Σάββατο 25 Ιουλίου 2020

ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΝΕΤΙΚΟΣ (50) ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΗΜΙΤΗ


ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ ΚΥΡΙΟΥ
Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος
✝ ✝ ✝
Καὶ τούτη τὴν φορὰ σοῦ δωρίζω τὸν Λόγον Μου τὸν Θεϊκὸν ποὺ ἔρχεται κατευθείαν ἀπὸ τὸν Οὐρανὸ καὶ δανείζεται τὸν δικό σου τὸ στυλὸ γιὰ νὰ ἀποτυπωθεῖ πάνω στὸ χαρτί. Ἔτσι Ἐνεργῶ Ἐγὼ ὁ Ἐπουράνιος Θεός, χρησιμοποιῶ τὰ Τέκνα Μου στὴν γῆ γιὰ νὰ πληροφορήσω τὸν Λαόν Μου ἐκεῖ.


Σὲ ἄλλους δίδω τὴν ὁμιλία, σὲ ἄλλους δίδω τὴν Γραφή, σὲ ἄλλους δίδω τὰ Μηνύματά Μου τὰ Θεϊκὰ καὶ ΟΛΑ αὐτὰ εἶναι Ἀληθινὰ καὶ ἀπὸ Ἐμένα τὸν Θεὸ ἀποσταλτά. 

Καὶ ὅλα αὐτὰ γιὰ ἕναν καὶ ΜΟΝΟΝ σκοπὸ γιὰ νὰ ἐνεργοποιήσω τὸ ψυχικὸ τῶν Παιδιῶν Μου στὴν γῆ καὶ νὰ βαδίσουν τὸν δρόμο τὸν δικό Μου τὸν Ὀρθὸ γιὰ νὰ σωθεῖ ἡ ψυχὴ τους μέσα ἀπὸ τὴν ἐπίγεια ζωή τους.

Αὐτὰ εἶναι πολὺ σημαντικά, αὐτὰ ποὺ ἀναφέρθηκαν ἐδῶ, 

Ἐγὼ μιλάω ὁ Θεός, ὁ Ἀληθινός, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ Τριαδικὸς Θεός. Παιδιά Μου ἀγαπητὰ πιστέψετε σὲ αὐτὰ τὰ Λόγια Μου τὰ Θεϊκὰ ποὺ χορηγοῦνται μόνον ἀπὸ Ἐμένα τὸν Τρισυπόστατο Θεὸ καὶ πολὺ θὰ ὠφεληθεῖτε ἀφοῦ στὸν δικό Μου δρόμο θὰ βρεθεῖτε. 

Εἶναι ἀλήθεια ΟΛΑ αὐτά, εἶναι ὁ Μόνος τρόπος Ἀγαπητά Μου Παιδιὰ νὰ ἐπικοινωνήσω μαζί σας γιὰ νὰ σᾶς ὁδηγήσω καὶ τὴν ψυχή σας νὰ ξυπνήσω καὶ νὰ σᾶς ὠφελήσω.

Ὅταν τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ὁμιλεῖ, Αὐτὸ δὲν παραμιλεῖ ἀλλὰ ὁμιλεῖ τὴν Ἀλήθεια καὶ Μόνο αὐτή, γι’ αὐτὸ γίνεται καὶ ἀπὸ τὴν καρδιὰ σας πιστευτή. Ἐὰν δὲν ἦταν ὁ Λόγος Ἀληθινὸς τότε ἡ καρδιά σας δὲν θὰ τὸν δεχόταν καὶ αὐτὸς θὰ ἀπορριπτόταν.

Ἐμπιστευτεῖτε λοιπὸν τὸν Λόγον ποὺ ἠρεμεῖ τὴν καρδιά σας, ἐμπιστευτεῖτε αὐτὸν ποὺ φέρνει τὴν ἠρεμία εἰς τὴν ψυχή σας, ἐμπιστευτεῖτε αὐτὸ ποὺ ἀνακουφίζει ὅλη τὴν ὕπαρξή σας.

 Κάθε τί ποὺ λέγεται ἀπὸ Ἐμένα τὸν Θεὸ νὰ τὸ βάζετε βαθειὰ μέσα στὴν ψυχή σας, νὰ τὸ ἔχετε ὡσὰν φυλαχτό, νὰ τὸ ἔχετε ὡς παρακαταθήκη ὠφέλιμη γιὰ τὸ σῶμα σας καὶ τὴν ψυχὴ σας ἀφοῦ εἶναι ἀπαραίτητο καὶ γιὰ τὰ δύο αὐτὰ σᾶς λέγει ὁ Λυτρωτής σας.

Εἶναι δύσκολοι καιροί, δὲν θὰ ἔλθουν αὐτοί, ἔχουν ἔρθει ἤδη γι’ αὐτὸ ἔπρεπε ἤδη νὰ ἔχετε ἀφυπνιστεῖ καὶ ἀπὸ τὴν Ἁγία Τριάδα νὰ ἔχετε κρατηθεῖ. 

Δὲν ὑπάρχει καμμιὰ ἄλλη Προστασία, ἄλλο στήριγμα καὶ ἄλλη παρηγοριὰ ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Ἁγία Τριάδα τὴν γλυκιά. Γι’ αὐτὸ κάθε, ἐπαναλαμβάνομε, πληροφορία ποὺ ἔρχεται ἀπὸ ψηλὰ ἀπὸ τὴν Τριαδικὴ Ἀρχὴ βάζετέ την σταθερὰ καὶ μὲ Πίστη πολὺ μέσα στὴν δική σας τὴν ψυχή. Σημειῶστε το μὲ κεφαλαία, 

ΘΑ ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΑΤΗ ΑΥΤΗ, ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΑΥΤΗ.

Πρέπει νὰ εἴσαστε πολὺ Προσεκτικοὶ τὸ τί ἀκοῦτε, τί ἀποφασίζετε, τί ἀκολουθεῖτε καὶ τί ποιεῖτε. Γι’ αὐτὸ πρὶν ἀπὸ κάθε ἀπόφαση, προσευχὴ πολὺ πρὸς Ἐμένα τὸν Τριαδικὸ Θεὸ γιὰ νὰ σᾶς φωτίζω, καὶ νὰ σᾶς ὁδηγῶ ἀφοῦ Μόνο Ἐγὼ ὁδηγῶ πάντοτε στὸ σωστό.

Ἐγὼ Εἶμαι ἡ Ἀρχὴ καὶ ἀφοῦ Εἶμαι ἡ Ἀρχὴ ἀπὸ Ἐμένα πρέπει νὰ ἀρχίζετε γιὰ κάθε τί καὶ νὰ πορεύεστε μαζί Μου καὶ τότε θὰ ἔχετε τὴν εὐχή Μου καὶ τὴν σωστὴ συμβουλή Μου. Θὰ τὴν λαμβάνετε αὐτὴν ἀρκεῖ νὰ ἔχετε Πίστη πολὺ καὶ νὰ ἔχετε καθαρὴ ψυχή. 

Τότε θὰ εἶστε ἀσφαλεῖς ἀλλὰ καὶ σίγουροι ὅτι πορεύεστε σωστὰ καὶ μαζὶ μὲ Ἐμένα τὸν Τριαδικὸ Θεὸ τῶν Πάντων Χορηγό.

Διάγετε βίον καθαρὸν καὶ τότε ἡ ψυχή σας θὰ εἶναι ἤρεμη ἀλλὰ καὶ ἥσυχη καὶ εὐχαριστημένη πολὺ ἀφοῦ τίποτε δὲν θὰ τὴν ἀπασχολεῖ καὶ ποσῶς δὲν θὰ τὴν στεναχωρεῖ. 

Τότε θὰ εἶστε ἐκλεκτοί Μου, καὶ πολὺ θὰ Εἶμαι εὐχαριστημένος ἀπὸ ἐσᾶς γιὰ τὴν ἐνάρετη καὶ ὑγιῆ ζωή σας καὶ Ἐγὼ ὁ Πατέρας σας καὶ Δωρητή σας θὰ σᾶς ἀνταμείψω πολλαπλῶς, νὰ εἶστε ἀπολύτως σίγουροι γι’ αὐτό.

Νὰ ἐργαζόσαστε καθημερινὰ γιὰ τὸ καλὸ τῆς ψυχῆς σας καὶ ΟΧΙ γιὰ τὸ οἰκονομικὸ τῆς ἐδῶ ζωῆς σας. Ἐὰν ἐργάζεστε γιὰ τὸ πρῶτο θὰ σᾶς παρέχω καὶ τὸ δεύτερο, σταθερὰ καὶ καθημερινά, πάντα λελογισμένα ἀλλὰ νὰ εἶστε σίγουροι ὅτι ἀπὸ Ἐμένα θὰ εἶναι ἁγιασμένα. 

Θὰ εἶναι ἀρκετὰ καὶ θὰ εἶστε εὐχαριστημένοι καὶ χαρούμενοι γι’ αὐτὰ ποὺ θὰ ἔρχονται σὲ ἐσᾶς ἀπὸ τὸν Δίκαιο Χορηγό σας, τὸν Ἀληθινὸ Θεό σας.

Μὴν ὑπερηφανεύεστε ποτὲ ἀλλὰ γιὰ κάθε τί νὰ εὐχαριστεῖτε Ἐμᾶς τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία καὶ τότε θὰ σᾶς στέλνουμε κάθε εὐλογία, ὑλικὴ καὶ ὑγεία. 

Θὰ ἔχετε τὴν αἴσθηση τῆς πληρότητας, τῆς ἀπόλυτης πληρότητας, ποὺ αὐτὴ δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ποσότητα ἀλλὰ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς Θεϊκῆς χορηγίας καὶ τῆς σωστῆς ἐγκρατείας ποὺ καὶ αὐτὴ εἶναι δῶρο ἀπὸ Ἐμᾶς πρὸς ἐσᾶς γιὰ δική σας εὐχαριστία.

Ἐπανέρχομαι νὰ πῶ γιὰ τὸν τρέχοντα καιρὸν αὐτόν. Ἀγαπητά Μου παιδιὰ νὰ εἴσαστε πολὺ προσεκτικοὶ σὲ κάθε σας βῆμα καὶ κάθε στιγμή. Οἱ καιροὶ εἶναι πονηροὶ ἀλλὰ καὶ πολὺ χαλεποί, γι’ αὐτὸ πολὺ προσοχὴ καὶ πολὺ προσευχή. 

Συνεχῶς νὰ λέγετε τὴν Εὐχὴ γιὰ νὰ φεύγει ὁ πονηρὸς αὐτὸς ὁ σιχαμερός, ποὺ πάντα προτρέχει γιὰ νὰ κάνει τὸ κακὸ στὴν ψυχή σας καὶ στὸ σῶμα καθημερινὰ καὶ πάντοτε προσπαθεῖ νὰ σᾶς παραπλανᾷ, νὰ σᾶς πονᾷ, νὰ σᾶς μπερδεύει καὶ ἀπὸ τὸν δικό Μου δρόμο τὸν σωστὸ νὰ σᾶς λοξεύει.

Γι’ αὐτὸ νὰ εἴσαστε πάντοτε ἐν ἐγρηγόρσει καὶ συνδεδεμένοι μόνον μὲ Ἐμένα τὸν Τριαδικὸ Θεὸ συνεχῶς, μὲ ἀδιάλειπτη προσευχὴ μέσα ἀπὸ τὴν καρδιά σας γιὰ νὰ σᾶς δίδω τὴν γιατρειά σας καὶ γιὰ νὰ σᾶς βοηθῶ νὰ μὴν ξεφύγετε ἀπὸ τὸν ὀρθὸ δρόμο τὸν Δικό Μου τὸν Ὀρθόν, τὸν Δίκαιον, τὸν Μοναδικόν.

Ἐπαναλαμβάνω, ἔχουν ἀρχίσει οἱ δύσκολοι καιροὶ καὶ οἱ πολὺ πονηροί, γι’ αὐτὸ ἀφυπνιστεῖτε, ζητεῖτε Μου νὰ σᾶς βοηθῶ καὶ νὰ 
σᾶς ὁδηγῶ. 

Ἐγὼ ὁ Τρισυπόστατος Θεὸς ποτὲ δὲν θὰ κουραστῶ, τὰ παιδιά Μου νὰ νουθετῶ, νὰ τὰ φροντίζω καὶ νὰ τὰ στηρίζω, ἀρκεῖ ἐσεῖς νὰ Μοῦ τὸ ζητεῖτε, ἀκόμα καὶ κάθε στιγμή, ἐὰν ἡ ἀνάγκη εἶναι ὑπαρκτή, καὶ τότε νὰ εἶστε σίγουροι ὅτι Ἐγὼ θὰ Εἶμαι κοντά σας, σὲ χρόνο μηδενικὸ γιὰ νὰ σᾶς βοηθήσω καὶ τὸ θέμα-θέματά σας νὰ τακτοποιήσω.

Ἔχετέ Μου ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη Παιδιά Μου καλὰ καὶ τότε ποτὲ καὶ γιὰ τίποτα δὲν θὰ φοβηθεῖτε ἀφοῦ ἀμέσως δίπλα σας θὰ Μὲ αἰσθανθεῖτε.

 Ἐγὼ Εἶμαι ὁ Πατέρας σας ὁ καλός, ὁ Πανάγαθος Θεός, σὲ Ἐμένα στηριχτεῖτε καὶ ἀπὸ τίποτε δὲν θὰ πειραχτεῖτε ἀλλὰ καὶ ποτὲ δὲν θὰ φοβηθεῖτε. Πάντα Θαρσεῖτε!!!

Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ τῷ Τριαδικῷ Θεῷ Δόξα

Ἐρημίτης

3 σχόλια: