Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022

Η ΑΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ο ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΤου Ιωάννη Αναγνωστόπουλου*

Ὁ Ὅμιλος τῶν Κοινωφελῶν φορέων μας (Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶΠνευματικῶν Ἀξιῶν, Σωματεῖο «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», Διορθόδοξος Σύνδεσμος «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» καὶ τὸ περιοδικό μας «ΦωτεινὴΓραμμή», τὸ ὁποῖον ἀποστέλλομε εἰς 60.000 ἀντίτυπα ἀνὰ τὴν ὑφήλιον, δωρεὰν τιμῆς ἕνεκεν) Σᾶς συγχαίρει διὰ τὸ ἀξιέπαινον ἔργο σας.

Χαιρετίζομε ἐγκαρδίως τὶς Διαλέξεις ποὺ παρουσιάζει ἐπιτυχῶς ὁ λίαν δραστήριος Σύνδεσμος International Hellenic Association μὲ τὸν Πρόεδρον κ. Εὐάγγελον Ρῆγον καὶ Συντονιστὴν τὸν κ. Δημήτριον Βόγγολην καὶ εὔχεται κάθε ἐπιτυχία. Εὐχαριστοῦμε θερμῶς γιὰ τὴν τιμὴ ποὺ μᾶς ἐκάνατε νὰ μᾶς προσκαλέσετε νὰσυμμετέχωμε καὶ μεῖς.

Ἡ ἐπιτυχία ὅλων ὅσων ἐνδιαφερόμεθα διὰ τὸ κοινὸν καλὸν καὶ τὰ ἑλληνοχριστιανικὰ ἰδεώδη θὰ εἶναι βεβαία, ἄν συσπειρωθοῦμε καὶ συνεργασθῶμε μὲ σύγκλισιν τῶν δυνάμεων μας, μὲ ἀγωνιστικότητα, μέσῳ τῆς πνευματικῆς καλλιέργειας, τῆς ἐπιστροφῆς εἰς τὶς ρίζες μας, καὶ κυρίως τῆς διατηρήσεως τῆς καθαρᾶς ἑλληνικῆς γλώσσης.

Τοιουτοτρόπως ὄχι μόνον θὰ διατηρηθῇ ἁγνὴ ἡ ἑλληνικὴ οἰκογένεια ἀλλὰ καὶ τὸἜθνος θὰ σωθῇ καὶ θὰ συνεχίσουμε νὰ παρέχωμε τὸ φῶς στὴν Ἀνθρωπότητα.

Ἀπαραίτητη προϋπόθεσις γιὰ τὴν ἀποτροπὴ τῆς καταστροφῆς ἡμῶν ὡς Ἔθνους καὶ γιὰ τὴν ἀναγέννησίν μας εἶναι ἡ σωστὴ αὐτοκριτική.

Κάνοντας αὐτοκριτική, θὰ διαπιστώσωμε ὅτι πρέπει μὲ σύμποια νὰ ἐντρυφήσωμε ἰδιαιτέρως, διὰ νὰ εὕρωμε λύσεις διὰ νὰ παύσῃ ἡ ἀπομάκρυνσις μας ἀπὸ τὶς ρίζες μας, νὰ καταπολεμηθῇ ὁ μιμητισμὸς ἀλλοτρίων ἠθῶν καὶ ἐθίμων, νὰ λυθῇ τὸεἰσέτι ἀνεπίλυτον δημογραφικὸν πρόβλημα, νὰ σταματήσῃ ἡ ἔκκλησις τῶν ἠθῶν καὶ νὰ ἀρχίσωμε νὰ πραγματώνωμε τὶς λύσεις.

Πρέπει νὰ βροῦμε τρόπους καὶ διεξόδους γιὰ νὰ ἀναγεννηθῆ τὸ ἑλληνορθόδοξο μεγαλεῖο.

Ὁ πρόγονός μας Καλλῖνος (τὸ 800 πρὸ Χριστοῦ) ἀπελπισμένος κραύγαζε στοὺς φυγόστρατους νέους τῆς ἐποχῆς του(διαβάζω ἐν μεταφράσει):

Ὡς πότε, νέοι, θὰ κάθεσθε ἄπρακτοι;

Πότε θὰ δείξετε καρδιὰ ἀντρειωμένη;

Ντροπή, ποὺ σᾶς βλέπουν καὶ οἱ γειτονικοὶ λαοί.

Τόσο λίγο γνοιάζεστε γιὰ τὴν πατρίδα;

Νομίζετε, ἀλλὰ δὲν εἶναι εἰρήνη πιά,

ἄδραξε ὁ πόλεμος ὁλόκληρη τὴ γή μας.

Δυστυχῶς καὶ σήμερον ἔχει ἀπόλυτη ἐφαρμογὴ ἡ κραυγαλέα φωνὴ τοῦ Καλλίνου.

Μὲ γνώμονα τὸ καλὸ τῆς Πατρίδος μας, ὑπερβαίνοντας τό «ἐγώ», δίδοντας προτεραιότητα εἰς τό «ἐμεῖς», πρέπει ὅλες οἱ ὑγιεῖς πατριωτικὲς δυνάμεις νὰ συγκλίνουν σὲ κοινοὺς ὑγιεῖς στόχους καὶ προγράμματα.

Μία πολὺ ἀποφασιστικὴ αἰτία συσπειρώσεως ἀλλὰ καὶ σημαντικὸς παράγων ἀναγεννήσεως τοῦ Ἔθνους μας εἶναι καὶ ἡ πραγματοποίησις τῆς ἐδῶ καὶ 200 ἔτη ὑποσχέσεως τῶν Ἡρώων τοῦ 1821, δηλαδὴ ἡ ἀνέγερσις μνημείου εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ δοξολογίας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστόν, μὲ ἄλλα λόγια ἡ πραγμάτωσις τοῦ Τάματος τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, τοῦ Ἰωάννου Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας..

Ἀξιοσημείωτον εἶναι ὅτι ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι Λαοὶ ἔχουν πραγματοποιήσει τό «Τάμα τους».

Πηγὴ τῶν ἱστορικῶν στοιχείων ποὺ γνωστοποιοῦμε κατωτέρω εἶναι τὰ Γενικά Αρχεία του Κράτους.

Εξώφυλλο του περιοδικού «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 70, με προσωπικότητες ποὺ ἀγωνίσθηκαν γιὰ το Τάμα.

Συγκεκριμένα, ἡ ὑπόσχεσις τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ἔγινε ἀπὸτὸν Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τοὺς ὁπλαρχηγοὺς καὶ ὅλους τοὺς ἥρωες τοῦ 1821.

Ἐθεσμοθετήθηκε τὴν 31η Ἰουλίου 1829 εἰς τὴν Δ’ Ἐθνικὴ Συνέλευσιν τῶν Ελλήνων στὸ Ἄργος, ὅπου ἐξεδόθη τὸ ὁμόφωνο Η’ Ψήφισμα περὶ ἐκπληρώσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τὸ ὁποῖον ὑπεγράφη καὶ ἀπὸ τὸν Ἰωάννη Καποδίστρια.

Ἔγινε νόμος τοῦ Κράτους μὲ τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα τοῦ Ὄθωνος τῶν ἐτῶν 1834 καὶ 1838 ποὺ εἶχε προγραμματίσει νὰ τὸ κατασκευάσῃ δίπλα στὸν ἘθνικὸΚῆπο ἢ γύρω ἀπὸ τὴν Ὁμόνοια ἢ μεταξὺ Ἀκαδημίας/Πανεπιστημίου ἢ γύρω ἀπὸτὴν Πλατεία Θεάτρου στὴν ὁδὸ Σωκράτους.

Ἀκολούθησαν πολλὲς προσπάθειες πραγματοποιήσεως αὐτοῦ μὲ σπουδαιότερες :

Τὸ 1870 ὁ Βασιλεὺς Γεώργιος ὁ Α΄ μὲ τὸν Θρασύβουλο Ζαΐμη σὲ σχέδια τοῦZiller καὶ τοῦ Λύσανδρου Καυταντζόγλου, εἶχαν ἀποφασίσει νὰ τὸ πραγματοποιήσουν στὴν Πλατεία Ὁμονοίας.

Ὁ Δημήτριος Βικέλας (ποὺ ἐπανέφερε τοὺς Ὀλυμπιακοὺς ἀγῶνες στὴν Ἑλλάδα) τὸ 1908, πρότεινε νὰ ἀνεγερθῇ στὸν Λυκαβηττό.

Ὁ Πρωθυπουργὸς Σπυρίδων Λάμπρος πρωτοστάτησε τὸ 1910 γιὰ νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα στὸ Ζάππειο.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς Θεμιστοκλὴς Σοφούλης τὸ 1918 ὑπῆρξε Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς.

Ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος ἦταν Πρόεδρος τῆς Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς, γιὰ νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα στὸν Λόφο Ἀρδηττοῦ.

Ὁ διατελέσας ὀκτώ (8) φορὲς Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος καὶ τότε Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Ἀλέξανδρος Ζαΐμης καὶ ὁ τότε Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος Ἐλευθέριος Βενιζέλος τὴν 30.3.1930 ἔθεσαν τὸν θεμέλιο λίθο στὸ τέλος τῆς «Λεωφόρου Ἡρώων» στὸ Πεδίο τοῦ Ἄρεως.

Ὅμως ἀκόμη δὲν ἐπραγματοποιήθη!

Ἐδῶ καὶ πολλά ἔτη προσφερόμεθα ὡς ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» νὰ δωρήσωμε στὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος καὶ στοὺς Φιλέλληνες αὐτὸ τὸἙλληνικὸ Μνημεῖο. 

Δὲν ζητοῦμε ἀπὸ τὸν Προϋπολογισμὸ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Πολιτείας οὔτε ἕνα (1) Εὐρώ. Ζητοῦμε μόνον ἕνα κατάλληλο κεντρικὸ καὶπερίοπτο χῶρο καὶ ἡ μὲν Πολιτεία νὰ νομοθετήσῃ σχετικά, ἡ δὲ Ἐκκλησία νὰδώσῃ τὴν εὐλογία της.

Οἱ φορεῖς μας εἶναι παγκοσμίως γνωστοὶ γιὰ τὸ τεράστιο πνευματικό, κοινωνικὸκαὶ φιλανθρωπικό μας ἔργο (ἴδ. καὶ ΕΝΘΥΜΙΟΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΕΙΣ ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΓ. ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ, ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ).

Μεταξὺ τῶν ἄλλων, ἔχουμε ἀποστείλει ἀποδεδειγμένως ἄνω τῶν 100.000 τόνων ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια ἀνὰ τὴν ὑφήλιο.

Διοργανώνομε ἡμερίδες καὶ ἐκδηλώσεις πνευματικοῦ, ἐθνικοῦ, κοινωνικοῦ, φιλανθρωπικοιὺ περιεχομένου.

Βραβεύομε προσωπικότητες ποὺ εἶναι ἥρωες ἤθους, ἀγωνιστικότητος, καρτερίας, κοινωφελοῦς δράσεως.

Διὰ τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΈΘΝΟΥΣ Διακηρύττουμε ὅτι: Δὲν προτιθέμεθα νὰ προσθέσουμε ἀκόμη ἕνα Ναὸ στοὺς τόσους ὑπάρχοντες, πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ὁποίους εἶναι δυστυχῶς μὲ ἄδεια καθίσματα…

Ἀλλὰ νὰ πραγματοποιήσουμε τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη, μαζὶ μὲ προσκτίσματα καὶ ἀναμνηστικὲς στῆλες εἰς μνήμη τῶν πεσόντων καὶ ὅσων συνέβαλαν εἰς τὴν Ἐθνικὴ Παλιγγενεσία, Ἑλλήνων καὶ Φιλελλήνων, καθὼς καὶ πνεύμονες πρασίνου, ποὺ τοὺς ἔχει μεγίστη ἀνάγκη ἡ Ἀττική, ἀναλαμβάνοντας καὶ τὴν συντήρησιν αὐτῶν

Ὥς κατάλληλο χῶρο οἱ μηχανικοί μας εἶχαν ἐπιλέξει ἀρχικὰ τὸ ΑΤΤΙΚΟΝ ΑΛΣΟΣ ἤ ὅπως εἶναι γνωστὸν ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων τὸν ΛΟΦΟΝ Ἀγχεσμόν, διὰ τὸν ὁποῖον ἀναφέρει καὶ ὁ Παυσανίας εἰς τὸ ἔργον του «Παυσανίου Ἑλλάδος Περιήγησις -1. Ἀττικά»: «καὶ Ἀγχεσμὸς ὄρος ἐστὶν οὐ μέγα καὶ Διὸς ἄγαλμαἈγχεσμίου…» (ἔκδοσις F.Spiro. Leipzig, Teubner. 1903 – Πηγή )

Μετὰ τὶς ἐνδελεχεῖς μελέτες τῶν Γενικῶν Ἀρχείων τοῦ Κράτους, προσανατολισθήκαμε νὰ πείσωμε τὴν Πολιτεία νὰ πραγματοποιηθῇ ἐκεῖ ὅπουἐτέθη ὁ Θεμέλιος Λίθος τὴν 30.3.1930 ὑπὸ τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας Ἀλεξάνδρου Ζαΐμη καὶ τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου, δηλαδὴ εἰς τὸΠεδίο τοῦ Ἄρεως, ὅπου ὑπάρχει ὁ χῶρος καὶ δὲν θὰ χρειασθῇ νὰ κοποῦν δένδρα καὶ ὅπου εἶναι κεντρικότατον σημεῖον ἐξυπηρετούμενον ἀπὸ πλῆθος συγκοινωνιῶν.

Μὲ ὡριμώτερες σκέψεις θὰ ἠμπορούσαμε νὰ προτείνωμε καὶ τὸ Ριζάριο Ἄλσος ἀπέναντι ἀπὸ τὴν Εὐαγγελισμόν, μία περιοχὴ ποὺ ἔχει κληρονομήσει, γιὰ τὸν Σκοπό αὐτό, τὴν εὐχὴ σεβαστῶν καὶ ἁγίων μορφῶν τῆς Χριστιανοσύνης.

Μὲ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τὰ ὀφέλη γιὰ τὴν Ἑλλάδα εἰς βάθος χρόνου θὰ εἶναι τεράστια:

A) Μείωσις ἀνεργίας, διότι θὰ δημιουργηθοῦν χιλιάδες θέσεις ἐργασίας

Β) Εἰσρροὴ νομίμων εἰσφορῶν στοὺς ἀσφαλιστικοὺς ὀργανισμούς.

Γ) Προσέλκυσις δεκάδων ἑκατομμυρίων τουριστῶν καὶ ἐμμέσως ἐνίσχυσις τῆς οἰκονομίας.

Δ) Συμβατικῶς, μέρος τῶ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου