Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020

ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΝΕΤΙΚΟΣ (53) ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΗΜΙΤΗ


ΕΓΩ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΑΣ ΟΜΙΛΩ
ΚΑΙ ΣΑΣ ΚΑΛΩ...
✝ ✝ ✝
Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος


Ἐγὼ Εἶμαι ἡ Ζωή, ἡ Ἀληθινὴ Ζωή, 
Αὐτὴν ποὺ πρέπει νὰ ἀκολουθεῖτε ἐπὶ Γῆς. 
Μὲ ἔστειλε ὁ Πατέρας Μου ὁ Πανάγαθος Θεός,
 ἀφοῦ ἐνσαρκώθηκα στὴν κοιλία τῆς Μητέρας Μου
 τῆς Παναγίας ἐδῶ στὴν Γῆ, 
γιὰ νὰ σᾶς διδάξω μὲ τὸ παράδειγμά Μου
 πὼς νὰ ζεῖτε καὶ πὼς νὰ πορεύεστε καὶ ἐσεῖς, 
δηλαδὴ νὰ ἀκολουθεῖτε τὸν δρόμο 
ποὺ ἔζησα Ἐγὼ ὁ Κύριος ὑμῶν Ἰησοῦς Χριστός.

Δὲν ὑπῆρξε ἀλλὰ καὶ οὔτε θὰ ὑπάρξει 
ἄλλο παρόμοιο παράδειγμα ἐπὶ Γῆς
 ἐκτὸς ἀπὸ τὸ Δικό Μου, 
ἀφοῦ αὐτὸ ἐξεπορεύθη ἐκ τοῦ Πατρός Μου,
 καὶ τὸ ἔκανε μὲ Ἀγάπη πολλὴ
 γιὰ τὸ τέλειο Δημιούργημά Του ἐπὶ Γῆς, 
μὲ σκοπὸ νὰ σωθεῖ καὶ νὰ μὴν χαθεῖ.

Μπορεῖτε νὰ φανταστεῖτε τὴν Ἀγάπη τοῦ Πατρός Μου,
 τοῦ Μοναδικοῦ καὶ Ἀληθινοῦ Θεοῦ 
ποὺ εἶχε καὶ ἔχει γιὰ τὸ Τέλειο Δημιούργημά Του στὴ Γῆ; 
δηλαδὴ γιὰ τὸν ἄνθρωπο, τὸ πρόσωπο αὐτό, 
ποὺ ἐδημιούργησε κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ ὁμοίωση μὲ Αὐτόν; 

Εἶναι ἀσύλληπτη αὐτὴ ἡ Ἀγάπη,
 εἶναι ἀπερίγραπτη, εἶναι κολοσσιαία, 
παρόμοια δὲν ὑπάρχει πουθενά, 
μὴν προσπαθήσετε νὰ τὴν συγκρίνετε μὲ ἄλλη καμμία, 
ἀφοῦ δὲν ὑπάρχει οὐδεμία.

Σκεφτεῖτε λοιπὸν τί ἐποίησε ὁ Πατὴρ γιὰ ἐσᾶς τὰ Παιδιά Του 
ἀφοῦ ἔστειλε Ἐμένα γιὰ νὰ σᾶς γιατρέψω, 
νὰ σᾶς δείξω τὸν δρόμο τὸν σωστὸ ποὺ πρέπει νὰ ἀκολουθεῖτε 
καὶ μόνον μὲ αὐτὸν θὰ σωθεῖτε.

 Ἀλλὰ ἐσεῖς σιγὰ – σιγὰ ἀλλάξατε πορεία
 καὶ τώρα ᾖρθε ἡ κακοκαιρία,
 κακοκαιρία δυνατὴ ποὺ θὰ σᾶς πονέσει πολὺ 
ἀφοῦ πλέον ἀπὸ Ἐμένα ξεφύγατε σχεδὸν ὁλοκληρωτικὰ 
καὶ ἔτσι δὲν ὑπάρχει γιατρειά,
 ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἐλάχιστα Παιδιά Μου ποὺ Μὲ ἀκολουθοῦνε, 
καὶ αὐτὰ ἀπὸ τὰ δεινὰ - τὰ πολὺ ὀδυνηρὰ – θὰ φυλαχθοῦνε 
καὶ θὰ προστατευτοῦνε.

Ὅλοι ἐσεῖς οἱ λοιποὶ θὰ πρέπει νὰ δώσετε Μαρτυρία
 ὅτι ἔχετε ἢ θὰ ἀλλάξετε πορεία 
καὶ θὰ ἔλθετε πρὸς τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία 
γιὰ νὰ λάβετε ἀπὸ Ἐμᾶς τὴν Εὐλογία.

Ἔστω καὶ μέσα σε αὐτὴ τὴν κακοκαιρία,
 σὲ αὐτὴν τὴν σκοτοδίνη, σὲ αὐτὴν τὴν ἀκαταστασία 
καὶ τὴν ἀκατανόμαστη ἁμαρτία, 
σᾶς παρακαλοῦμε ἀλλάξετε πορεία 
καὶ ἐλᾶτε κοντά Μας, 
ἔστω καὶ τώρα σὲ αὐτὴ τὴν ἀκροστιχίδα ποὺ ἔχετε ‘ρθεῖ, 
ἀφοῦ μετανοήσετε, νὰ ἀλλάξετε πορεία
 καὶ νὰ διώξετε ἀπὸ τὴν ὕπαρξή σας τὴν Ἁμαρτία.

Κομπάζει καὶ ὑπερηφανεύεται ὁ πονηρός,
 ὁ παμμίαρος καὶ φονικὸς 
γιὰ τὶς δῆθεν μεγάλες του ἐπιτυχίες 
ἀφοῦ ἔχει πάρει μαζί του 
τόσα πολλὰ δικά Μας Παιδιὰ ἀπολωλά, 
καὶ τὰ κυβερνᾷ, τὰ κακοποιεῖ μὲ θρασύτητα τρομερὴ 
καὶ μῖσος σατανικὸ γιὰ νὰ τὰ καταστρέψει ἐντελῶς. 

Γι’ αὐτὸ θλίβομαι καὶ πονῶ πάρα πολύ, 
σὲ ὑπέρτατο βαθμό, Ἐγὼ ὁ Ἐπουράνιος Θεός.

Ἀγαπημένα Μας Παιδιὰ λάβετε Θάρρος καὶ Παρρησία 
καὶ ἐπιστρέψετε στὴν Τριάδα τὴν Ἁγία, 
Αὐτὴ θὰ σᾶς βοηθήσει 
καὶ στὴν ὁλοκληρωτικὴ καταστροφή σας 
δὲν θὰ σᾶς ἀφήσει. 

Θὰ σᾶς πιάσει ἀπὸ τὸ χέρι, θὰ σᾶς γλυκάνει τὴν καρδία, 
θὰ σᾶς φωτίσει τὸν νοῦ σας γιὰ νὰ ἐπιστρέψετε 
καὶ πάλι κοντὰ στὸν Κύριό σας, 
τὸν Ἀληθινὸ Λυτρωτή σας καὶ Σωτῆρα 
τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς σας, 
αὐτὴ ποὺ τὴν ξεχάσατε ἀλλὰ καὶ τὴν ἔχετε ξεγράψει ἐντελῶς, 
τὸ γνωρίζω Ἐγὼ ὁ Ἐπουράνιος Θεός.

Μὴν ἀμελεῖτε, προσπαθῆστε 
νὰ κάνετε τὸ Πρῶτο βῆμα πρὸς Ἐμᾶς 
καὶ Ἐμεῖς θὰ σᾶς βοηθήσουμε σὲ αὐτὸ τὸ ξεκίνημα,
 σὲ αὐτὸ τὸ περπάτημά σας, θὰ τοῦ ἀλλάξουμε πορεία, 
ὀρθὴ πορεία πρὸς τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία.

Κάνετε τὴν Ἀρχὴ καὶ Ἐμεῖς θὰ σᾶς βοηθήσουμε, 
θὰ ἀναλάβουμε μαζὶ νὰ περπατήσουμε 
καὶ νὰ σᾶς φέρουμε στὸ Βασίλειό Μας,
 ὄχι μόνον στὸ Ἐπίγειο ἀλλὰ καὶ στὸ Οὐράνιο 
Αὐτό, τὸ Μεγαλεῖο τὸ Θαυμαστὸ καὶ τὸ Μοναδικό.

Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ τῷ Τριαδικῷ Θεῷ Δόξα

Ἐρημίτης1 σχόλιο: