Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020

ΘΕΙΟ ΚΑΙ ΙΕΡΟ ΕΠΙΜΥΘΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ


Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΚΡΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ...✝ ✝ ✝

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος


Παιδιά Μου Ἀγαπημένα, Παιδιά Μου Ἐκλεκτὰ 
μείνετε κοντὰ σὲ Ἐμένα 
τώρα ποὺ ἔρχονται τὰ μεγάλα, τὰ ὀδυνηρὰ δεινά. 

Ἐκεῖ θὰ δείξετε τὴν ἀνδρεία σας, 
ἐκεῖ θὰ δείξετε τὴν μεγαλοψυχία σας, 
ἐκεῖ θὰ δείξετε τὴν ἀρχοντιά σας, 
ἐκεῖ θὰ δείξετε τὴν μοναδικὴ Ἀγάπη 
ποὺ ἔχετε πρὸς τὸν Παντοδύναμο Κύριό σας καὶ Θεό σας·
 τὸ σπουδαιότερο εἶναι τὸ τελευταῖο, 
εἶναι ἡ Ἀγάπη ποὺ ἔχετε σὲ Ἐμένα τὸ Θεὸ 
καὶ αὐτὸ σημαίνει τὰ Πάντα 
γιατί αὐτὸ δηλοὶ ὅτι ἡ καρδιά σας εἶναι ξαλαφρωμένη,
 εἶναι ἐλαφρωμένη, ἔχει καθαριστεῖ 
καὶ ἔχει πιὸ κοντά Μου ‘ρθεῖ.

Εἶναι πολὺ σημαντικὸ αὐτὸ νὰ ἔχετε τὴν καρδιά σας καθαρὴ 
γιατί τότε καὶ Ἐγὼ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, 
ὁ Τριαδικὸς Θεός, πολὺ εὐχαριστιέμαι, 
δὲν μπορεῖτε νὰ φανταστεῖτε 
τὴν ἀνείπωτη εὐχαρίστηση ποὺ νοιώθω καὶ Ἐγὼ 
καὶ Ὅλοι Ἐμεῖς ἐπάνω ἐδῶ στὴν Τριαδικὴ Ἀρχὴ 
ἀλλὰ καὶ ὅλος ὁ Οὐρανὸς ὅταν ἡ καρδιὰ τοῦ καθενός, 
τοῦ ἑνὸς τέκνου Μας ἐκεῖ καὶ μάλιστα τοῦ ἐκλεκτοῦ 
εἶναι καθαρὴ καὶ εἶναι καὶ μοναδική, 
γιατί πράγματι εἶναι μοναδικὴ σὲ ἀξία 
ὅταν ἔχει καθαρὰ καρδία.

Ὅταν ἔχει καθαρὰ καρδία Ἐγὼ κάθομαι ἐκεῖ, 
δὲν φεύγω ἀπ’ τὸ σημεῖο ἐκεῖνο, 
δὲν φεύγω ἀπ’ τὸ σημεῖο τῆς καρδιᾶς του, 
ἐκεῖ μένω παντοτινά. 

Ἐκεῖ μένω παντοτινὰ καὶ βοηθῶ ὄχι μόνον αὐτὸν
 ἀλλὰ καὶ τὸν κάθε ἀδελφὸ ποὺ θὰ ἔρθει νὰ τοῦ ζητήσει,
 νὰ τοῦ ζητήσει τὴν παρηγοριά του, 
νὰ τοῦ ζητήσει τὴν βοήθειά του, 
ἀπὸ Ἐμένα γίνεται αὐτό, δὲν γίνεται ἀπὸ τὸ κάθε τέκνο Μου ἐκεῖ,
ἁπλῶς εἶναι ὁ δέκτης ὁ καλός· 
ἐκεῖνος ποὺ πέρασε ὄχι ἀνθηρὰ
καὶ ὄχι ὁμαλὰ εἰς τὴν ζωή του,
πέρασε ὀδυνηρά, ὀδυνηρὰ μέσα εἰς τὴν ψυχή του.

Αὐτὸς καταλαβαίνει, 
αὐτὸς καταλαβαίνει τὸν κάθε ἄλλο ἀδελφὸ 
ποὺ ἔχει βαθειὰ θλίψη μέσα εἰς τὴν ψυχή, 
μέσα εἰς τὴν καρδιά του, μέσα εἰς τὸ σωματικό του, 
μέσα εἰς τὸ νοητικό του. 

Αὐτὰ ὅλα συνδέονται μεταξύ τους 
καὶ μπορεῖ νὰ αἰσθάνεται ἀπαίσια ἐκεῖνο τὸν καιρὸ 
ἀλλὰ ὄχι καὶ μόνον αὐτό, δὲν μπορεῖ νὰ συμβαίνει μόνον αὐτό. 

Πόσες ἀσθένειες ὑπάρχουν στὸν κόσμο αὐτό, πόσες ἀδικίες, 
δὲν ὑπάρχει πουθενὰ ποὺ νὰ μὴν συναντήσετε τώρα ἀδικία, 
δὲν ὑπάρχει ἀληθεῖα ἀλλὰ οὔτε καὶ δικαιοσύνη καμμία.

Γι’ αὐτὸ κάθομαι σὲ ἐκεῖνες τὶς ψυχοῦλες μέσα 
καὶ παρατηρῶ καὶ ἐνεργῶ καὶ γίνεται τὸ κάθε θαυμαστὸ 
γιὰ νὰ βοηθηθοῦν καὶ αὐτές, 
ποὺ ἔχουν ἀπὸ τὸν πονηρὸ παρασυρθεῖ καὶ πληγωθεῖ, 
ἔστω καὶ τὴν τελευταία στιγμὴ νὰ ἐπιστρέψουν 
καὶ πιστέψουν σὲ Ἐμᾶς τὸν Τριαδικὸ Θεὸ 
γιὰ νὰ σωθοῦν καὶ νὰ μὴν χαθοῦν.

Εἶναι πολὺ σημαντικὸ αὐτό, πανταχοῦ παρὼν Εἶμαι Ἐγώ.
Καταλάβατε τί σημαίνει τὸ πανταχοῦ παρὼν Εἶμαι Ἐγώ; 
Πανταχοῦ παρὼν σὲ κάθε μία καρδοῦλα ἡ ὁποία Μὲ ἕλκει, 
ἡ ὁποία Μὲ θέλει καὶ τὸ ἐπιθυμεῖ πολὺ νὰ πάω κοντά της
 καὶ νὰ καθίσω ἐκεῖ ἐντός της, νὰ τὴν ἀναπαύσω 
ἀλλὰ καὶ νὰ τὴν βοηθήσω γιὰ τὸ ἔργο αὐτὸ 
τὸ ὁποῖο εἶναι πολὺ σημαντικὸ 
καὶ δὲν ὑπάρχει μεγαλύτερο ἔργο ἀπὸ αὐτὸ 
εἰς ὁλόκληρο τὸν κόσμο αὐτό.

Ἡ βοήθεια πρὸς τὸν ἀδελφὸ ποὺ δίδεται ἀπὸ τὸν ἀδελφὸ 
ἀλλὰ προέρχεται ἀπὸ Ἐμένα τὸν Θεὸ 
εἶναι ἡ μόνη καὶ μοναδικὴ Βοηθεῖα 
ἀλλὰ καὶ ἡ μόνη πραγματική, ἀληθινή, 
ἀληθινὴ ἀπὸ Ἐμένα στήριξη, στήριξη μεγάλη, στήριξη τρομερὴ 
ποὺ δὲν ἀποτυπώνεται μὲ λόγια ἐτούτη τὴ στιγμή.

Καταλαβαίνετε τί ρόλο θὰ παίξουν τὰ Ἀγαθά Μου Τεκνία 
σὲ τούτη τὴν Κοσμογονία; 
Καταλαβαίνετε γιατί πρέπει νὰ γίνετε ἀνδρεῖοι,
 γιατί πρέπει νὰ σταθεῖτε γερὰ 
καὶ νὰ ἀκουμπᾶτε σὲ Ἐμένα σταθερά, 
νὰ μὴν ἀπομακρύνεστε οὔτε ἕνα λεπτό; 

Γιατί μπορεῖ τότε ὁ πονηρὸς νὰ μπεῖ εὐθὺς μέσα ἐντὸς 
καὶ τότε νὰ σᾶς ἀλλάξει τὴν πορεία. 
Ἔχει τὴν δύναμη νὰ τὸ κάνει αὐτό, τοῦ ἔχω ἐπιτρέψει Ἐγὼ 
γιὰ νὰ σᾶς δοκιμάζω κάθε φορὰ ποὺ ἔρχεται αὐτὴ ἡ ἀρρωστεία 
καὶ πειράζει τὴν δική σας τὴν καρδία.

Γι’ αὐτό, πάλι ἐπαναλαμβάνω, 
μείνετε ἀνδρεῖοι στὴν ψυχὴ καὶ στὸ σῶμα 
καὶ μὲ ἀλήθεια πολλὴ ἀλλὰ καὶ μεγίστη ἐμπιστοσύνη 
πρὸς Ἐμὲ τὸν Λυτρωτὴ καὶ τὸν Τριαδικὸ Θεό, 
ἐκτελέσατε τὸ ἔργο ἕως τὸ τέλος,
 ἕως τὸ τέλος τὸ Ἔργο Μου τὸ θαυμαστό!!!

Καὶ τὸ ἔργο Μου τὸ θαυμαστό, σᾶς τὸ εἶπα λίγο πιὸ ἐμπρός,
 εἶναι αὐτὸ ποὺ θὰ δίδεται σὲ κάθε ἀδελφὸ κοντινὸ ἢ μακρινὸ 
γιὰ νὰ βελτιωθεῖ ἡ κατάστασή του, νὰ ξαλαφρώσει ἡ ψυχή του
 καὶ νὰ ἀγαπήσει τὸν Θεὸ καὶ Λυτρωτή του 
ἀφοῦ προηγηθεῖ τὸ πλησίασμα πρὸς Ἐμᾶς τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία 
γιὰ νὰ ἔρθει μετὰ ἡ Θεία Εὐλογία. 

Μὲ συνέπεια νὰ σωθεῖ αὐτὴ ἡ ψυχή, 
νὰ ἔρθει κοντά Μας καὶ νὰ εὐχαριστηθεῖ τὰ μέγιστα 
ἐκεῖ ἐπάνω εἰς τὸν Οὐρανὸ μετὰ τὴ Δευτέρα Παρουσία 
ὅπου θὰ εἶναι ἀνεκτίμητη αὐτὴ ἡ παρουσία, 
ἡ κάθε μία παρουσία σ’ αὐτὴ τὴν εὐλογημένη τὴν Μεγάλη Κατοικία.

 Αὐτὴ τὴν εὐλογημένη Πόλη, 
θὰ τὴ χαρακτηρίζαμε ἔτσι,
 τὴν Ἐκλεκτή, τὴ Μοναδική, 
τὴν ἀπὸ τὸ Θεὸ Κατασκευασμένη 
καὶ εἰς τὸν ἄνθρωπο Δωρισμένη.

Εἶναι μεγάλη, ἐπαναλαμβάνω καὶ πάλι, μεγάλη, 
μεγάλη βοηθεῖα αὐτὴ ἡ ἐνέργεια
 ποὺ μπορεῖτε νὰ δώσετε ἀκόμα καὶ τοῦτο τὸ λεπτὸ 
ἀλλὰ καὶ τὸν ἑπόμενο λιγοστό, λιγοστότατο καιρὸ 
σ’ αὐτὰ τὰ τεκνία τὰ ὁποῖα παραπαίουν ἀπὸ ἐδῶ καὶ ἀπὸ ἐκεῖ
 καὶ δὲν ἔχουν καμμία βοήθεια ἀλλὰ εἶναι πολὺ σκοτισμένα 
ἀπὸ τὴν ἐπήρεια τοῦ πονηροῦ καὶ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων τὶς βουλὲς 
οἱ ὁποῖες καθορίζονται ὄχι ἀπὸ τὶς δικές Μας τὶς συμβουλὲς 
ἀλλὰ ἀπὸ τοῦ πονηροῦ τὶς πονηριές.

Γι’ αὐτὸ ἀγαπητά Μας Παιδιά, 
καὶ πάλι τὸ ἐπαναλαμβάνουμε γιὰ πολλοστὴ φορά, 
μείνετε κοντά Μας, κοντὰ Μας στὴν ἀγκαλιά Μας,
 πολύ, πολὺ καλὰ στερεωμένοι, στερεωμένοι 
ἀλλὰ καὶ ἀπολύτως δώσετε τὴν Ψυχή σας στὴν Τριαδικὴ Ἀρχὴ 
γιὰ νὰ ἐκτελέσετε αὐτὴ τὴν Ἐργασία τὴν Θαυμαστή. 

Θὰ δώσετε τὴ Ψυχή σας σὲ Ἐμᾶς
 καὶ Ἐμεῖς θὰ τὴν Ὁδηγήσουμε ἐκεῖ σε κάθε ἔργο καλό, 
σὲ κάθε ἔργο ἀγαθό, σὲ κάθε ἔργο ποὺ εἶναι γιὰ τὸν καθένα ἀρμοστὸ
γιὰ νὰ κάνει αὐτὴ τὴν κατάλληλη ἐργασία 
μέσα σε αὐτὴ τὴν ἀπέραντη Κ ο σ μ ο γ ο ν ί α. 
Αὐτὴ θὰ εἶναι Κοσμογονία, 
θὰ εἶναι ὄχι ὅπως τὸ εἴπαμε τὴν προηγούμενη φορὰ Ἀναδημιουργία
ἀλλὰ αὐτὸ θὰ εἶναι Κοσμογονία.

Μὴν τὴν ξεχάσετε αὐτὴ τὴν λέξη, 
βάλετέ την πολὺ βαθειὰ μέσα εἰς τὴν καρδία 
καὶ μείνετε ἀκλόνητοι, ἀκλόνητοι 
μέχρι τὸ τελευταῖο δευτερόλεπτο, κλάσμα τοῦ δευτερολέπτου, 
στὴν Τριάδα τὴν Ἁγία γιὰ νὰ ποιήσετε αὐτὴ τὴν Ἐργασία 
γιὰ νὰ μὴν μείνει τίποτα εἰς τὴν ψυχή σας μαυραδάκι, 
νὰ εἶναι πεντακάθαρη αὐτὴ 
ὅτι ἐκτελέσατε τὸ ἔργο τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, τῆς Τριαδικῆς Ἀρχῆς,
ἕως τὸ τελευταῖο ὄχι λεπτὸ ἀλλὰ καὶ λιγότερο ἀπὸ δευτερόλεπτο 
θὰ ἔλεγα ἐτούτη ἀκριβῶς τὴ στιγμὴ 
καὶ παραμείνατε πιστοί, ἀκλόνητοι στὴ Τριάδα τὴν Ἁγία
 γιὰ νὰ προωθήσετε, νὰ στηρίξετε τὴν Ὀρθοδοξία 
ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ σώσετε, νὰ βοηθήσετε τὴν κάθε ψυχὴ 
γιὰ νὰ καταλήξει καὶ στὸν Παράδεισο αὐτή.

Αὐτὸ σᾶς τὸ εὔχομαι πολὺ 
ἀλλὰ καὶ θὰ σᾶς στηρίξω πάρα πολὺ γι’ αὐτὴ τὴν Ἐργασία.
Ἐξαρτᾶται ἀπὸ ἐσᾶς καὶ ἐὰν ἔχετε τὴν βούληση καὶ τὴν θέληση, 
τὸ ἴδιο εἶναι βέβαια, ἀλλὰ καὶ τὴν Ἀγάπη τὴν ἀτελείωτη 
ποὺ πρέπει νὰ ἔχετε στὴν Τριάδα τὴν Ἁγία 
γιὰ νὰ ἐκτελέσετε αὐτὴ τὴν Ἀγαστὴ Ἐργασία.

Ἐργασία μεγαλύτερη δὲν ὑπάρχει αὐτὴ τὴν ἐποχή,
 σᾶς τὸ Ὁμολογῶ Παιδιά Μου καλά. 
Ὑπῆρξε σὲ παλαιότερες ἐποχὲς τέτοια παρόμοια ἐργασία
 ποὺ ἔκαναν ἄλλα Μου Τεκνία, 
ἦταν καὶ αὐτὴ ἴδια ἐργασία καὶ προσέφεραν πάρα πολλὰ 
ἀλλὰ ἐπειδὴ Ὁμιλοῦμε γιὰ ἐσᾶς, γι’ αὐτό σᾶς Ὁμολογοῦμε
 ὅτι αὐτὴ ἡ ἐργασία ἐτούτη τὴν ἐποχή, μέχρι τὴν τελευταῖα στιγμή,
θὰ εἶναι ἡ Μέγιστη Προσφορὰ 
ποὺ μπορεῖτε νὰ δώσετε στὴν Τριαδικὴ Ἀρχὴ
 γιὰ νὰ ἔχετε ἀναπαυμένη καὶ ἐσεῖς τὴν δική σας τὴν ψυχή.
Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ τῷ Τριαδικῷ Θεῷ Δόξα
8 σχόλια:

 1. Σε άρθρο του Νικόλαου Σπανού μας έχει συστήσει την Ιστοσελίδα σας . Πολύ καλή πνευματική και ιστορική ενημέρωση .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Δόξα στον Άγιο, Έναν και Μόνο Αληθινό Θεό και Δημιουργό των πάντων όλων, ορατών και αοράτων!

  Τι θα ήμουν χωρίς εσένα Χριστέ μου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ποιος λέει ότι είναι το τελευταίο μήνυμα-βοήθεια? του σαιτ ειναι η επικεφαλίδα? Γτ όταν μιλάει ο Θεός για εργασία αυτό μπορεί να διαρκέσει και χρόνο και 2 χρόνια.. Δε ξέρετε..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΜΗΝ ΑΝΑΜΙΓΝΥΕΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΕΡΤΙΤΛΟ.
  Η ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΛΜΕΝΗ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΟΝ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ...
  Ο ΥΠΕΡΤΙΤΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ. Ο ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΝ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΛΛΑ ΓΙΑ "ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΚΡΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ" ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΣΧΑΤΗ ΩΡΑ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή