Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου 2019

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΘΑΥΜΑ ΚΑΙ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΗΜΙΤΗ...


ΠΑΣΑ ΔΟΣΙΣ ΑΓΑΘΗ ΚΑΙ ΠΑΝ ΔΩΡΗΜΑ ΤΕΛΕΙΟΝ ΑΝΩΘΕΝ ΕΣΤΙ ΚΑΤΑΒΑΙΝΟΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ!


Θαυμαστὴ ἰατρία στὰ πλαίσια ἀναδημιουργίας – τέλειας ἀποκατάστασης ἀπὸ τὸν Κύριο δίδοντας καὶ ἐξαίσιο καὶ ἀποκαλυπτικὸ Λόγο
  
Ὁ Κύριος ἀναδημιούργησε πλήρως σύστημα λεκάνης, μέσης καὶ μηριαίου ὀστοῦ, σὲ πνευματικὸ ἀδελφὸ ποὺ ἔφερε σοβαρὴ παραμόρφωση καὶ ἀλλοίωση σὲ αὐτά, ἐπαναφέροντάς τα εἰς τὴν πρωταρχική τους ἀνατομικὴ καὶ λειτουργική τους κατάσταση.

Ἡ σοβαρὴ αὐτὴ δυσλειτουργία στὸ σύστημα λεκάνης εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα: Δυσκολία στὸ βάδισμα, πόνο καὶ μονομερὴ κλήση τοῦ σώματος.

 Δημιούργησε δὲ ἰκανὸ πρόβλημα στὴν μετακίνηση ἐνῷ εἶχε προκληθεῖ καὶ εὐμεγέθης μεσοσπονδύλια κοίλη προκαλώντας σοβαρὸ πρόβλημα ἀπὸ εἰκοσαετίας τὸ ὁποῖο ἰάθη πρὸ τριμήνου πάλι μὲ θαυμαστὸ τρόπο ἀπὸ τὸν Κύριο.

Ἡ ἐπέμβαση τοῦ Κυρίου ποὺ διήρκησε ἐλάχιστα (3 λεπτὰ) ἦταν ὄχι μόνον ἀνώδυνη ἀλλὰ ἀπολύτως εὐχάριστη καὶ γλυκιὰ μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἄμεση ἀποκατάσταση τῆς ὀρθῆς λειτουργίας τοῦ συστήματος (ὀρθὸ καὶ κανονικὸ βάδισμα χωρὶς τὴν ἐλάχιστη παρενόχληση) καὶ κατόπιν τῆς ἰατρίας (ἀποκατάσταση – ἀναδημιουργία – ἐπαναφορὰ) ὁ Κύριος ἔδωσε τὸν Λόγο ποὺ ἀκολουθεῖ.

+++ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος +++


Παιδί Μου καλὸ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς
 εἶναι ὁ Δημιουργὸς ποὺ ἐδημιούργησε τὸ πλάσμα τὸ καλό, τὸ τέλειο αὐτό. 

Νὰ τὸ ἔχεις κατὰ νοῦν ὅτι μπορεῖ νὰ κάνει τὰ πάντα στὰ ὁρατὰ καὶ στὰ ἀόρατα, εἴτε εἶναι σωματικά, εἴτε εἶναι τῆς γῆς πράγματα Θεϊκά, εἴτε εἶναι τοῦ σύμπαντος ὁλόκληρου, αὐτοῦ τοῦ ἀτελεύτητου τὸ ὁποῖο σᾶς ἐγνώρισα πολὺ καλὰ καὶ σᾶς τὸ περιέγραψε ἐπαρκῶς ὁ ἴδιος ὁ Θεός.

Μὴν ἔχεις καμία ἀμφιβολία γι’ αὐτὴ τὴν ἰατρία (ἀποκατάσταση ὀργάνου στὴ ἀνατομία καὶ λειτουργία). Μὴν βάλεις ἀμφιβολία γιατί ἂν βάλεις ἀμφιβολία θὰ περιέλθεις ξανὰ στὴν προτέρα κατάσταση καὶ εἰς τὴν ἐπὶ τὸ χεῖρον δυσλειτουργία.

Γι’ αὐτὸ πίστεψε ἀκράδαντα στὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστὸ τὸν μόνο Λυτρωτή, τὸν μόνο Καθοδηγητή, τὸν μόνο Καθηγητή, τὸν μόνο ποὺ μπορεῖ νὰ ποιήσει ὁτιδήποτε εἰς γῆν καὶ Οὐρανὸν καὶ σὲ κάθε πλάσμα ποὺ ἐποίησε ἐδῶ ἐπάνω εἰς τὴν γῆ, εἴτε φυτικόν, εἴτε ζωϊκόν, εἴτε ἀνθρώπινο εἶναι αὐτό τὸ τέλειό Του πλάσμα τὸ Μοναδικό. Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμήν.

Χριστὸς ὁ Ἀληθινὸς Θεὸς ἐποίησε αὐτὸ καὶ αὐτὸ τὸ ἀπολωλὸ δὲν εἶναι ἄξιο γι’ αὐτὰ τὰ πράγματα ποὺ ἔχει δεῖ σ’ αὐτὴ τὴ ζωή, δὲν εἶναι ἄξιο καθόλου γιατί εἶναι ἁμαρτωλό. 

Μπορεῖ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς νὰ τοῦ ἔχει δώσει πολὺ δικαιοσύνη, μπορεῖ νὰ τοῦ ἔχει δώσει νὰ λέει τὴν ἀλήθεια, μπορεῖ νὰ τοῦ ἔχει δώσει νὰ εἶναι ἁπλὸς καὶ ταπεινός, ὅμως εἶναι ἁμαρτωλός. 

Ἔχει μετανοήσει γι’ αὐτὸ ἀλλὰ δὲν εἶναι ἄξιο καθόλου αὐτὸ γιὰ νὰ δεῖ αὐτὰ τὰ πράγματα ποὺ ἔχει δεῖ ἢ ἔχει ἀκούσει ἢ ἔχουν πραγματοποιηθεῖ, ὄχι μόνον ἀπὸ κοντὰ ἀλλὰ καὶ ἀπὸ μακριά.

Αὐτὰ τὰ κάνω Ἐγώ, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Μοναδικὸς καὶ Ἀληθινὸς Θεός. 

Δὲν τὸ λέω ἀπὸ ἐγωϊσμό, ὅπως εἶπα καὶ στὸ γραπτό, ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι ἀληθινὸ καὶ ἔχει ἀποδειχθεῖ τόσα ἑκατομμύρια φορὲς εἰς τὴν γῆ, ἀμέτρητες φορές, ποὺ οἱ ἄνθρωποι καθημερινὰ θὰ ἔπρεπε νὰ γονατίζουν καὶ τὸ χῶμα νὰ φιλοῦν γιὰ νὰ μετανοοῦν ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ ἐξιλεωθοῦν, ἀλλὰ δυστυχῶς δὲν γίνεται αὐτὸ καὶ δὲν πονῶ ἐπειδὴ θέλω νὰ μὲ εὐχαριστήσουν ἀλλὰ πονῶ γιατί δὲν καταλαβαίνουν αὐτὸ ποὺ συμβαίνει καὶ ἔχει τὸ ὄνομα Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ ἔχει τὸ ὄνομα Δημιουργός, καὶ ἔχει τὸ ὄνομα Λυτρωτὴς καὶ Δωρητής.

Γι’ αὐτὸ πονῶ γιατί δὲν καταλαβαίνουν τὴν χορηγία ποὺ δίνει ἡ Τριάδα ἡ Ἁγία καὶ ὅτι τὸ κάθε τί καλὸ ἔρχεται μόνο ἀπὸ τὴν Τριαδικὴ Ἀρχὴ καὶ ἀπὸ πουθενὰ ἀλλοῦ. 

Αὐτὸ νὰ τὸ ἔχετε πάντα κατὰ νοῦν, νὰ τὸ βάλετε μέσα εἰς τὴν ψυχή σας, σᾶς τὸ λέει ὁ Λυτρωτής σας, σᾶς τὸ λέει ὁ Δωρητής σας καὶ μὴν τὸ ξεχάσετε ποτέ, ποτὲ ὅσο εἴσαστε στὴ ζωὴ αὐτὴ γιὰ νὰ φτάσετε ἐκεῖ καλὰ καὶ νὰ ἀποκτήσετε τοῦ Παραδείσου τὰ ἀγαθά.

Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ τῷ Θεῷ Δόξα


ἘρημίτηςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου