Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΗΤΟΥ ΠΟΥ ΜΑΣ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, ΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ


«ΜΗ ΦΟΒΑΣΤΕ ΚΑΝΕΝΑΝ, ΝΑ ΜΙΛΑΤΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ»!


Αυθεντικη φωτογραφία από το Άγιον Όρος, όπου εμφανίζονται άγγελοι! «Ελάτε να σας πάρω μια φωτογραφία, τώρα που κατεβαίνουν οι άγγελοι» τους είχε πει τότε ο γέροντας!


Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος 

+++ 

Ἀγαπητά Μου παιδιά, 
ὁ Τρισυπόστατος Θεὸς 
ὁμιλεῖ ἐτούτη τὴ βραδιά. 
Ὁ ἴδιος ὁ Τρισυπόστατος Θεός, 
μὴν ἔχετε καμία ἀμφιβολία,
 καμία μέσα εἰς τὴν καρδία. 

Ἀγγελικὸς στρατὸς 
εἶναι ἐπάνω εἰς τὸν Οὐρανό, 
ἀμέτρητος εἶναι αὐτός, 
γι’ αὐτὸ μὴν φοβᾶστε καθόλου, 

ἔχετε πίστη ἀκράδαντη, 
ὅτι ὁ καθένας ἀπὸ σᾶς 
ἂν εἶναι πιστός,
 ἂν εἶναι ἀληθινὸς Χριστιανός, 
ἂν ἔχει ἀγάπη 
πρὸς τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστὸ 
καὶ τὸν Τριαδικὸ Θεὸ 
καὶ τὴν Μητέρα τὴν Παναγία, 
νὰ μὴν φοβᾶται τὰ θηρία, 
νὰ μὴν φοβᾶται κανένα θηρίο 
γιατί θὰ ἔχει τὸν Ἄγγελό του κοντά,
 δίπλα, ἐκεῖ κοντά του καὶ θὰ τὸν φυλά. 

Εἶναι μεγάλη ἀποκάλυψη αὐτὴ
 ποὺ λέγεται ἐτοῦτο τὸ λεπτό,
 γι’ αὐτὸ νὰ ἔχετε ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη 
στὸν Τριαδικὸ Θεό. 

Ἄγγελος, Ἄγγελος τοῦ Θεοῦ θὰ εἶναι αὐτός, 
Ἄγγελος ποὺ θὰ κρατᾷ τὸν κάθε Χριστιανό, 
θὰ τὸν σκεπάζει, θὰ τὸν φροντίζει,
 θὰ τὸν στηρίζει, θὰ τὸν ταΐζει 
ἀλλὰ καὶ θὰ τὸν προασπίζει. 

Δὲν ἔχει νὰ πάθει τίποτα κακὸ 
ἀφοῦ θὰ ἔχει τὸν Ἄγγελό του δίπλα ἐκεῖ, 
γι’ αὐτὸ πίστη ἀπόλυτη πρὸς τὸν Δωρητή 
καὶ πρὸς τὸν Λυτρωτή. 

Αὐτός, στὸ κάθε παιδί Του,
 θὰ δωρίζει τὸ κάθε τὶ καλό
 καὶ θὰ τὸ λυτρώνει ἀπὸ κάθε τὶ κακό. 

Γι’ αὐτό, ὅπως τὰ εἴπαμε 
καὶ τὴν περασμένη τὴν φορά, 
μιλᾶτε, μιλᾶτε συνέχεια
 καὶ μὴ φοβόσαστε τίποτα καὶ ποτέ 
ἀλλὰ νὰ ἔχετε ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη 
στὴν Τριάδα τὴν Ἁγία 
καὶ τὴν Μητέρα τὴν Παναγία. 

Μία θὰ μείνει! 
Ἡ “Καθαρὴ Ὀρθοδοξία καὶ ἡ Ὀρθοπραξία”, 
ὅλα τὰ ἄλλα θὰ ἐξαφανιστοῦνε 
καὶ στὸν καιάδα θὰ ριχθοῦνε, 
γι’ αὐτὸ μὴν φοβᾶστε 
παιδιά Μου καλά, νὰ μιλᾶτε γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία 
καὶ γιὰ τὴν καλὴ ἐπαναλαμβάνω Ὀρθοπραξία. 

Μὴν φοβᾶστε νὰ μιλᾶτε στὸν καθένα! 
Στὸν καθένα, στὸν διπλανό σας, 
αὐτὸν ποὺ συναντᾶτε, 
στὸν ἱερέα, στὸν μητροπολίτη, 
στὸν κάθε ἱεροκήρυκα, στὸν κάθε μοναχό, 
στὸν κάθε ἀσκητή, στὸν κάθε διπλανό,
 στὸν κάθε ἄνθρωπο στὴ γῆ. 

Μιλᾶτε ἐσεῖς, 
μιλᾶτε καὶ εἶστε ἀπὸ τώρα ἐπιβραβευμένοι. 
Ἐπιβραβευμένοι μὲ τὸν στέφανο
 αὐτὸ ποὺ εἶναι τόσο πεποικιλμένος 
καὶ μόνο γιὰ αὐτὲς τὶς ψυχὲς 
κεχαραγμένος καὶ δωρισμένος.

 Εἶναι ὁ μοναδικός! 
Εἶναι ὁ μοναδικὸς πραγματικὰ
 καὶ ὁ πιὸ δυνατὸς γιὰ ἐτούτη τὴν ἐποχὴ,
 γιατὶ θὰ ἀνταμειφθεῖ πολὺ αὐτὴ ἡ ψυχὴ 
ποὺ θὰ κάνει αὐτὴ τὴν ἐργασία
 καὶ θὰ προασπίσει τὴν Ὀρθοδοξία.

 Γι’ αυτὸ τὸ λόγο, 
τὸ γεγονὸς αὐτὸ εἶναι ἐξαιρετικὰ σημαντικὸ 
ἀφοῦ θὰ εἶναι ἐναντίον στὸ λεγόμενο Οἰκουμενισμό,
 αὐτὸν τὸν ἀπατηλὸ καὶ μιαρό! 

Μία εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία! 
Ἕνας ἦταν ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός!
 Δὲν ᾖρθε δεύτερος οὔτε θὰ ‘ρθεῖ τρίτος, 
οὔτε τέταρτος, οὔτε πέμπτος. 

Ἕνας ᾖρθε τὴν πρώτη φορὰ 
καὶ τὴν δεύτερη θὰ ἔρθει 
γιὰ τὴν μεγάλη κρίση καὶ τὴν χαρὰ 
ἐκείνων ποὺ ἡ ψυχή τους θὰ εἶναι καθαρὴ 
καὶ θὰ λάβουν τὴ θέση τὴν εὐχάριστη καὶ τὴν καλή,
 μέσα εἰς τὸν Παράδεισο
 ἐκεῖνον ποὺ ἔχει προετοιμάσει, ποὺ ἔχει φτιάξει, 
ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός,ὁ Τριαδικὸς Θεός, 
γι’ αὐτὲς τὶς ψυχὲς ποὺ μπορεῖ νὰ ὑπέφεραν στὴν γῆ 
ἀλλὰ θὰ δοξαστοῦνε ἀπὸ Ἐμᾶς ἐδῶ, 
θὰ ἐλεηθοῦνε καὶ χρόνο ἀτελείωτο καλὸ θὰ δοῦνε. 

Δὲν εἶναι παραμύθια αὐτά,
 εἶναι λόγια Θεϊκά,
 πιστέψτε τα ἀγαπητά Μου παιδιά. 
Ἡ μεγίστη ἐργασία ἐτούτη τὴν ἐποχὴ, 
εἶναι αὐτὴ ποὺ εἰπώθηκε λίγο πρίν, εἶναι ἡ ὁμιλία! 

Εἶναι ἡ ὁμιλία γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία,
 εἶναι ἡ ΟΜΟΛΟΓΙΑ!!! 
Δὲν ὑπάρχει πιὸ σπουδαία ἐργασία
 σ’ αὐτὴν τὴν πορεία! 

Βάλτε το καλὰ εἰς τὸ μυαλό σας, 
βάλτε το καλὰ εἰς τὸ ψυχικό σας, 
μὴν φοβᾶστε κανένα ἐχθρό σας, 
μὴν φοβηθεῖτε τίποτα καὶ ποτέ, 
ὅπου καὶ νὰ βρεθεῖτε μὴν φοβηθεῖτε! 

Ὅτι ἔχετε νὰ πεῖτε σχετικὰ 
μὲ τὴν καλὴ Ὀρθοδοξία,
 νὰ τὸ πεῖτε εὐθαρσὼς 
μὲ μεγάλο θάρρος καὶ ἀληθεῖα 
καὶ τότε θὰ βοηθήσει καὶ ἡ Μητέρα ἡ Παναγία,
 γιατί κι’ αὐτὴ πονάει πολὺ 
γιὰ τὴν κατάσταση ποὺ ἔχει ἔρθει στὴν γῆ. 

Λοιπὸν μὴν καθυστερεῖτε, γρηγορεῖτε, 
δὲν ὑπάρχει πολὺς καιρὸς γι’ αὐτὴ τὴν ἐργασία,
 πρέπει νὰ ἀρχίσετε τάχιστα, αὐτὴ τὴν ἐργασία, 
σᾶς ζητῶ νὰ κάνετε καὶ ὑπερωρία. 

Δὲν σᾶς ζήτησα τὴν ἄλλη φορὰ 
νὰ κάνετε ὑπερωρία 
ἀλλὰ τώρα σᾶς ζητῶ 
νὰ κάνετε καὶ ὑπερωρία
 γιὰ νὰ προλάβετε σ’ αὐτὴν τὴν πορεία, 
ψυχὲς νὰ μὴν χαθοῦνε
 ἀλλὰ καὶ τὴν τελευταῖα, ἔστω στιγμὴ, νὰ σωθοῦνε. 

Εἶναι τὸ πιὸ σημαντικὸ 
ποὺ μπορεῖ νὰ πράξει 
ὁ ἄνθρωπος στὴν γῆ
 ἐτοῦτο τὸ λεπτό, ἐτούτη τὴν ἐποχή, 
γι’ αὐτὸ μὴν τὸ ἀφήνετε 
οὔτε ἕνα δευτερόλεπτο 
νὰ περνάει ἀπαρατήρητο αὐτὸ 
χωρὶς καμία τέτοια ἐργασία, 
γιατί ἐὰν τὸ ἀφήσετε, 
θὰ ἔχετε, δὲν θὰ ἔλεγα τιμωρία,
 ἀλλὰ αὐτὴ ἡ ἀπραξία 
θὰ εἶναι εἰς βάρος πολὺ τῆς Ὀρθοδοξίας. 

Αὐτὰ εἶχα νὰ σᾶς πῶ 
παιδιά Μου καλὰ 
ἐτοῦτο τὸ βραδινό. 

Νὰ ἔχετε τὴν εὐλογία τ
οῦ Τρισυπόστατου Θεοῦ, 
ἐὰν κάνετε, ἐὰν κάνετε αὐτὴ τὴν ἐργασία, 
αὐτὴ τὴν ἐντολὴ ποὺ ἔδωσα Ἐγὼ 
ἐτούτη τὴ φορά,
 θὰ ἔχετε μεγάλη εὐεργεσία. 

Εὐεργεσία τρομερὴ ποὺ δὲν ἀποτυπώνεται
 στὸ λόγο αὐτοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ ἐτούτη τὴ στιγμή, 
οὔτε καὶ ἀποτυπώνεται ἢ μπορεῖ νὰ ἀποτυπωθεῖ 
σὲ τοῦτο τὸ χαρτί, 
ἀλλὰ ὅταν θὰ ἔρθει ἡ ὥρα ἐκείνη 
ἡ μεγάλη καὶ ἡ τρανή, 
ἡ ὥρα τῆς Δευτέρας Παρουσίας, 
τότε ποὺ θὰ λάβει ὁ καθένας 
τὴν δική του τὴν μερίδα, 
τότε θὰ θυμηθεῖτε 
τί ἔλεγε αὐτὸ τὸ ἀπολωλὸ 
ἐκεῖνο τὸ βραδινὸ γι’ αὐτὸ τὸ θέμα τὸ Μοναδικό! 

Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ τῷ Θεῷ Δόξα!Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου