα γιὰ τὸν καθένα, 
γιὰ τὴν ψυχή του καὶ τὴν ἐδῶ βιωτή του.

Εἶναι Μέγα Δῶρο καὶ αὐτό, δηλαδὴ ὁ Λόγος Μου ὁ Θεϊκὸς, 
γιὰ τὸν κάθε ἄνθρωπο στὴν γῆ ὁ ὁποῖος 
τὸν δέχεται, τὸν ἀποδέχεται, τὸν πιστεύει 
καὶ ἔτσι ἁπαλύνει τὴν ψυχή του καὶ τὸν ὁδηγεῖ 
ἐκεῖ στὸν δρόμο τὸν σωστὸ καὶ ἀπὸ Ἐμένα παραγγελτό. 

Εἶναι μὲ πολὺ ἀγάπη γιὰ τὸ κάθε τέκνο Μου πραγματικὸ
 καὶ ἀληθινὸ, ποὺ ἔχει μέσα εἰς τὴν καρδιά του
 Ἐμένα τὸν Τριαδικὸ Θεό.

Γι’ αὐτὸ ἀγαπημένα Μας παιδιὰ 
νὰ βάζετε καλὰ μέσα στὴν δική σας τὴν καρδιὰ 
τὸν Λόγο Μας αὐτὸν ποὺ ἔρχεται
 ἀπὸ τὴν Ἁγία Τριάδα τὴν γλυκιὰ 
γιὰ νὰ σᾶς δίδει δύναμη καὶ παρηγοριά,
 νὰ σᾶς δίδει τὴν δική Μας ζεστασιά, 
μὲ ὅλα αὐτὰ νὰ προχωρεῖτε καὶ μὲ ὅλα αὐτὰ νὰ ζεῖτε.

Μαῦροι καιροί, ἔχουν ἀρχίσει αὐτοί, 
γι’ αὐτὸ ὁ Λόγος Μου ποὺ γράφεται 
μέσω τῶν δικῶν Μου τῶν παιδιῶν, αὐτῶν τῶν λιγοστῶν, 
εἶναι ἄκρως ὠφέλιμος καὶ πολὺ στηρικτικὸς 
γιὰ ἐσᾶς τὰ ἀγαπημένα Μου τεκνία, 
γι’ αὐτὸ μὴν ἔχετε καμμία ἀμφιβολία.

Ὁ Λόγος Μου εἶναι μέλι γλυκό, 
εἶναι βάλσαμο γιὰ τὴν ψυχή σας, 
εἶναι ὅ,τι καλύτερο καὶ σαφέστερο γιὰ τὴν ἐδῶ βιωτή σας. 

Ὁ Κύριος μιλᾷ, ὁ ἴδιος ὁ Θεός,
 τὸ ἔχει εἰπεῖ αὐτὸ 
“καὶ ἀπὸ πέτρες θὰ μιλήσω γιὰ νὰ σᾶς ξυπνήσω” 
ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ σᾶς ποτίσω 
μὲ τὸ ὕδωρ τὸ δικό Μου τῆς ζωῆς, 
αὐτὸ ποὺ θὰ σᾶς ἀφυπνίσει, 
τὴν ψυχή σας θὰ ἠρεμήσει
 ἀλλὰ καὶ γενικὰ τὴν ζωή σας θὰ τὴν τακτοποιήσει καλῶς,
 γιὰ νὰ ἀλλάξετε πορεία 
καὶ νὰ ἔλθετε ὁλοκληρωτικὰ κοντά Μας, 
τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία.

Ἀκολουθεῖτε λοιπὸν παιδιά Μας ἀγαπημένα τὸν ΛΟΓΟΝ,
 τὸν Λόγον ποὺ δίδεται ἀπὸ τὴν Ἁγία Τριάδα τὴν γλυκιὰ 
καὶ τότε θὰ ἔχετε τὴν εὐλογία Μας ἀλλὰ καὶ θὰ ἔχετε τὸ κάθε ἀπαραίτητο γιὰ τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς σας, 
ἀλλὰ καὶ τὰ ἀπαραίτητα καλὰ γιὰ τὴν  ἐπίγεια ζωή σας.

Μὴν πανικοβάλλεστε καὶ μὴν ἀμφιβάλετε 
γιὰ τὸν Λόγον τὸν Θεϊκό,
 Αὐτὸν ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τὴν Τριαδικὴ Ἀρχὴ 
μόνο σὲ ἐκεῖνες τὶς ψυχὲς ποὺ ἔχει ἐπιλέξει 
τὸ Ἅγιο Πνεῦμα τὸ Ζωοποιὸν
 γιὰ νὰ δίδει πάντα τὸ καλό, τὴ σωστὴ πληροφορία 
ποὺ φέρνει πάντα ψυχικὴ ἠρεμία 
ἀλλὰ καὶ εὐδαιμονία, 
κατάσταση πολὺ καλὴ καὶ πολὺ σημαντικὴ 
γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ψυχή.

Γι’ αὐτὸ καλά Μας παιδιὰ 
νὰ ἐνστερνίζεστε τὸν Λόγον τοῦ Κυρίου,
 καὶ νὰ βαδίζετε σύμφωνα μὲ αὐτὸν ἀκριβῶς,
 καὶ τότε θὰ ἀνταμειφθεῖτε 
καὶ καλὸ στὴ ζωὴ σας γενικὰ θὰ δεῖτε. 

Μέσω αὐτοῦ δίδονται πολλὲς σημαντικὲς καὶ ὀρθὲς πληροφορίες, ἔχει καὶ καλὲς εἰδήσεις ἀλλὰ καὶ ἄλλες ποὺ σᾶς ὑποδεικνύει
 πὼς νὰ περπατεῖτε καὶ τί νὰ ποιεῖτε.

Καταλαβαίνετε τί μεγίστη Δωρεὰ εἶναι αὐτή; 
Δηλαδὴ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα νὰ σᾶς πληροφορεῖ 
τὸ σωστὸ ποὺ πρέπει νὰ ποιεῖτε 
γιὰ νὰ σᾶς προφυλάσσει ἀπὸ κάθε τι κακὸ 
ἀλλὰ καὶ νὰ σᾶς ὁδηγεῖ πάντα στὸ καλὸ,
 γιὰ νὰ πορεύεστε σωστὰ 
καὶ ἔτσι νὰ ἀπολαμβάνετε τοῦ Θεοῦ τὰ καλά.

Παιδιά Μου νὰ χαίρεστε πολὺ γιὰ τὸν Λόγο
 ποὺ δίδεται ἀπὸ τὴν Τριαδικὴ Ἀρχὴ,
 γιατί αὐτὸ εἶναι πράγματι Ἀληθινὴ 

Βοηθεῖα ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία 
μὲ σκοπὸ τὴν ψυχικὴ σωτηρία
 καὶ τὴν σωματικὴ ὑγεία. 

Γι’ αὐτὸ σᾶς παρακαλῶ τὸν Λόγο Μου ἐνστερνιστεῖτε, 
Αὐτὸν μὴν ἀπεμπολεῖτε, Αὐτὸν ἐμπιστευτεῖτε 
καὶ σύμφωνα μὲ Αὐτὸν ἀπαραιτήτως 
νὰ προχωρεῖτε καὶ νὰ ζεῖτε.

Γι’ αὐτὸ κατ’ ἀρχὴν πρέπει πρῶτα νὰ τὸν ἀκοῦτε,
 ἀκολούθως νὰ τὸν βάζετε εἰς τὸν νοῦ καὶ τὴν καρδιά σας,
 καὶ Ἐγὼ πάντα θὰ Εἶμαι σιμά σας,
 δὲν θὰ σᾶς ἀφήσω ποτέ, 
πάντα θὰ σᾶς στηρίζω καὶ θὰ σᾶς φροντίζω. 

Ἐσεῖς ὅμως ἀπαραιτήτως καὶ ὁλοκληρωτικὰ
 θὰ πρέπει Αὐτὸν νὰ βάλετε στὴν καρδιά σας, 
νὰ τὸν πιστέψετε ὁλοκληρωτικὰ, 
χωρὶς νὰ ὑπάρχει οὐδεμία ἀμφιβολία, 
καὶ τότε πραγματικὰ θὰ ἔχετε κερδίσει
 Ἐμένα τὸν Τριαδικὸ Θεὸ καὶ τὸν Παράδεισό Μου 
τὸν ἐκλεκτὸν καὶ τὸν παντοτινόν.

Μὲ ἀτελείωτη Πατρικὴ Ἀγάπη
 σφραγίζω αὐτὸ τὸ γραπτὸ 
ποὺ πρέπει νὰ μοιραστεῖ καὶ στὴν καρδιὰ καὶ στὸν νοῦ 
κάθε παιδιοῦ Μου νὰ ἑδραιωθεῖ.

Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ τῷ Τριαδικῷ Θεῷ Δόξα

Ἐρημίτης
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου