Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020

ΘΕΙΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ

Ο ΕΠΟΥΡΑΝΙΟΣ ΘΕΟΣ ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΤΕΚΝΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΟΥΣ 


✝ ✝ ✝

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος

Γράψε Παιδί Μου ἀγαπητὸ καὶ πάλι τὸν Λόγον Μου τὸν Ἱερὸν
 ποὺ σοῦ δίδω μὲ Ἀγάπη πολλὴ
Ἐγὼ ὁ Πατὴρ ὁ Ἐπουράνιος Θεός, ὁ ἴδιος ὁ Θεός.

Ὅ,τι γράφεις δὲν γράφεται ἀπὸ ἐσένα
ἀλλὰ δίδεται ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ ἀπὸ Ἐμένα,
τὸν Πανάγαθο Θεό, τὸν Πλάστη καὶ Δημιουργό.
Γι’ αὐτὸν τὸν λόγο ὅ,τι γράφεται εἶναι Ἀληθινὸ
ἀλλὰ καὶ Ἀκριβέστατο αὐτό.

Πόλεμος ἔρχεται δυνατὸς μεταξὺ κρατῶν, πολὺ δυνατός,
 ἔχει ξαναειπωθεῖ ἀπὸ Ἐμένα καὶ σὲ ἄλλα Τέκνα Μου ἐκλεκτὰ 
πρὶν ἀπὸ χρόνια πολλά. 

Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια, εἶναι πρὸ τῶν πυλῶν, 
τὸ ὑπογράφω ὁ Ὁμιλῶν, 
καὶ ὅπως εἰπώθηκε καὶ προηγουμένως 
ὅ,τι εἶναι ἀπὸ Ἐμένα τὸν Θεὸν εἶναι ἄκρως Ἀληθινόν.

Ἐσεῖς τὰ Δικά Μου Τεκνία μὴ φοβεῖστε,
ἀφοῦ πιστεύετε στὴν Ἀγάπη Μου καὶ στὴν Παντοδυναμία Μου,
θὰ εἶστε ἀσφαλεῖς, δὲν πρόκειται ἀπὸ τίποτα νὰ πειραχτεῖτε
 οὔτε κἄν θὰ ἐνοχληθεῖτε.

Σᾶς δίδω τὴν δύναμη ἀλλὰ καὶ τὴν φώτιση μαζὶ
γιὰ νὰ βοηθήσετε ἄλλους ἀνθρώπους στὴν Γῆ
 ποὺ δὲν θὰ εἶναι δυνατοὶ στὴν Πίστη καὶ γενικὰ
ἀλλὰ ἔχουν καλὴ καρδιά,
ὅμως τώρα δὲν θὰ μπορέσουν
νὰ ἀντισταθοῦνε στὰ διάφορα δεινά,
καὶ ἐσεῖς θὰ πρέπει νὰ τοὺς βοηθήσετε
γιὰ νὰ μὴν ἀπωλεστοῦνε.

Αὐτὸ τὸ Ἔργο θὰ εἶναι πολὺ σημαντικὸ
 γιὰ τὸ σῶμα τους ἀλλὰ κυρίως γιὰ τὴν ψυχή τους,
γι’ αὐτὸ αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ κάπου πρέπει νὰ βοηθηθοῦνε,
καὶ αὐτὸ πρέπει νὰ γίνει ἀπὸ ἐσᾶς τὰ Δικά Μου Τεκνία
ἀφοῦ θὰ σᾶς δίδω τὴν Δύναμη καὶ τὴν Λαλιὰ
γιὰ νὰ τοὺς βοηθήσετε, καὶ μόνους νὰ μὴν τοὺς ἀφήσετε.

Ἦρθε ἡ ὥρα τῆς Ἀναδημιουργίας,
καὶ τί σημαίνει αὐτό; Σᾶς ἐξηγῶ:
Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὅλα θὰ μεταβληθοῦνε
καὶ σὲ νέα Ἀρχὴ θὰ μποῦνε,
Ἀρχὴ Σωστή, Ὀρθή, Ἁγιασμένη
καὶ ἀπὸ Ἐμένα τὸν Τρισυπόστατο Θεὸ Εὐλογημένη.

Θὰ εἶναι μιὰ νέα Γῆ
καὶ τὸ Πλάσμα Μου ἐπ’ αὐτῆς θὰ εἶναι διαφορετικὸ
καὶ ἡ ζωή του θὰ ἀλλάξει τόσο πολὺ
ποὺ θὰ ἦταν ἀπίστευτο αὐτὸ
ἐὰν δὲν τὸ βλέπατε καὶ δὲν τὸ ζούσατε μετὰ ἀληθινά,
μὲ τὰ δικά σας μάτια, ἐννοῶ τὰ ἀνθρώπινα αὐτά.

Μὴν ξεχνᾶτε ὅμως ὅτι σὲ αὐτὴν τὴν ἀλλαγή,
ποὺ θὰ εἶναι ἀπὸ Ἐμένα τὸν Τριαδικὸ Θεὸ χαρισμένη,
θὰ πρέπει νὰ συμβάλλετε πραγματικὰ καὶ ἀποτελεσματικά,
μὲ ὅλη σας τὴν καρδιὰ ἀλλὰ καὶ τὴν δύναμη
ποὺ θὰ σᾶς στέλνω ἀπὸ ψηλὰ
Ἐγὼ ὁ ἴδιος ὁ Θεὸ σας μέσα στὸ ἐσωτερικό σας. 

Αὐτὴ Παιδιά Μου εἶναι ἡ μεγαλύτερη δύναμη,
 δηλαδὴ ἡ ἐσωτερική,
ποὺ ἔρχεται κατευθείαν ἀπὸ τὴν Τριαδικὴ Ἀρχὴ
μέσα στὴν Δική σας τὴν ψυχή.

Μὴν τὸ ξεχάσετε ποτὲ αὐτὸ ποὺ λέγεται ἐτοῦτο τὸ λεπτό.
Αὐτὴ ἡ δύναμη εἶναι πολὺ μεγάλη
ἀφοῦ ἔρχεται καὶ δωρίζεται στὸ ἐσωτερικό σας
 ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸ Θεό σας.

Εἶναι εὐλογημένη, εἶναι πάντα γιὰ τὸ Καλὸ καὶ γιὰ τὸ Ἀγαθό,
εἶναι πάντοτε γιὰ νὰ δίδετε ἀληθινὴ καὶ πραγματικὴ βοήθεια
σὲ κάθε μία ψυχὴ ποὺ ὑποφέρει,
ἔχει ἀνάγκη πολλὴ ἀλλὰ συγχρόνως ἀδυνατεῖ
ἀπὸ μόνη της νὰ βοηθηθεῖ.

Γι’ αὐτὸ σας ἐντελῶ γι’ αὐτὸ τὸ Ἔργο
ποὺ εἶναι ἰδιαιτέρως σημαντικό,
 ἀφοῦ δι’ αὐτοῦ ψυχὲς θὰ βοηθηθοῦνε
καὶ σὲ Ἐμᾶς τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία θὰ βρεθοῦνε.

Θὰ ἔρθουνε σὲ Ἐμᾶς καὶ θὰ ἀναπαυθοῦνε
καὶ μετὰ καὶ ἐσᾶς θὰ εὐχαριστοῦνε 
ἀλλὰ καὶ Ἐμᾶς
ἀφοῦ θὰ αἰσθάνονται εὐχαριστημένοι καὶ ἀσφαλισμένοι
μέσα στὴν Ἀγκαλιά Μας ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχει Ἀγάπη πολλὴ
ἀλλὰ καὶ Προστασία σταθερή.

Αὐτά, ἀμφότερα, χορηγοῦνται μόνο ἀπὸ Ἐμᾶς
τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία αὐτὴ τὴν Ὑπερεξουσία,
τὴν Ἐξαίσια, τὴν Μοναδικὴ καὶ τὴν Παντοτινή.


Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ τῷ Τριαδικῷ Θεῷ Δόξα3 σχόλια: