Τρίτη 21 Ιουλίου 2020

ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΝΕΤΙΚΟΣ (49) ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΗΜΙΤΗ


 ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΤΑ   ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΘΑ ΠΡΟΩΘΗΣΩ


Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος
✝ ✝ ✝

Πέρα γιὰ πέρα Ἀληθινὸς ὁ Λόγος ποὺ θὰ εἰπωθεῖ 
καὶ σὲ τοῦτο τὸ χαρτὶ θὰ γραφεῖ. 
Δῶρο τὸ κάνω αὐτὸ στὸ κάθε ἕνα πιστὸ 
καὶ ἀγαπητό Μου Παιδὶ 
γιὰ νὰ τοῦ γλυκάνω τὴν ψυχὴ 
ἀφοῦ δὲν ὑπάρχει πιὰ ἄλλη πηγή. 

Ἔχουν ἀπομείνει ἐλαχιστοτάτοι αὐτοὶ ποὺ πρέπει νὰ ὁμιλοῦν 
τὴν Ἀλήθεια καὶ τὸν Λόγον Μου τὸν Θεϊκὸν Αὐτὸν τὸν πραγματικὸν καὶ οὐσιαστικόν. 
Καὶ κατέληξα Ἐγὼ ὁ Ἴδιος ὁ Θεὸς νὰ σᾶς ὁμιλῶ, 
νὰ σᾶς νουθετῶ, νὰ σᾶς στηρίζω καὶ νὰ σᾶς συγκρατῶ 
ἀπὸ κάθε τί κακό.

Γι’ αὐτὸ Ἀγαπημένα Μου τεκνία
 λάβετε ὁδηγία ἀπὸ τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία 
νὰ μὴν κάνετε ἄσκοπες μετακινήσεις,
 δὲν εἶναι ὥρα γιὰ ἐκδρομὲς καὶ θαλάσσια λουτρὰ μακριὰ 
ἀλλὰ νὰ τὰ κάνετε ὅλα αὐτὰ περιορισμένα χρονικῶς 
καὶ ἀριθμητικῶς σᾶς Λέγω ὁ ἴδιος ὁ Θεός.

 Νὰ μένετε σπίτι γιὰ νὰ ἀναπαύεστε ἐκεῖ, 
ἐτοῦτο τὸν καιρό, καὶ νὰ κάνετε,
 ὅπως τὸ ἔχουμε εἰπεῖ χιλιάκις πολλὴ προσευχή, 
πολλὴ προσευχή, πολλὴ προσευχή, 
τὸ ἐπισημαίνω καὶ τὸ Λέγω κατηγορηματικὰ
 γιατί αὐτὴ εἶναι ἄκρως ἀπαραίτητη
 καὶ ὑπέρμετρα βοηθητικὴ
 γιὰ τὸν καθένα ἐτούτη τὴν ἐποχή.

Ὅμως μὴν δειλιάζετε, θαρσεῖτε,
 ἔχετε ἀπόλυτη Ἐμπιστοσύνη σὲ Ἐμᾶς τὴν Τριαδικὴ Ἀρχή, 
καλά Μας Παιδιὰ καὶ ὅπως τὸ ἔχουμε εἰπεῖ καὶ ξαναειπεῖ, 
ὁ ἔχων Ἐμένα, Ἐμᾶς εἰς τὴν καρδία Ὁλοκληρωτικὰ θὰ σωθεῖ, 
θὰ προστατευτεῖ καὶ ἄρτι ὑγιὴς θὰ βγεῖ 
μετὰ ἀπὸ τὴν ὅλη κατάσταση αὐτή. 
Αὐτὸ σᾶς παρακαλῶ νὰ τὸ σκεφτεῖτε 
καὶ ἀπολύτως θὰ δεῖτε 
ὅτι ἡ ΜΟΝΗ Προστασία εἶναι ἡ Τριάδα ἡ Ἁγία.

Μὴν ἀπελπίζεστε μὲ τὸν Ναὸ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας, 
αὐτοὶ προσπαθοῦν νὰ σπιλώσουν Αὐτὸν 
καὶ ὁλοκληρωτικὰ νὰ ἀλλάξει πορεία 
ἀπὸ τὴν Μοναδικὴ Ὀρθοδοξία. 

Ἀλλὰ δὲν θὰ γίνει αὐτό, τὸ ὑπογράφω 
καὶ τὸ σφραγίζω ἐτοῦτο τὸ λεπτό. 
Ἄλλα εἶναι τὰ σχέδιά Μου γιὰ τὸν Ναὸ 
τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας καὶ τὴν Κωνσταντινούπολη γενικά,
 τὴν πόλη τοῦ Θεοῦ τὴν ἐκλεκτή, καὶ αὐτά ἔχουν εἰπωθεῖ
 καὶ γραφεῖ σὲ προηγούμενες γραφὲς δοσμένες 
ἀπὸ Ἐμένα τὸν Τριαδικὸ Θεό, 
ὁμιλώντας τὸ Ἅγιον Πνεῦμα τὸ Ζωοποιόν.

Τίποτα δὲν θὰ προχωρήσει γιὰ νὰ γίνει 
στὸ Ναὸ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας 
ὅπως ἔχει σχεδιάσει αὐτὸς ὁ μιαρός,
 δὲν θὰ τὸ ἐπιτρέψω Ἐγώ, 
γι’ αὐτὸ τοὺς παραγγέλλω νὰ σταματήσουν ἀμέσως 
ἐτοῦτο τὸ Λεπτὸ καὶ νὰ ζητήσουν συγχώρηση 
ἀπὸ τὸν Πανάγαθο Θεό. 

Ἄλλως θὰ ταραχθοῦνε καὶ σκόνη θὰ γενοῦνε.
 Εἶναι ἀνεπίτρεπτο αὐτὸ ἀπὸ τὸν Τριαδικὸ Θεό!
 Ἐγὼ θὰ τοὺς τσακίσω καὶ τίποτα ἀπὸ αὐτοὺς δὲν θὰ ἀφήσω,
 θὰ παραμορφωθοῦνε καὶ στὸν Ναό Μου τὸν Ἱερὸ δὲν θὰ μποῦνε.

Ἦρθε ἡ ὥρα τῆς ἐπανακατασκευῆς 
κάθε μέρους τοῦ Ναοῦ ἀλλὰ ὄχι μόνο αὐτοῦ 
ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν ἱερῶν μνημείων 
καὶ ἄλλων σημείων ποὺ θὰ ἀναδειχθοῦνε, 
θὰ ἀνακατασκευαστοῦνε 
καὶ τόποι λατρείας Ὀρθῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς 
θρησκείας θὰ γενοῦνε.

Καὶ ΟΧΙ Μόνο μέσα στὴν Πόλη τὴν Μεγάλη,
 τὴν Πόλη τοῦ Θεοῦ τὴν Ἐκλεκτή, 
ἀλλὰ σὲ ὅλη τὴν Μικρὰ Ἀσία 
ποὺ εἶχε καὶ ἀπαραιτήτως πρέπει
 νὰ συνεχιστεῖ αὐτὴ ἡ εὐλογία.

Ἔφτασε ἡ Ὥρα ἡ Καλή, ἡ Ὥρα τῆς Ὀρθοδοξίας
 γιὰ νὰ δοξαστεῖ καὶ πάλι ὁ Ἐπουράνιος Θεός,
 ὁ Τριαδικὸς Θεὸς αὐτὴ ἡ Πεμπτουσία 
καὶ νὰ εἰσέλθει καὶ πάλι στοῦ καθενὸς τὴν καρδία.

Παιδιὰ Μας ἀγαπημένα σᾶς δίδεται αὐτὴ ἡ Μεγάλη εὐκαιρία, πιάστε την γερὰ καὶ μὴν τὴν ἀφήσετε μὲ τίποτε, 
οὔτε μία στιγμή, γιὰ νὰ εἴσαστε σίγουροι
 ὅτι δὲν θὰ ἀπομακρυνθεῖτε ἀπὸ τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία 
καὶ θὰ ἔχετε αὐτὰ τὰ ἐξαίσια δῶρα ποὺ ξέρει νὰ προσφέρει Αὐτή, σὲ κάθε μία ψυχὴ ποὺ Τὴν Ἀγαπᾷ 
μὲ λαχτάρα πολλὴ καὶ εἰλικρινὰ 
καὶ τότε ὅλα θὰ τὰ ἔχετε ἀνθηρὰ καὶ εὐωδιαστά, 
θὰ τὰ ἔχετε στὴν ἴδια σας τὴν ἀγκαλιὰ 
καὶ στὴν δική σας τὴν καρδιά.

Εὔχομαι ΟΛΑ αὐτὰ ποὺ εἰπώθηκαν ἐδῶ 
νὰ τὰ ἀκολουθήσετε πιστὰ
 καὶ νὰ φτάσετε στὴν κατάσταση αὐτὴ 
ποὺ Ἐμεῖς ἡ Τριάδα ἡ Ἁγία τὴν ἐπιθυμεῖ πολὺ 
καὶ νὰ γίνετε πραγματικὰ Τέκνα Δικά Μας
 ἐτούτη τὴν ἐποχὴ ποὺ ἔρχεται ἡ Ἀναλαμπὴ 
τῆς Ἀλήθειας, τῆς Ὀρθοδοξίας 
ἀλλὰ καὶ κάθε ὑγειοὺς κατάστασης 
στὸ ἐσωτερικὸ τῶν ἀνθρώπων τῆς γῆς,
 τῶν Δικῶν Μας τῶν Παιδιῶν, 
αὐτῶν τῶν ἀληθινῶν.

Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ τῷ Τριαδικῷ Θεῷ Δόξα

Ἐρημίτης5 σχόλια:

  1. Δόξα στον Άγιο Τριαδικό Θεό μας!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Πότε θα γίνουν αυτά ??? Όταν δεν δίνεται χρονικός προσδιορισμός όλα μενουν μετέωρα και άνευ σημασίας δυστυχώς....

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  3. Διάβασε την παραβολή των δέκα παρθένων!!! Αυτές που κουράστηκαν κι έσβησαν τις λαμπάδες τους.... κοιμήθηκαν κι έχασαν τον Νυμφίο....

    ΑπάντησηΔιαγραφή