Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2020

ΙΕΡΟ ΘΕΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΜΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΧΘΡΟΥ


Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΑΔΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΩΡΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑ ΔΕΙΝΑ✝ ✝ ✝

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος


Ἡ Θεία ἡ Πηγὴ δὲν σταματάει ποτὲ ἀγαπητό Μας Παιδὶ 
γι’ αὐτὸ μὴν ὀκνηρεῖς καὶ τὸν Λόγον Μου δὲν τηρεῖς.
Σὲ ἔχουμε ἐντολοδόχο γιὰ νὰ λαμβάνεις τὸ ὕδωρ τὸ ἀνανεωτικό,
τὸ ὑποστηρικτικὸ ἀλλὰ καὶ τὸ δυναμωτικὸ
ποὺ τονώνει τὴν κάθε ψυχή,
ἀρκεῖ αὐτὴ νὰ τὸ πιστέψει,
 νὰ τὸ ἀποδεχτεῖ καὶ νὰ τὸ δεχτεῖ.

Γι’ αὐτὸ νὰ γνωρίζεις ὅτι πράττεις πολὺ σημαντικὴ Ἐργασία
ἀκολουθώντας τὴν Ἐντολὴ Μας 
ἐὰν αὐτὸ ποὺ ἔρχεται μέσα εἰς τὴν ψυχή σου
ἀπὸ τὸν Δωρητή Σου ἀλλὰ καὶ τῶν πάντων Δωρητὴ 
νὰ καταγράφεται πάνω στὸ χαρτὶ
 καὶ νὰ κοινοποιεῖται αὐθωρεὶ στὸν Λαόν Μου 
ὁ ὁποῖος πρέπει νὰ βοηθηθεῖ πολὺ ἐτούτη τὴν Ἐποχή.

Γι’ αὐτὸ τὸ ἐπαναλαμβάνουμε καὶ πάλι, Ἐμεῖς ἡ Τριάδα ἡ Ἁγία,
συνέχισε αὐτὴν τὴν σημαντικὴ Ἐργασία·
σοῦ τὴν ἔχουμε ἀναθέσει αὐτὴν
καὶ μὴν διστάζεις νὰ τὴν ἐνεργεῖς ἀλλὰ αὐτὸ νὰ ποιεῖς.

Σὲ πληροφοροῦμε ὅτι κάθε ψυχὴ ποὺ διαβάζει τὴν κάθε Γραφὴ
ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τὴν Τριαδικὴ Ἀρχή,
μπορεῖ νὰ μὴν τὸ καταλαβαίνει ἀρχικά,
ἀλλὰ στὴν συνέχεια ὠφελεῖται μέσα στὴν δική της τὴν καρδιὰ
λιγότερο ἢ περισσότερο ἀποτελεσματικὰ
ἀνάλογα μὲ τὴν δεκτικότητά της,
 τὴν πνευματικὴ κατάστασή της καὶ τὴν θέλησή της.

 Καὶ ἔρχεται ἡ στιγμή, ἡ ὡραία ἡ στιγμὴ
ποὺ χωρὶς νὰ τὸ ἔχει ἀντιληφθεῖ, ἔχει γίνει ἀλλαγή,
ἡ καλὴ ἀλλαγὴ μέσα εἰς τὴν ψυχή της
μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἔχει πλησιάσει ἢ καὶ νὰ ἔχει ἀγκαλιάσει
τὸν Δημιουργό της, τὸν ἴδιο τὸν Θεό της.

Γι’ αὐτὸν τὸν λόγο ὁ Λόγος ὅπως Ἔχουμε εἰπεῖ καὶ ἄλλες φορὲς
εἶναι Δῶρο Θεϊκὸ καὶ Ἄριστο γιὰ ἐτοῦτο τὸν καιρόν, 
μὴν τὸ ξεχνᾶτε Ἀγαπημένα Μας Τεκνία
αὐτὸ ποὺ σᾶς Λέγομε Ἐτούτη τὴν στιγμή, ἡ Τριαδικὴ Ἀρχή,
γιατί Αὐτὸς εἶναι ἡ Ἀλήθεια καὶ πολὺ - πάρα πολὺ θὰ ὠφελήσει
αὐτὸν ποὺ θὰ Τὸν ἀκούσει καὶ θὰ Τὸν ἐνστερνιστεῖ
γιατί πολὺ θὰ ὠφεληθεῖ καὶ στὸ σῶμα του
καὶ κυρίως στὴν ψυχή του,
σᾶς μιλάει ὁ Δωρητής του, ὁ Πανάγαθος Θεός,
ὁ Τρισυπόστατος Θεὸς ὁ Παντοτινός.

Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ ἀκοῦτε, νὰ ἀκολουθεῖτε καὶ νὰ ἐφαρμόζετε
αὐτὰ τὰ ὁποῖα δίδονται διὰ μέσου τοῦ Λόγου
ἀπὸ τὴν Ἁγία Τριάδα τὴν Παντοδύναμη,
Αὐτὴν ποὺ τὰ γνωρίζει ΟΛΑ
ἀλλὰ καὶ Αὐτὴν ποὺ ὅ,τι Λέγει εἶναι Ἀληθινὸν
σὲ κάθε Λόγον ποὺ δίδει κάθε φορά,
ὅπως Αὐτὴ κρίνει, σὲ αὐτὰ τὰ Τεκνία Της ποὺ εἶναι ἐντεταλμένα
 γιὰ νὰ κάνουν αὐτὴν τὴν Ἐργασία
καὶ νὰ λαμβάνουν τὶς Ἱερὲς αὐτὲς Γραφὲς
ἀπὸ τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία.

Ἑτοιμαστεῖτε Ἀγαπημένα Μας Τεκνία,
ἀφοῦ καθαριστεῖτε στὸ ἐσωτερικό σας καὶ μετανοήσετε
εἰλικρινέστατα πρὸς τὸν Κύριό σας καὶ Θεό σας,
 ὁ ὁποῖος σιγουρότατα θὰ σᾶς δεχθεῖ καὶ θὰ σᾶς προσφέρει τί ἄλλο;  

Τὸ Σῶμα Του καὶ τὸ Αἷμα Του
μὲ ἀπερίγραπτη Ἀγάπη καὶ Εὐχαρίστηση
ἀφοῦ Αὐτὸ θὰ σᾶς κάνει ἕνα μὲ Αὐτόν,
θὰ ἑνωθεῖτε καὶ θὰ εὐλογηθεῖτε.

Νὰ μὴν σᾶς τρομάζουν τὰ ταρακουνήματα,
 αὐτὰ θὰ γενοῦνε, ἀλλὰ ἐσεῖς ἐκεῖ μαζὶ μὲ Ἐμᾶς
καὶ Ἐμεῖς θὰ σᾶς κρατοῦμε καὶ θὰ σᾶς εὐλογοῦμε
τίποτα νὰ μὴν ὑποστεῖτε
οὔτε κἄν νὰ ταραχτεῖτε καὶ ταρακουνηθεῖτε.

Μπορεῖ αὐτὰ νὰ σᾶς φαίνονται ὑπερβολικά,
ἀλλὰ ἔχετε φανταστεῖ τὴν Δύναμη τὴν Θεϊκὴ
ποὺ ἐποίησε Οὐρανὸν καὶ Γῆ
καὶ ὅλα τὰ θαυμαστὰ ἐπ’ αὐτῆς!

Ἔχετε συνειδητοποιήσει τὴν Δύναμη τῆς Τριαδικῆς Ἀρχῆς;

Ἐὰν τὴν ἔχετε κατανοήσει τότε τί μπορεῖ νὰ σᾶς κουνήσει
 ἀφοῦ Ἐμεῖς σᾶς τὸ Ὁμολογοῦμε ὅτι θὰ Εἴμαστε οἱ Προστάτες σας
οἱ καλοὶ οἱ ὁποῖοι θὰ σᾶς φυλάγουμε,
θὰ σᾶς προστατεύουμε κάθε στιγμὴ
γιὰ νὰ μὴν ὑποστεῖτε τίποτα κακὸ οὔτε κἄν μιὰ γρατζουνιὰ
ἢ ἕνα τρυπηματάκι στὸ δερματάκι.
Αὐτὸ πιστέψετέ το ἑκατὸ τοῖς ἑκατό,
δηλαδὴ νὰ ἔχετε ἀπόλυτη Πίστη
καὶ Ἐμπιστοσύνη στὸν Τριαδικὸ Θεὸ
καὶ Αὐτὸς θὰ σᾶς διαφυλάξει ὁλοκληρωτικὰ ἀπὸ κάθε τί κακό.

Μὴν πτοεῖστε, μὴν φοβεῖστε, μὴν ἀμφιβάλλετε γιὰ τὰ ἀνωτέρω
ἀλλὰ βάλετε μέσα στὴν ψυχή σας Ἀγάπη
καὶ Ἐμπιστοσύνη ὑπερτάτη σὲ Ἐμᾶς στὸν Τρισυπόστατο Θεὸ
 καὶ πιστέψετε ἀπόλυτα αὐτὰ ποὺ ἐλέχθησαν ἀπὸ τὸν Πανάγαθο Θεὸ
καὶ ἐγράφησαν πάνω στὸ χαρτὶ αὐτό,
καὶ ἔτσι θὰ εἶστε ἤρεμοι κάθε στιγμὴ
ἀλλὰ καὶ μέσα στὴν ἀγκαλιά Μας
γιὰ νὰ σᾶς προστατεύουμε καὶ νὰ σᾶς φροντίζουμε
ἀλλὰ καὶ ἐπίγεια καὶ κυρίως Οὐράνια Δῶρα νὰ σᾶς Δωρίζουμε.

Σφραγίζουμε τὴν Γραφὴ αὐτὴ Ἐμεῖς ἡ Τριαδικὴ Ἀρχὴ
μὲ ἐντολὴ τοῖς πάσι νὰ γίνει γνωστὴ
γιὰ νὰ γνωρίζουν τὰ Παιδιά Μας ὅτι πολὺ καλῶς ἀπὸ Ἐμᾶς
θὰ διαφυλαχτοῦνε καὶ ἀπὸ τὰ ἄσχημα θὰ ἀπαλλαχθοῦνε.


Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ τῷ Τριαδικῷ Θεῷ Δόξα6 σχόλια: